Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn

Chia sẻ: myduyhuynh

Vốn là một điều kiện tiên quyết để cho một doanh nghiệp có thể ra đời và hoạt động. Mỗi một loại nguồn vốn đều có chi phí và sử dụng nhất định. Do vậy, để có thể huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguonnf vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu từng nguồn vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu chi phí của từng nguồn vốn cụ thể để từ đó xác định cho mình một cơ cấu hợp lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể, từng giai đoạn của doanh nghiệp...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn

GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh
Luận văn
"Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn
tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo
Sao Thế Giới "
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 1
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


MỤC LỤC
Noäi dung Trang


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG

VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

I-KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN ................... 8

1.Khái niệm về cấu trúc vốn .................................................................................. 8

1.1-Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn................................................................. 9

1.2-Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn:................................................................... 10

1.3-Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính .............. 11

2.Chi phí sử dụng vốn.......................................................................................... 11

2.1 Khái niệm....................................................................................................... 11

2.2 chi phí sử dụng vốn vay:................................................................................ 12

2.2.1. chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn ............................................................. 12

2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần: ........................................................................ 12

2.3.1- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(rp) .................................................... 12

2.3.2-. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường ...................................................... 13

2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC):...................................................... 13

2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư ....................................... 14

II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC
TỐI ƯU. ...................................................................................................................... 15

1.Cấu trúc vốn tối ưu 15

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu 15

III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO........ 16
1.Khái niệm và phân lọai rủi ro ................................................................................... 16

1.1.Khái niệm rủi ro............................................................................................. 16


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 2
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


1.2.Phân lọai rủi ro............................................................................................... 16

1.2.1.Rủi ro kinh doanh ....................................................................................... 16

1.2.2.Rủi ro tài chính ........................................................................................... 17

2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp ............................................................... 17

2.1.Đòn bẩy kinh doanh....................................................................................... 18

2.1.1.Khái niệm.................................................................................................... 18

2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh .................................... 18

2.1.3.Phân tích hòa vốn........................................................................................ 18

2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL)....................................... 20

2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL) ................................................................................ 21

2.2.1. Khái niệm................................................................................................... 21

2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính........................................................ 21

2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp ................................................ 22

2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính...................................................... 23

2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác ........................................ 24

2.3 Đòn bẩy tổng hợp .......................................................................................... 24

2.3.1.Khái niệm.................................................................................................... 24

2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp .................................................... 24

IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH
NGHIỆP...................................................................................................................... 25

1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT........................................................................... 25

1.1.Khái niệm....................................................................................................... 25

1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT....................................................................... 25

2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS ........ 27

2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu ................................ 27

2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường )......................... 27

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 3
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khoán nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh
nghiệp........................................................................................................................... 27

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI...................................................... 29

I. GIỚI THIỆU KHÁC QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO
THẾ GIỚI

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI................................................................................ 29

1. Lịch sử hình thành của công ty........................................................................ 29

2.Sơ đồ tổ chức bộ máy ....................................................................................... 32

3.Chức năng của tùng bộ phận ............................................................................ 32

II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG
TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 và 2008 ......................................... 36

1.Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới............ 36

2.Phân tích khả năng thanh toán của công ty ...................................................... 39

III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH
QUÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI .................. 42
1. Phaân tích chi phí döû duïng voán chuû sôû höõu ..................................................... 42

2 Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ ngắn hạn ............................................... 42

3.Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn.................................................. 46

4.Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần ............................................................. 48

5.Phân tích chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC)........................................... 49

IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ
RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI................ 50

1.Tình hình doanh thu của công ty qua hai năm 2007 -2008 .............................. 50

2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT........................................................................... 50

3.Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL........................................................... 53


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 4
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ
CÔNG TY. .................................................................................................................. 54

1.Chính sách nợ và giá trị của lá chắn thuế ......................................................... 54

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ......................................................................................... 56

CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN .......................................................................................... 57

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 5
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh
LỜI NÓI ĐẦU
Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến
hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá
trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh
nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào
để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ
hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách
quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn.
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn
hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh
tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại,
thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực
trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay, nhìn
chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên..
gây căng thẳng trong quá trình kinh doanh và thực hiện các chiến lược kinh doanh của
doanh nghiệp mình
Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới là một công ty cũng không nằm
ngoài vòng xoáy đó, là một công ty thương mại chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông,
công ty có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang
có kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm
đến cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho
các nhà quản trị doanh nghiệp của công ty.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin mạnh dạn chọn
đề tài: "Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng
Cáo Sao Thế Giới "
Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Tiến Sỹ Lê Thị Lanh cùng
ban lãnh đạo Công ty nhưng do thời gian và trình độ nhân thức còn có hạn, chuyên đề
của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến
của các thầy cô và các bạn đọc.
Em xin chân thành cảm ơn !
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 6
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh
NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ngaøy thaùng naêm 2009
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 7
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ngaøy thaùng naêm 2009
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 8
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
I KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
Vốn là một điều kiện tiên quyết để cho một doanh nghiệp có thể ra đời và hoạt
động. Mỗi một loại nguồn vốn đều có chi phí và sử dụng nhất định. Do vậy, để có thể
huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguonnf vốn của mình, doanh nghiệp phải
nghiên cứu từng nguồn vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu chi phí của từng
nguồn vốn cụ thể để từ đó xác định cho mình một cơ cấu hợp lý phù hợp với từng
điều kiện cụ thể, từng giai đoạn của doanh nghiệp
1. Khái niệm về cấu trúc vốn.
Cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần
ưu đãi và cổ phần thường được dùng để tài trợ quyết định đầu tư của một doanh
ngiệp.
Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi
phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Và quyết định
đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không và thu nhập của cổ

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 9
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


đông thay đổi hay không? Mục tiêu của bài này là xem xét và phân tích sự ảnh hưởng
của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp và thu nhập của cổ đông.
Một Công ty có thể có một cấu trúc vốn tối ưu bằng cách sử dụng đòn bẩy tài
chính phù hợp. Như vậy Công ty có thể hạ thấp chi phí sử dụng vốn thông qua việc
gia tăng sử dụng nợ (vì khi sử dụng nợ Công ty sẽ được hưởng lợi ích từ tấm chắn
thuế). Tuy nhiên khi tỷ lệ nợ gia tăng thì rủi ro cũng gia tăng do đó nhà đầu tư sẽ gia
tăng tỷ lệ lợi nhuận đòi hỏi rE. Mặc dù sự gia tăng rE lúc đầu cũng không hoàn toàn
xóa sạch lợi ích của việc sử dụng nợ như là một nguồn vốn rẻ hơn cho đến khi nào
nhà đầu tư tiếp tục gia tăng lợi nhuận đòi hỏi khiến cho lợi ích của việc sử dụng nợ
không còn nữa.
Chi phí sử dụng vốn là một cái gì mà doanh nghiệp phải trả cho nguồn tài trợ, đó
là nợ vay, cổ phần ưu đãi, thu nhập giữ lại, cổ phần thường và doanh nghiệp sủ dụng
những nguồn tài trợ này để tài trợ cho những dự án đầu tư mới.chi phí sử dụng vốn có
thể được xem như tỷ suất sinh lợi mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu đầu tư
vào chứng khoán của công ty. Như vậy chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp được
xác định từ thị trường vốn và nó có quan hệ trực tiếp đến mức độ rủi ro của những dự
án đầu tư mới đến những tài sản hiện hữu và cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Nói
chung khi nhà đầu tư nhận thấy rủi ro của doanh nghiệp lớn hơn thì họ sẽ đòi hỏi một
tỷ suất sinh lời tương ứng và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng vì thế mà sẽ
cao lên.
Chi phí sử dụng vốn cũng có thể được hiểu như là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà
doanh nghiệp đòi hỏi khi thực hiện một dự án mới. Nếu một dự án mới tạo được tỷ
suất sinh lợi nộ bộ IRR lớn hơn chi phí sử dụng vốn thì giá trị của doanh nghiệp sẽ
tăng. Ngược lại, nếu một dự án đầu tư mới tạo ra IRR thấp hơn chi phí sử dụng vốn,
giá trị của doang nghiệp sẽ giảm.
1.1. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn.
a./ Nguồn vốn vay:
Trong nền kinh tế thị trường,hầu như không một doanh nghiệp nàohọat động sản
xuất kinh doanh chỉ bằng nguồn vốn tự có mà đều phải họat động bằng nhiều nguồn
vốn, trong đó nguồn vốn vay sử dụng đáng kể.
Nguồn vốn vay là nguồn vốn tài trợ từ bên ngòai doanh nghiệp và doanh nghiệp
phải thanh tóan các khỏan vay theo thời hạn cam kết và đồng thời phải trả tiền lãi vay
theo lãi suất thỏa thuận. Nguồn vốn vay mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với việc
mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong cấu trúc vốn
ta chỉ xét đến nguồn vốn vay trung hạn và dài hạn.
Vay ngắn hạn:
Thời gian đáo hạn ngắn hơn một năm
Lãi suất của nguồn vốn vay ngắn hạn thường thấp hơn tín dụng dài hạn
Thuờng được bổ sung vốn lưu động
Vay dài hạn:

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 10
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Thời gian đáo hạn dài hơn một năm
Lãi suất vay dài hạn thường cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn
Thường được dùng để bổ sung cho vốn xây dựng cơ bản hay mua sắm tài sản cố
định.
Nguồn vốn vay này có thể được huy động từ các tổ chức tài chính,ngân hàng hay
việc phát hành trái phiếu. Việc doanh nghiệp sử dụng lọai nguồn vốn vay này nhiều
hay ít thì còn tùy thuộc vào đặc điểm của lọai hình doanh nghiệp và doanh nghiệp
đang ở trong chu kỳ sản xuất kinh doanh
b/ Nguồn vốn chủ sở hữu
Nói đến nguồn vốn chủ sở hữu là nói đến nguồn vốn đầu tiên mà doanh nghiệp
huy động được.Bởi vì,đối với một doanh nghiệp trước khi đi vào họat động sản xuất
kinh doanh thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ (vốn góp nếu doanh nghiệp cổ
phần,hoặc là vốn ngân sách nhà nước cấp nếu là doanh nghiệp nhà nước)
Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản nợ phản ánh tình hình tự chủ
về tài chính của doanh nghiệp.
Tóm lại: Khác biệt cơ bản giữa nguồn vốn vay và nguồn vốn chủ sở hữu là:
* Nguồn vốn vay:
Doanh nghiệp nhận được nguồn vốn này không phải từ chủ sở hữu
Phải trả lãi vay cho các khỏan tiền vay
Mức lãi suất phải trả cho các khỏan vay theo mức ổn định,được thỏa thuận khi
vay
Doanh nghiệp phải hòan trả nợ khi đáo hạn,ngọai trừ nguồn huy động từ tín
dụng ưu đãi.
Doanh nghiệp có thể phải thế chấp tài sản hay nhờ bảo lãnh khi vay nợ.
Do các chủ sở hữu của doanh nghiệp đóng góp
Chỉ chia lợi tức cho chủ sở hữu nếu doanh nghiệp có lợi nhuận
Lợi tức chia cho các chủ sở hữu tùy theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị và
tùy thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty.
Doanh nghiệp không phải hòan trả tiền vốn đã nhận từ chủ sở hữu,trừ khi doanh
nghiệp phá sản
Doanh nghiệp không phải thế chấp khi huy động vốn
1.2. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn
Các tỷ số thường được để đánh giá và xem xét cấu trúc vốn của Doanh Nghiệp.

Tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu = Nợ dài hạnChuyên đề thực tập cuối khóa Trang 11
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy HuynhVốn chủ sở hữu

Nợ dài hạn: là những khỏan nợ có thời hạn thanh tóan trên một năm chẳng hạn
như vay dài hạn bằng phát hành trái phiếu,tài sản thuê mua.
Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại
Vốn cổ phần = Mệnh giá cổ phiếu x Số cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng sau khi đã chi trả cho cổ đông dưới dạng cổ
tức.
Cách tính tóan các cổ phần trên đây sử dụng giá trị trên sổ sách kế tóan.Trong
thực tế các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo giá trị thị trường:
Vốn cổ phần = Px N
Trong đó:
P: Giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo
N: Số cổ phiếu đang lưu hành
Ngòai ra người ta còn sử dụng tỷ số tài chính liên quan khi phân tích cấu trúc
vốn của doanh nghiệp,đó là:

Nợ dài hạn
Tỷ Số nợ =
Tổng tài sản

Tổng tài sản bao gồm: Tài sản lưu động và tài sản cố định hay là tổng giá trị tòan
bộ kinh phí đầu tư cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong phần bên trái của
bảng cân đối kế tóan.
Tỷ số này cho thấy gánh nặng nợ của doanh nghiệp:

Vốn chủ sở hữu
Tỷ số tự tài trợ =
Tổng tài sản

Qua tỷ số này có thể thấy được khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp đối với các
tài sản khác của mình (khả năng tự chủ về tài chính. Trên cơ sở xem xét mức độ của
các tỷ số này nhà quản trị có phương án để tăng hay giảm các tỷ số trên cho phù hợp
với tình hình họat động và vị thế tài chính của doanh nghiệp.
Qua tỷ số này có thể thấy được khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp đối với các
tài sản khác của mình(khả năng tự chủ về tài chính. Trên cơ sở xem xét mức độ của
các tỷ số này nhà quản trị có phương án để tăng hay giảm các tỷ số trên cho phù hợp
với tình hình họat động và vị thế tài chính của doanh nghiệp.

Chỉ số thanh toán ngắn hạn = Tổng tài sản

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 12
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy HuynhTổng nợ ngắn hạn

1.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính:
Cấu trúc vốn là vấn đề đã được các nhà nghiên cứu kinh tế -tài chính quan tâm
và để nhiều thời gian nghiên cứu.Đứng trên góc độ nhà quản lý tài chính tại doanh
nghiệp việc nghiên cứu cấu trúc vốn giúp họ tìm ra lời giải cho những câu hỏi sau:
Xác định cấu trúc vốn như thế nào là hợp lý và có lợi cho doanh nghiệp?
Nên vay nợ hay là không?
Nếu vay nợ, doanh nghiệp gánh chịu rủi ro ở mức độ nào?
Việc hiểu tường tận về cấu trúc vốn các nhà quản trị sẽ tìm ra câu trả lời cho
những câu hỏi ở trên, từ đó đề ra các quyết định tài trợ đúng đắn nhằm tăng hiệu quả
họat động của doanh nghiệp. Gia tăng lợi nhuận cho cổ đông nhưng vẫn hạn chế rủi
ro ở mức thấp nhất
2.Chi phí sử dụng vốn :
2.1. Khái niệm:
Chi phí sử dụng vốn là giá mà nhà đầu tư phải trả cho việc sử dụng nguồn vốn cụ
thể nào đó để tài trợ cho quyết định đầu tư của mình. Chi phí sử dụng vốn bao gồm
chi phí trả cho việc sử dụng nợ vay và chi phí trả cho việc đầu tư bằng nguồn vốn chủ
sở hữu dưới các hình thức bổ sung bằng các lợi nhuận chưa phân phối hoặc bổ sung
bằng các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp.
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu bao gồm :Doanh nghiệp nhà nước thường sử
dụng nguồn vốn ngân sách cấp chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn và với
nguồn vốn này doanh nghiệp còn sử dụng nguồn vốn tự bổ sung, trong trường hợp
này chi phí sử dụng vốn là chi phí cơ hội.Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn liên doanh
liên kết hoặc vốn cổ phần thì phải trả lãi cho người góp vốn và trả lợi tức cổ phần cho
cổ đông.
Chi phí sử dụng nợ phải trả: Nếu sử dụng vốn vay ngân hàng thì phải trả lãi
vay,nếu sử dụng nợ do phát hành trái phiếu thì phải trả cho trái chủ một khỏan lợi tức
nhất định như lãi suất đã được ghi trên trái phiếu.
Chi phí sử dụng vốn đóng vai trò như là tỷ lệ chiết khấu làm cân bằng lượng vốn
mà doanh nghiệp có quyền sử dụng hôm nay với các khỏan (gốc và lãi) mà doanh
nghiệp phải trả cho chủ sở hữu một nguồn vốn nào đó trong tương lai.Trong họat
động kinh doanh của doanh nghiệp phải tìm mọi cách để giảm chi phí. Để giảm được
chi phí sử dụng vốn thì trước hết ta cần phải lượng giá nó. Lý thuyết và thực tế đã
chứng minh các khó khăn trong tính tóan và quản lý các chi phí này,bởi vì nó phụ
thuộc vào quá nhiều các yếu tố:Như tính mạo hiểm của việc sử dụng vốn,lãi suất của
các khỏan nợ phải trả,cấu trúc tài chính của doanh nghiệp,chính sách phân phối lợi
nhuận cho vốn góp.Vì vậy khi tính toán chi phí sử dụng vốn phải chấp nhận một tầm
nhìn xa và phải lượng hóa chi phí bình quân của các nguồn tài trợ.
2.2. Chi phí sử dụng vốn vay:
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 13
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


2.2.1. Chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn:
Là khỏan chi phí trả lãi cho người cho vay hoặc ngân hàng
i k
rD = [ 1 + k ] -1
Trong đó:
rD:Chi phí sử dụng vốn vay
i : Lãi suất tiền vay một năm
k : Số kỳ tính lãi trong mọt năm
2.3. Chi phí sử dụng vốn cổ phần:
2.3.1. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(rp):
Cổ phần ưu đãi được xem như là một lọai nguồn vốn chủ sở hữu đặc biệt trong
một doanh nghiệp. Những cổ đông ưu đãi sẽ được nhận cổ tức cố định như đã công bố
với thứ tự ưu tiên trước khi lợi nhuận thuần được phân phối cho các cổ đông nắm giữ
cổ phần. Vì cổ phần ưu đãi là một nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu nên doanh thu từ phát
hành các cổ phần ưu đãi là vĩnh viễn.

Dp
Rp =
P’p

Trong đó:
Pp:Mệnh giá cổ phần ưu đãi
P’p:Doanh thu thuần từ việc phát hành cổ phần ưu đãi
Dp: Cổ tức cổ phần ưu đãi
2.3.2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường :
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : Là tỷ suất sinh lợi trên mỗi cổ phần do các
nhà đầu tư trên thị trường vốn kỳ vọng.

D1 D1
re = +g rre = +g
P0 P0(1-T)

Trong đó:
P0: giá cổ phần thường
D1: Cổ tức dự kiến vào cuối năm 1
re: Tỷ suất sinh lợi cần thiết của cổ phần thường
r ne : Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do phát hành cổ phiếu mới
g: Tỷ lệ tăng trưởng đều hàng năm trong cổ tức


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 14
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Định giá tài sản vốn (CAPM):
re= rf + ß x (rm - rf )
Trong đó:
rf: Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro
rm: Tỷ suất sinh lợi thị trường là tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường của
các tài sản
Chi phí sử dụng vốn từ thu nhập giữ lại rre:
Là phần lợi tức mà các cổ đông được chia,nhưng doanh nghiệp giữ lại khỏan lợi
tức này để tái đầu tư

D1
rre = + g
P0

Trong đó:
rre:Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do lợi nhuận giữ lại
P0: Giá cổ phần thường
g: Tỷ lệ tăng trưởng lợ tức cổ phần
D1: Lợi tức cổ phần năm 1
2.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC):
Vốn của một Công ty hay của một dự án được huy động từ hai nguồn: Vốn chủ
sở hữu và vốn đi vay. Mỗi một nguồn vốn đòi hỏi một tỷ suất sinh lời khác nhau. Đối
với nhà cho vay thì yêu cầu của họ là lãi suất, đối với vốn chủ sở hữu thường có suất
sinh lời cao hơn do rủi ro cao hơn. Trong trình tự thanh khoản, vốn chủ sở hữu nằm ở
vị trí sau cùng, khoản nợ vay được ưu tiên nhận trước.
Trong doanh nghiệp luôn luôn sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau. Vì
vậy,cần phải xác định chi phí sử dụng vốn bình quân của tất cả các nguồn vốn đó. Chi
phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc vốn của
doanh nghiệp, cấu trúc vốn mà thay đổi thì chi phí sử dụng vốn bình quân cũng thay
đổi theo.
WACC = %D x rD + %E x rE
(%E + %D = 100 %, Hay nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu = Tài Sản)
Trong đó:
% D: Là tỷ lệ nợ vay
% E: Là tỷ lệ vốn chủ sở hữu
rE: Là suất sinh lời đòi hỏi của vốn chủ sở hữu.
rD: Là lãi suất tiền vay.
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 15
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Cấu trúc vốn lịch sử so với mục tiêu:
-Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn lịch sử là tỷ trọng theo giá trị sổ sách hay giá trị
thị trường dựa trên cấu trúc vốn thực tế.
- Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn mục tiêu cũng được dựa trên giá trị sổ sách hay
giá trị thị trường nhưng nó phản ánh tỷ trọng trong một cấu trúc vốn kỳ vọng của
doanh nghiệp.
2.5. Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư:
Chi phí sử dụng vốn biên tế(WMCC): Là chi phí sử dụng vốn bình quân của
một doanh nghiệp gắn liền với một đồng tài trợ tăng thêm . Qui mô tăng thì chi phí sử
dụng vốn bình quân cũng tăng .
Để tính tóan chi phí sử dụng vốn biên tế cần xác định điểm gãy, là điểm mà tại
đó khi tổng quy mô các nguồn tài trợ vượt quá làm chi phí của một trong những
nguồn tài trợ thành phần sẽ gia tăng.
Công thức:

AFj
BPj =
Wj

Trong đó:
BP j : Điểm gãy cho nguồn tài trợ j
AF j : Tổng nguồn tài trợ của nguồn tài trợ j
W j : Tỷ trọng của nguồn tài trợ thành phần j trong cấu trúc vốn ( theo
giá trị lịch sử hoặc mục tiêu)
Đường cơ hội đầu tư (IOS): Tại bất kỳ thời điểm nào đó,một doanh nghiệp luôn
có sẵn những cơ hội đầu tư mới .Những cơ hội đầu tư này khác nhau về kích cỡ hay
qui mô vốn đầu tư,khác nhau về tỷ suất sinh lợi và rủi ro. Đường cơ hội đầu tư là đồ
thị tập hợp phản ánh IRR các dự án của doanh nghiệp( ưu tiên các IRR cao nhất)
Tóm lại:
Mỗi nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng đều phải trả nguồn chi phí cho
việc sử dụng vốn đó.Khỏan chi phí này được gọi là chi phí sử dụng vốn.Chi phí này
có tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng vốn vay
.Do vậy các doanh nghiệp luôn sử dụng nhiều nguồn vốn với nhau sao cho chi phí sử
dụng vốn thấp nhất nhưng đạt được lợi nhuận cao nhất.
II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU
TRÚC TỐI ƯU.
1. Cấu trúc vốn tối ưu:Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 16
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Cấu trúc vốn tối ưu là sự kết hợp giữa nợ dài hạn,cổ phần ưu đãi,cổ phần thường
được sử dụng để tài trợ cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Cấu trúc vốn tối ưu
xảy ra ở thời điểm mà tại đó tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn và tối thiểu hóa rủi ro
của doanh nghiệp để đạt tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Số lượng nợ trong cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp được gọi là khả năng
vay nợ của doanh nghiệp. Do đó khả năng vay nợ của một doanh nghiệp được xác
định bởi các yếu tố rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập của
doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, mức độ phá sản có thể có chi phí đại lý, vai
trò của chính sách cấu trúc vốn trong việc cung cấp các tín hiệu về thành quả của
doanh nghiệp cho các thị trường vốn.
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu:
Rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp : Khi một doanh nghiệp ở trong giai đọan
gặp phải khó khăn trong kinh doanh do bị cạnh tranh về giá cả hoặc việc vừa đưa ra
thị trường một sản phẩm mới nên chưa có thị phần và phải chấp nhận thua lỗ trong
thời gian này... Trong những trường hợp này các doanh nghiệp thường không mạo
hiểm trong việc sử dụng nợ vay để bổ sung vốn kinh doanh góp phần làm thay đổi cấu
trúc vốn hiện tại của doanh nghiệp.
Chính sách thuế của quốc gia cũng tác động trực tiếp đến cấu trúc vốn của một
doanh nghiệp .Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng nợ thì phải trả khỏan chi phí
sử dụng vốn vay. Những khỏan chi phí này lại được tính sau thuế do đó nếu chính
sách của một qua gia phù hợp thì doanh nghiệp sẽ sử dụng nợ vì lãi vay thực sự mà
doanh nghiệp phải trả sau thuế rất thấp.Như vậy cấu trúc vốn tác động đến quyết định
chọn cấu trúc vốn thâm dụng nợ hay thâm dụng vốn cổ phần.
Tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến cấu trúc vốn của
doanh nghiệp.Trong trường hợp thiếu vốn muốn tăng vốn họat động thì doanh nghiệp
phải quyết định chọn nguồn nào để bổ sung,nếu doanh nghiệp mà quyết định sử dụng
nợ vay thì cấu trúc vốn của doanh nghiệp sẽ thiên về sử dụng nợ nhưng nếu doanh
nghiệp có nguồn vốn tích lũy để cung cấp cho họat động kinh doanh thì khi đó doanh
nghiệp sẽ sử dụng vốn bỏ sung mà không sử dụng vốn vay. Như vậy Chính khả năng
tài chínhcủa doanh nghiệp sẽ quyết định có nên vay hay là không.
Quan điểm của nhà quản lý quyết định có nên sử dụng nợ vay hay là không.
Thực tế có một số nhà quản lý sẵn sàng sử dụng nợ để tăng lợi nhuận nhưng cũng có
những nhà quản lý khác lại e dè khi quyết định sử dụng nợ vay.Do đó quan điểm của
nhà quản trị hết sức quan trọng trong việc ra quyết định này.
III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO:
1. Khái niệm và phân lọai rủi ro:
1.1.Khái niệm rủi ro:
Rủi ro là tình huống mà tại đó gây những sự cố không tốt cho doanh nghiệp,ảnh
hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp,ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp.
Rủi ro của một doanh nghiệp do rất nhiều nguyên nhân gây ra gồm các nguyên
nhân khách quan như khủng hỏang,suy thóai,đình công,thiên tai,sự thay đổi các chính

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 17
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


sách…và các nguyên nhân chủ quan như nhà quản lý yếy kém,sai lầm trong việc dự
báo kinh tế, việc ra các quyết định dẫn đến sai lầm,…
1.2. Phân lọai rủi ro:
Trong quá trình họat động,một doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều lọai rủi
ro.Rủi ro làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể
chia làm hai lọai rủi ro:Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
1.2.1.Rủi ro kinh doanh: Rủi ro kinh doanh là sự không chắc chắn ở thời điểm
hiện tại về mức lợi nhuận trong tương lai.
Rủi ro kinh doanh gắn liền với họat động kinh doanh của doanh nghiệp nên ảnh
hưởng trực tiếp đến doanh lợi của doanh nghiệp.Mặc dù đây là lọai rủi ro khó kiểm
sóat và tùy thuộc vào nhiều nhân tố khách quan hơn là những nhân tố chủ quan.Tuy
nhiên với khả năng của những nhà quản lý tài năng có thể hạn chế được thấp nhất
mức rủi ro này thông qua việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư một cách sáng
suốt
Để có thể hạn chế rủi ro trước hết các nhà quản trị hệ thống phải am hiểu và
nhận biết được đâu là những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro trong kinh
doanh.Nói chung có vô số những tác động ,thậm chí những dự báo đáng tin cậy nhất
cũng không thể lọai bỏ hết được những sự không chắc chắn tác động đến lợi nhuận
của doanh nghiệp, ví dụ:
Sự không chắc chắn về mức cầu trong tương lai bao gồm xu hướng của nghành
và thị phần của doanh nghiệp
Do những thay đổi trong giá cả các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, lao động
Những thay đổi trong giá cả đầu ra của doanh nghiệp
Sự cạnh tranh trong nghành mà doanh nghiệp đang họat động
Sự phát triển của công nghệ (Tỷ trọng của biến phí và định phí trong tổng chi
phí của doanh nghiệp)
Để kiểm sóat các rủi ro kinh doanh ở trên thì việc xây dựng một cấu trúc chi phí
hợp lý đóng vai trò quan trọng. Doanh nghiệp dựa vào dự đóan tác động các nhân tố
làm ảnh hưởng đến mức sinh lợi để điều chỉnh tỷ lệ giữa các lọai chi phí sẽ tạo nên sự
kiểm sóat các lọai rủi ro một cách hữu hiệu cho doanh nghiệp của mình.
Rủi ro kinh doanh làm nền tảng cho đòn bẩy kinh doanh: Trên phương diện tài
chính, rủi ro kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào sự phân bổ giữa biến phí và định phí
của doanh nghiệp.Mối quan hệ giữa biến phí ,định phí và thu nhập họat động được thể
hiện qua phân tích điểm hòa vốn.Đây là công cụ hết sức quan trọng và chính quá trình
phân tích này dẫn ta đến khái niệm nến tảng vế đòn bẩy kinh doanh(hay còn gọi là
đòn cân định phí)
1.2.2.Rủi ro tài chính: Là sự không chắc chắn về khả năng thanh tóan lãi vay
của doanh nghiệp.Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 18
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Rủi ro này xuất phát từ việc sử dụng nợ trong cấu trúc nguồn vốn của doanh
nghiệp.Nghĩa là doanh nghiệp không tạo đủ EBIT để trang trải các chi phí tài
chính(chi phí vay)do việc sử dụng nợ thì doanh nghiệp sẽ gặp phải rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính làm cơ sở cho đòn bẩy tài chính: Một câu hỏi được đặt ra ở đây
là làm cách nào để đo lường mức độ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực của việc sử
dụng nợ vay đối với sực gia tăng hay giảm sút tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
của doanh nghiệp? Chính câu hỏi này dẫn ta tới khái niệm cơ bản trong phân tích tài
chính đó chính là đòn bẩy tài chính.Thông qua tác động của đòn bẩy này lên doanh lợi
của cổ đông sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của rủi ro tài chính đối với
doanh nghiệp
Như vậy một cấu trúc100% vốn chủ sở hữu sẽ không có rủi ro tài chính.Tuy
nhiên trong điều kiện kinh tế hiện nay việc sử dụng nợ vay là điều tất yếu của mỗi
doanh nghiệp.thêm vào đó với mục tiêu nhằm tốt đa hóa giá trị cho doanh nghiệp sẽ
thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi cách sao cho đạt được chi phí sử dụng vốn thấp
nhất.Một trong những điều mà nhà kinh doanh cần quan tâm đó là “Nên duy trì hệ số
nợ lớn để đạt được tỷ suất sinh lợi cao?” Bởi vì cần cân nhắc giữa việc đạt được lợi
ích này đồng thời phải đương đầu với việc gánh chịu về rủi ro tài chính
2. Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp:
Xác định cấu trúc chi phí trong họat động sản xuất kinh doanh là quyết định về
đòn bẩy kinh doanh. Xác định về cấu trúc vốn là quyết định về đòn bẩy tài chính .Tác
dụng đòn bẩy trong doanh nghiệp được sử dụng để chứng minh cho khả năng chi trả
các khỏan chi phí cố định khi sử dụng tài sản hay vốn vay
Có 3 lọai đòn bẩy trong việc quản lý tài chính:
- Đòn bẩy kinh doanh DOL(đòn cân định phí)
- Đòn bẩy tài chính DFL (đòn cân nợ)
- Đòn bẩy tổng hợp DTL (Đòn cân tổng hợp)
2.1.Đòn bẩy kinh doanh:
2.1.1.Khái niệm:
Đòn bẩy kinh doanh là một công cụ tài chính nhằm xác lập cấu trúc chi phí của
một doanh nghiệp để làm khuếch đại lợi nhuận doanh nghiệp
2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh
Rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào kết cấu chi phí của doanh
nghiệp,đòn bẩy kinh doanh sẽ đo lường mức rủi ro này.Khi chi phí cố định chiếm tỷ
trọng cao trong kinh doanh doanh thu giảm thì doanh nghiệp phải đối mặt với với độ
rủi ro kinh doanh cao
Thông qua việc phân tích đòn bẩy kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được ảnh
hưởng của kết cấu chi phí đến mức độ rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.3.Phân tích hòa vốn:


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 19
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Điểm hòa vốn là mức sản lượng hoặc doanh thu mà tại đó doanh nghiệp có lợi
nhuận hoạt động bằng không hay doanh thu bằng chi phí hoạt động.
Điểm hòa vốn được xác định dựa trên những giả định sau:
Giá bán không đổi
Biến phí đơn vị sản phẩm cố định và tăng tỷ lệ theo theo khối lượng sản phẩm
sản xuất hoặc tiêu thụ.
Tổng định phí không đổi.
Những giả định trên trọng những phân tích ngắn hạn, có nghĩa là trong điều kiện
quy mô sản xuất đã được xác lập và giá không đổi. Giới hạn sản lượng là công suất
thiết kế tối đa, nếu sản lượng tăng vượt mức công suất tối đa thì tất cả các giả định
trên không còn phù hợp nữa vì lúc này tổng định phí sẽ tăng và biến phí cũng có thể
thay đổi.
Trong ngắn hạn, quy mô hay công suất hoạt động của một công ty đã được thiết
lập, chi phí cố định là chi phí không thay đổi khi số lượng sản xuất hay tiêu thụ thay
đổi. Chi phí cố định bao gồm các loại chi phí như khấu hao, bảo hiểm, một bộ phận
chi phí điện nước và một bộ phận chi phí quản lý. Chi phí biến đổi là chi phí thay đỏi
khi số lượng sản phẩm sản xuất hoặc tiêu thụ thay đổi, chẳng hạn như chi phí nguyên
vật liệu, lao động trực tiếp, một phần chi phí điện nước, hoa hồng , một phần chi phí
quản lý hành chánh.
Trong kinh doanh chúng ta phải đầu tư chi phí cố định, hoạt động tiêu thụ sản
phẩm và cung ứng dịch vụ sẽ sẽ tạo ra doanh thu, nếu doanh thu đủ lớn để bù đắp
được chi phí cố định và chi phí biến đổi thì công ty sẽ có lợi nhuận, còn ngược lại nếu
doanh thu quá thấp, phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí biến đổi không đủ bù
đắp chi phí cố định công ty sẽ bị lỗ.
Khi doanh thu doanh thu đã vượt qua mức đủ bù đắp chi phí cố định và chi phí
biến đổi thì công ty có thể gia tăng lợi nhuận càng nhanh, bởi vì những công ty có chi
phí cố định lớn thường tiết kiệm chi phí biến đổi hơn và khả năng gia tăng doanh thu
lớn hơn.
Phân tích hòa vốn là nội dung quan trọng trong việc phân tích mối quan hệ giữa
chi phí –khối lượng –lợi nhuận. Nó giúp người quản lý xác định được sản lượng,
doanh thu hòa vốn để xác định vùng lãi lỗ của doanh nghiệp. Từ đó nhà quản lý sẽ có
những chiến lược trong sản xuất và trong cạnh tranh để đưa sản lượng ,doanh thu của
mình vượt lên điểm hòa vốn này trong dài hạn.

Tổng định phí (F)
Sản lượng hòa vốn Q0 =
Giá bán (P) – Biến phí (v)

Doanh thu hòa vốn S0 = Giá bán x Sản lượng hòa vốn(Q0)
Minh họa bằng đồ thị về sản lượng hòa vốn

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 20
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh
DT, CP S


TC
TC0 Biến Phí


Định Phí


F
Q0 Q
O
Nhận xét:
-Khi sản lượng đạt được mức Q0 thì tổng chi phí TC0 tương ứng với mức doanh
thu S0 . Trong trường hợp này đường tổng chi phí TC nằm trên đường đường doanh
thu S , chứng tỏ với mức sản lương bán ra Q0 và doanh thu thu vào đạt mứv So thì
không thể nào bù đắp được tổng chi phí. Do đó mà doanh nghiệp bị lỗ
Ý nghĩa của việc phân tích điểm hòa vốn
Phân tích hào vốn giúp cho Doanh nghiệp lựa chọn quy mô đầu tư phù hợp với
quy mô thị trường, đồng thời lựa chọn hình thức đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro do sự
biến động sản lượng tiêu thụ sản phẩm.
Việc lựa chọn quy mô và công nghệ đầu tư phụ thuộc vào quy mô thị trường,
nếu quy mô thị trường nhỏ hoặc có nhiều đối thủ cạnh tranh, một dự án có điểm hòa
vốn thấp sẽ ít rủi ro hơn một dự án có điểm hòa vốn cao. Tuy nhiên trong quy mô thị
trường có tiềm năng lớn một dự án có quy mô lớn sẽ có khả năng mang lại mức lợi
nhuận cao hơn.
Đối với một cong ty đang phân tích điểm hòa vốn sẽ giúp công ty thấy được tác
động của chi phí cố định và doanh thu tối thiểu mà doanh thu tối thiểu mà doanh thu
phải phấn đấu vượt qua để duy trì lợi nhuận hoạt động. Một công ty có rủi ro hoạt
động tiềm ẩn cao khi doanh thu hòa vốn cao. Điểm hòa vốn cho thấy mức độ sủ dụng
chi phí hoạt động cố định của một công ty hay mức độ sử dụng đòn bảy hoạt động cảu
công ty.
Qua việc phân tích bằng đồ thị ta thấy định phí đóng một vai trò quan trọng đối
với khỏan lãi hay lỗ trong họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đo
định phí càng lớn doanh nghiệp càng gánh nhiều rủi ro.
2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL):
Độ nghiêng đòn bảy kinh doanh (DOL) của một doanh nghiệp sẽ tiến đến cực
đại khi sản lượng của doanh nghiệp tiến gần đến sản lượng hòa vốn Q0 .

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 21
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Đòn bẩy kinh doanh dùng các chiphis hoạt động cố định làm điểm tựa. khi một
doanh nghiệp sử dụng các chi phí hoạt động cố định, một thay đổi trong doanh thu sẽ
được phóng đại thành một thay đổi tương đối lớn trong thu nhập trước thuế và lãi vay
(EBIT). Tác động số nhân này cảu việc sử dụng các chi phí hoạt động cố định được
gọi là độ nghiêp đòn bảy kinh doanh (DOL).
DOL đánh giá tỷ lệ % thay đổi EBIT do kết quả từ việc thay đổi 1% doanh số

EBIT + F (Q1 – Q0)(P-v) Q0
DOL = = =
EBIT Q0(P-v)-F Q1-Q0

Qua công thức trên ta thấy định phí đóng vai trò quan trọng trong việc khuếch
đại lợi nhuận cũng như rủi ro của doanh nghiệp. Định phí càng cao thì độ nghiêng đòn
cân định phí càng lớn và sẽ kéo theo sự gia tăng rất nhanh của EBIT,ngược lại nếu
doanh số giảm thì cũng làm cho EBIT giảm nhanh chóng .Do đó cần phải xác định rõ
ràng phương hướng tăng giảm của doanh số để xác định một tỷ lệ đòn bẩy kinh doanh
thích hợp
Nếu sản lương mà càng gần sản lượng hòa vốn bao nhiêu thì độ nghiêng của đòn
cân định phí cần lớn tạo ra rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Lúc này doanh nghiệp
có nguy cơ rơi vào vùng lỗ và thêm vào đấy là dự án của đòn cân nợ sẽ khuếch đại
khỏan lỗ này . Do đó để giảm thiểu rủi ro kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải có
biện pháp nhằm nhằm đưa sản lượng vượt xa sản lượng hòa vốn càng lớn càng tốt.
Điều này không có nghĩa là doanh nghiệp cần phải làm giảm định phí và tăng
sản lượng để giảm thiểu rủi ro.Trong môi trường cạnh tranh như ngày nay,việc cạnh
tranh hết sức gay gắt do đó doanh nghiệp bắt buộc phải đầu tư vào khoa học kỹ
thuật,máy móc hiện đại để tạo ra sản phẩm tốt có chất lượng cao,làm giảm bớt giá
thành làm định phí tăng lên rất nhiều,thêm vào đó là chiến lược kinh doanh làm mở
rộng thị phần cũng làm tăng định phí lên đáng kể. Điều này sẽ đẩy điểm hòa vốn và
đòn cân định phí lên một mức cao hơn trong tương lai.
Tóm lại, ta có thể xem độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh như một dạng rủi ro tiềm
ẩn, bản thân nó không tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp, nó chỉ tác động làm gia tăng rủi
ro khi có sự biến động doanh thu và chi phí sản xuất. Việc sử dụng đòn bẩy phụ thuộc
rất nhiều vào đặc điểm của từng ngành nghề hoạt động kinh doanh, độ nghiệp cảu đòn
bẩy kinh doanh do do đặc điểm kinh doanh của công ty quyết định.
2.2 Đòn bẩy tài chính (DFL)
2.2.1. Khái niệm:
Đòn bẩy tài chính là việc sử dụng các chi phí tài chính cố định như: lãi vay,lợi
tức cổ phần ưu đãi ,thuê mua tài chính nhằm để khuếch đại lợi nhuận của chủ sở hữu
doanh nghiệp
Dòn bẩy tài chính dùng các ch phí tài chính cố định làm điểm tựa. khi một doanh
nghiệp sử dụng các chi phí tài chính cố định, một thay đổi trong EBIT sẽ được phóng
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 22
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


đại thành một thay đổi tương đối lớn hơn trong thu nhập cảu mỗi cổ phần (EPS). Tác
động số nhân này của việc sử dụng các chi phí tài chính cố định được gọi là độ nghiêp
đòn bảy tài chính.
Độ nghiêng đòn bẩy tài chính(DFL) của một doanh nghiệp được tính như phần
trăm thay đổi trong thu nhập mỗi cổ phần do phần trăn thay đổi cho sẵn trong EBIT.

EBIT Q0(P-v) - F
DFL = =
EBIT + R Q0(P-v)-F - R

Đòn bẩy tài chính có khả năng làm tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần
nhưng cùng lúc đó sẽ đưa doanh nghiệp vào rủi ro lớn.Có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận
càng cao thì nó sẽ càng lớn hơn,ngược lại nếu tỷ suất lợi nhuận càng thấp nó sẽ càng
thấp hơn.
Nếu doanh nghiệp họat động kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận khi đó việc
sử dụng nợ là đòn bẩy nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng ngược lại nếu
doanh nghiệp họat động không có hiệu quả thì việc sử dụng nợ sẽ làm cho doanh
nghiệp đi đến phá sản vì không có khả năng thanh tóan các khỏan nợ
2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính:
Nhằm giúp cho các nhà quản trị tài chính thấy được tác động của việc sử dụng
nợ vay lê thu nhập cổ phần của cổ đông thường. Và cũng cho thấy độ rủi ro đến vớ
doianh nghiệp như thế nào khi doanh nghiệp sử dụng nguồn tài trợ bằng nợ vay.Để
xem xét tác động của đòn bẩy tài cvhính lê thu nhập cổ đông ta thấy cần phân tích
mối quan hệ giữa EBIT và EPS.
2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp :
Đòn bẩy tài chính với tỷ suất sinh lợi cổ đông – Hệ số nợ:
Đòn bẩy tài chính thể hiện mối quan hệ giữa tổng nợ vay chiếm trong tổng
nguồn vốn của một doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định nào đó.

Tổng số nợ
Hệ số nợ =
Tổng tài sản

Nhìn vào hệ số nợ ta có thể thấy được khái quát chính sách tài trợ vốn kinh
doanh của doanh nghiệp, mức độ an tòan hay rủi ro của doanh nghiệp như thế nào. Hệ
số nợ càng cao, gánh nặng phải trả lãi vay càng lớn thì rủi ro càng cao, khả năng huy
động thêm nợ của doanh nghiệp càng khó khăn và ngược lại.
Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi của toàn bộ vốn đầu tư(rA)với tỷ suất sinh
lời vốn cổ phần(re) và lãi vay(rd)
Ta có công thức:

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 23
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


rA = WD x rD + WE x rE
Gọi D là nợ trong cấu trúc vốn
E là vốn cổ phần

D E
rA = x rD + x rE
D+E D+E

Hay

D
rE = rA + (rA – rD)
E

Qua công thức trên ta thấy tỷ suất sinh lợi của vốn cổ phần phụ thuộc rất lớn
vào quyết định đầu tư và quyết định tài trợ của doanh nghiệp.Nếu doanh nghiệp đưa
ra một quyết định đầu tư đúng đắn và quyết định tài trợ hợp lý thì không những làm
cho tỷ suất sinh lợi của chủ sở hữu cao mà còn góp phần khuếch đại tỷ suất sinh lợi,từ
đó làm gia tăng giá trị doanh nghiệp.
Các quan niệm khác nhau về đòn cân nợ trong mối quan hệ với giá trị của
doanh nghiệp.
Quan điểm truyền thống : Theo quan điểm này cổ đông của công ty có thể đạt
được cổ tức cao nếu trong cấu trúc vốn của công ty có sử dụng nợ và gia tăng tỷ lệ nợ
trong cấu trúc vốn
Quan điểm của MM: MM cho rằng giá trị của công ty được xác định bởi dòng
tiền trong tương lai phát sinh từ tỷ suất thực của công ty chứ không phải bằng giá thị
trường của các chứng khoán mà công ty đó phát hành .Như vậy giá trị của chứng
khoán do công ty phát hành sẽ bằng chính việc chia nhỏ dòng tiền trong tương lai
thành nhiều phần chảy vào túi cổ đông hay chủ nợ mà dòng tiền trong tương lai phát
sinh từ tỷ suất thực của công tylà không đủ dù cho công ty có tài trợ bằng nhiều
phương pháp nào đi chăng nữa.
Để thấy rõ hơn ta có thể xem xét điều này bằng cách tưởng tượng hai doanh
nghiệp phát sinh cùng 1 dòng tiền các lợi nhuận hoạt động chỉ khác nhau về cấu trúc
vốn. Doanh nghệip A không sử dụng đòn bẩy tài chính.Vì vậy,EA = VA,ngược lại
doanh nghiệp B
Có sử dụng đòn bẩy tài chính nên EB = VB - DB
Ei: Tổng giá trị vốn cổ phần của doanh nghiệp
Vi: Tổng gia 1trị chủa doanh nghiệp
Di : Giá trị nợ


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 24
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


-Vậy nên ta muốn đầu tư vào doanh nghiệp nào trong hai doanh nghiệp
trên.Nếu Nếu không muốn mạo hiểm ta có thể mua cổ phần thường của doanh nghiệp
A do không sử dụng nợ nên rủi ro tài chính bằng = 0
2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính:
Độ nghiêng đòn bẩy tài chính là chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng nợ vay của
doanh nghiệp và được định nghĩa là chỉ tiêu đánh giá tỷ lệ % thay đổi của EPS do kết
quả từ việc thay đổi 1% EBIT
Công thức:

Tỷ lệ % thay đổi EPS Q(P-v) - F
DFL = =
Tỷ lệ % thay đổi EBIT Q(P-v) –F - R

Đối với cấu trúc gồn cổ phần thường và nợ:S–v-F EBIT
DFL = =
S–v–F-R EBIT - R

Đối với cấu trúc gồm cổ phần thường,cổ phần ưu đãi và nợ.
Q( P − v) − F
DFL =
D
Q( P − v) − F − R
1−T
Trong đó :
R:lãi vay
D: Cổ tức cổ phần ưu đãi
T: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Nhận xét:
-Ta thấy DFL luôn biến động khi EBIT thay đổi. EBIT càng xa điểm hòa
vốn bao nhiêu thì doanh nghiệp càng gặp ít rủi ro tài chính và ngược lại EBIT càng
gần điểm hòa vốn thì doanh nghiệp càng có nguy cơ về rủi ro tài chính bấy nhiêu
- Khi rủi ro tài chính xảy ra thì doanh nghiệp không có khả năng chi trả
các khoản chi phí tài chính cố định như:
+ Chi phí trả tiền lãi vay
+ Chi phí lợi tức cổ phiếu ưu đãi
+ Chi phí thuê mua tài chính


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 25
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Một khi chi phí cố định tài chính càng cao thì độ nghiêng của đòn cân nợ càng
lớn và ngược lại nếu chi phí tài chính cố định càng thấp thì độ nghiêng đòn cân nợ
càng thấp rùi ro tài chính ít xảy ra
2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác
Ngoài việc sử dụng các tỷ số tài chính và độ nghiêng đòn bẩy tài chính như các
số đo rủi ro tài chính mà doanh nghiệp phải đối phó, chúng ta có thể đưa ra các phát
biểu về ẻui ro tài chính như sau:Nếu xác suất của phân phối lãi trước thuế và lãi
vay(EBIT) theo phân phối chuẩn có thể ước tính theo độ lệch bình quân và độ lệch
chuẩn.Ta sử dụng phương trình sauvới các giá trị sản xuất từ bảng phân phối chuẩn đã
tính toán xác suất mà EBIT sẽ nhỏ hơn hoặcn lớn hơn một giá trị riêng nào đó
EBIT − EBIT
Z =
EBIT
2.3 Đòn bẩy tổng hợp:
2.3.1.Khái niệm:
Đòn bẩy tổng hợp xảy ra khi một doanh nghiệp sử dụng cả hai loại đòn bảy kinh
doanh và đòn bảy tài chính trong nỗ lực nhằm gia tăng thu nhập cho cổ đông.Nó tiêu
biểu cho độ phóng đại của gia tăng (hay sụt giảm)doanh thu thành gia tăng( hay sụt
giảm ) tương đối lớn hơn trong thu nhập mỗi cổ phần,do việc doanh nghiệp sử dụng
cả hai loại đòn bẩy
2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp
Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp được xác định như là % thay đổi trong thu nhập
mỗi cổ phần từ % thay đổi trong doanh thu
Công thức:

Tỷ lệ thay đổi EPS Q(P-v) EBIT + F
DOL = = =
Tỷ lệ thay đổi EBIT Q(P-v) – F - R EBIT - R

DTL = DOL x DFL
IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH
NGHIỆP:
Phân tích EBIT -EPS có thể được dùng để giúp doanh nghiệp xác định khi nào
tài trợ nợ có lợi và khi nào tài trợ bằng vốn cổ phần có lợi hơn.
1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT:
1.1.Khái niệm:
Điểm hòa vốn EBIT là điểm mà tại đó bấy kỳ phương án tài trơ nào thì giá trị
của EPS của các phương án là như nhau
1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 26
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Giả sử có 2 phương án:
+ Phương án 1: Doanh nghiệp sử dụng 100 % vốn cổ phần
+ Phương án 2: Cùng 1 số vốn như phương án 1 nhưng nguồn vốn tài trợ
là nguồn hỗn hợp bao gồm nợ và vốn cổ phần.
Đây là kế hoạch tài chính cùng với một qui mô về vốn của cùng một công ty nên
EBIT của 2 phương án là như nhau
Ta có EBIT của phương án 1 và phương án 2 như sau:
Phương án 1:

EBIT(1-T)
EPS 1 =
NE

Phương án 2:

(EBIT – R)(1-T)
EPS 2 =
NDE

Trong đó:
R: lãi vay
NE: Vốn chủ sở hữu phương án 1
NDE: Vốn chủ sở hữu phương án 2
Điểm hòa vốn EBIT chính là EBIT thỏa điều kiện EPS1 = EPS2

EBIT(1-T) (EBIT – R)(1-T)
=
NE NDE

Do 2 phương án có phương thức tài trợ khác nhau dẫn đến khi EBIT thay đổi
làm cho EPS của các phương án thay đổi khác nhau.
Từ đồ thị ta thấy rủi ro tài chính của phương án 2 sẽ lớn hơn phương án 1.
Đường biểu diễn của phương án 2 có độ dốc nhiều hơn ,nghĩa là mức độ nhạy cảm
của EPS khi EBIT thay đổi trong phương án này cao hơn phương án doanh nghiệp
được tài trợ 100% vốn cổ phần.
Hai đường biểu diễn của 2 phương án cắt nhau tại 1 điểm , điểm này được gọi là
điểm hòa vốn EBIT. Qua đó ta thấy có 3 trường hợp xảy ra:
Nếu EBIT của doanh nghiệp nhỏ hơn điểm hòa vốn EBIT thì doanh nghiệp nên
duy trì cấu trúc vốn100% vốn cổ phần. Lúc này EBIT của doanh nghiệp nằm trong
khoảng giá trị bên trái điểm EBIT hòa vốn trên đồ thị .Do đó trong trường hợp này
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 27
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


đường biểu diễn EPS của phương án 1 sẽ nằm tr6en đường biểu diễn của phương án 2
nghĩa là EPS1> EPS2
Nếu EBIT của doanh nghiệp bằng đúng điểm hòa vốn EBIT thì doanh nghiệp có
thể tài trợ bằng bất cứ phương án nào cũng đem lại cùng giá trị EPS.
Nếu EBIT của doanh nghiệp vượt qua điểm hòa vốn EBIT thì doanh nghiệp nên
sử dụng đòn cân nợ. Lúc này EBIT của doanh nghiệp nằm trong khoảng giá trị bên
phải điểm hòa vốn EBIT do đó trong trường hợp này đường biểu diễn EPS của
phương án 2 sẽ nằm trên đường biểu diễn của phương án 1 tức là EPS2 > EPS1
Lyù thuyết trên được áp dụng đối với công ty cổ phần.Còn đối với doanh nghiệp
nhà nước,dựa vào lý thuyết trên ta có sự thay đổi như sau:EPS được thay thế bằng chỉ
tiêu lãi ròng /vốn chủ sở hữu.
Lúc này EBIT hòa vốn sẽ được xác định thông qua việc so sánh lãi ròng / vốn
chủ sở hữu giữa các phương án.
Tóm lại: Việc sử dụng nợ trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp có thể làm lợi
nhuận tăng nhanh đồng thời cũng làm gia tăng thêm rủi ro cho doanh nghiệp. Vì vậy
việc phân tích điểm hòa vốn EBIT của doanh nghiệp là tối cần thiết cho quyết lựa
chọn cấu trúc nguồn vốn tối ưu cho doanh nghiệp
Nếu ta cho rằng một doanh nghiệp nếu vượt quá điểm hòa vốn EBIT thì một cấu
trúc vốn thiên về sử dụng đòn bẩy tài chính tỏ ra có lợi cho cổ đông nhiều hơn do EPS
cao hơn thì chưa chắc đã chính xác vì ta đã bỏ qua yếu tố giá cổ phần doanh nghiệp,có
thể EPS tăng nhưng giá cổ phần không tăng thậm chí có thể giảm.
2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS:
2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu:
Việc phân tích EBIT – EPS giúp doanh nghiệp quyết định một cấu trúc vốn
thích hợp:
Bước 1:Tính toán mức EBIT dự kiến sau khi mở rộng hoạt động
Bước 2: Ước lượng tính khả biến của mức lợi nhuận kinh doanh này
Bước 3: Tính toán điểm hòa vốn EBIT giữa 2 phương ánn tài trợ - Thêm nợ mới
hay duy trì cấu trúc vốn cổ phần
Bước 4: Phân tích các ước lượng này trong bối cảnh rủi ro mà doanh nghiệp sẵn
sàng chấp nhận
Bước 5: Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn đề xuất có
quá rủi ro không .Mức độ rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Định mức ngành cho
các tỷ số đòn bẩy và chỉ số khả năng thanh toán.Khuyến cáo của các ngân hàng đối
với doanh nghiệp.
2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường )
Điểm hòa vốn thị trường là điểm mà tại đó nếu EBIT dự kiến thấp hơn điểm hòa
vốn thị trường thì cấu trúc vốn thiên về sử dụng vốn cổ phần sẽ có lợi hơn.Ngược lại

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 28
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


nếu EBIT dự kiến vượt quá điểm hòa vốn giá trị thị trường thì cấu trúc vốn vốn thiên
về sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ làm tối đa hóa giá trị thị trường của doanh nghiệp
Điểm hòa vốn giá trị thị trường được xác định bằng phương trình:
[ EBIT (1 − T )]P / E E [( EBIT − R )(1 − T ) P / E E
=
NE N DE
Trong đó:
P/EE , P /EE : Là tỷ số giá thu nhập của từng phương án tài trợ
Nếu giám đốc tài chính dự báo EBIT thấp hơn điểm hòa vốn giá trị thị trường
116 triệu $, cấu trúc vốn sử dụng vốn cổ phần sẽ làm tăng giá trị thị trường của doanh
nghiệp.Ngược lại,nếu EBIT dự kiến vượt điểm hòa vốn giá trị thị trường là 116 triệu $
thì cấu trúc vốn thiên vềsử dụng đòn bẩy tài chính làm tăng giá trị thị trường của
doanh nghiệp
3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khoán nợ đóng góp như thế nào vào giá trị
doanh nghiệp
Tài trợ nợ có một lợi thế quan trọng dưới hệ thống thuế thunhập doanh nghiệp.
lãi từ chứng khoán nợ mà công ty chi trả là một khảon chi phí được khấu trừ thuế.Cổ
tức và lợi nhuận giữ lại thì không.
Các tấm chắn thuế có thể là các tài sản có giá trị, ta nên chiết khấu các tấm chắn
thuế với một chiết khấu tương đối thấp.Giả định thông thường nhất là rủi ro các tấm
chắn thuế bằng rủi ro của các chi trả lãi phát sinh ra cac tấm chắn thuế này.Với giả
định này hiện giá trị của tấm chắn thuế độc lập với tỷ suất sinh lợi từ rD
Lãi vay = Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trên nợ x Số tiền vay
= rD x D

Thuế suất thuế TNDN x Lãi từ chứng khoán nợ
PV (Tấm Chắn Thuế) =
Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trên nợ

Kết luận:
Cấu trúc vốn được được định nghĩa như số lượng tương đối của nợ ngắn hạn
thường xuyên, nợ dài hạn,cổ phần ưu đãi,cổ phần thường để dùng tài trợ cho doanh
nghiệp. Quyết định về cấu trúc vốn có vai trò rất quan trọng cho một doanh nghiệp, vì
thực tế có hiện diện một cấu trúc vốn tại đó chi phí sử dụng vốn được tối thiểu
hóa.Cấu trúc vốn có chi phí tối thiểu là cấu trúc vốn tối ưu vì tại đây giá trị của doanh
nghiệp được tối đa hóa .
Rủi ro tài chính của một doanh nghiệp là tính khả biến thu nhập mỗi cổ phần với
xác suất gia tăng làm mất khả năng chi trả bắt nguồn từ việc doanh nghiệp sử dụng
các nguồn vốn có chi phí tài chính cố định, như là nợ và cổ phần ưu đãi trong cấu trúc
vốn của mình.
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 29
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Việc sử dụng đòn bẩy tài chính đưa đến việc gia tăng rủi ro cảm nhận được cho
các nhà cung cấp vốn cho doanh nghiệp.Để bù đắp gia tăng này lợi nhuận đòi hỏi sẽ
cao.
Các thay đổi trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp thường mở ra viễn cảnh tương
lai cho nhà đầu tư.
Phân tích EBIT và EPS là kỹ thuật phân tích để xáx định các tình huống mà
doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính.liên quan đến việc tính tóan thu nhập trên
mỗi cổ phần tại các mức EBIT khác nhau cho các phương án có tài trợ dùng đòn bẩy
tài chính và tài trợ hòan tòan bằng vốn cổ phần .Thông tin này có thể dùng để đồ thị
hóa thu nhập mỗi cổ phần so với điểm hòa vốn EBIT để xáx định mức EBIT mà đòn
bẩy tài chính sẽ có lợi cho doanh nghiệp.Điểm hòa vốn trong phân tích này là điểm
mà tại đó thu nhập mỗi cổ phần là như nhau cho dù thực hiện tài trợ bằng phương án
nào trong 2 phương án nói trên.Ở mức EBIT cao hơn EBIT hòa vốn cấu trúc sử dụng
đòn bẩy tài chính cao hơn sẽ sinh ra mức thu nhập mỗi cổ phần lớn hơn và ngược lạ.
Một doanh nghiệp có thể phân tích quyết định cấu trúc vốn bằng cách thực hiện
một phân tích EBIT-EPS, tính tóan rủi ro đòn bẩy kinh doanh không thuận lợi ở mức
lợi nhuận họat động dự kiến của mình và phân tích các tỷ số đòn bẩy tài chính và tỷ
số trang trải của các doanh nghiệp khác trong ngành ,cùng với việc phân tích rủi ro
kinh doanh của doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định cuối cùng một cấu trúc vốn
mong muốn
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG VỀ VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO
SAO THẾ GIỚI
1/ Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Quảng Cáo Sao Thế
Giới.
1. Lịch sử hình thành
Năm 2003: Thành lập Công ty TNHH Quảng cáo Sao Thế Giới
Năm 2005: Đa dạng và chuyên nghiệp hóa sản phẩm và dịch vụ. Định hướng là
công ty truyền thông hàng đầu Việt Nam
Năm 2006: Bắt đầu sản xuất phim và các chương trình truyền hình. Đầu tư khai
thác các kênh truyền hình cáp quốc tế.
Năm 2008: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Sao Thế Giới và đầu tư khai thác
kênh Radio FM Bình Dương tầng số 92.5MHz.
Năm 2009: phát triển kênh Radio mới là Sài Gòn Radio được phủ sóng trên toàn
quốc.
Trụ sở chính là: 3A3 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Tel: (08) 35172282

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 30
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Fax: (08) 35172209
Giấy phép kinh doanh: 4102017392 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp
Mã số thuế: 0303031053
1.1 Tình hình kinh doanh và nhân sự
Cán bộ công nhân viên: 41 nhân viên
Thuộc Top 3 công ty sản xuất phim truyền hình cung cấp cho Đài Truyền
Hình HTV và phân phối cho các Đài tỉnh khác.
Nằm trong Top 10 Agency của HTV
Là một trong những công ty quảng cáo hàng đầu ở Việt Nam cung cấp cho
hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước với các dịch vụ: Tư vấn chiến lược, các
dịch vụ media, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, sản xuất phim truyện
1.2 Chức năng kinh doanh
Sản xuất phim truyền hình
Sản xuất chương trình truyền hình
Media: bao gồm khai thác quảng cáo trên các đài truyền hình, báo chí
Cable: hệ thống cáp HTVC gồm 2 kênh phim quốc tế: Starmovie, Cinemax
(độc quyền khai thác quảng cáo), va 7 kênh HTVC Việt: HTVC Thuần Việt, HTVC
Phụ Nữ, HTVC Gia Đình, HTVC Phim, HTVC Ca nhạc, HTVC Du lịch & cuộc
sống và HTVC plush
Radio FM Bình Dương 92.5MHz
Tổ chức sự kiện
Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Cty cổ phần quảng
cáo Sao Thế Giới
* Quan điểm xây dựng thương hiệu
* Nhận thức của ban lãnh đạo
- Để có một thương hiệu đó là điều hết sức cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh
của mỗi doanh nghiệp và công ty quảng cáo Sao Thế Giới không ngoại trừ điều đó.
Tuy nhiên để có một thương hiệu Sao Thế Giới là chuyện không dễ dàng đối với ban
lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của công ty, tốn kém về mọi mặt, tài chính lẫn sức lực,
song song với việc xây dựng thương hiệu thì ban lãnh đạo công ty phải đưa ra cho
mình một chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn và hợp lý. Trong một thị trường
đang nóng lên về các lĩnh vực quảng cáo, dưới sự cạnh tranh nhiều doanh nghiệp có
tên tuổi trên thị trường. Tuy mới bước đầu xây dựng thương hiệu nhưng đã xác định
tầm nhìn thương hiệu “Trở thành một công ty truyền thông chuyên nghiệp hàng
đầu mà ở đó khách hàng sẽ được cung ứng đầy đủ các dịch vụ quảng cáo khi có
nhu cầu” còn lại những vấn đề khác như tài chính dành cho phát triển thương hiệu,
đào tạo nhân viên, sự phối hộp giữa các bộ phận vẫn chưa xác định.
Chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty quảng cáo Sao Thế Giới:
được chia làm 3 giai đoạn:

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 31
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Giai đoạn 1: tháng 8/2003 – 2005: sau hơn một năm thành lập với những mục
tiêu sau:
Giới thiệu tới các khách hàng về công ty quảng cáo Sao Thế Giới
Tạo mối quan hệ với khách hàng thông qua những sản phẩm dịch vụ
Công ty thường gửi các thư hoặc mail chúc mừng tới các khách hàng của mình
khi tham gia các sản phẩm dịch vụ của công ty thành công, và đạt hiệu quả cao, trong
thư chúc mừng có Logo và câu Slogan của công ty. Nhằm mục đích nhận diện về
Logo cũng như câu Slogan của công ty.
Xây dựng đặc tính thương hiệu và định vị thương hiệu
+ Đặc tính thương hiệu:
Với phương châm “Mọi hoạt động hướng về lợi ích của khách hàng” công ty
nổ lực hết mình thực hiện phương châm đó, và lợi dụng lợi thế của mình là có mối
quan hệ tốt với các Báo Đài và các tổ chức khác nên có thể thoả mãn nhu cầu của
khách hàng với bất kì dịch vụ nào khi khách hàng chọn công ty Sao Thế Giới là đối
tác của mình.
+ Định vị:
Công ty Sao Thế Giới chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ truyền thông
hoàn hảo, mới mẻ, hấp dẫn và hiệu quả giúp nâng cao tính cạnh tranh, khả năng
nhận diện, quảng bá sản phẩm đến mọi đối tượng khách hàng.
Giai đoạn 2: từ năm 2006 – 2007 với những gì đã làm ở giai đoạn một thì giai
đoạn hai là “đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng mới và chăm sóc
khách hàng củ”, cụ thể như sau:
- Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ:
Năm 2006 World Star bắt đầu khai thác quảng cáo trên hệ thống cáp HTVC gồm
các kênh phim nước ngoài: Starmovie, Cinemax (Worldstar độc quyền) và các kênh
HTVC Việt: HTVC Thuần Việt, HTVC Phụ Nữ, HTVC Gia Đình, HTVC Phim,
HTVC Ca nhạc, và HTVC plush. Với số lượng thuê bao tăng nhanh chóng mặt
(200.000 thuê bao năm 2006 và khoảng 450.000 thuê bao năm 2008) và chi phí quảng
cáo thấp HTVC dần khẳng định là một trong những kênh quảng cáo hiệu quả góp
phần làm tăng sự nhận biết của các thương hiệu đối với người tiêu dùng.
Năm 2006 cũng là năm mà WorldStar bắt đầu sản xuất phim và chương trình
truyền hình. Hàng năm WorldStar cung cấp khoảng 200 tập phim với thể loại đa dạng
cho Đài truyên hình TP.HCM trờ thành một Top ba công ty sản xuất phim truyền hình
(sau TFS và M&T Pictures). Trong mỗi tập phim sẽ có sự xuất hiện tên của đơn vị sản
xuất (Công ty CP quảng cáo Sao Thế Giới) và logo của Worldstar sẽ giúp ít cho công
ty trong việc nhận diện thương hiệu.
- Mở rộng khách hàng mới và chăm sóc khách hàng củ:
Dịch vụ quảng cáo được coi là có chất lượng khi nó phải mang tính sáng tạo, nói
lên được ý nghĩa mà doanh nghiệp muốn truyền tải trên đó và được người tiêu dùng
cũng như khách hàng chấp nhận. Khi dịch vụ cung ứng được khách hàng chấp nhận
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 32
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


thì phía WorldStar thường xuyên chăm sóc khách hàng đó bằng cách gọi điện thoại,
mail, hoặc set-up các cuộc gặp trực tiếp để tạo mối quan hệ lâu dài, từ những khách
hàng như vậy thì sẽ có nhiều khách hàng mới.
Giai đoạn 3: từ năm 2008 – 2009
Năm 2008 chuyển đổi từ Công ty TNHH quảng cáo Sao Thế Giới thành Công ty
cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới
Nắm bắt được tình hình kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, các công ty sẽ cắt
giảm khá nhiều ngân sách quảng cáo. Bên cạnh đó cùng với các phương tiện truyền
thông khác, radio đã dần khẳng định là một trong những kênh quảng bá tiếp thị tốt
nhất, làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng vì vậy vào tháng 6/2008
Sao Thế Giới kí hợp đồng hợp tác với Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Dương để
khai thác quảng cáo trên kênh Radio FM Bình Dương 92.5Mhz.
FM Bình Dương luôn được đánh giá là một kênh FM mạnh trong số ít kênh FM
tại Việt Nam. Với độ phủ sóng rộng, bán kính phủ sóng từ 150 – 200km gồm một
lương lớn dân cư trong vùng phủ sóng (trên 25 triệu người) và chi phí quảng cáo thấp
thì FM Bình Dương đang thu hút được rất nhiều khán thính giả quan tâm và là kênh
quảng bá hữu hiệu cho các doanh nghiệp đến với bạn nghe đài.
Bên cạnh đó, hiện tai công ty đang đầu tư vào một kênh Radio mới là “Sài Gòn
Radio” sẽ được phủ sóng trên toàn quốc. Với công nghệ thiết bị hiện đại va đội ngủ
nhân viên làm việc chuyên nghiệp, “Sài Gòn Radio” được định hướng trở thành một
trong những kênh FM lớn nhất Việt Nam
2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới


BAN GIAÙM ÑOÁC
Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng
Kinh Media Dòch Chöôn Nhaân Thieát Phaân Keá
Doanh Vuï Trình Söï Keá Phoái Toaùn
Khaùch Phim
Haøng

3. Chức năng các phòng ban
3.1 Ban giám đốc:
- Giám đốc công ty quảng cáo Sao Thế Giới:

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 33
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


+ Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của công
ty.
+ Đưa ra chiến lược, biện pháp hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thị trường, đối
tác…nhằm để đạt mục tiêu lợi nhuận và phát triển theo mục tiêu của công ty.
+ Người trực tiếp gặp gỡ với các đối tác cao cấp
- Phó giám đốc: trợ giúp cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động quản
lý, kinh doanh của công ty. Gặp gỡ các đối tác khi Giám đốc bận việc và có quyền
kí các hợp đồng.
3.2 Phòng nhân sự :
Phòng nhân sự tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác hành chính, nhân sự
và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về các công việc thuộc chức năng nhiệm
cụ của mình như: tuyển dụng nhân viên, đào tạo nhân sự, kiểm tra việc chấp hành
nội quy và quy chế của nhân viên…
Duy trì và nâng cao nhân sự của công ty bằng cách lập kế hoạch, thực hiện và
đánh giá các chính sách, chương trình và phương thức về nhân sự và mối quan hệ
với nhân viên
Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận toàn công ty
3.3 Phòng kinh doanh:
Phòng kinh doanh chiếm một đội ngủ nhân viên khá đông gồm 7 người trong
đó có một trưởng phòng, 6 thành viên còn lại chia thành hai nhóm .
Chức năng của các thành viên trong phòng kinh doanh .
Trưởng phòng: có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu và hỗ trợ cho ban giám đốc về
các kế hoạch đưa ra theo từng giai đoạn gồm: chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận… từ đó
trưởng phòng có nhiệm vụ truyền đạt lại cho nhân viên mình và cùng nhau thực
hiện kế hoạch đó
Đôn đốc cũng như phân công công việc, đào tạo hướng dẫn và đánh giá kết
quả thực hiện của nhân viên trong Phòng.
Bên cạnh đó trưởng phòng còn chịu trách nhiệm đi gặp gỡ những khách hàng
cao cấp.
Các thành viên trong nhóm triển khai những kế hoạch của chương trình.
Nhóm khách hàng trực tiếp: Tìm kiếm khách hàng mới cũng như chăm sóc
khách hàng củ tư vấn cho khách hàng về các kênh quảng cáo hiện tại, bên cạnh đó
còn giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Đưa ra các biện pháp nhằm giúp gia tăng
doanh số
Nhóm khách hàng là các công ty quảng cáo khác: Chú trọng vào việc chăm
sóc các khách hàng hiện tại là các công ty quảng cáo, lập kế hoạch quảng cáo và tư
vấn cho khách hàng. Theo dõi chu kỳ kế hoạch quảng cáo của khách hàng để lên kế
hoạch tiếp cận.


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 34
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


3.4 Phòng Media
- Planing:
Nhận thông tin từ khách hàng hoặc các phòng ban khác
Làm proposal/plan
Gửi media director duyệt
Gửi khách hàng (sau khi được duyệt bởi Media Director)
Theo dõi để lấy được approval của khách hàng
Chuyển giao plan được khách hàng approved qua booking team.
- Booking
Nhận plan từ khách hàng hoặc các phòng ban khác
Làm lịch book
Duyệt băng/đĩa
Theo dõi để lấy được confirmed của Báo/Đài
Confirm lịch book cho khách hàng
Monitoring
Đối chiếu + báo cáo doanh số cuối tháng + hỗ trợ thu hồi công nợ với phòng kế
toán.
- Buying
Báo đài: tạo mối quan hệ tốt với Báo Đài để hợp tác, trao đổi phim, tài
trợ…mang vềcơ hội tốt và mức giảm giá tốt cho công ty.
Agency, media owner: tạo mối quan hệ tốt để thương lượng mức giảm giá - gửi
offer
+ handle để mang doanh số về
Đối với công ty khác:
Làm kế hoạch sale thời lượng của công ty đó
Quản lý, thống kê thời lượng của công ty đó
Update mức giảm giá
Gửi offer cho planer, sale dept.
Theo dõi hợp đồng
Cập nhật các phương tiện truyền thông mới
Báo cáo ban giám đốc tình hình, doanh số booking
3.5 Phòng Dịch vụ khách hang (Account services)
Quản lý tất cả các mảng của hoạt động của dịch vụ khách hàng (full services)

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 35
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Hoạch định chiến lược chăm sóc khách hàng
Follow up và chăm sóc khách hàng củ (khách hàng lớn và long-term)
Phát triển khách hàng mới
Tăng doanh số
Liên lạc, meeting, presentation với khách hàng
Quản lý quy trình chăm sóc khách hàng
Xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
Lắng nghe những ý kiến và giải quyết những khiếu nại của khách hàng
3.6 Phòng chương trình: phụ trách chình về mảng phát triển kinh doanh
chương trình
Lập và thực hiện các kế hoạch events cho từng dự án và giai đoạn
Đề xuất các chương trình events phù hợp và khả thi
Lập mối quan hệ và làm việc với các cơ quan truyền thông, hữu quan để xin
phép.
Tổ chức event, hội nghị, hội thảo, họp báo…
Chịu trách nhiệm về nội dung, cập nhật, tố chức. thực hiện các chương trình
Lập proposal chi tiết cho chương trình TV games
Giám sát và tố chức thực hiện các chương trình TV games theo từng giai đoạn cụ
thể
Làm cầu nối giữa công ty – nhà sản xuất và nhà tài trợ
Đàm phám, thương lượng và điều chỉnh nội dung theo yêu cầu
Tìm kiếm, liện hệ với các đối tác nước ngoài để mua bán, trao đổi bản quyền,
chương trình, format…
Xây dựng các gói tài trợ cho chương trình bản quyền
Xây dựng các đề án trình Đài, đưa được chương trình vào đài, lấy khung giờ
- Production: phụ trách chính về mảng sản xuất
Phụ trách nội dung cho các chương trình: kịch bản, văn nghệ…
Phối hợp và làm việc với các nhà sản xuất và đạo diễn để lên ý tưởng nội dung.
Quản lý và phối hợp với nguồn cộng tác bên ngoài
Chịu trách nhiệm thiết kế, dàn dựng sân khấu, bối cảnh cho các chương trình.
Tố chức sản xuất các chương trình đã được duyệt
Lên lịch sản xuất dự toán chi phí, giải trình ban giám đốc và Đài.
Liên hệ, lựa chọn, và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp, MC
Kiểm soát và điều tiết ngân sách.
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 36
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


- Film Prouction:
Viết kịch bản và xử bản phim
Đọc, tóm tắt nội dung, tuyển nhân vật., thông điệp phim
Liệt kê những sản phẩm và ngành hàng tiềm năng phù hợp (chung với sales)
Viết proposal cho phim và sắp xếp từng sản phẩm theo trình tự
Viết script cho production placement
Theo dõi, cập nhật, chỉnh sửa theo order của khách hàng
Sản xuất phim
Theo dõi tiến độ quay phim, cắt chỉnh sửa…
PR phim
- Writor/editor
Lựa chọn và xử lý kịch bản theo tiến độ và yêu cầ
Viết phân cảnh kịch bản cho sp
Soan proposal tổng quát và chi tiết
Biên kịch (nếu có)
Chỉnh sửa kịch bản
Tham vấn cho khách hàng về nội dung cần quảng cáo
3.7 Phòng thiết kế:
Thiết kế các nội dung poster, catalogue, xử lý hình ảnh hay tài liệu của phòng và
của cty
Thiết kế hình ảnh theo nội dung proposal của các chương trình theo yêu cầu của
các
dự án, chương trình của các phòng ban.
Khảo sát thực tế và phác thảo tổng quan cho dự án
Triển khai và thiết kế chi tiết cho các chương trình
Tham vấn cho KH về nội dung thiết kế
Theo dõi và cập nhật thông tin, chương trình cho website…
3.8 Phòng Kế Toán
Tham möu giuùp Toång giaùm ñoác coâng ty xaây döïng vaø toå chöùc trieån khai thöïc
hieän caùc keá hoaïch taøi chính phuïc vuï cho muïc tieâu, keá hoaïch phaùt trieån kinh doanh
daøi haïn, trung han, ngaén haïn haøng naêm cuûa Coâng ty. Môû soå keù toaùn theo doõi chính
xaùc toaøn boä taøi saûn, tieàn voán doanh nghieäp quaûn lyù vaø söû duïng theo ñuùng quy ñònh
cuûa cheá ñoä haïch toaùn keá toaùn, thoáng keâ hieän haønh, phaûn aùnh kòp thôøi tình hình söû
duïng, bieán ñoäng taøi saûn, voán.

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 37
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Xaây döïng keá hoaïch taøi chính, toå chöùc trieån khai söû duïng voán
Kieåm tra, kieåm soaùt tình hình taøi chính toaøn coâng ty
Toå chöùc vieäc ghi cheùp, toång hôïp tính toaùn, phaûn aùnh kòp thôøi, chính xaùc, trung
thöïc caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuaû coâng ty.
II. PHAÂN TÍCH CAÁU TRUÙC VOÁN VAØ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN TAÏI COÂNG
TY COÅ PHAÀN QUAÛNG CAÙO SAO THEÁ GIÔÙI QUA NAÊM 2007-2008
1.Phaân tích caáu truùc voán cuûa Coâng ty Coå Phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi
Khi phaân tích caáu truùc taøi chính cuûa moät Doanh nghieäp ta phaûi xem xeùt ñeán taát
caû söï keát hôïp cuûa nôï ngaén haïn, nôï ngaén haïn thöôøng xuyeân, nôï daøi haïn, voán coå phaàn
öu ñaõi, voán coå phaàn thöôøng. Cuï theå ñoái vôùi coâng ty ñang phaân tích, chuùng ta caàn phaûi
xem xeùt ñeán nôï phaûi traû (bao goàm nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn), voán coå phaàn.
Caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty naêm 2007 vaø 2008 nhö sau
Baûng 1 : Caáu truùc Taøi Chính Cuûa Coâng ty qua hai naêm (2007-2008) (Ñvt :trieäu ñoàng)

2007 2008 Cheânh leäch
Chæ tieâu
Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng

1.Voán coå phaàn 25.273 29.65% 25.735 39.14% 462 1.83%

2.Nôï phaûi traû 59.960 70.35% 40.010 60.86% -19.950 -33.27%

Nôï daøi haïn 15.101 25.19% 9.923 24.8% -5.178 -34.29%

Nôï ngaén haïn 44.859 74.81% 30.087 75.2% -14.772 -32.94%

3.Toång nguoàn voán 85.233 100% 65.745 100% -19.448 -22.86%

Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
Qua baûng phaân tích treân ta thaáy caû hai naêm 2007 vaø 2008 nôï phaûi traû ñeàu chieám
moät tyû troïng raát lôùn trong caáu truùc voán (naêm 2007 nôï phaûi traû chieám ñeán 70.35%,
naêm 2007 nôï phaûi traû tuy coù giaûm nhöng vaãn chieám moät tyû troïng khaù cao laø 60.86%
trong toång nguoàn voán). Veà ghi nhaän ban ñaàu, ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng aùp löïc
veà khaû naêng chi traû nôï cuûa Coâng ty cuõng khaù cao.


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 38
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Ngoaøi ra döïa vaøo baûng phaân tích ta thaáy raèng tyû troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong
caáu truùc taøi chính naêm 2008 ñaõ thay ñoåi so vôùi naêm 2007, cuï theå thay ñoåi nhö sau : tæ
troïng nguoàn voán coå phaàn töø 29.65% naêm 2007 taêng leân 39.14% naêm 2008, tyû troïng
nôï phaûi traû giaûm töø 70.35% naêm 2008 xuoáng coøn 60.68% naêm 2008. Beân caïnh ñoù ta
coøn thaáy raèng toång nguoàn voán naêm 2008 cuõng ñaõ giaûm ñi 19.488 trieäu ñoàng hay giaûm
ñi 22.86% so vôùi naêm 2007. Vaäy tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính
vaø toång nguoàn voán thay ñoåi laø do ñaâu ? Ñi vaøo phaân tích chi tieát ta thaáy raèng :
Do voán coå phaàn naêm 2008 ñaõ taêng leân 462 trieäu do doøng hay taêng 1,83% so vôùi
naêm 2007 (naêm 2007 voán coå phaàn laø 25.273 trieäu ñoàng, naêm 2008 voán coå phaàn taêng
leân laø 25.735 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy ñaõ laøm toång nguoàn voán naêm 2008 taêng leân 462
trieäu ñoàng.
Nhöng do nôï phaûi traû naêm 2008 ñaõ suït giaûm ñi raát nhieàu, giaûm ñeán 19.950 trieäu
ñoàng hay giaûm ñeán 33.27% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï phaûi traû laø 59.960 trieäu
ñoàng, naêm 2008 thì nôï phaûi traû coøn 40.010 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy laøm cho toång nguoàn
voán coå phaàn naêm 2008 giaûm ñi 19.950 trieäu ñoàng.
Nhö vaäy tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính thay ñoåi (tæ troïng
voán coå phaàn cuûa Coâng ty taêng leân, tæ troïng nôï phaûi traû giaûm) laø do nôï phaûi traû vaø coå
phaàn taêng hay giaûm khoâng cuøng toác ñoä vaø cuøng chieàu, cuï theå laø voán coå phaàn taêng
1.83% trong khi ñoù nôï phaûi traû thì ngöôïc laïi giaûm ñi 33.27%. Ngoaøi ra, ta thaáy raèng
tuy naêm 2008 voán coå phaàn coù taêng leân nhöng do nôï phaûi traû giaûm ñi raát nhieàu so vôùi
voán coå phaàn taêng cho neân vaãn laøm toång nguoàn voán giaûm ñi so vôùi naêm 2007.
Tuy nhieân ñeå coù theå hieän roõ hieän roõ veà tình hình taøi chính cuûa Coâng ty chuùng ta
seõ tieáp tuïc xem xeùt voán coå phaàn vaø nôï phaûi traû thay ñoåi ra sao vaø aûnh höôûng nhö theá
naøo ñeán coâng ty.
Nôï phaûi traû :
Trong khoaûn nôï phaûi traû cuûa Coâng ty bao goàm : Nôï daøi haïn, nôï ngaén haïn vaø nôï
phaûi traû khaùc. Tuy nhieân nôï phaûi traû khaùc cuûa Coâng ty chæ chieám moät phaàn nhoû trong
toång nôï phaûi vaø noù cuõng khoâng coù aûnh höôûng ñaùng keå gì ñoái vôùi Coâng ty cho neân khi
xem xeùt nôï phaûi traû chuùng ta seõ boû qua khoaûn nôï phaûi traû khaùc naøy, tình hình nôï phaûi
traû cuûa Coâng ty nhö sau :
Baûng 2 : Tyû troïng nôï cuûa Coâng ty qua hai naêm (2007-2008) Ñvt : trieäu ñoàng

2007 2008 Cheânh leäch

Chæ tieâu Toác ñoä
Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn taêng
giaûm


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 39
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh1.Nôï daøi haïn 15.101 25.19% 9.923 24.8% -5.178 -34.29%

2.Nôï ngaén haïn 44.859 74.81% 30.087 75.2% -14.772 -32.94%

3.Nôï phaûi traû 59.690 100% 40.010 100% -19.950 -22.89%

Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
Nhìn vaøo baûng phaân tích ta thaáy, nôï phaûi traû naêm 2008 ñaõ giaûm ñi 19.950 trieäu
ñoàng hay giaûm ñi 22.86% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï phaûi traû laø 59.960 trieäu
ñoàng, ñeán naêm 2008 thì nôï phaûi traû chæ coøn 40.010 trieäu ñoàng). Tuy nhieân caû hai naêm
nôï ngaén haïn chieám tæ troïng raát lôùn trong toång nôï phaûi traû (naêm 2007 nôï ngaén haïn
chieám 74.81%, naêm 2008 nôï ngaén haïn chieám 75.2%). Nhö vaäy nôï phaûi traû cuûa Coâng
ty giaûm vaø nôï ngaén haïn chieám troïng lôùn trong toång nôï phaûi traû cho chuùng ta thaáy
raèng aùp löïc traû nôï vay cuûa Coâng ty ñaõ giaûm xuoáng chi phí söû duïng nôï ngaén haïn thaáp
hôn so vôùi chi phí söû duïng nôï daøi haïn. Nguyeân nhaân laøm nôï phaû traû caû Coâng ty giaûm
laø do ñaâu ? Ñi vaøo phaân tích chi tieát ta thaáy nhö sau :
Nôï daøi haïn naêm 2008 giaûm ñi 5.178 trieäu ñoàng hay giaûm 34.29% so vôùi naêm
2007 (naêm 2007 nôï daøi haïn laø 15.101 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 coøn 9.923 trieäu
ñoàng). Ñieàu naøy laøm cho nôï phaûi traû cuûa coâng ty giaûm ñi 5.178 trieäu ñoàng.
Beân caïnh ñoù, nôï ngaén haïn 2008 cuõng giaûm ñi 14.772 trieäu ñoàng hay giaûm
32.94% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty laø 44.859 trieäu ñoàng,
naêm 2008 giaûm coøn 30.087 trieäu ñoàng). Nhö vaäy nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty giaûm ñaõ
laøm nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm theâm 14.772 trieäu ñoàng.
Nhö vaäy ta coù theå keát luaän raèng nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm laø do khoaûn nôï
daøi haïn vaø nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty ñeàu giaûm. Tuy toång nôï phaûi traû naêm 2008 coù
giaûm ñi raát nhieàu so vôùi naêm 2007 nhöng tyû troïng cuûa nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn laïi
khoâng coù söï thay ñoåi so vôùi naêm 2007 laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn vaø nôï ngaén
haïn cheânh leäch khoâng nhieàu (toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn laø 34.29% coøn toác ñoä giaûm
cuûa nôï ngaén haïn laø 32.94%). Do ñoù maø tæ troïng cuûa chuùng thay ñoåi raát nhoû (naêm 2007
tæ troïng nôï daøi haïn laø 25.19%, naêm 2008 tæ troïng nôï daøi haïn laø 24.8%) ; ( naêm 2007 tæ
troïng nôï ngaén haïn laø 74.81%, naêm 2008 tæ troïng nôï ngaén haïn laø 75.2%).
Toùm laïi naêm 2008 toång nôï phaûi traû ñaõ giaûm ñi raát nhieàu so vôùi naêm 2007 nhöng
tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong nôï phaûi traû thì khoâng coù söï thay ñoåi lôùn.
Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, nôï phaûi traû cuûa Coâng ty goàm nôï daøi haïn vaø nôï nhaén
haïn. Baây giôø chuùng ta seõ laàn löôït ñi vaøo xem xeùt töøng thaønh phaàn.
2.Phaân tích khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty.Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 40
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Nhö vaäy qua nhöõng gì chuùng ta ñaõ phaân tích thaáy nôï ngaén haïn cuõng khoâng keùm
phaàn quan troïng. Khi xem xeùt nôï ngaén haïn cuûa coâng ty, moät yeáu toá raát quan troïng maø
chuùng ta khoâng theå boû qua, ñoù laø vôùi khoaûn nôï ngaén haïn maø coâng ty ñang coù thì khaû
naêng thanh toaùn cuûa coâng ty theá naøo ? Coù khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï vay
ngaén haïn vaø nôï vay daøi haïn ñeán haïn hay khoâng ?
Bôûi vì khi moät nhaø cung caáp, baïn haøng hay chuû nôï nhìn vaøo Coâng ty, ñieàu hoï quan
taâm ñaøu tieân laø tình hình thanh toaùn vaø khaû naêng chi trtaû cuûa coâng ty ra sao ? Ñeå bieát
ñöôïc khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty, chuùng ta seõ laàn löôït xem xeùt caùc tæ soá thanh
toaùn sau :
Baûng 3 : Caùc tyû soá thanh toaùn cuûa Coâng ty Ñvt : laàn

Chæ tieâu Naêm 2007 Naêm 2008

1.Tæ soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) 1,42 1,64

2.Tæ soá thanh toaùn nhanh (Rq) 0,95 0,93

3.Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri) 1,15 0,34

Töø baûng soá lieäu treân ta coù :

Thöù nhaát laø veà tyû soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) :

Taøi saûn löu ñoäng

Tæ soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) =

Toång nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán traû
Töø soá lieäu tính toaùn treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
Ta thaáy tæ soá thanh toaùn hieän haønh cuûa coâng ty caû hai naêm ñeàu lôùn hôn 1. Ñieàu
naøy cho chuùng ta thaáy caû hai naêm moät ñoàng nôï vay ñeàu ñöôïc ñaûm baûo hôn moät taøi
saûn löu ñoäng. Vaø naêm 2008 naøy tæ soá thanh toaùn hieän haønh cao hôn naêm 2007 cho ta
thaáy raèng naêm 2008 nôï vay ñöôïc ñaûm baûo cao hôn naêm 2007. Beân caïnh ñoù tæ soá
thanh toaùn hieän nay cuûa Coâng ty vaãn naèm trong giôùi haïn cho pheùp cuûa ngaønh, giôùi
haïn tæ soá thanh toaùn cho pheùp laø (töø 1.1 ñeán 2.5). Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng
khaû naêng thanh toùan cuûa Doanh nghieäp ngaøy caøng ñöôïc ñaûm baûo toát hôn.

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 41
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Thöù hai laø veà tæ soá thanh toaùn nhanh (Rq) :

Tuy nhieân haøng toàn kho khoâng theå chuyeån ngay thaønh tieàn ñöôïc vaø ngoaøi ra tæ
soá thanh toùan hieän haønh seõ khoâng coøn chính xaùc nöõa neáu haøng toàn kho bò maáts giaù trò
hoaëc hö hoûng… Ñeå ñaùnh giaù chính xaùc hôn khaû naêng than toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï
daøi haïn ñeán haïn ngöôøi ta thöôøng duøng tæ soá thanh toaùn nhanh. Tæ soá thanh toaùn nhanh
ñöôïc tính nhö sau :


Taøi saûn löu ñoäng – haøng toàn kho
Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Rq)=
Toång nôï ngaén haïn vaø daøi haïn ñeán haïn traû


Töø soá lieäu tính toùan treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :

Nhìn vaøo heä soá thanh toaùn nhanh qua haïi naêm ta vöøa tính ñöôïc ôû treân ta thaáy
raèng tuy tyû soá thanh toaùn hieän haønh cuûa coâng ty naêm 2008 cao hôn naêm 2007 (naêm
2007 Rc = 1.42 laàn, naêm 2008 Rc = 1.64 laàn) nhöng tæ soá thanh toaùn nhanh cuûa coâng
ty naêm 2008 laïi thaáp hôn naêm 2007 (naêm 2007 Rq = 0.95 laàn, naêm 2008 Rq = 0.93
laàn ) nhö vaäy ta coù theå keát luaän raèng tæ soá thanh toùan hieän haønh ñaõ khoâng phaûn aùnh
chính xaùc khaû naêng thanh toùan cuûa coâng ty. Nhöng theo thoáng keâ cuûa ngaønh möùc ñoä
toát nhaát cuûa tæ soá khaû naêng thanh toùan nhanh töø 0.6 ñeán 1 laàn, neáu nhoû hôn thì dö
thöøa tieàm maët, theå hieän vieäc söû duïng voán khoâng hieäu quaû. Thöïc teá cho thaáy raèng Rq
naêm 2008 thaáp hôn Rq naêm 2007 nhöng vaãn naèm trong giôùi haïn toát cho pheùp cho neân
ta coù theå keát luaän raèng möùc ñoä Rq cuûa coâng ty qua 2 naêm laø raát phuø hôïp theå hieän tính
an toaøn trong thanh toaùn hay noùi caùch khaùc khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï
daøi haïn ñeán haïn raát toát.

Thöù ba laø veà tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri):

Ngoaøi hai tæ soá thanh toaùn ñaõ neân treân, ngöôøi ta coøn duøng moät tæ soá thanh toaùn
töùc thôøi ñeå ño khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn cuûa Coâng ty.
Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi naøy cho chuùng ta bieát khaûn naêng saün saøng thanh toaùn nôï cuûa
doanh nghieäp trong baát cöù luùc naøo. Tæ soá naøy ñöôïc tính nhö sau :


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 42
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Voán baèng tieàn
Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri) =
Toång nôï ngaén haïn vaø nôï daøi ñeán haïn traû

Töø soá lieäu tính toùan treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :

Theo thoáng keâ cuûa ngaønh thì tæ soá naøy khoâng caàn phaûi cao hôn laém chæ naèm
trong khoaûng töø 0.2 ñeán 0.5 laàn laø toát. Nhö vaäy ta thaáy raèng naêm 2007 tæ soá Ri=1.5
laàn thaáp hôn 0.2 laàn neân tæ soá naøy laø chöa toát, nhöng sang naêm 2008 tæ soá naøy ñaõ ñöôïc
taêng leân laø 0.34 laàn naèm trong giôùi haïn toát cho pheùp cuûa ngaønh do ñoù naêm 2008 tæ soá
Ri ñaõ coù caûi thieän theo chieàu höôùng coù lôïi cho Coâng ty, coâng ty coù theå thanh toaùn toát
caùc khoaûn nôï phaùt sinh caàn thanh toaùn ñoät xuaát.

Toùm laïi vôùi caùc chæ soá thanh toùan vöøa phaân tích treân ta thaáy khaû naêng thanh
toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn cuûa doanh nghieäp laø raát toát. Tuy nôï ngaén
haïn cuûa coâng ty chieám moät tæ troïng raát cao nhöng coâng ty vaãn ñaûm baûo ñöôïc khaû
naêng chi traû.

III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH
QUÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI
1. Phaân tích chi phí döû duïng voán chuû sôû höõu.
Đối với nguồn vốn chủ sở hữu là khoản vốn do chính chủ doanh nghiệp tài trợ và được
bổ sung từ chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thay vì đem
khoản vốn này gửi ngân hàng để hưởng lãi thì công ty đem bổ sung vào nguồn vốn của
mình việc sử dụng nguồn vốn này bằng lãi suất tiền gửi tại ngân hàng. Nếu công ty
không đầu tư vào để mở rộng sản xuất kinh doanh mà đem khoản tiền này vào gửi ở
ngân hàng thì công ty sẽ nhận được một khoản lãi từ nguồn vốn này. Đây chính là
nguồn vốn cơ hội mà công ty phải mất khi giữ lại khoản vốn này và đây chính là chi phí
chìm nên không quân tâm đến sự thay đổi của luật thuế ,và cũng không chịu tác động
của luật thuế. Mặc dù đôi khi chi phí sử dụng vốn của nguồn vốn này tương đối cao
nhưng công ty vẫn phải sử dụng nguồn vốn này để tài trợ cho nhu cầu vốn kinh doanh
của mình thay vì bổ sung bằng nguồn vốn vay, nhằm giải quyết bớt áp lực tài chính cho
công ty.

2. Phaân tích chi phí söû duïng nguoàn voán vay nôï ngaén haïn.
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 43
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Trôû laïi vôùi phaàn nôï phaûi traû ta thaáy tuy nôï daøi haïn laø thaønh phaàn raát quan
troïng trong caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty nhöng qua hai naêm ta thaáy noù chæ chieám
khoaûng 1/3 trong toång nôï phaûi traû (nôï daøi haïn naêm 2007 chieám 25.19%, nôï daøi haïn
naêm 2008 chieám 24.8% trong toång nôï phaûi traû) chieám phaàn lôùn trong toång nôï phaûi traû
vaãn laø nôï ngaén haïn. Do ñoù nôï ngaén haïn cuõng aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình hoaït
ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty. Ñoù chính laø lyù do taïi sao chuùng ta cuõng caàn xem xeùt ñeán
tình hình bieán ñoäng cuûa nôï ngaén haïn. Sau ñaây laø tình hình nôï ngaén haïn qua hai naêm.
Baûng 4 : CP söû duïng voán vay ngaén haïn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng)

2007 2008 Cheânh leäch

Chæ Tieâu Toác ñoä
Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn taêng
giaûm

1.Nôï vay ngaén haïn 16.190 36.09% 6.038 20.07% -10.152 -62.71%

2.Nôï ngaén haïn(Khoâng LS) 28.669 63.91% 24.049 79.93% -4.620 -16.11%

3.Toång nôï ngaén haïn 44.859 100% 30.087 100% -14.772 -32.93%

Chuùng ta caàn löu yù :

Nôï ngaén haïn khoâng tính laõi bao goàm caùc khoaûn nôï sau : Khoaûn phaûi traû ngöôøi
baùn, ngöôøi mua öùng tröôùc, doanh thu chöa thöïc hieän phaûi traû cho coâng nhaân vieân,Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 44
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc. Ñaây laø caùc khoaûn nôï chieám duïng, khi söû duïng caùc khoaûn
nôï naøy phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Coâng ty khoâng phaûi traû laõi vay.

Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :

Qua baûng phaân tích ta thaáy toång nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty naêm 2008 ñaõ giaûm
ñi 14.772 trieäu ñoàng hay giaûm 32.93% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 toång nôï ngaén haïn
cuûa Coâng ty laø 44.859 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 thì toång nôï ngaén haïn cuaû coâng ty
giaûm coøn 30.087 trieäu ñoàng). Beân caïnh ñoù tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn trong nôï vay
ngaén haïn giaûm töø 36.09% naêm 2008 xuoáng coøn 20.07% vaøo naêm 2008, tæ troïng nôï
ngaén haïn khoâng tính laõi taêng töø 63.91% naêm 2007 leân ñeán 79.93% vaøo naêm 2008.
ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng naêm 2008 naøy coâng ty seõ traû laõi vay ít hôn so vôiù
naêm 2007 bôûi vì khoâng nhöõng toång nôï vay ngaén haïn giaûm maø ngay caû phaàn nôï ngaén
haïn phaûi traû khoâng tính laõi cuõng giaûm. Ñi vaøo phaân tích trong toång nôï vay ngaén haïn
thay ñoåi so vôùi naêm 2007 nguyeân nhaân laø do :

Nôï vay ngaén haïn naêm 2008 giaûm 10.152 trieäu ñoàng hay giaûm 62.71% so vôùi
naêm 2007 (naêm 2007 nôï vay ngaén haïn laø 16.190 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2007 thì nôï vay
ngaén haïn chæ coøn laïi 6.038 trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï ngaén haïn naêm 2008 giaûm ñi
10.152 trieäu ñoàng.

Nôï ngaén haïn khoâng tính laõi naêm 2008 cuõng giaûm 4.620 trieäu ñoàng hay giaûm
16.11% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï ngaén haïn khoâng tính laõi laø 28.669 trieäu ñoàng,
ñeán naêm 2008 thì khoaûn nôï ngaén haïn khoâng tính laõi naøy giaûm xuoáng chæ coøn laïi
24.049 trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï ngaén haïn giaûm theâm 4.620 trieäu ñoàng.

Nhö vaäy toång nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty giaûm laø do caû nôï vay ngaén haïn vaø nôï
ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm.

Ngoaøi ra nhìn vaøo baûng phaàn tích ta thaáy tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong
toång nôï daøi haïn thay ñoåi cuï theå laø tæ troïng nôï vay ngaén haïn giaûm töø 36.09% vaøo naêm
2007 xuoáng coøn 20.07% vaøo naêm 2008, tæ troïng nôï ngaén haïn khoâng tính laõi töø 63.91%
vaøo naêm 2007 leân 79.93 vaøo naêm 2008, nguyeân nhaân laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï vay
ngaén haïn vaø toác ñoä giaûm cuûa nôï ngaén haïn khoâng tính laõi khoâng gioáng nhau, cuï theå laø
toác ñoä giaûm cuûa nôï vay ngaén haïn giaûm nhieàu hôn so vôùi nôï ngaén haïn khoâng tính laõi

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 45
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


(nôï vay ngaén haïn giaûm 62.71% trong khi ñoù nôï ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm
16.11%).

Qua phaân tích chi tieát treân cho chuùng ta ruùt ra moät soá keát luaän nhö sau :

Phaàn nôï vay ngaén haïn Ngaân haøng naøy giaûm, neáu chi phí söû duïng laõi vay ngaén
haïn hai naêm baèng nhau thì chaéc chaén laø laõi vay ngaén haïn naêm 2008 seõ nhoû hôn so vôùi
laõi vay ngaén haïn naêm 2007. Do ñoù naêm 2008 naøy Coâng ty seõ tieát kieäm theâm ñöôïc
moät phaàn laõi vay ngaén haïn töø vieäc giaûm soá nôï ngaén haïn naøy.

Tuy nôï ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm nhöng tæ troïng cuûa noù treân toång nôï ngaén
haïn khoâng nhöõng khoâng giaûm maø coøn taêng hôn so vôùi naêm 2007 (nôï ngaén haïn khoâng
tính laõi naêm 2007 laø 63.91% naêm 2008, 79.93%. Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng
naêm 2008 Coâng ty söû duïng chuû yeáu laø nôï chieám duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát haèng
ngaøy cuûa Coâng ty vaø xu höôùng söû duïng nôï ngaén haïn chieám duïng naøy ngaøy caøng gia
taêng).

Qua tìm hieåu thöïc teá tình hình cuûa Coâng ty ta nhaän thaáy moät soá thuaän lôïi vaø
baát lôïi cuûa Coâng ty khi söû duïng nôï ngaén haïn so vôùi nôï daøi haïn laø nhö sau :

Yeáu toá thuaän lôïi cuûa vieäc söû duïng nôï ngaén haïn so vôùi nôï daøi haïn :

Tính linh hoaït trong huy ñoäng voán do nguoàn taøi trôï raát linh ñoäng deã daøng thay
ñoåi neân töø ñoù giuùp cho quan troïng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty ñöôïc lieân tuïc.

Chi phí söû duïng voán cuûa nguoàn taøi trôï naøy thöôøng thaáp hôn so vôùi vay daøi haïn,
nguyeân nhaân laø do nôï ngaén haïn thöôøng ñöôïc phaùt haønh vôùi chi phí thaáp hôn. Cuï theå
ta thaáy trong phaàn nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty thì nguoàn nôï töø vieäc phaûi traû cho ngöôøi
baùn chieám tæ troïng khaù lôùn ñaây laø nguoàn nôï khoâng toán chi phí söû duïng voán chuû yeáu
chæ döïa vaøo uy tín cuûa Coâng ty. Öu ñieåm maø chuùng ta coù theå thaáy ngay ñöôïc laø khi söû
duïng nôï ngaén haïn chieám duïng naøy Coâng ty seõ khoâng phaûi toán chi phí traû laõi vay. ÔÛ
Coâng ty chuùng ta khoaûn nôï naøy chieám moät tæ troïng khaù lôùn cho neân khi söû duïng
khoaûn chieám duïng naøy seõ giuùp Coâng ty tieát kieäm ñöôïc moät phaàn chi phí raát ñaùng keå.

Ngoaøi ra nôï ngaén haïn coù theå ñöôïc taêng hoaëc giaûm töông öùng vôùi caùc nhu caàu
taøi trôï thay ñoåi vì theá doanh nghieäp chæ gaùnh chòu chi phí taøi trôï khi thaät söï caàn thieát.


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 46
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Nhö vaäy vieäc söû duïng nôï ngaén haïn seõ gaây baát lôïi gì cho Coâng ty ?

Tuy nhieân moät khi khoaûn nôï ngaén haïn cuõng nhö khoaûn nôï chieám duïng naøy
chieám moät tæ troïng lôùn nhö vaäy thì Coâng ty neân thaän troïng bôûi vì Coâng ty khoâng toán
chi phí traû laõi khi söû duïng khoaûn chieám duïng naøy nhöng Coâng ty caàn caân nhaéc xem
khi khoaûn nôï naøy ñeán haïn Coâng ty coù khaû naêng thanh toaùn ñuùng haïn Coâng ty seõ bò
phaït. Nhöng vaán ñeà quan troïng hôn caû khoâng phaûi laø soá tieàn Coâng ty bò phaït maø laø noù
aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty cuõng nhö uy tín cuûa
coâng ty. Ví duï nhö moät khi Coâng ty thanh toaùn chaäm hay khoâng coù khaû naêng thanh
toùan cho nhaø cung caáp thì hoï seõ khoâng muoán cung caáp vaät lieäu cho doanh nghieäp,
hoaït ñoäng seõ bò ñình treä do ñoù doanh nghieäp seõ khoâng theå naøo cung caáp saûn phaåm
haøng hoùa cho khaùch haøng. Khi ñoù caùc nhaø cung caáp khaùch haøng … Seõ khoâng coøn
nieàm tin ñoái vôùi Coâng ty nöõa, moät coâng ty uy tín Doanh nghieäp bò maát ñi thì Coâng ty
seõ rôi vaøo tình traïng khuûng hoaûng vaø heát söùc khoù khaên.
Khi söû duïng nôï ngaén haïn nhieàu, söû duïng nôï daøi haïn ít thì khoaûn sinh lôïi töø taám
chaén thueá cuûa coâng ty cuõng khoâng nhieàu bôûi vì vay ngaén haïn coù chi phí söû duïng voán
thaáp hôn raát nhieàu so vôùi nôï daøi haïn cho neân khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi
cuõng seõ thaáp.
3. Phaân tích chi phí söû duïng voán vay nôï daøi haïn
Nôï daøi haïn ñöôïc xem laø moät trong nhöõng thaønh phaàn quan troïng trong caáu truùc
taøi chính cuûa Coâng ty ñaëc bieät vieäc söû duïng nôï daøi haïn ñöôïc xem laø chieán löôïc taøi
chính trong hoaïch ñònh chieán löôïc taøi trôï cho Doanh nghieäp. Bôûi ñay laø khoaûn nôï laøm
phaùt sinh chi phí taøi chính coá ñònh nôï ñeå taøi trôï Coâng ty luoân ñöôïc höôûng ñöôïc moät
khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay. Do ñoù chuùng ta caàn phaûi chuù yù hôn trong
vieäc xem xeùt tình hình bieán ñoäng cuûa nôï daøi haïn. Tình hình nôï daøi haïn cuûa Coâng ty
qua 2 naêm nhö sau :

Baûng 5 : CP söû duïng voán vay daøi haïn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng)

Chæ Tieâu 2007 2008 Cheânh leäch

Toác ñoä
Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn
taêng giaûm


1.Nôï vay daøi haïn 12.999 86.08% 9.300 93.72% -3.699 -28.46%

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 47
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh2.Nôï daøi haïn 2.102 13.92% 623 6.28% -1.479 -70.36%

3.Toång nôï daøi haïn 15.101 100% 9.923 100% -5.178 -34.29%

Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :

Qua baûng phaân tích ta thaáy toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty naêm 2008 giaûm 5.178
trieäu ñoàng hay giaûm 34.29% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 toång nôï daøi haïn laø 15.101
trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 toång nôï daøi haïn giaûm xuoáng coøn 9.923 trieäu ñoàng). Ñieàu
naøy cho chuùng ta thaáy raèng naêm 2008 naøy Coâng ty ñaõ giaûm söû duïng ñoøn baåy trong
caáu truùc voán cuûa mình vaø do nôï vay daøi haïn giaûm neân chi phí taøi chính coá ñònh cuûa
Coâng ty cuõng giaûm theo vaø ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính (möùc ñoä khuyeách ñaïi thu
nhaäp cho chuû sôû höõu) cuõng seõ giaûm. Beân caïnh ñoù ta thaáy tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn
nôï daøi haïn cuõng thay ñoåi, cuï theå tæ troïng nôï vay daøi haïn taêng (töø 86.08% naêm 2007
taêng leân 93.72% naêm 2008) tæ troïng nôï daøi haïn khaùch haøng giaûm (töø 13.92% naêm
2007 giaûm xuoáng coøn 6.28% naêm 2008). Ñi vaøo phaân tích chi tieáp ta thaáy toång nôï daøi
haïn naêm 2008 giaûm vaø tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong nôï daøi haïn thay ñoåi laø do :

Nôï vay daøi haïn naêm 2008 giaûm 3.699 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 28.46% so vôùi
naêm 2007 (naêm 2007 nôï vay daøi haïn laø 12.999 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 Coâng ty ñaõ
traû bôùt moät phaàn nôï vay daøi haïn neân nôï vay daøi haïn naêm 2008 naøy coøn laïi laø 9.300
trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï daøi haïn giaûm 3.699 trieäu ñoàng.

Nôï daøi haïn khaùch haøng naêm 2008 giaûm 1.479 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 70.36%
so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï daøi haïn khaùch haøng laø 2.102 trieäu ñoàng ñeán naêm 2008
Coâng ty traû bôùt nôï cho khaùch haøng neân naêm naøy nôï daøi haïn khaùch haøng coøn laø 623
trieäu ñoàng) cuõng laøm cho toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty giaûm ñi 1.479 trieäu ñoàng.

Nhö vaäy toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty giaûm laø do caû nôï vay daøy haïn vaø nôï daøi
haïn khaùch haøng giaûm nhöng tæ troïng cuûa noù laïi taêng leân, nguyeân nhaân laø do toác ñoä
giaûm cuûa nôï vay daøi haïn, cuï theå toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn khaùch haøng laø 70.36%
coøn toác ñoä giaûm cuûa nôï vay daøi haïn chæ laø 28.46%.

Chuùng ta caàn löu yù laø :


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 48
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Coâng ty chuùng ta ñang xem xeùt tuy laø moät Coâng ty Coå Phaàn nhöng coâng ty
khoâng coù phaùt haønh traùi phieáu, trong nôï daøi haïn cuûa coâng ty chæ coù nôï vay daøi haïn vaø
nôï daøi haïn khaùch haøng. Trong naêm 2008 Coâng ty khoâng vay theâm nôï daøi haïn môùi,
phaàn nôï vay daøi haïn cuûa Coâng ty laø vay töø nhöõng naêm tröôùc.

Ñoái vôùi nôï vay daøi haïn thì Coâng ty phaûi traû laõi vay hay noùi caùch khaùc laø Coâng
ty phaûi toán chi phí söû duïng nôï. Coøn ñoái vôùi nôï daøi haïn khaùch haøng thì Coâng ty khoâng
toán chi phí söû duïng nôï, khoaûn nôï naøy laø do Coâng ty vay cuûa khaùch haøng 134.368USD
ñöôïc khaùch haøng öu ñaõi laø khoâng phaûi traû laõi vay. Do ñoù neáu trong toång nôï daøi haïn
cuûa Coâng ty bôûi vì ñoái vôùi caùc khoaûn nôï traû laõi vay thoâng thöôøng Coâng ty chæ nhaän
ñöôïc khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay, khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá
cuûa laõi vay baèng thueá thu nhaäp doanh nghieäp nhaân vôùi laõi vay, coøn ñoái vôùi caùc khoaûn
vay khoâng tính laõi thì Coâng ty ñöôïc höôûng troïn veïn caû phaàn laõi vay.

Nhö vaäy neáu naêm 2008 naøy Coâng ty vaãn duy trì hay taêng khoaûn nôï daøi haïn
khoâng tính laõi naøy thì seõ raát coù lôïi cho Coâng ty. Nhöng naêm 2007 Coâng ty phaûi traû bôùt
khoaûn nôï naøy cho khaùch haøng do ñoù khoaûn nôï naøy chæ coøn laïi 623 trieäu ñoàng. Neân
chaéc chaén naêm 2008 phaàn sinh lôøi töø khoaûn nôï khoâng tính laõi naøy seõ giaûm xuoáng bôùt
so vôùi naêm 2008. Tuy nhieân do nôï khoâng tính laõi chieám 13.92%, ñeán naêm 2008 nôï
khoâng tính laõi naøy giaûm ñi chæ chieám coù 6.28% trong toång nôï phaûi traû. Do ñoù khoaûn
nôï khoâng tính laõi naøy cuõng khoâng coù aûnh höôûng lôùn ñeán chi phí coá ñònh cuûa Coâng ty,
thaønh phaàn quan troïng phaûi traû laõi vay laø nguoàn goác cuûa chi phí taøi chính coá ñònh, chi
phí taøi chính coá ñònh naøy seõ cho chuùng ta bieát ñöôïc khaû naêng söû duïng ñoøn baåy taøi
chính cuûa Coâng ty cao hay thaáp vaø möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu ra
sao.

4. Phaân tích chi phí söû duïng voán coå phaàn

Chi phí söû duïng voán coå phaàn cuõng chính laø tyû suaát sinh lôïi sau thueá treân voán
coå phaàn.

Baûng 6 : Chi phí söû duïng voán coå phaàn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng)

Chæ tieâu 2007 2008 Cheânh leäch


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 49
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh1.Lôïi nhuaän sau thueá (EAT) 6.010 5.734 -276

2.Voán coå phaàn (E) 25.273 25.735 462

3.CP söû duïng voán(rE) 23.78% 22.27% -1.09%

Töø baûng chi phí söû duïng voán coå phaàn treân ta coù nhaän xeùt sau:
Nhö vaäy, qua baûng phaân tích treân ta thaáy raèng chi phí söû duïng voùn coå phaàn
naêm 2008 ñaõ giaûm so vôùi naêm 2007. Cuï theå laø chi phí söû duïng voán cuûa chuû sôû höõu
naêm 2008 laø 22.27%, naêm 2007 laø 23.78%. Nguyeân nhaân laø do:
Voán coå phaàn naêm 2008 taêng 462 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2007 vaøo lôïi nhuaän sau
thueá cuûa Coâng ty naêm 2008 giaûm so vôùi naêm 2007 laø 276 trieäu ñoàng.
Naêm 2007 moät ñoàng voán coå phaàn taïo ra ñöôïc 0.2378% ñoàng lôïi nhuaän roøng
cho chuû sôû höõu coøn naêm 2008 thì moät ñoàng voán coå phaàn taïo ra ñöôïc 0.2228 ñoàng lôïi
nhuaän roøng chuû sôû höõu.
5. Phaân tích chi phí söû duïng voán bình quaân(WACC)


Naêm WD WE r*D rE WDr*D WErE WACC

Naêm 2007 37.4% 62.6% 12% 23.78% 5.22% 14.895 19.00%

Naêm 2008 27.83% 72.17% 13% 22.27% 4.03% 16.07% 19.68%

W: tæ troïng nguoàn taøi trôï.
Coâng thöù tính WACC
WACC = (WD x r*D)+ (WE x rE)
Töø baûng tính chi phí söû duïng voán bình quaân treân ta coù nhaän xeùt nhö sau:
Qua baûng phaân tích treân ta thaáy chi phí söû duïng voán bình quaân cuûa Coâng ty
qua hai naêm gaàn baèng nhau. Cuï theå laø chi phí söû duïng voán bình quaân naêm 2008 laø
19,68% coøn naêm 2007 laø 19.00 %. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do naêm 2008 doanh
nghieäp phaûi ñoùng thueá thu nhaäp doanh nghieäp coøn naêm 2007 thì doanh nghieäp ñöôïc
mieãn thueá. Nhö vaäy ñeå bieát ñöôïc thöïc söï naêm naøo chi phí söû duïng voán bình quaân cao
hôn ta giaû ñònh naêm 2008 Coâng ty cuõng ñöôïc mieãn thueá nhö naêm 2007, thì chi phí söû
duïng voán bình quaân qua hai naêm nhö sau:


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 50
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Naêm WD WE r*D rE WDr*D WErE WACC
Naêm 2007 37.4% 62.6% 12% 23.78% 5.22% 14.895 19,00

Naêm 2008 27.83% 72.17% 13% 22.27% 4.22% 16.07% 19,82%

Nhö vaäy, vôùi giaû ñònh treân ta thaáy chi phí söû duïng voán bình quaân naêm 2008 ñaõ
cao hôn naêm 2007, nguyeân nhaân laø:
Tæ troïng cuûa nôï vaø coå phaàn naêm 2008 ñaõ thay ñoåi so vôùi naêm 2007, cuï theå laø tæ
troïng cuûa nôï vay giaûm vaø tæ troïng voán coå phaàn taêng leân maø nhö ta ñaõ thaáy ôû treân voán
coå phaàn coù chi phí cao hôn naêm thöôøng nhieàu (chi phí söû duïng voán coå phaàn naêm 2007
laø 23.78%, naêm 2008 laø 22.27%; chi phí söû duïng nôï bình quaân naêm 2007 laø 12%, naêm
2008 laø 13%). Chính ñieàu naøy laøm cho chi phí söû duïng bình quaân cuûa doanh nghieäp
naêm 2008 naøy giaûm ñi so vôùi naêm 2007.
Nhö vaäy, chi phí söû duïng voán cuøng vôùi caáu truùc voán naêm thay ñoåi ñaõ taùc ñoäng
ñeán thu nhaäpï cuûa chuû sôû höõu nhö theá naøo? Ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy chuùng ta tieáp tuïc
phaân tích caùc taùc ñoäng cuûa caáu truùc voán ñeán thu nhaäp vaø ruûi ro cuûa chuû sôû höõu.

IV. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ
RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI
1. Tình hình doanh thu cuûa coâng ty qua hai naêm 2007-2008.

Baûng 7 : Doanh thu cuûa coâng ty qua hai naêm (2007-2008) (Ñvt :trieäu ñoàng)

Chæ tieâu 2007 2008
1.Toång doanh thu 160.543 175.293
2.Toång chi phí 152.424 167.776
3.Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) 8.119 7.517
4.Laõi vay (R) 1.812 1.290
5.Lôïi nhuaän tröôùc thueá (EBIT) 6.307 6.227
6.Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (TAX) 0 279
7.Lôïi nhuaän sau thueá 6.307 5.948
Chuùng ta caàn löu yù :
- Coâng ty ñang trong thôøi gian ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá nhö sau :Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 51
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


- Ñöôïc höôûng thueá suaát thueá thu nhaäp Doanh nghieäp laø 20% trong 10 naêm ñaàu
keå töø khi ñöôïc caáp giaáy ñaêng kyù kinh doanh.
- Ñöôïc mieãn 03 naêm vaø ñöôïc giaûm 50% soá thueá TNDN phaûi noäp trong 05 naêm
tieáp theo keå töø khi coù thu nhaäp chòu thueá.
- Quyeát ñònh thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan Thueá. Do vieäc
aùp duïng Luaät vaø caùc quy ñònh veà thueá ñoái vôùi nhieàu loaïi giao dòch khaùc nhau coù theå
ñöôïc giaûi thích theo nhieàu caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân baùo caùo taøi
chính coù theå bò thay ñoåi theo quyeát ñònh cuûa cô quan Thueá.
- Chính vì vaäy naêm 2007 Coâng ty ñöôïc mieãn thueá, naêm 2008 Coâng ty noäp thueá
thu nhaäp Doanh nghieäp laø 279 trieäu töông ñöông vôùi thueá suaát laø 4,64%.
2. Phaân tích ñieåm hoøa voán EBIT
Qua vieäc phaân tích taùc ñoäng cuûa caáu truùc ñeán thu nhaäp vaø ruûi ro cuûa chuû sôû
höõu thoâng qua phaân tích moái quan heä giöõa EBIT vaø EPS cho chuùng ta bieát raèng
nhöõng taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính ñeán thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu nhöng chuùng ta
khoâng bieát ñöôïc xu höôùng cuûa hieän töôïng cuõng nhö khoâng bieát ñöôïc vôùi möùc EBIT
naøo ñoù maø Coâng ty ñaït ñöôïc thì caáu truùc voán hay möùc ñoøn baåy naøo seõ mang laïi thu
nhaäp cao cho chuû sôû höõu. Ñeå bieát ñöôïc vôùi caáu truùc voán hay möùc ñoøn baåy naøo seõ
mang laïi thu nhaäp cao cho chuû sôû höõu chuùng ta seõ ñi vaøo phaân tích ñieåm EBIT hoøa
voán.
Ñieåm hoøa voán ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
Naêm 2007:
EBIT hoøa voán – R2007 – T 2007 EBIT hoøa voán – 1.812
EPS hoøa voán = =
Soá löôïng coå phaàn 2007 252.730

Naêm 2008 :
EBIT hoøa voán – R2008 – T 2008 EBIT hoøa voán – 1.785
EPS hoøa voán = =
Soá löôïng coå phaàn 2008 257.350

Töø hai phöông trình treân ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc ñieåm hoøa voán nhö sau :Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 52
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


EBIT hoøa voán – 1.812 EBIT hoøa voán – 1.785
=
252.730 257.350
Keát quaû tìm ñöôïc ñieåm hoøa voán nhö sau :
EBIT = 19.888 trieäu ñoàng
EPS = 70.346 trieäu ñoàng
Ñeå deã daøng cho vieäc phaân tích ñieåm hoøa voán ta seõ veõ ñoà thò nhö sau:
Baûng soá lieäu:
2007 2008 Ñieåm hoøa voán
EBIT 8.119 trieäu ñoàng 7.517 trieäu ñoàng 19.888 trieäu ñoàng

EPS 23.780 ñoàng 22.270 ñoàng 70.346 ñoàng

Nhö vaäy töø ñieåm EBIT hoøa voán cuõng nhö qua ñoà thò cho chuùng ta thaáy raèng:
* Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñath ñöôïc vöôït quaù ñieåm hoøa voán (EBIT > 19.888
trieäu ñoàng) thì Coâng ty neân choïn ñoøn baåy taøi chính hay caáu truùc voán cuûa naêm 2008
bôûi vì taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính naêm 2008 coù hieäu quaû hôn ñoøn baåy taøi chính
naêm 2007, nghóa laø noù khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu nhieàu hôn, thu nhaäp treân
moãi coå phaàn seõ cao hôn neáu choïn caáu truùc voán nhö naêm 2008. Hay noùi caùch khaùc
cuøng vôùi möùc ñoä EBIT ñaït ñöôïc neáu Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2008 seõ taïo
ra thu nhaäp treân moãi coå phaàn cao hôn so vôùi vieäc Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm
2007.
* Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc möùc EBIT laø 19.888 trieäu ñoàng thì Coâng ty
choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007 hay naêm 2008 laø nhö nhau bôûi vì möùc ñoä khuyeách
ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu cuûa caû hai caáu truùc voán ñoù laø nhö nhau. Luùc naøy thu
nhaäp treân moãi coå phaàn seõ laø 70.346 ñoàng.
* Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc khoâng vöôït quaù ñieåm hoøa voán nhöng cao
hôn laõi vay naêm 2006 (laõi vay 2007 < EBIT < 19.888 trieäu ñoàng) thì Coâng ty neân choïn
caáu truùc voán nhö naêm 2007 bôûi vì taùc duïng cuûa ñoøn baåy taøi chính naêm 2007 coù hieäu
quaû hôn nghóa laø noù khuyeách ñaïi thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu nhieàu hôn. Thu nhaäp treân
moãi coå phaàn seõ cao hôn neáu Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007.
* Nhöng neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc khoâng ñuû buø ñaép chi phí laõi vay naêm
2007 (EBIT , laõi vay naêm 2007) thì Coâng ty neân xem xeùt laïi caáu truùc voán cuûa mình
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 53
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


cuõng nhö laø xem xeùt laïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Doanh nghieäp, bôûi vì moät
caáu truùc voán nhö vaäy khoâng nhöõng khoâng trang traûi ñöôïc laõi vay thì laøm sao coù theå
taïo ra thu nhaäp cho chuû sôû höõu. Moät caáu truùc voán nhö vaäy thì caàn phaûi xem xeùt taùi
caáu voán trôû laïi neáu Doanh nghieäp ñoù khoâng muoán ñi vaøo con ñöôøng phaù saûn sôùm.
Ñoái vôùi tình hình thöïc teá cuûa Coâng ty, möùc EBIT ñaït ñöôïc cuûa Coâng ty qua hai
naêm naèm trong khoaûn (laõi vay 2007 < EBIT < 19.888 trieäu ñoàng) thì Coâng ty choïn caáu
truùc voán nhö naêm 2007 seõ taïo ñöôïc thu nhaäp cho chuû sôû höõu cao hôn caáu truùc voán
nhö naêm 2008 vôùi ñieàu kieän laø EBIT cuûa Coâng ty khoâng ñoåi hoaëc taêng. Nhöng do
naêm 2008 EBIT Coâng ty ñaït ñöôïc coù phaàn giaûm suùt ñi so vôùi naêm 2007 cho neân naêm
2008 Coâng ty giaûm söû duïng nôï laø hoaøn toaøn hôïp lyù.
Toùm laïi qua vieäc phaân tích ñieåm EBIT hoøa voán seõ giuùp cho Coâng ty thieát lapaï
moät caáu truùc voán hôïp lyù hôn cho mình ñeå coù theå toái thieåu hoùa ruûi ro vaø toái ña hoùa thu
nhaäp cho chuû sôû höõu vôùi töøng möùc EBIT thay ñoåi cuûa Coâng ty nay öùng vôùi töøng giai
ñoaïn phaùt trieån cuûa Coâng ty. Bôûi vì öùng vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Coâng ty
cuõng nhö döïa vaøo nhu caàu cuûa thò tröôøng Coâng ty coù theå döï ñoùan ñöôïc möùc EBIT maø
Coâng ty ñaït ñöôïc trong giai ñoaïn saép tôùi laø bao nhieâu. Töø ñoù Coâng ty seõ caân nhaéc
xem xeùt Coâng ty neân duy trì caáu truùc voán vôùi tæ troïng bao nhieâu nôï, bao nhieâu voán coå
phaàn laø toái öu hôïp lyù ñeå toái ña hoùa thu nhaäp cho chuû sôû höõu ñoàng thôøi cuõng giuùp cho
Coâng ty söû duïng nguoàn voán cuûa mình moät caùch coù hieäu quaû.
3. Phaân tích taùc ñoäng cuûa ñoøn caân nôï DFL
Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, khi Coâng ty giaûm söû duïng nôï vay thì thu nhaäp cuûa chuû
cô sôû seõ giaûm ñi. Tuy nhieân chuùng ta chæ bieát laø giaûm nhöng khoâng bieát laø giaûm bao
nhieâu, chuùng ta cuõng khoâng bieát khi EBIT giaûm ñi moät ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû
höõu seõ giaûm ñi bao nhieâu ñoàng. Ñeå bieát ñöôïc thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu giaûm ñi bao
nhieâu ta seõ xem xeùt ñoä nghieâng cuûa ñoøn baåy taøi chính (DFL). Ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi
chính ñöôïc tính nhö sau:
Chæ tieâu 2007 2008
1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) 8.119 7.517

2. Laõy vay 1.812 1.290

3. DFL 1,35 1,25

Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 54
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Nhö vaäy do naêm 2008 Coâng ty ñaõ giaûm söû duïng nôï vay trong caáu truùc voán neân
ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính naêm 2008 thaáp hôn naêm 2007 (DFL 2008 = 1.25 laàn, DFL
2007 = 1.35 laàn), ñieàu naøy cuõng chöùng toû laø möùc söû duïng ñoøn baåy cuûa Coâng ty naêm
nay ñaõ giaûm xuoáng.
Qua ñoä nghieâng cuûa ñoøn baåy taøi chính cho chuùng ta bieát nhö sau: naêm 2007
DFL = 1.35 laàn cho chuùng ta bieát raèng khi EBIT taêng hay giaûm ñi 1 ñoàng thì thu nhaäp
cuûa chuû sôû höõu seõ taêng leân hay giaûm xuoáng 1.35 ñoàng, naêm 2008 DFL = 1.25 laàn cho
chuùng ta bieát raèng khi EBIT taêng leân hay giaûm xuoáng 1 ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû
höõu taêng leân hay giaûm ñi so vôùi naêm 2007 cho neân ta coù theå noùi raèng EBIT naêm 2008
giaûm ñi moät ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu ñaõ giaûm 1.25 ñoàng. Nhö vaäy ta thaáy
raèng möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu naêm 2007 cao hôn möùc khuyeách
ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu naêm 2007. Ngoaøi ra ta thaáy naêm 2008 Coâng ty giaûm söû
duïng nôï laø hôïp lyù bôûi vì EBIT 2008 ñaõ giaûm ñi so vôùi naêm 2007, do ñoù neáu Coâng ty
khoâng giaûm nôï vay hay tieáp tuïc duy trì möùc nôï vay nhö cuõ thì thu nhaäp cuûa chuû sôû
höõu khoâng phaûi giaûm chæ coù 1.25 ñoàng khi EBIT giaûm moät ñoàng maø thu nhaäp cuûa chuû
sôû höõu seõ giaûm nhieàu hôn so vôùi möùc hieän taïi laø 1.25 ñoàng

V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ
CÔNG TY.
Lôïi ích taám chaén thueá söû duïng ñoøn baåy taøi chính
Nhö chuùng ta ñaõ bieát khi chuùng ta söû duïng vaø gia taêng nôï thì Doanh nghieäp seõ
xuaát hieän vaø gia taêng ruûi ro taøi chính. Vaäy caâu hoûi ñaët ra laø taïi sao Coâng ty laïi söû
duïng nôï ? Bôûi vì moät trong nhöõng lôïi ích cuûa vieäc söû duïng nôï laø khi söû duïng nôï Coâng
ty luoân nhaän ñöôïc moät khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá (khoaûn sinh lôïi töø taám chaén
thueá cuûa laõi vay = laõi vay x thueá suaát thueá thu nhaäp Doanh nghieäp) khoaûn sinh lôïi
naøy cuõng chính laø khoaûn laõi vay maø Nhaø nöôùc traû cho chuû nôï duøm Doanh nghieäp.
Ñoái vôùi Coâng ty ñang coù xu höôùng chuyeån ñoåi sang hình thöùc Coâng ty coå phaàn
cho neân trong khoaûng thôøi gian naøy Coâng ty ñang ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá
thu nhaäp Doanh nghieäp. Do ñoù khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá trong giai ñoaïn naøy laø
khoâng cao. Cuï theå qua hai naêm nhö sau:
Naêm 2007 Doanh nghieäp ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp Doanh nghieäp cho neân naêm
2007 Coâng ty höôûng ñöôïc khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá.
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 55
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Coøn ñoái vôùi naêm 2008 Coâng ty coù ñoùng thueá thu nhaäp Doanh nghieäp nhöng
möùc thueá suaát raát thaáp chæ khoaûng 4.46 %, do ñoù khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa
laõi vay maø Coâng ty ñöôïc höôûng cuõng raát thaáp laø:
4.64 % x 1.506 = 69.88 trieäu ñoàng.
Toùm laïi Coâng ty ñang trong giai ñoaïn ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá cho
neân khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá maø Coâng ty ñöôïc höôûng laø raát thaáp. Giaûi phaùp
toát nhaát cho Coâng ty trong giai ñoaïn naøy laø Coâng ty neân söû duïng nhieàu voán coå phaàn
vaø söû duïng ít nôï vay bôûi vì söû duïng nhieàu laõi vay mang laïi lôïi ích cho Coâng ty khoâng
nhieàu maø ngöôïc laïi coøn gia taêng ruûi ro taøi chính cao hôn phaàn lôïi ñöôïc höôûng.
Vaäy chuùng ta seõ xem xeùt laïi caáu truùc voán nhö hieän taïi cuûa Coâng ty laø hôïp yù
chöa?
Nhìn vaøo caáu truùc voán cuûa Coâng ty qua hai naêm ta thaáy tæ troïng voán coå phaàn
chieám moät tæ troïng lôùn vaø ngaøy caøng gia taêng (naêm 2007 tæ troïng voán coå phaàn laø 62.6
%, naêm 2008 tæ troïng voán coå phaàn laø 72.17 %). Nhö vaäy caáu truùc voán laø phuø hôïp vôùi
giai ñoaïn Coâng ty ñang höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá nhö hieän nay.
Moät caáu truùc voán coù theå toái öu ôû giai ñoaïn naøy nhöng chöa haún ñaõ toái öu ôû giai
ñoaïn khaùc, öùng vôùi moãi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Doanh nghieäp chæ coù moät caáu truùc
voán toái öu. Moät trong nhöõng vieäc quan troïng cuûa caùc chuyeân gia taøi chính laø phaûi
nghieân cöùu xem Coâng ty cuûa mình ñang ôû giai ñoaïn naøo ñeå thieát laäp moät caáu truùc
voán toái öu vöøa coù theå toái thieåu hoùa ruûi ro vaø coù theå toái ña hoùa giaù trò Doanh nghieäp.
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 56
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh
CHÖÔNG III: GIAÛI PHAÙP
1.Giaûi phaùp cho coâng ty trong giai ñoaïn naøy laø tìm kieám nguoàn voán maïo hieåm
Tuy nhieân neáu ta xeùt laïi vôùi nhöõng keát quaû saûn xuaát maø Coâng ty ñaït ñöôïc nhö
hieän nay (ROA hai naêm vöøa qua töông ñoái cao) Coâng ty cuûa chuùng ta taïi sao khoâng
nghó ñeán moät böôùc ñoät phaù môùi ngay trong giai ñoaïn naøy?
Coâng ty chuùng ta chuyeån töø TNHH leân coâng ty coå phaàn chöa laâu, nhu caàu giai
ñoaïn hieän nay Coâng ty chuùng ta chöa theå taïo ñöôïc choã ñöùng vöõng chaéc treân thò
tröôøng cuõng nhö chöa taïo ñöôïc nieàm tin ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö cho neân khoù coù theå
huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn voán töø nhöõng nhaø ñaàu tö thoâng thöôøng cho caùc döï aùn môùi
cuûa Coâng ty. Theo toâi giaûi phaùp ñeå huy ñoäng nguoàn voán ñaàu tö cho döï aùn môùi trong
giai ñoaïn hieän nay laø Coâng ty neân tìm kieám caùc nguoàn voán maïo hieåm töø nhöõng nhaø
ñaàu tö öa thích maïo hieåm ñeå taøi trôï cho döï aùn môiù cuûa Coâng ty. Theo toâi Coâng ty
chuùng ta khoâng nhöõng coù theå huy ñoäng nguoàn voán naøy trong nöôùc maø coøn coù theå huy
ñoäng ñöôïc töø moät soá nhaø ñaàu tö yeâu thích maïo hieåm töø caùc nöôùc. Tuy nhieân khi tìm
kieám nguoàn voán naøy Coâng ty cuûa chuùng ta phaûi theå hieän cho caùc nhaø ñaàu tö naøy thaáy
raèng söï maïo hieåm cuûa hoï khoâng phaûi theå hieän cho caùc nhaø ñaàu tö naøy thaáy raèng söï
maïo hieåm cuûa hoï khoâng phaûi laø cuoäc phieâu löu maïo hieåm voâ caên cöù laø Coâng ty
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 57
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


chuùng ta phaûi cho hoï thaáy raèng söï maïo hieåm aáy söïa treân moät soá neàn taûng nhaát ñònh
nhö:
Coâng ty phaûi cho caùc nhaø ñaàu tö thaáy Coâng ty chuùng ta coù moät ñoäi nguõ quaûn lyù
toát, coù naêng löïc, trình ñoä chuyeân moân vaø daøy daën kinh nghieäm.
Coâng ty phaûi thuyeát phuïc caùc nhaø ñaàu tö phaûi taïo nieàm tin cho hoï thaáy raèng
vieäc ñaàu tö cuûa Coâng ty laø hieäu quaû, saûn phaåm laøm ra cuûa döï aùn naøy seõ taïo cho Coâng
ty moät vò trí toát treân thò tröôøng.
Ñaëc bieät hôn laø phaûi cho hoï thaáy raèng cô hoäi ñaàu tö naøy seõ mang laïi moät
khoaûn sinh lôïi raát ñaùng keå cho hoï.
2. Caùc bieän phaùp nhaèm gia taêng thu nhaäp cho chuû sôû höõu trong giai ñoaïn naøy
Trong giai ñoaïn naøy caùc bieän phaùp caàn laøm ñeå gia taêng thu nhaäp cho chuû sôû
höõu trong giai ñoaïn naøy laø laøm sao gia taêng thu nhaäp vaø giaûm chi phí caøng thaáp caøng
toát. Nhö chuùng ta ñaõ bieát EBIT = doanh thu – chi phí, do ñoù ñeå taêng EBIT chuùng ta
seõ tìm ra caùc bieän phaùp ñeå taêng doanh thu cuûa Coâng ty leân vaø caùc bieän phaùp ñeå giaûm
chi phí cuûa Coâng ty xuoáng.
Caùc bieän phaùp giaûm thaáp chi phí doanh nghieäp:
Beân caïnh vieäc taêng doanh thu ñeå gia taêng EBIT cho Coâng ty thì vieäc tìm ra
giaûi phaùp ñeå giaûm thaáp chi phí Coâng ty cuõng goùp phaàn vaøo vieäc gia taêng EBIT cho
Coâng ty.
Trong toång chi phí cuûa Coâng ty thì giaù voán haøng baùn chieám moät tæ troïng cao
nhaát do ñoù giaûi phaùp ñaàu tieân ñöa ra ñoù laø bieän phaùp giaûm thaáp giaù voán . Ngoaøi ra
Coâng ty cuõng neân coù nhöõng bieän phaùp quaûn lyù chi phí treân töøng ñôn vò saûn phaåm
cuõng nhö laø chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp ñeå coù theå giaûm thaáp chi phí
ñeán möùc toái thieåu.
CHÖÔNG VI.KEÁT LUAÄN
Qua nhöõng noäi dung phaân tích thöïc traïng taïi Coâng ty, nhìn chung tình hình kinh
doanh cuûa Coâng ty trong thôøi gian qua raát hieäu quaû. Hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp coù
laõi vaø ñoùng goùp nhieàu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc, cung caáp nhieàu vieäc laøm vaø khoâng
ngöøng naâng cao möùc soáng cho ngöôøi lao ñoäng.
Hieän nay Coâng ty ñang coá gaéng ñeå naâng cao hieäu quaû kinh doanh coá gaéng söû
duïng nguoàn nhaân löïc ñeå giaûm chi phí, taêng lôïi nhuaän. Ñoàng thôøi Coâng ty cuõng ñang
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 58
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


töøng böôùc trang bò nhöõng maùy moùc vaø phöông tieän truyeàn thoâng hieän ñaïi ñeå cao chaát
löôïng trong coâng vieäc ñoàng thôøi cuõng laø ñeå taïo choã ñöùng vöõng chaéc cuûa coâng treân thò
tröôøng, nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi, taêng soá laàn luaân chuyeån cuûa voán löu
ñoäng naâng cao söùc caïnh tranh cuûa Coâng ty .
Coâng ty coå phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi moät Coâng ty kinh doanh thaønh ñaït,
lôïi nhuaän cao, thu nhaäp tieàn löông cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuõng cao, caùc coå ñoâng
ñoùng goùp ñaùng keå, noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc cao.
NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ
I. NHAÄN XEÙT:
1.Veà quy moâ hoaït ñoäng vaø toå chöùc nhaän söï:
Coâng ty coå phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi coù quy moâ hoaït ñoäng roäng lôùn, boä
maùy toå chöùc goïn nheï do ñoù vieäc chæ ñaïo vaø quaûn lyù moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty luoân
thoáng nhaát vaø xuyeân suoát.
Ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa Coâng ty laø nhöõng ngöôøi raát treû, coù loøng nhieät tình vaø
tinh thaàn traùch nhieäm cao trong coâng vieäc. Ñoù chính laø lôïi theá raát lôùn cuûa Coâng ty
hieän coù vaø caàn phaùt huy hôn nöõa nhöõng lôïi theá naøy ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc
kinh doanh.
Hieän nay, trong xu theá Xaõ Hoäi ngaøy caøng phaùt trieån thì ngaønh truyeàn thoâng laø
moät taát yeáu ñeå ñöa caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeán vôùi con ngöôøi moat caùch
nhanh vaø chính xaùc nhaát vaø goùp phaàn khoâng nhoû vaøo vieäc phaùt trieån ñaát nöôùc noùi
chung vaø laøm cho doanh nghieäp coù quy moâ lôùn roäng vaø phaùt trieån roäng khaép laø ñieàu
mong muoán cuûa caùc doanh nghieäp noùi rieâng.
Theo em, Coâng ty caàn ñaàu tö phaùt trrieån nhieàu hôn cho boä phaän kinh doanh vaø
boä phaän kyõ thuaät coù tay ngheà cao, vaø caàn coù theâm ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù chuyeân
saâu ñeå ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu vaø tìm hieåu thò tröôøng hôn nöõa. Coù nhö vaäy


Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 59
GVHD T.S Leâ Thò Lanh SVTH : Mỵ Duy Huynh


Coâng ty môùi ñaït ñöôïc hieäu quaû cao trong kinh doanh vaø cuõng nhö coù ñöôïc choã ñöùng
vöõng chaéc treân thöông tröôøng.
2. Veà boä maùy keá toaùn taøi chính.
Coâng ty aùp duïng hình thöùc boä maùy keá toaùn taäp trung neân coù öu ñieåm xöû lyù
thoâng tin nhanh choùng.
Caùc keá toaùn coù theå trao ñoåi ñoái chieáu soá lieäu cuûa nhau neân deã daøng phaùt hieän
nhöõng sai soùt, ñoù laø thuaän lôïi cuûa phoøng coâng taùc keá toaùn taøi chính cuûa Coâng ty.
II. YÙ KIEÁN ÑOÙNG GOÙP.
Qua thôøi gian thöïc taäp vaø tìm hieåu hoaït ñoäng kinh doanh taïi Coâng ty, em thaáy
Coâng ty neân Quaûng baù thong hieäu cuûa mình qua caùc phöông tieän nhö maïng internet,
giôùi thieäu caùc ñieåm maïnh vaø caùc öu theá cuûa coâng ty ngay treân trang Web cuûa coâng ty
coäng vôùi söï ñaøo taïo chuyeân sau ñoäi nguõ nghieân cöùu thò tröôøng ñeå ñöa hình aûnh vaø
thöông hieäu cuûa mình treân thöông tröôøng vaø caàn ña daïng hoùa hình thöùc ñöa hình aûnh
cuûa caùc ñoái taùc baèng chính coâng vieäc truyeàn thoâng.
III. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO.
1. Chöùng töø söû duïng: caùc baùo caùo taøi chính naêm 2007 - naêm 2008
2. Caên cöù vaøo soá lieäu thöïc teá cuûa naêm 2007- naêm 2008
3. Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi, chuû bieân PGS.TS Traàn Ngoïc Quaûn trò taøi
chính doanh nghieäp, chuû bieân: PGS.TS Traàn Ngoïc Thô
Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 60

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản