PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
317
lượt xem
139
download

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHỤ LỤC 7E. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

  1. PHỤ LỤC 7E. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH A. §èi víi c¸c kh¸ch hμng vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt CBTD ph©n tÝch theo néi dung h−íng dÉn t¹i Ph   l c  8H phÇn T×nh h×nh s¶n xuÊt cña Ch−¬ng VIII Quy tr×nh cho vay vμ qu¶n lý tÝn dông doanh nghiÖp . 2. T×nh h×nh b¸n hμng a. Nh÷ng thay ®æi vÒ doanh thu - Doanh thu c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c¸c n¨m vÒ sè l−îng vμ gi¸ trÞ. - Nh÷ng thay ®æi vÒ doanh thu víi tõng kh¸ch hμng vμ s¶n phÈm - Nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù thay ®æi nμy (t¨ng gi¶m nhu cÇu, tr×nh ®é s¶n xuÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, v.v...) b. Ph−¬ng ph¸p vμ tæ chøc b¸n hμng - Tæ chøc, c¸c ho¹t ®éng b¸n hμng - Doanh thu trùc tiÕp, gi¸n tiÕp - Lo¹i h×nh b¸n hμng cã doanh thu gi¸n tiÕp (th«ng qua c¸c ®¹i lý ph©n phèi t¹i ®Þa ph−¬ng, ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ, c¸c c«ng ty th−¬ng m¹i) c. C¸c kh¸ch hμng - T×nh h×nh vμ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña c¸c kh¸ch hμng chÝnh - Sù ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hμng vÒ s¶n phÈm bán ra d. ChÝnh s¸ch khuÕch tr−¬ng s¶n phÈm ®èi víi viÖc t¨ng s¶n phÈm hoÆc khi xuÊt hiÖn s¶n phÈm míi e. Gi¸ b¸n cña s¶n phÈm: Nh÷ng thay ®æi trong gi¸ b¸n s¶n phÈm, ph−¬ng ph¸p ®Æt gi¸, mèi quan hÖ víi kh¸ch hμng, c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi sù thay ®æi nμy, t×nh h×nh gi¶m gi¸ (bao gåm hoÆc lo¹i trõ c¸c yÕu tè nh− hoa hång, chi phÝ vËn chuyÓn, chiÕt khÊu, l·i suÊt) f. Qu¶n lý chi phÝ: BiÕn ®éng vÒ tæng chi phÝ còng nh− c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn s¶n phÈm vμ trong toμn c¬ së. g. Ph−¬ng thøc thanh to¸n
  2. h. Sè l−îng ®¬n ®Æt hμng - Nh÷ng thay ®æi cña ®¬n ®Æt hμng vμ sè l−îng ®¬n ®Æt hμng cña tõng s¶n phÈm vμ cña c¸c kh¸ch hμng chÝnh - C¸c ®iÒu kiÖn cña ®¬n ®Æt hμng (®¬n gi¸, thêi gian tõ khi ®Æt ®Õn khi giao hμng) i. Qu¶n lý hμng tån kho: Nh÷ng thay ®æi sè l−îng hμng tån kho j. T×nh h×nh xuÊt khÈu - Nh÷ng thay ®æi vÒ sè l−îng xuÊt khÈu kh¸ch hμng theo tõng n−íc, vïng vμ tõng s¶n phÈm - Tû lÖ xuÊt khÈu trong tæng doanh thu - M«i tr−êng kinh doanh, c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi sù thay ®æi vÒ xuÊt khÈu - Ph−¬ng ph¸p xuÊt khÈu (trùc tiÕp hoÆc qua uû th¸c) - Nh÷ng thay ®æi vÒ gi¸ xuÊt khÈu, so s¸nh víi gi¸ trong n−íc - Ph−¬ng ph¸p, c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n, sù hç trî tõ chÝnh phñ, c¹nh tranh quèc tÕ, nh÷ng thay ®æi c¸c chi phÝ vÒ thuÕ quan cña c¸c n−íc nhËp khÈu, chÝnh s¸ch xuÊt khÈu vμ c¸c dù b¸o t−¬ng lai. k. M¹ng l−íi, tæ chøc c«ng t¸c b¸n hμng l. C¸c mèi quan hÖ ®èi t¸c kinh doanh m. C¸c ®èi t¸c bao gåm c¸c ®èi t¸c cã mèi quan hÖ liªn quan ®Õn c¸c s¶n phÈm ®Çu vμo, s¶n phÈm ®Çu ra hoÆc c¸c mèi liªn hÖ vÒ vèn. §©y lμ ®iÒu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸ch hμng t¹o lËp mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c còng nh− môc ®Ých cña c¸c mèi quan hÖ nμy. B. T×m hiÓu vμ ph©n tÝch vÒ tμi chÝnh kh¸ch hμng (¸p dông cho c¸c kh¸ch hμng vay vèn phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t vμ c¸c kh¸ch hμng vay vèn phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh) CBTD kiểm tra khả năng tài chính của khách hàng có thể đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết hay không. Trong mäi tr−êng hîp, CBTD ph¶i t×m c¸ch x¸c minh ®−îc nh÷ng th«ng tin tõ kh¸ch hμng qua c¸c c¸ch kh¸c nhau: a) Kh¸ch hμng cã nh÷ng nguån thu nhËp nμo lμ chñ yÕu? CBTD yªu cÇu kh¸ch hμng cung cÊp giÊy tê chøng minh nguån gèc thu nhËp. Nh÷ng nguån thu nhËp chÝnh nμy cã thÓ lμ tõ l−¬ng (cÇn x¸c nhËn cña c¬ quan n¬i kh¸ch hμng lμm viÖc), tiÒn cho thuª nhμ, ph−¬ng tiÖn, thiÕt bÞ (hîp ®ång cho thuª), tiÒn göi vμ l·i tiÒn göi ng©n hμng (sæ
  3. tiÕt kiÖm, v.v..), cæ tøc thu ®Þnh kú tõ cæ phiÕu chøng kho¸n ®Çu t−, v.v...CÇn xem xÐt c¸c nguån thu nhËp ®ã æn ®Þnh ®Õn møc nμo vμ trong thêi gian kho¶ng bao l©u. b) Kh¸ch hμng lμm nghÒ g×? nghÒ ®ã cã ®em l¹i mét thu nhËp æn ®Þnh kh«ng? c) Kh¸ch hμng sö dông thu nhËp cña m×nh nh− thÕ nμo? CBTD ph¶i kiÓm tra vμ −íc ®Þnh viÖc sö dông thu nhËp cña kh¸ch hμng, ®Æc biÖt lμ nh÷ng biÕn ®éng lín ¶nh h−ëng tíi sè tiÒn dù ®Þnh dμnh ra ®Ó tr¶ nî nÕu cã thÓ vay ®−îc cña ng©n hμng. d) Gia ®×nh cña kh¸ch hμng cã bao nhiªu thμnh viªn? Hä cã thùc sù quan t©m ®Õn kho¶n vay nμy kh«ng? V× sao? Hä lμ nh÷ng ng−êi ®· cã thu nhËp æn ®Þnh hay vÉn ph¶i sèng phô thuéc vμo ng−êi vay tiÒn? e) HiÖn t¹i hä cã vay t¹i ng©n hμng kh¸c kh«ng? NÕu cã th× v× sao kh«ng vay tiÕp t¹i ng©n hμng ®ã? NÕu kh«ng th× v× sao b©y giê l¹i xin vay nÕu nh− nhu cÇu vay lμ lín? f) Kh¸ch hμng cã thÓ dïng bao nhiªu thu nhËp hμng th¸ng ®Ó tr¶ nî nÕu ®−îc vay vèn? g) Kh¸ch hμng cã bao nhiªu vèn gãp vμo ph−¬ng ¸n kinh doanh/dù ¸n ®Çu t−? (§èi víi kh¸ch hμng vay vèn kinh doanh) §èi chiÕu víi yªu cÇu vÒ tû träng vèn chñ së h÷u nªu t¹i ®iÓm 2.5.2.2. Ch−¬ng IV ChÝnh s¸ch tÝn dông chung . ViÖc ph©n tÝch tμi chÝnh thªm vÒ ®èi t−îng vay vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®−îc hç trî bëi Phô lôc 7G "Danh môc ®iÒu tra ®¸nh gi¸ kÕ ho¹ch kinh doanh"    
  4. PHỤ LỤC 7G. DANH MỤC ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH KINH DOANH §èi víi nh÷ng c©u hái kh«ng thÓ tr¶ lêi “Cã” hoÆc “Kh«ng”, CBTD cÇn ®¸nh dÊu vμo phÇn “Th«ng tin bæ sung” råi ghi chi tiÕt xuèng phÇn d−íi cña b¶ng nμy ®Ó tæng hîp vμo b¸o c¸o thÈm ®Þnh kh¸ch hμng. 1. KÕ ho¹ch kinh doanh nh− thÕ n o lμ phï hîp víi kh¸ch hμng vay vèn? a. Kh¸ch hμng cã ph¶i lμ nh÷ng ng−êi phï hîp víi c«ng Tr¶ lêi Tr¶ lêi Th«ng tin bæ viÖc kinh doanh? Cã Kh«ng sung * Cã thÓ b¾t ®Çu vμ vËn hμnh c«ng viÖc kinh doanh cña riªng hä? * Hä tiÕn hμnh kinh doanh v× nh÷ng lý do hîp lý? * Hä hiÓu r»ng c«ng viÖc kinh doanh ®· ë trong ®Çu? * Hä cã kinh nghiÖm trong ngμnh kinh doanh nμy? * Hä cã kinh nghiÖm qu¶n lý? * Hä cã nh÷ng kü n¨ng kü thuËt cÇn thiÕt? b. LiÖu hä cã ®ñ søc ®Ó b¾t ®Çu c«ng viÖc kinh doanh kh«ng? * Hä sÏ cÇn tÊt c¶ bao nhiªu tiÒn? * Hä ®· chuÈn bÞ mét b¶n b¸o c¸o vÒ t×nh tr¹ng tμi s¶n còng nh− c¸c kho¶n nî cña m×nh ch−a? * Hä cã ®ñ tiÒn ®Ó trang tr¶i nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh tíi khi c«ng viÖc kinh doanh b¾t ®Çu cã l·i? * Hä cã thÓ ®−a bao nhiªu vèn vμo kinh doanh? * Hä ®−a ra nh÷ng b¶o ®¶m g× cho kho¶n vay? 2. Kh¸ch hμng vay vèn ®Æt kÕ ho¹ch kinh doanh g×?
  5. * Hä b¸n nh÷ng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô nμo? * C«ng viÖc kinh doanh mμ hä dù ®Þnh thùc hiÖn thuéc ngμnh nμo? * Hä cã nh÷ng th«ng tin g× vÒ ngμnh kinh doanh nμy? - Nh÷ng xu h−íng hiÖn t¹i cña ngμnh nμy?  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản