Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận

Chia sẻ: trumps

Vật chất và ý thức quan hệ qua lại và chuyển hóa lẫn nhau :Vật chất có trước ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, vật chất là nguồn gốc, là tiền đề cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của ý thức. Hay nói cách khác vật chất thế nào thì ý thức như thế ấy, vật chất thay đổi đến đâu thì ý thức thay đổi đến đó.

Nội dung Text: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận

Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa
phương pháp luận?
Để phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức thì trước tiên ta phải
hiểu và phát biểu được khái niệm về vật chất và ý thức
*Vật chất:
Theo LêNin “ Vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem
lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh
lại và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”
*Ý thức :
Là một dạng vật chất đặc biệt có tổ chức cao là bộ óc con người. Bộ óc người là cơ
quan vật chất của ý thức còn ý thức là chức năng của bộ óc con người vì vậy không thể
tách rời ý thức ra khỏi bộ óc. Ý thức có 2 nguồn gốc chính: nguồn gốc tự nhiên và nguồn
gốc xã hội
- Nguồn gốc tự nhiên:
• Óc người là cơ quan vật chất của ý thức là kết quả quá trình tiến hóa lâu dài của vật
chất.
• Sự tiến hóa của các hình thức phản ánh phụ thuộc vào những cấp độ phát triển khác
nhau của vật chất. Phản ánh tâm lý ở động vật cấp cao và sự chuyển hóa của phản ánh
tâm lý thành phản ánh ý thức của con người.
- Nguồn gốc xã hội : ý thức hình thành thông qua quá trình lao động, ngôn ngữ và những
quan hệ xã hội của loài người.
* Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:
- Vật chất và ý thức quan hệ qua lại và chuyển hóa lẫn nhau :Vật chất có trước ý thức
có sau, vật chất quyết định ý thức, vật chất là nguồn gốc, là tiền đề cho sự ra đời, tồn tại
và phát triển của ý thức. Hay nói cách khác vật chất thế nào thì ý thức như thế ấy, vật
chất thay đổi đến đâu thì ý thức thay đổi đến đó.
- Ý thức là do vật chất sinh ra nhưng 1 khi ý thức ra đời nó có tác dụng tích cực trở lại
với vật chất sinh ra nó theo 2 trường hợp:
+ Nếu ý thức tiến bộ: phản ánh phù hợp với thực tế thì có tác dụng thúc đẩy xã hội phát
triển.
+ Nếu ý thức lạc hậu: phản ánh không phù hợp với quy luật khách quan thì có tác dụng
kìm hãm xã hội phát triển.
- Ý thức thuần túy: ý thức này dù tiến bộ hay lạc hậu thì bản thân chúng cũng không làm
thay đổi điều kiện hiện thực mà ý thức đó phải thông qua hành động thực tiễn của con
người thì mới trở thành hiện thực.
* Ý nghĩa phương pháp luận:
- Nếu thừa nhận vật chất có trước ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức thì trong
hành động nhận thức cũng như hành động thực tiễn của con người phải luôn luôn xuất
phát từ thực tế khách quan tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.
- Ý thức có tác động tích cực trở lại vật chất sinh ra nó cho nên ta phải biết phát huy tính
năng động sáng tạo của ý thức, phát huy vai trò nhân tố chủ quan của con người.
- Cần chống bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ, trì trệ, ỷ lại, ngồi chờ.

Câu 4: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận và rút ra ý nghĩa ?
* Thực tiễn:
Theo triết học DVBC thực tiễn là một phạm trù triết học dùng để chỉ toàn bộ hoạt động
vật chất cảm tính có tính lịch sử xã hội của con người nhằm mục đích cải tạo tự nhiên và
xã hội.
Theo triết học Mac - Lênin thì thực tiễn có 3 hình thức cơ bản sau:
- Hoạt động sản xuất vật chất: đây là thực tiễn có sớm nhất, cơ bản nhất, quan trọng
nhất, đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội.1
- Hoạt động cải tạo chính trị xã hội, quan hệ xã hội: như đấu tranh giải phóng dân tộc,
đấu tranh giải phóng giai cấp, xây dựng thiết chế dân chủ...
- Những hoạt động thực nghiệm khoa học: đây là hình thức đặc biệt bởi lẽ nghiên cứu tự
nhiên và xã hội trong điều kiện thí nghiệm cũng như việc thực nghiệm chuyển giao khoa
học kỹ thuật hay vận dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất vật chất trên cơ sở cải
tạo thế giới phục vụ con người.
Ba hình thức trên có quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho nhau, trong đó sản xuất vật chất đóng
vai trò quyết định, 2 hình thức còn lại đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất vật chất.
*Lý luận :
Theo triết học DVBC lý luận khoa học là hệ thống những tri thức được khái quát từ
những kinh nghiệm thực tiễn và cả những mối liên hệ bản chất mang tính quy luật của các
sinh vật hiện tượng trong thế giới khách quan và được biểu đạt bằng hệ thống các nguyên
lý, phạm trù, quy luật.
Từ khái niệm trên cho ta thấy lý luận có những đặc trưng sau đây:
- Cơ sở của lý luận là những tri thức kinh nghiệm thực tiễn.
- Lý luận có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa cao.
- Lý luận có khả năng phản ánh bản chất sâu xa của sự vật hiện tượng.
* Mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận:
Đây là mối quan hệ tác động qua lại 2 chiều, thực tiễn quyết định lý luận và lý luận tác
động lên thực tiễn.
- Thực tiễn quyết định lý luận:
+ Thể hiện ở chỗ quyết định cả về nội dung, nhiệm vụ, khuynh hướng phát triển lý
luận. Hay nói cách khác, thực tiễn thế nào thì lý luận thế ấy, thực tiễn thay đổi thì sớm
muộn gì lý luận cũng thay đổi bởi vì thực tiễn đóng vai trò là cơ sở, là động lực, là mục
đích của nhận thức.
+ Thực tiễn là cơ sở, là động lực của nhận thức: Theo triết học DVBC thì hoạt động
thực tiễn là cơ sở động lực trực tiếp của nhận thức lý luận bởi lẽ:
• Bằng hoạt động thực tiễn, thông qua thực tiễn con người tác động vào sự vật hiện
tượng làm cho chúng bộc lộ bản chất, tính chất, trên cơ sở đó con người mới hiểu, biết
được sự vật hiện tượng nghĩa là thực tiễn cung cấp tri thức, sự hiểu biết cho con người.
• Thực tiễn đã đề ra nhu cầu nhiệm vụ, phương hướng đòi hỏi lý luận phải trả lời trên
cơ sở đó thúc đẩy lý luận phát triển.
• Thực tiễn là cơ sở để rèn luyện các giác quan của con người, trên cơ sở đó thúc đẩy
nhận thức, thúc đẩy lý luận phát triển.
• Thực tiễn là cơ sở chế tạo ra các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho con người nhận
thức có hiệu quả hơn trên cơ sở đó thúc đẩy lý luận phát triển.
• Thực tiễn là mục đích của nhận thức: Theo triết học MLN chính thực tiễn là mục đích
nhận thức của lý luận, chỉ có lý luận phục vụ cho thực tiễn đích thực bởi lẽ: nhận thức
của con người ngay từ khi con người xuất hiện trên trái đất đã bị quy định bởi nhu cầu
thực tiễn. Hơn nữa những kết quả nhận thức của lý luận chỉ có giá trị đích thực khi đã vận
dụng vào thực tiễn, nếu lý luận mà không vì thực tiễn thì lý luận sẽ mất phương hướng
hay còn gọi là lý luận suông.
Theo triết học MLN chỉ có thực tiễn mới khẳng định chân lý bác bỏ sai lầm nghĩa là thực
tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra sự đúng đắn về kết quả nhận thức của lý luận, bằng thực
tiễn con người có thể vật chất hoá tri thức, hiện thực hoá lý luận, trên cơ sở đó khẳng định
được sự đúng sai của lý luận.
- Lý luận tác động trở lại thực tiễn:
Mặc dù lý luận có bị quy định bởi thực tiễn nhưng nó có tính độc lập tương đối so với
thực tiễn cho nên nó có thể tác động trở lại thực tiễn theo 2 hướng cơ bản sau:
+ Nếu lý luận ra đời mà phù hợp với thực tiễn thì sẽ thúc đẩy thực tiễn phát triển nhanh
chóng.
+ Nếu lý luận ra đời mà không phù hợp với thực tiễn thì sẽ kìm hãm thực tiễn phát triển.


2
Mức độ và hiệu quả của lý luận đối với thực tiễn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
+ Tính đúng đắn khoa học của lý luận.
+ Phụ thuộc vào mức độ thâm nhập vào quần chúng cách mạng ở mức độ nào.
+ Phụ thuộc vào sự vận dụng đúng đắn sáng tạo hay không bởi chủ thể lãnh đạo.
Vai trò của lý luận đối với thực tiễn: lý luận có 1 vai trò to lớn đối với thực tiễn ở chỗ:
+ Soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo hoạt động thực tiễn đi đúng hướng.
+ Giáo dục, động viên, thuyết phục tập hợp quần chúng để tạo thành phong trào hoạt
động thực tiễn rộng lớn trên cơ sở đó cải tạo tự nhiên và xã hội.
+ Do sức mạnh nội tại của mình lý luận đóng vai trò là dự báo định hướng cho hoạt
động thực tiễn của con người.
* Ý nghĩa phương pháp luận:
- Phải coi trọng cả lý luận và thực tiễn, không được tuyệt đối hoá thực tiễn, coi thường
lý luận sẽ dẫn đến bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, ngược lại không được tuyệt đối hoá lý
luận, coi thường thực tiễn sẽ dẫn đến bệnh giáo điều, rập khuôn, máy móc.
- Quán triệt tốt nguyên tắc tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.
- Tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung hoàn thiện phát triển lý luận đồng thời trao dồi
lý luận, nâng cao trình độ lý luận để chỉ đạo hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

Câu 5 : Biện chứng giữa lực lượng sản xuất & quan hệ sản xuất và sự vận dụng của
Đảng ta?
Các khái niệm :
* LLSX :
LLSX là sự kết hợp hữu cơ giữa người lao động với TLSX trước hết là công cụ lao
động tạo ra sức sản xuất nhất định.
Trong LLSX gồm người lao động với những kỹ năng, kinh nghiệm, tri thức, sức khoẻ
của họ và trong TLSX có công cụ lao động, đối tượng lao động.
Trong LLSX thì người lao động với tư cách là chủ thể sản xuất vật chất tác động vào
đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất, sáng tạo ra công cụ lao động. với ý nghĩa
đó người lao động được coi là nhân tố chủ yếu hàng đầu của LLSX.
Công cụ lao động là yếu tố quan trọng của LLSX chính là ý quan vật chất để nhân lên
sức mạnh con người trong quá trình lao động, đó là yếu tố quyết định đối với TLSX.
Trong thời đại ngày nay khoa học đang trở thành LLSX trực tiếp bởi lẽ những thành tựu
khoa học hiện đại được vận dụng nhanh chóng và rộng rãi vào sản xuất, tri thức khoa học
là một bộ phận quan trọng, kỹ năng người lao động khoa học đã được thẩm thấu vào trong
tất cả các quá trình sản xuất từ việc tham gia vào cải tiến công cụ lao động, vào quá trình
quản lý sản xuất cũng như hàm lượng giá trị sản xuất.
Các yếu tố cấu thành LLSX có quan hệ tác động biện chứng qua lại lẫn nhau nhưng
trong đó người lao động đóng vai trò quan trọng nhất.
* QHSX: là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất.
Trong QHSX bao gồm 3 yếu tố cơ bản : quan hệ sở hữu đối với TLSX, quan hệ tổ chức
quản lý sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm lao động.
Trong 3 loại quan hệ trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau trong đó quan hệ sở hữu đối
với TLSX luôn đóng vai trò quyết định, bởi lẽ ai nắm được TLSX trong tay người đó sẽ
quyết định tổ chức quản lý sản xuất cũng như phân phối sản phẩm lao động, ngược lại
quan hệ tổ chức quản lý và phân phối sản phẩm cũng rất quan trọng đối với TLSX ( sở
hữu TLSX ).
* Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX - QHSX:
Sự tác động lẫn nhau giữa LLSX - QHSX được biểu hiện thành quy luật về sự phù hợp
của QHSX với trình độ phát triển của LLSX.
- LLSX quyết định QHSX:
+ LLSX là yếu tố độc nhất, CM nhất trong quá trình sản xuất, nó là nội dung của quá
trình sản xuất.


3
+ QHSX là yếu tố tương đối ổn định, nó là hình thức xã hội của quá trình sản xuất.
Trong mối quan hệ giữa LLSX và QHSX thì LLSX quyết định QHSX, điều này thể hiện
ở chỗ: LLSX phát triển thì sớm hay muộn QHSX cũng biến đổi theo cho phù hợp với trình
độ phát triển của LLSX. Khi LLSX phát triển đến 1 mức độ nhất định sẽ mâu thuẫn đến
QHSX lạc hậu, điều này đòi hỏi phải xoá QHSX cũ, xác lập QHSX mới phù hợp với trình
độ của LLSX để thúc đẩy phương thức sản xuất mới ra đời.
- QHSX tác động trở lại LLSX: mặc dù bị quy định bởi LLSX nhưng QHSX có vai trò tác
động trở lại LLSX thể hiện ở chỗ:
+ Nếu QHSX phù hợp với trình độ của LLSX nó sẽ tạo ra địa bàn rộng lớn cho LLSX
phát triển, thúc đẩy, tạo điều kiện, hậu thuẫn cho LLSX phát triển.
+ QHSX phù hợp với trình độ của LLSX, nó được biểu hiện: năng suất lao động tăng,
đời sống công nhân tăng, cơ sở vật chất được tái đầu tư, môi trường làm việc được cải
thiện, người lao động được đào tạo lại.
+ Nếu QHSX không phù hợp với trình độ phát triển của LLSX biểu hiện ở chỗ: QHSX
có thể lạc hậu lỗi thời hay vượt trước quá xa trình độ phát triển của LLSX thì khi ấy sẽ
kìm hãm, cản trở sự phát triển của LLSX.
+ Sự tác động trở lại của QHSX đối với LLSX còn thể hiện ở chỗ nó quy định mục đích
sản xuất ảnh hưởng đến thái độ lao động của người lao động, nó kích thích hoặc kìm hãm
công cụ lao động cũng như việc vận dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất.
Trong xã hội có giai cấp thì mâu thuẫn giữa LLSX & QHSX biểu hiện thành mâu thuẫn
giai cấp và chỉ thông qua đấu tranh giai cấp thì mới giải quyết được mâu thuẫn này.
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ của LLSX không chỉ biểu hiện tính biện chứng
giữa LLSX & QHSX mà còn thể hiện là quy luật chung phổ biến trong mọi xã hội, làm cho
xã hội loài người phát triển từ thấp đến cao.
* Sự vận dụng của Đảng ta:
- Trước 1986 chúng ta có những biểu hiện vận dụng chưa đúng mối quan hệ biện chứng
giữa LLSX & QHSX, điều này thể hiện ở việc do ta chủ quan, nóng vội trong xây dựng
QHSX XHCN mà chưa tính tới trình độ LLSX ở nước ta thời điểm đó (LLSX còn thấp -
QHSX quá cao).
- Sau 1986 dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, nước ta, nhân dân ta đã lựa chọn con đường
phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN, điều này hoàn toàn đúng với quy
luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX bởi lẽ: trình độ phát triển
LLSX ở nước ta vừa thấp vừa không đồng đều giữa các vùng, các ngành kinh tế,… Chính
sự đồng đều về trình độ phát triển của LLSX ở nước ta đã quy định tính đa dạng phong
phú của quan hệ sở hữu đối với TLSX, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất & quan hệ phân
phối sản phẩm lao động.
Nói cách khác, tính không đồng đều về trình độ phát triển của LLSX đã quy định tính đa
dạng của QHSX.
Thực tiễn kinh tế xã hội ở Việt Nam đã chứng minh được điều này là hoàn toàn đúng
đắn, nó thể hiện ở chỗ giải phóng được LLSX, năng suất lao động tăng lên, kinh tế xã hội
phát triển, thu hút được nhiều nguồn lực.

Câu 7 : Đấu tranh giai cấp là gì? Hãy trình bày tính phức tạp và nội dung của cuộc đấu
tranh giai cấp ở nước ta hiện nay?
* Đấu tranh giai cấp:
- Theo triết học MLN đấu tranh giai cấp là đấu tranh giữa các giai cấp, những lực lượng
xã hội, những tầng lớp xã hội có lợi ích cơ bản đối lập, đối kháng với nhau không thể
điều hoà được.
- Lênin định nghĩa về đấu tranh giai cấp như sau: “ Đấu tranh giai cấp là đấu tranh của
một bộ phận nhân dân này chống bộ phận nhân dân khác, là cuộc đấu tranh của những
người bị tước hết quyền, bị áp bức bóc lột chống bọn có đặc quyền đặc lợi, cuộc đấu
tranh của công nhân làm thuê hay những người hữu sản hay giai cấp tư sản”


4
* Tính phức tạp của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay :
- Trong bối cảnh Liên Xô Đông Âu sụp đổ, hệ thống XHCN đang bị thoái trào tạm thời,
CNTB đang tạm thời khắc phục những hạn chế và đang chiếm uy thế trên nhiều mặt quân
sự, kinh tế, chính trị, xã hội.
- Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không còn trực diện như thời kỳ đấu tranh giải phóng
dân tộc mà nó ẩn giấu đằng sau qua các cuộc đấu tranh về kinh tế, văn hoá, tư tưởng.
Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh bảo vệ chính quyền mà còn định
hướng đi lên CNXH.
- Một số cán bộ thoái hoá, biến chất vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp đã tiếp tay
cho những nhân tố gây mất ổn định xã hội đi ngược lại với lợi ích của nhân dân.
- Mặt khác còn do những vấn đề toàn cầu đang đặt ra một cách gay gắt, nó nhường như
lấn áp vấn đề đấu tranh giai cấp như AIDS, dịch cúm gia cầm, ô nhiễm môi trường, bùng
nổ dân số…
- Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong từng con người một giữa
cái thiện và cái ác, giữa cái bảo thủ, lạc hậu & cái tiến bộ, giữa cái cũ & cái mới, giữa
truyền thống và hiện đại,…
* Nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta:
- Cũng cố chính quyền về tay nhân dân để chính quyền thật sự là của dân, do dân & vì
dân
- Về kinh tế phải xây dựng thành công CNXH, trước hết phải thực hiện thành công
CNH, HĐH đất nước.
- Xây dựng thành công nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
- Giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc.
- Phải sử dụng 1 cách có hiệu quả các thành phần kinh tế phi XHCN vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
- Chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, giữ vững định hướng phát triển
XHCN.
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản