PHÂN TÍCH ĐỀ- LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

Chia sẻ: lovetime

Thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa của việc phân tích đề lập dàn ý trước khi viết bài văn nghị luận - Biết cách phân tích đề lập dàn ý cho bài văn nghị luận - Rèn luyện ý thức thói quen phân tích đề lập dàn ý trước khi viết một bài văn nghị luận B- Chuẩn bị phương tiện : - Sgk, Sgv, các tài liệu tham khảo khác, thiết kế bài giảng C- Nội dung và tiến trình Hoạt động của Gv& Hs Hoạt động 1 ( ổn định tổ chức,...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHÂN TÍCH ĐỀ- LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

PHÂN TÍCH ĐỀ- LẬP DÀN Ý CHO

BÀI VĂN NGHỊ LUẬNA- Mục tiêu bài dạy

Giúp hs :

- Thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa của việc phân tích đề lập dàn

ý trước khi viết bài văn nghị luận

- Biết cách phân tích đề lập dàn ý cho bài văn nghị luận

- Rèn luyện ý thức thói quen phân tích đề lập dàn ý trước khi viết một bài

văn nghị luận

B- Chuẩn bị phương tiện :

- Sgk, Sgv, các tài liệu tham khảo khác, thiết kế bài giảng

C- Nội dung và tiến trình

Hoạt động của Gv& Hs Nội dung và yêu cầu cần đạt

Hoạt động 1

( ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ)

Hoạt động2
( Tìm hiểu phân tích đề)

- Gv yêu cầu hs đọc 3 đề bài

trong sgk/ tr23

- Gv tổ chức lớp thành 3 nhóm .

Mỗi nhóm chịu trách nhiệm phân

tích đề và lập dàn ý cho một đề

bài cụ thể

- Hs trao đổi thảo luận, cử đại

diện trình bày

- Gv gợi ý dẫn dắt bằng những I) Phân tích đề

câu hỏi gợi ý - Phân tích đề ( Tìm hiểu đề) là suy nghĩ

(?) Thông qua việc trả lời các câu kĩ để nhận thức đúng và đủ các ý nghĩa

hỏi ở phần I/sgk, anh chị hiểu thế và yêu cầu của đề

nào là phân tích đề ? Tại sao phải - Mục đích của phân tích đề là tìm hiểu

phân tích đề? chính xác các yêu cầu cơ bản của đề bài

- Hs suy nghĩ trả llời ( Kết thúc quá trình phân tích đề người

- Gv tổng hợp viết phải xác định được các yêu câù như

bài viét về cái gì, nhằm mục đích gì, sử

dụng thao tác lập luận chủ yếu nào?)
- Gv lưu ý : Một đề bài văn nghị

luận thường đặt ra các yêu cầu

nhất định : yêu cầu về nội dung (

luận đề), yêu cầu về thể loại( yêu

cầu hình thức ) yêu cầu tài liệu (

phạm vi dẫn chứng )

Đề văn nghị lụn thường có 2 - Khi phân tích đề chúng ta phải xác

dạng : đề có định hướng cụ thể và định được:

đề tự do sáng tạo ( đề nổi và đề + Vấn đề cần nghị luận là gì?( Phạm vi

chìm ) ví dụ đề số 1 là đề nổi, đề nghị luận)

số 2, 3 là đề chìm + Yêu cầu về nôi dung ( Triển khai vấn

đề nghị luận như thế nào?)

+ Yêu cầu về phương pháp ( Phải sử

dụng thao tác lập luận nào : giải thích

chứng minh hay bình luận ...) phạm vi

dẫn chứng sẽ sử dụng?

- Gv dùng đề bài làm dẫn chứng:

Ví dụ :Đề bài số 1 Vấn đề nghị

luận là việc chuẩn bị hành trang
vào thế kỉ mới. Đề số 2 Vấn đề

nghị luận là tâm sự của HXH

trong bài thơ Tự tình II

- Gv lưu ý : Vđề nghị luận có khi

trùng với phạm vi nội dung của

đề bài ( đề 1&2) cũng có khi vấn

đề nghị luận không trùng với

phạm vi nội dung của đề bài ( đề

3) – người viết có quyền tự xác

định một vấn đề mà mình tâm đắc * Ví dụ :

nhất hoặc nắm vững nhất ( ở đề 3 Đề số 1

vấn đề nghị luận có thể là vẻ đẹp + Vấn đề nghị luận : “ việc chuẩn bị

mùa thu trong thơ ... cũng có thể hành trang vào thế kỉ”

là tâm trạng của thi nhân trong + Yêu cầu về nội dung : Từ ý kiến của

bài thơ Thu điếu ) Vũ Khoan có những suy nghĩ :

- Trên cơ sở trên, Gv hướng dẫn 1- Người VN có nhiều điểm mạnh

hs triển khai phân tích đề cho các 2- Người VN cũng không ít điểm yếu

đề 1-2 3- Phát huy điểm mạnh , khắc phục

điểm yếu là hành động thiết thực chuẩn

bị hành trang vào thế kỉ XXI
+ Yêu cầu phương pháp : Sử dụng các

thao tác bình luận, giải thích , chứng

minh. Dùng các dẫn chứng thực tế xã

hội là chủ yếu.

Đề số 2

+ Vấn đề cần nghị luận : Tâm sự của

HXH trong bài thơ Tự tình số 2

+ Yêu cầu về nội dung : Nêu được cảm

nghĩ của mình về tâm sự và diễn biến

tân trạng của HXH

+ Yêu cầu về phương pháp : Sử dụng

thao tác phân tích kết hợp vpí thao tác

nêu cảm nghĩ . Dẫn chứng thơ HXH là

chủ yếu
Hoạt động 3 II) Lập dàn ý

( Tìm hiểu cách lập dàn ý ) - Lập dàn ý là sắp xếp các ý theo trình tự

- Gv nêu câu hỏi: Việc lập dàn ý lôgic khoa học hợp lí ( Giúp người viết

thường gồm những bước nào? không bỏ qua các ý chính, loại bỏ những
- Hs dựa vào Sgk trình bày : 3 ý không cần thiết, giúp việc hành văn

bước chính thuận tiện hơn )

- Gv nhận xét khái quát : Việc lập

dàn ý có thể gồm 2 bước lớn : tìm

ý và “dàn” các ý đã tìm được

thành một hệ thống khoa học,

hợp lí và chặt chẽ

- Gv yêu cầu hs xác định các luận

điểm, luận cứ và sắp xếp chúng

thành dàn ý hoàn chỉnh cho các

đề số 1&2

- Hs trình bày

- Gv nhận xét bổ sung, gợi ý

(?) Theo anh chị việc sắp xếp các

ý ( luận điểm, luận cứ) phải tuân - Việc sắp xếp các ý trong bài văn nghị

theo những nguyên tắc nào ? luận phải tuân thủ các nguyên tắc :

- Hs suy nghĩ dựa vào dàn ý vừa + Hợp lô gic ( các ý ngang bậc phải

triển khai, trả lời tương đương nhau, điều cần giải quyết

trước đặt trước, điều cần giải quyết sau
- Gv khái quát :

đặt sau)
+ Hợp tâm lí người tiếp nhận ( các ý nên

trình bày từ dễ đến khó, từ thấp đến cao)

_ Trong một bài văn nghị luận, dàn nên

chia làm 3 phần ( Mở –thân- kết )
- Gv yêu cầu hs đọc ghi nhớ III) Luyện tập

* Đề số 1
sgk/24

- Gv tổ chức lớp thành 2 nhóm - Vấn đề cần nghị luận : giá trị hiện

- Hs suy nghĩ trao đôỉ thảo luận thựec sâu sắc của đoạn trích “ vào phủ

làm bài tập 1&2 phần luyện tập chúa Trịnh”

- Hs cử đại diện trình bày - Yêu cầu nội dung :

- Giáo viên tổng hợp + Bức tranh cụ thể hiện thực về cuộc

sống xa hoa nhưng thiếu sinh khí của

phủ chúa Trịnh

+ Thái độ phê phán nhẹ nhàng nhưng

thấm thía cũng như những dự cảm về sự

suy vong của triều đai Lê- Trịnh

- Yêu cầu phương pháp ; Sử dụng thao

tác phân tích , kết hợp với nêu cảm nghĩ
. Dùng dẫn chứng trong văn bản “ Vào

phủ chúa Trinh là chủ yếu”

* Đề số 2

- Vấn đề cần nghị luận : Tài năng sử

Hoạt động 4 dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân

( củng cố, hướng dẫn, dặn dò ) Hương

- Gv yêu cầu hs nhắc laị các kiến - Yêu cầu về nội dung

thức cơ bản của bài học + dùng văn tự Nôm

- Gv dặn dò hs chuẩn bị bài “ + Sử dụng các từ thuần việt đắc dụng

thao tác lập luận phân tích” + Sử dụng các biện pháp tu từ ( đảo ngữ

- Gv rút kinh nghiệm bài dạy ...)

- Yêu cầu về phương pháp : sử dụng

thao tác phân tích kết hợp với bình luận.

Dẫn chứng thơ Hồ Xuân Hương là chu

yếu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản