Phân tích hoạt động kinh doanh

Chia sẻ: xuka3012

Việc phân tích giá thành về giá thành sản phẩm đã chỉ ra những nổ lực chung của đơn vị nhằm giảm thấp chi phí, hạ giá thành nhưng chưa chỉ ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc biến động giá thành của từng loại sản phẩm. Vì vậy những phân tích sâu hơn về giá thành theo khoản mục của sản phẩm có vị trí quan trọng trong hỗn hợp sản phẩm của doanh nghiệp

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phân tích hoạt động kinh doanh

BÀI TẬP NHÓM
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
ĐỀ TÀI
Phân tích giá thành sản phẩm theo khoản mục

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Khánh Vân
Thực hiện : Nhóm NARUTO
Lớp : K13Ck2
4.4 Phân tích giá thành sản phẩm theo khoản mục

4.4.1 Phân tích khái quát giá thành sản phẩm
theo khoản mục

4.4.2 Phân tích khoản mục chi phí NVL trực tiếp


4.4.3. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực
tiếp

4.4.4 Chi phí sản xuất chung
4.4.1 Phân tích khái quát giá thành sản phẩm
theo khoản mục
Việc phân tích giá thành về giá thành
sản phẩm đã chỉ ra những nỗ lực chung
của đơn vị nhằm giảm thấp chi phí, hạ giá
thành nhưng chưa chỉ ra những nguyên
nhân ảnh hưởng đến biến động giá thành
của từng loại sản phẩm. Vì vậy những
phân tích sâu hơn về giá thành theo khoản
mục của sản phẩm có vị trí quan trọng
trong hỗn hợp sản phẩm của doanh
nghiệp.
- Tài liệu phân tích giá thành theo khoản mục là
báo cáo giá thành đơn vị sản phẩm ở kỳ phân
tích và kỳ gốc (thực tế, kỳ trước, kế hoạch) và
sản lượng kỳ phân tích. Việc sử dụng sản
lượng ở kỳ phân tích nhằm loại trừ tác động
của nhân tố sản lượng đến biến động chi phí
giữa các kỳ
Phương pháp phân tích
So sánh biến động tương đối và tuyệt đối để
xem xét tốc độ và mức biến động của từng
khoản mục giá thành. Qua phân tích này nhà
quản lý sẽ có hướng đi sâu phân tích những
khoản mục có biến động không tốt đối với giá
thành sản phẩm

- Phân tích khái quát giá thành sản phẩm còn
xem xét cơ cấu các khoản mục giá thành, tỷ
trọng từng khoản mục và mức biến động về tỷ
trọng tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất sản
phẩm, trình độ trang bị công nghiệp
Ví dụ: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
KHOẢN MỤC CỦA SẢN PHẨM A
Khoản mục giá thành Giá thành đơn vị (đồng)

Kế hoạch Thực tế
1. Chi phí vật liệu trực tiếp 4.000 3.800
- Vật liệu chính trực tiếp 3.200 3.150
- Vật liệu phụ trực tiếp 80 650
2. Chi phí nhân công trực tiếp 1.000 1.050
- Tiền lương công nhân sản xuất 900 950
trực tiếp 100 100
- Các khoản trích theo lương 3.000 2.580
3. Chi phí sản xuất chung
Cộng 8.000 7.430

Cho biết : Số lượng SP A thực tế SX 300 SP
BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM A THEO
KHOẢN MỤC (ĐVT: 1.000đ)
Khoản mục giá thành Tổng giá thành Chênh lệch Tỷ trọng (%)
theo slượng t.tế
Kế Thực Mức TL (%) K.H T.Tế
hoạch tế
1.Chi phí vật liệu trực tiếp 1.200 1.140 -60 -5,0 50 51,1
+ VLC trực tiếp 960 945 -15 -1,5 40 42,4
+ VLP trực tiếp 240 195 -45 -18,7 10 8,7
2. Chi phí nhân công t.tiếp 300 315 +15 +5,0 12,5 14,1
+ Tiền lương công nhân sx 270 285 +150 +5,50 11,3 12,8
+ Các khoản trích th.lương 30 30 -126 -14,0 1,2 1,3
3. Chi phí sản xuất chung 900 774 37,5 34,8

Cộng 2.400 2.229 -171 -7,1 100 100
Nhận xét:
Qua bảng phân tích trên cho thấy:
Tổng giá thành sản xuất 300 sp thấp hơn kế
hoạch 171.000đ, tương ứng tỷ lệ giảm 7,1%. Lý
do của sự giảm này là do chi phí sản xuất
chung giảm 126.000đ (tỷ lệ giảm 14%), chi phí
vật liệu trực tiếp giảm 60.000đ, trong khi đó chi
phí tiền lương công nhân sx trực tiếp tăng
15.000đ, tương ứng tỷ lệ tăng 5%. Nếu khoản
mục này không thay đổi thì giá thành sp A sẽ
giảm thêm 15.000đ
Xét về kết cấu chi phí:
Chi phí vật liệu phụ trực tiếp chiếm tỷ
trọng lớn trong giá thành sp (50%) và thực tế so
với kế hoạch của khoản mục có biến đổi
không nhiều. Tỷ trọng chi phí nhân công và chi
phí sản xuất chung có biến đổi đáng kể. Tỷ
trọng chi phí nhân công tăng gần 2%, tỷ trọng
chi phí sản xuất chung giảm gần 3%. Để có kết
luận chính xác tình hình giá thành thì doanh
nghiệp cần đi sâu nghiên cứu các khoản mục
giá thành
4.4.2 Phân tích khoản mục chi phí NVL trực tiếp
-Khoản mục CP NVL trực tiếp chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản phẩm
- CP NVL trực tiếp bao gồm: NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu...


a) Phương pháp phân tích
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp thay thế liên hoàn hoặc phương pháp số chênh lệch

Chỉ tiêu phân tích tổng CP NVL trực tiếp sản xuất sản phẩm

Tổng CP NVL trực tiếp sản xuất SP kế
hoạch


CK mki x pki
Tổng CP NVL trực tiếp sản xuất SP thực tế



C1 Q1 x m1 x p1i

Trong đó:
CK ,C1: tổng CP NVL trực tiếp để SXSP kế hoạch, thực tế
QK, Q1 : khối lượng SPSX của SP kế hoạch, thực tế
mKi , m1i: định mức tiêu hao NVL i bình quân để SXSP kế hoạch, thực tế
pK ,p1: Đơn giá mua bình quân NVL i kế hoạch, thực tế
FK , F1: Tổng giá trị phế liệu thu hồi kế hoạch, thực tế
b) Đối tượng phân tích


C = C1 -
Nhân tố m

m giảm: Trình độ sử dụng CP NVL để SXSP càng tiết kiệm
m tăng: Trình độ sử dụng CP NVL để SXSP càng lãng phí
Nhân tố p
p phụ thuộc vào 2 yếu tố: Giá mua NVL ( Khách quan)

Quá trình thu mua NVL (Chủ quan)
Nhân tố F

F tốt dẩn đến CP NVL giảm
F không tốt dẩn đến CPNVL tăng
Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố:
Nhân tố định mức tiêu hao ( m)



m C Q1 x ( m1 – mk) x pki
Nhân tố đơn giá bình quân của từng loại NVL ( p)



p C Q1 x m1 x (p1i – pki)

Nhân tố giá trị phế liệu thu hồi ( F)



F C = Cđ1 -
Nhân tố NVL thay thế ( T )



T C = Cđ1 -
Trong đó:
Cđ1: CP NVL được thay thế thực tế
: CP NVL bị thay thế kế hoạch điều chỉnh theo khối lượng SX thực tế


= Cbk x
Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến tổng CP NVL


Cv = m Cv + pC+ F C+ T C
Ý nghĩa
1. Kết quả phân tích cho thấy trách nhiệm của
từng bộ phận chức năng đối với biến động tổng
thể về chi phí NVLTT ở DN

2. Chỉ ra những lợi thế hoặc bất
lợi về chi phí của doanh nghiệp,
qua đó điều chỉnh thích hợp trong
chiến lược kinh doanh của DN



3. Trợ giúp xây dựng hệ
thống định mức động của
DN
Ví dụ
Có tài liệu về CPVL ở một doanh nghiệp như sau:
Số lượng vật liệu SX ( Cái): Kế hoạch: 500; Thực tế: 520
Khối lượng vật liệu tiêu hao:


Tên vật Mức tiêu Đơn giá bình quân 1Kg
liệu hao (1000đ )
KH TT KH TT

A 5000 - 80 -
B 2000 1800 30 28
C 5000 5100 50 51
D - 5200 - 50
Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch CP NVL trực
tiếp
Tên vật Mức tiêu Q m p (1000đ)
liệu hao
KH TT KH TT KH TT KH TT

A 5000 - 500 520 10 - 80 -
B 2000 1800 4 3.46 30 28
C 5000 5100 10 9.81 50 51
D - 5200 - 10 50
Tổng CP NVL kế hoạch được điều chỉnh theo khối lượng sản xuất thực tế


Q1 x mki x pki
= (520 x 10 x 80) + (520 x 4 x 30) + (520 x 10 x50) = 738400
Tổng CP NVL thực tế:
Cv1 Q1 x x
= (520 x 3.46 x 28) + (520 x 9.81 x 51) + (520 x 10 x 50) = 570538.8

Đối tượng phân tích:
∆Cv = Cv1 - = ( 570538.8 – 738400) = -167861.2

Xác định các nhân tố ảnh hưởng:
+ Nhân tố tiêu hao bình quân NVL

∆ Cvm= Q1 x ( m1i – mki) x pki

= 520 x ( 3.46 - 4) x 30 + 520 x (9.81-10) x 50 = - 13364
+ Nhân tố đơn giá NVL bình quân
∆ Cvp= Q1 x m1 x (p1i – pki)

= 520 x 3.46 x (28 – 30) + 520 x 9.81 x (51 – 50)= 1502.8
+ Nhân tố nguyên vật liệu thay thế
∆Cvt = Cđ1 -
= (520 x 10 x 50) – ( 500 x 80 x10 x 520/500) = - 156000
+ Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến tổng CP NVL
∆Cv = -13364 + 1502.8 +(- 156000) = - 167861.2
Nhận
Txét: CP NVL thực tế so với kế hoạch được điều chỉnh theo số lượng
ổng
sản xuất thực tế giảm 167861.2 (1000đ)
-Định mức tiêu hao từng NVL thay đổi đã làm cho tổng CP NVL giảm
13364 (1000đ)
-Do giá NVL thay đổi đã làm cho tổng CP NVL tăng 1502.8 (1000đ)
-DN dùng vật liệu D thay thế cho vật liệu A với định mức tiêu hao
không đổi nhưng đơn giá vật liệu D giảm 30 (1000đ). Đã làm giảm
thấp chi phí NVL. Tuy nhiên DN đã sử dụng vật liệu thay thế quá
nhiều làm cho chất lượng SP giảm
4.4.3.Phân tích khoản mục chi phí nhân
công trực tiếp
Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực
tiếp gồm 2 bộ phận:
- Chi phí tiền lương của công nhân trực
tiếp sản xuất.
- Các khoản trích theo lương tính vào chi
phí của doanh nghiệp.
Các vấn đề cần quan tâm khi xây dựng chỉ
tiêu phân tích:
- PP tính lương cho bộ phận trực tiếp sản
xuất ở doanh nghiệp:
+ Trả lương theo sp hoàn thành
+Theo giờ công
+Theo ngày công
+ Theo lương khoán
- Hệ thống định mức lao động tại doanh
nghiệp.
- Hệ thống thông tin nghiệp vụ kỹ thuật về
thời gian.
Về nguyên tắc, biến động khoản mục
chi phí này chịu ảnh hưởng bởi 2 nhân
tố:
- Lượng lao động hao phí
- Đơn giá lao động
Chi phí công nhân Lương lao Đơn giá lao
trực tiếp sản xuất
= động hao phí
X
động
Áp dụng phương pháp số chênh lệch xác
định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố:
Lượng lao động Bộ phận SX
tiêu hao

2 nhân tố
Đơn giá
Lao động


Kết quả phân tích biến động về chi phí nhân công
trực tiếp cũng cho thấy trách nhiệm của các bộ
phận có liên quan trong sử dụng nguồn nhân lực
lao động
Ví dụ : Phân tích chi phí NCTT tại DN

Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế 1000
SP
Tài liệu về hao phí lao động và giá lương như sau:


phân Định mức Thực tế
xưởng Lượng Đơn giá Lượng Đơn giá
(giờ/s.p) (đồng/giờ) (giờ/s.p) (đồng/giờ)
I 3.2 2000 3 2100
II 5.4 3200 5.5 3400
Chỉ tiêu phân tích
i i i



C=∑Q .T .P
Trong đó:
C:chi phí nhân công trực tiếp
Qi : Số lượng spsx thực tế
Ti :số giờ công lao động để sx 1sp tại phân
xưởng i
P :đơn giá giờ công tại phân xưởng i.
ki ki ki ki
Kỳ kế hoạch:
1i 1i 1i 1i
Kỳ thực tế: C =∑Q x T x P
1i ki
Đối tượng phân tích
C =∑Q x T x P
Ảnh hưởng của các nhân tố: - C
∆C = C
1.Lượng lđ tiêu hao:
T 1 k k k



∆ C=∑ Q x (T -T ) x P
2. Đơn giá lao động:
Tổng hợp cácpnhân tố ảnh hưởng k
1 i i

T

∆ C=∑ Q x T x (P - P )
4.4.4 Chi phí sản xuất chung
Là chi phí phát sinh
trong phạm vi PX




Tổ chức cho Phục vụ cho
quá trình SX quá trình SX
ở PX ở PX
Phân tích chi phí sản xuất chung

Phương pháp
So sánh




So sánh So sánh
trên tổng trên từng
số nội dung
CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG BAO GỒM:

Chi phí cc,dc xuất
Chi phí khác thuộc dùng cho PX
phạm vi PX


Chi phí
Chi phí dịch vụ
S ản Tiền lương phải trả
mua ngoài xuất cho nhân viên PX
chung


Khấu hao TSCĐ Phụ cấp phải trả
thuộc PX cho nhân viên PX
BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Nội dung chi phí K.H Đ.chỉnh k.h T.H T.h/K.h đã đ/
theo %hoàn c
thành k.h Mức %




1.Tiền lương nhân
viên PX
2.Nguyên vật liệu

3.Công cụ,dụng
cụ
4.Khấu hao TSCĐ
THE END VÀ CÁC
XIN CẢM ƠN CÔ
BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO
DỎI

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản