PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964

Chia sẻ: sunflower_56_tt

Từ đầu năm 1965, để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, ĐQ Mỹ đã ào ạt đưa quân vào MN, tiến hành “chiến tranh cục bộ” với quy mô lớn; dùng không quân, hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại MB. Đảng ta quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên toàn quốc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ,
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG
CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1975)


Nhóm thực hiện: Nhóm 9
Lớp: CNTY 41B
Nội dung
1. Hoàn cảnh lịch sử
2. Quá trình hình thành đường lối
3. Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ
cứu nước (1965-1975)
4. Kết luận
1. Hoàn cảnh lịch sử

• Từ đầu năm 1965, để cứu vãn nguy cơ sụp
đổ của chế độ Sài Gòn và sự phá sản của
chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, ĐQ Mỹ
đã ào ạt đưa quân vào MN, tiến hành “chiến
tranh cục bộ” với quy mô lớn; dùng không
quân, hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại
MB.
• Đảng ta quyết định phát động cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước trên toàn quốc.
1. Hoàn cảnh lịch sử (tt)
• Thuận lợi:
– CM thế giới đang ở thế tiến công
– MB: kế hoạch 5 năm lần I đã đạt và vượt các
mục tiêu về kinh tế, văn hóa.
– Sức chi viện của MB cho MN đẩy mạnh cả theo
đường bộ và đường biển
– Từ 1963,cuộc đấu tranh ở MN đã có những bước
phát triển mới: 3 công cụ của CTĐB bị quân dân
ta tấn công liên tục
– Đầu 1965: chiến lược CTĐB cơ bản bị phá sản
1. Hoàn cảnh lịch sử (tt)
• Khó khăn:
– Liên Xô và Trung Quốc bất đồng gay gắt
– Tương quan lực lượng bất lợi do Mỹ mở CT cục
bộ, đưa quân đội viễn chinh Mỹ và quân các
nước chư hầu vào trực tiếp xâm lược MN.
1. Hoàn cảnh lịch sử (tt)
Hoàn cảnh lịch sử trên đòi hỏi Đảng ta
cần xác định quyết tâm và đề ra đường lối
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhằm đánh
thắng giác Mỹ xâm lược, giải phóng MN,
thống nhất Tổ quốc.
2. Quá trình hình thành: • Hội nghị của Bộ Chính trị đầu 1961 và
1962 nêu chủ trương giữ vững và phát triển
thế tiến công giành được sau “đồng khởi”
1960, đưa CM MN từ KN từng phần phát
triển thành CT CM trên quy mô toàn miền.
• BCT chủ trương kết hợp KN quần chúng
với CT CM, giữ vững và đẩy mạnh đấu
tranh chính trị, phát triển đấu tranh vũ trang
nhanh lên một bước mới ngang tầm với đấu
tranh chính trị.
2. Quá trình hình thành (tt) • Kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh
chính trị
• Đẩy mạnh đánh địch bằng ba mũi giáp công:
quân sự, chính trị, binh vận
• Vận dụng phương châm đấu tranh phù hợp
với đặc điểm từng vùng chiến lược: rừng
núi, đồng bằng, thành thị
2. Quá trình hình thành (tt) • HN TW Đảng lần IX (11/1963):
– Xác định đúng đắn quan điểm quốc tế, hướng
hoạt động đối ngoại vào việc kết hợp sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đánh và
thắng Mỹ
– Khẳng định đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ
trang đi đôi, cả hai đều có vai trò quyết định cơ
bản, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mới của
đấu tranh vũ trang.
– Xác định: MB là căn cứ địa, hậu phương đối với
CM MN, nâng cao cảnh giác, triển khai mọi
mặt, sẵn sàng đối phó với âm mưu đánh phá của
địch
2. Quá trình hình thành (tt) • Hội nghị Trung ương lần thứ XI (tháng
3/1965) và lần thứ XII (tháng 12/1965) đã
tập trung đánh giá tình hình và đề ra đường
lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cả
nước
3. Nội dung:
• Nhận định tình hình: CT cục bộ ở MN là
CT xâm lược thực dân mới, buộc phải thực
thi trong thế thua, thế thất bại và bị động nên
chứa đầy mâu thuẫn về chiến lược.
• Chủ trương chiến lược: Quyết định phát
động kháng chiến chống Mỹ cứu nước là
nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc từ Nam
chí Bắc
3. Nội dung (tt)
• Quyết tâm và mục tiêu chiến lược: “quyết
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “kiên
quyết đánh bại CT xâm lược của ĐQ Mỹ
trong bất kỳ tình huống nào, để bảo vệ MB,
giải phóng MN, hoàn thành CM DTDCND
trong cả nước, tiến tới thực hiện hòa bình
thống nhất nước nhà”
3. Nội dung (tt)
• Phương châm chỉ đạo chiến lược: tiếp tục
và đẩy mạnh CT nhân dân chống CT cục bộ
của mỹ ở MN; phát động CT nhân dân chỗng
CT phá hoại của Mỹ ở MB; thực hiện kháng
chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính;
càng đánh mạnh và cố gắng đến mức độ cao,
tập trung lực lượng của cả 2 miền để mở
cuộc tiến công lớn, tranh thủ thời cơ giành
thắng lợi quyết định trong thời gian tương
đối ngắn trên chiến trường MN.
3. Nội dung (tt)
• Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu
tranh ở MN: giữ vững và phát triển thế tiến
công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến
công. “tiếp tục kiên trì phương châm đấu
tranh quân sự kết hợp với chính trị, triệt để
vận dụng ba mũi giáp công”, đánh địch trên
cả ba vùng chiến lược. Trong giai đoạn hiện
nay, đấu tranh quân sự có tác dụng quyết
định trực tiếp và giữ một vị trí ngày càng
quan trọng
3. Nội dung (tt)
• Tư tưởng chỉ đạo đối với MB: chuyển
hướng xây dựng kinh tế, đảm bảo tiếp tục
xây dựng MB vững mạnh về kinh tế và quốc
phòng trong điều kiện có CT, tiến hành cuộc
CT nhân dân chống CT phá hoại của ĐQ Mỹ
để bảo vệ vững chắc MB XHCN, động viên
sức người, sức của ở mức cao nhất để chi
viện cho cuộc CT giải phóng MN, đồng thời
tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại địch
trong trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng CT
3. Nội dung (tt)
• Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc
chiến đấu ở 2 miền: MN là tiền tuyến lớn,
MB là hậu phương lớn. Bảo vệ MB XHCN
là nhiệm vụ của cả nước, phải đánh bại CT
phá hoại của ĐQ Mỹ ở MB, ra sức tăng
cường lực lượng MB về mọi mặt đảm bảo
chi viện cho MN càng đánh càng mạnh. 2
nhiệm vụ không tách rời nhau, mà gắn bó
mật thiết với nhau. Khẩu hiệu chung của cả
nước: “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm
• Ý nghĩa của đường lối:
– Thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ; tinh thần
CM tiến công, độc lập tự chủ; sự kiên trì mục tiêu GP
MN, thống nhất Tổ quốc; phản ánh đúng đắn ý chí,
nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân
ta.
– Thể hiện tư tưởng nắm vững, giương cao ngọn cờ độc
lập dân tộc và CNXH; tiếp tục tiến hành đồng thời, kết
hợp chặt chẽ 2 chiến lược CM trong hoàn cảnh cả
nước có CT ở mức độ khác nhau, phù hợp với thực tế
đất nước và bối cảnh quốc tế.
– Là đường lối CT nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài,
dựa vào sức mình là chính được phát triển trong hoàn
cảnh mới.
Việc đề ra và thực hiện đường lối
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH
nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ,
cả nước đánh Mỹ đã thể hiện ý chí và nguyện
4. Kết luận


vọng tha thiết của nhân dân MB, MN và của cả
dân tộc VN, phù hợp với trào lưu CM thế giới
nên đã động viên đến mức cao nhất lực lượng
của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của tiền
tuyến lớn với hậu phương lớn, sức mạnh của
nhân dân ta với sức mạnh của thời đại, tạo nên
sức mạnh tổng hợp đế chiến đấu và đánh
thắng giặc Mỹ.
Cảm ơn sự chú ý theo dõi của thầy giáo
và tất cả các bạn!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản