PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS - Nguyễn Duy Tâm

Chia sẻ: Nguyễn Duy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
531
lượt xem
248
download

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS - Nguyễn Duy Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu phần mềm Eviews Là phần mềm thống kê phổ biến với điểm mạnh là xây dựng các mô hình Kinh Tế Lượng. File eviews mới tạo sẽ ít hiệu chỉnh nếu như file excel đã được chúng ta hiệu chỉnh kỹ (thông thường chỉ có 1 sheet + dữ liệu, không có những vấn đề khác ngoài dữ liệu và tên biến)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS - Nguyễn Duy Tâm

 1. 8/18/2010 PHÂN TÍCH DỮ LiỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS 1 Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG 1. Giới thiệu phần mềm Eviews 2. Tạo database phù hợp với dữ liệu – Nhập liệu 3. Vẽ các loại đồ thị - đặc biệt “đồ thị phân tán” 4. Những thao tác xử lí cơ bản Thực hiện với nhiều cách khác nhau Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 2 1
 2. 8/18/2010 GiỚI THIỆU PHẦN MỀM EVIEWS  Là phần mềm thống kê phổ biến với điểm mạnh là xây dựng các mô hình Kinh Tế Lượng Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 3 TẠO DATABASE  Khởi động: 1. Start/Programs/Eviews 2. Double click vào biểu tượng Thanh menu Vùng nhập lệnh Vùng các cửa sổ xử lí dữ liệu Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 4 2
 3. 8/18/2010 TẠO DATABASE  Tạo một file Eviews:  Phân loại dữ liệu:  Dữ liệu chuổi thời gian (annual, quarterly, monthly, daily,…)  Chọn Dated regular frequency (chú ý thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc  Dữ liệu chéo Unstructured / Undated (Chú ý số quan sát) n Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 5 TẠO DATABASE Dữ liệu chuổi thời gian Theo tháng (monthly) Thiết kế trên Eviews Thời gian bắt đầu: 1-1-1989 Thời gian kết thúc 1-12-1998 Nếu dữ liệu bắt đầu vào tháng 6 -1989 đến tháng 5-1998, Ta làm sao? Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 6 3
 4. 8/18/2010 TẠO DATABASE – TẠO BIẾN  Các cách tạo biến trên Eviews 1. Quick/Generate series… X=na Click Genr 2. Tại vùng nhập lệnh gõ câu lệnh: a. Genr [space] [tenbien]=na VD: genr x=na Lần lược tạo tất b. Series [space] [tenbien]=na cả những biến cần VD: series x=na Ý nghĩa câu lệnh: tạo biến X (chưa có dữ liệu) Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 7 TẠO DATABASE – Nhập liệu cho biến  Sau khi đã tạo xong các biến, tiến hành mở nhóm các biến ra một của sổ để nhập liệu.  Mở biến: chọn khối biến Right click/open  Chú ý: Biến nào chọn trước sẽ có thứ tự trước Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 8 4
 5. 8/18/2010 TẠO DATABASE – Nhập liệu  Các cách nhập liệu: 1. Dữ liệu trên phiếu: Nhập trực tiếp bằng tay 2. Dữ liệu trên các phần mềm khác (excel, text,…) có thể copy/past vào cho từng biến.  Chú ý: trước khi nhập liệu, click chọn Edit+/-, sau khi nhập xong, chọn lại Edit+/- Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 9 TẠO DATABASE- (mách nƣớc)  Trong trường hợp bạn đã có một file dữ liệu trên excel hoàn chỉnh, ta có tạo nhanh file eviews như sau:  Mở trực tiếp eviews trên excel Chọn file excel chưa data Đổi từ (*.wf1)  (*.xls) Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 10 5
 6. 8/18/2010 Ô data đầu tiên Sheet import Nhập số biến import hoặc tên b iến cần import Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 11 TẠO DATABASE- (mách nƣớc)  Chọn Next/finish  Chú ý: File eviews mới tạo sẽ ít hiệu chỉnh nếu như file excel đã được chúng ta hiệu chỉnh kỹ (thông thường chỉ có 1 sheet + dữ liệu, không có những vấn đề khác ngoài dữ liệu và tên biến) Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 12 6
 7. 8/18/2010 TẠO DATABASE- (mách nƣớc) LƢU FILE MỞ FILE 1. File/Save As… hoặc File/Save 1. Vào thực đơn 2. Chọn Folder chứa workfile tại Save File/Open/Workfile… in 2. Tìm thư mục chứa workfile tại 3. Đặt tên cho workfile tại File name Look in 4. Chọn kiểu cho workfile tại Save as 3. Chọn tên workfile cần mở type (thông thường ta chọn kiểu *.wf1) 4. Nhấp nút Open để mở workfile 5. Nhấp nút Save để lưu workfile Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 13 Thực hành tạo Database TẠO CÁC FILE SAU CHÚ Ý  Tạo các file eviews từ  Tạo theo 2 cách nguồn dữ liệu sẵn có:  C1: tạo biến và copy  File doanh so quan ao.xls  C2: Import  File Tinh trang cong viec  File c1p3  File C1p5  File c1t2  File c1t4_quy Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 14 7
 8. 8/18/2010 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN MỞ NHÓM DỮ LIỆU (C1) MỞ NHÓM DỮ LIỆU (C2)  Sellect biến cần mở (có thể  Quick/show và gõ tên biến chọn cùng lúc nhiều biến) cần mở vào hộp thoại sau Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 15 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN VẼ ĐỒ THỊ PHÂN TÁN (C1) VẼ ĐỒ THỊ PHÂN TÁN (C2)  Trên cửa Group chọn  Quick/graph/scatter View/Graph/Scatter/simple scatter Chú ý, tên biến nào chọn trước làm trục hoành Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 16 8
 9. 8/18/2010 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN VẼ CÁC LOẠI ĐỒ THỊ VẼ CÁC LOẠI ĐỒ THỊ KHÁC KHÁC  Trên cửa Group chọn  Quick/graph/[loại đồ thị cần View/Graph/[tên đồ thị cần vẽ] vẽ] Thực hành: Vẽ đồ thị line, pie, bar Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 17 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN ĐẶT TÊN CHO ĐỒ THỊ ĐẶT TÊN CHO GROUP  Từ cửa số Graph, chọn Name sau  Từ cửa số Group, chọn Name sau đó đặt tên vào hộp thoại Ọbject đó đặt tên vào hộp thoại Object Name Name Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 18 9
 10. 8/18/2010 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN ĐỒ THỊ HISTOGRAM ĐỒ THỊ HISTOGRAM &STAT &STAT  Quick/series statistics/histogram and stats Tên biến cần vẽ Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 19 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN ỨNG DỤNG CHO BIẾN MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN SQFT, PRICE 1. Trung bình: @mean(tên biến) 1. Genr xtb=@mean(sqft) 2. Trung vị: @media(tên biến) 2. Genr Xme=@median(sqft) 3. Phương sai: @var(tên biến) 4. Độ lchuẩn: @stdev(tên biến) 3. Genr Xps=@var(sqft) 5. Bách phânvị: @quantile(tên 4. Genr Xstd=@stdev(sqft) biến) 5. Genr X50=@quantile(sqft) 6. Hệ số tương quan:@cor(tên 6. Genr Xcor=@cor(sqft) biến) 7. Genr Xcov=@cov(sqft) 7. Tương quan: @cov(tên biến) 8. Số quan sát: @obs(tên biến) 8. Genr Xobs=@obs(sqft) Chú ý: Tất cả các lệnh đều tưực hiện ở vùng nhập lệnh Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 20 10
 11. 8/18/2010 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN TÍNH NHANH CÁC GIÁ TÍNH NHANH CÁC GIÁ TRỊ THỐNG KÊ MÔ TẢ TRỊ THỐNG KÊ MÔ TẢ  Từ cửa sổ group:  Quick/group statistics/descriptive  View/descriptive stats/common statistics/common sample. samle  Nhập tên biến cần tính Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 21 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN LẬP MA TRẬN HỆ SỐ LẬP MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN TƢƠNG QUAN 1. B1: Mở những biến cần tính hệ 1. Quick/group số tương quan statistics/correlations 2. B2: Từ cửa số group: 2. Nhập tên những biến cần View/correlation/common sample tính hệ số tương quan Tương tự cho việc lập matrận tương quan (Hiệp phương sai) Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 22 11
 12. 8/18/2010 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN LẬP MÔ HÌNH HỒI QUY LẬP MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN BIẾN ĐƠN BIẾN 1. Chọn lần lược biến phụ thuộc, 1. Quick/estimate equation biến độc lập 2. Nhập lần lược [biến phụ thuộc] 2. Right click/open/as equation… [space] [C] [space] [biến độc lập] Các biến PP OLS Obs Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 23 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN 1. Dependent Variable: Biến phụ thuộc 2. Method: Phương pháp ước lượng 3. Sample: Số quan sát của mẫu 4. Included observation: Số quan sát ước lượng 5. Variable: Cột biến độc lập và hằng số 6. Coefficient: Cột hệ số hồi quy 7. Std.Error: Cột sai số chuẩn 8. T_Statistics: Cột thống kê t 9. Prob: Cột giá trị Prob 10. R-square: Giá trị R bình phương 11. F-statistic: Cột thống kê F 12. Prob(f-statistic): Cột prob của F Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 24 12
 13. 8/18/2010 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN ĐỒ THỊ PHẦN DƢ (RESID) ĐỒ THỊ PHẦN DƢ (RESID) 1. Sau khi đánh giá mô hình, ta có 1. Từ cửa sổ Equation thể vẽ đồ thị phần dư: 2. View/Actual,fitted/residual/resid 2. Quick/graph/line graph ual graph. Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 25 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN Từ cửa sổ workfile 1. View/Actual, Fitted,residual/residual graph. 2. View/Actual, Fitted,residual/Actual, Fitted,residual graph Tạo mô hình theo cách “Pro” theo lệnh Equantion [tênphƣơngtrình].ls [biếnphụthuộc] c [biếnđộclập] Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 26 13
 14. 8/18/2010 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN TẠO MÔ HÌNH LOG - LOG TẠO MÔ HÌNH LOG - LIN  Dùng bài tập thidu3_3.wf1 dựng mô hình sau: LOG(Y) = β0 + β1*LOG(X).  Cách 1: Tại hộp thoại Equation Estimation. Log(y) c Log(x)  Cách 2: dùng lệnh Equation log_log.ls log(y) c log(x)  Cách 3: Tạo các biến log(y), Log(x) Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 27 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN KIỂM ĐỊNH WALD KIỂM ĐỊNH WALD  Kiểm định đồng thời sự bằng 0 của các hệ số hồi quy. βi = βj = 0  Từ cửa sổ Equation, thực hiện theo đường link bến Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 28 14
 15. 8/18/2010 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN KIỂM ĐỊNH WALD KIỂM ĐỊNH WALD Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 29 NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN KIỂM ĐỊNH THỪA BIẾN Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 30 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản