Phân tích đặc điểm của kinh tế thị trường trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: vanbinhk40tkkd

Tài liệu tham khảo phân tích đặc điểm của kinh tế thị trường trong thời kì quá độ lên CNXH ở VN? Nêu các chủ trương , giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng XNCH ở VN

Nội dung Text: Phân tích đặc điểm của kinh tế thị trường trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Câu 24: Phân tích đặc điểm của kinh tế thị trường trong thời kì quá độ lên
CNXH ở VN? Nêu các chủ trương , giải pháp để phát triển kinh tế thị trường
định hướng XNCH ở VN?
* Đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Kinh tế thị
trường gồm 5 thị trường: thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ,thị
trường hàng hóa dịch vụ, thi trường lao động, thị trường tài chính chứng khoán.
* Nền kinh tế thị trường còn ở tình trạng kém phát triển:
-kết cấu hạ tầng vật chất và xã hội nước ta còn ở trình độ thấp
- cơ cấu kinh tế còn mất cân đối và kém hiệu quả
-chưa có thị trường theo đúng nghĩa của nó
-thu nhập quốc dân và thu nhập đầu người còn thấp, do đó sức mua hàng hóa còn thấp,
tỷ suất hàng hóa chưa cao
-còn chịu ảnh hưởng lớn của mô hình kinh tế chỉ huy với cơ chế tập trung quan lieu
bao câp
* Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ
vai trò chủ đạo: các thành phần kinh tế tiền hành sx hàng hóa tuy có bản chất kinh tế
khác nhau, nhưng chúng đều là một bộ phận của cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất
với quan hệ cung cầu, tiền tệ, giá cả chung… bởi vậy chúng vừa hợp tác vừa cạnh
tranh với nhau. Mỗi thành phần kinh tế là một chủ thể độc lập, tự chủ và tất cả đều
bình đẳng trước pháp luật, nhưng lại chịu sự tác động của các quy luật kinh tế riêng
* Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kt mở:
- đa dạng hóa, đa phương hóa với mọi quốc gia , mọi tổ chức kinh tế không phân biệt
chế độ chính trị trên nguyên tắc độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi
- tăng cường hội nhập vào nền kinh tế thế giới, phát huy ý chí tự lực tự cường, tranh
thủ tối đa nguồn lực bên ngoài
* Nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng XHCN với sự quản li vĩ mô của
nhà nước
Đây là đặc điểm cơ bản nhất của kinh tế thị trường ở nước ta ,làm cho nền kinh tế thị
trường ở nước ta khác với nền sx hàng hóa giản đơn trước đây, cũng như khác với
nền kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm này cũng chính là mô
hình kinh tế khái quát trong thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta. Mô hình kinh tế đó
có những đặc trưng riêng làm cho nó khác với kinh tế thị trường ở các nước tư bản
chủ nghĩa
* Các chủ trương , giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng XNCH ở VN
Muốn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN cần thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp. Dưới đây là những giải pháp chủ yếu nhất
- Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần
- Mở rộng phân công lao động, phát triển kinh tế vùng, lãnh thổ, tạo lập đồng
bộ các yếu tố thị trường
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học- công nghệ, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới các chính
sách tài chính, tiền tệ, giá cả…
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống điều tiết kinh tế vĩ mô, đào tạo đội ngũ cán
bộ quản lý kinh tế và các nhà kinh doanh giỏi
- Thực hiện chính sách đối ngoại có lợi cho phát triển kinh tế thị trường định
hướng XHCN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản