Phân tích môi trường nội bộ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
946
lượt xem
184
download

Phân tích môi trường nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích môi trường nội bộ

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c3.phan_tich_moi_truong_noi_bo.d oc PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG NOÄI BOÄ Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà saûn : xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích 1. Phaân tích marketting: 1.1 Caùc loaïi saûn phaåm, dòch vuï cuûa doanh nghieäp 1.2 Söï taäp trung baùn moät soá loaïi saûn phaåm hoaëc baùn cho khaùch haøng? 1.3 Khaû naêng thu thaäp thoâng tin caàn thieát veà thò tröôøng 1.4 Thò phaàn hoaëc tieåu thò phaàn? 1.5 Cô caáu maët haøng, dòch vuï vaø khaû naêng môû roäng, chu kyø soáng cuûa saûn phaåm, tyû leä lôïi nhuaän so doanh soá saûn phaåm? 1.6 Keânh phaân phoái, soá löôïng, phaïm vi, möùc ñoä kieåm soaùt? 1.7 Caùc toå chöùc baùn haøng höõu hieäu? Möùc ñoä am hieåu veà nhu caàu cuûa khaùch haøng? 1.8 Möùc ñoä noåi tieáng, chaát löôïng vaø saûn phaåm dòch vuï? 1.9 Vieäc quaûng caùo coù hieäu quaû vaø saùng taïo? 1.10 Chieán löôïc giaù vaø tính linh hoaït trong vieäc ñònh giaù? 1.11 Phöông phaùp phaân loaïi yù kieán cuûa khaùch haøng veà phaùt trieån saûn phaåm vaø dòch vuï 1.12 Dòch vuï sau baùn haøng vaø höôùng daãn dòch vuï cho khaùch haøng? 1.13 Thieän chí vaø söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng? 2. Phaân tích saûn xuaát: 2.1 Giaù caû vaø möùc ñoä cung öùng nguyeân phuï lieäu, quan heä vôùi nhaø cung öùng? 2.2 Heä thoáng kieåm tra haøng toàn kho, möùc ñoä quay voøng voán vaø taän duïng caùc phöông tieän? 2.3 Söï boá trí caùc phöông tieän saûn xuaát, quy hoaïch vaø taän duïng caùc phöông tieän. 2.4 Lôïi theá do saûn xuaát treân quy moâ lôùn? 2.5 Hieäu naêng kyõ thuaät cuûa caùc phöông tieän vaø vieäc taän duïng coâng suaát? 2. 6 Vieäc söû duïng caùc ñôn vò veä tinh (gia coâng) moä t caùch coù hieäu quaû. 2.7 Möùc ñoä hoäi nhaäp doïc, tyû leä lôïi nhuaän vaø trò giaù gia taêng. 2.8 Hieäu naêng vaø phí toån/lôïi ích cuûa thieát bò. 2.9 Caùc phöông phaùp kieåm tra taùc nghieäp höuõ hieäu, kieåm tra thieát keá, laäp keá hoaïch tieán ñoä, mua haøng, kieåm tra chaát löôïng vaø hieäu haêng. Ngo Quang Thuat Page 1 of 5
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c3.phan_tich_moi_truong_noi_bo.d oc 3. Taøi chính keá toaùn: 3.1 Khaû naêng huy ñoäng voán ngaén haïn 3.2 Khaû naêng huy ñoäng voán daøi haïn, tyû leä giöõ voán vay vaø voán coå phaån? 3.3 Nguoàn voán coâng ty (ñoái vôùi haøng goàm nhieàu doanh nghieäp). 3.4 Chi phí voán so vôùi toaøn ngaønh vaø caùc doái thuû caïnh tranh? 3.5 Caùc vaán ñeà veà thueá 3.6 Quan heä vôùi ngöôøi chuû sôû höõu, ngöôøi ñaàu tö vaø coå ñoâng 3.7 Tình hình vay coù theá chaáp, khaû naêng taän duïng caùc chieán löôïc taøi chính thay theá nhu cho thueâ, baùn, thueâ laïi? 3.8 Phí hoäi nhaäp vaø caùc raøo caûn hoäi nhaäp? 3.9 Tyû leä laõi? 3.10 Voán löu ñoäng, tính linh hoaït cuûa cô caáu voán ñaàu tö? 3.11 Söï kieåm soaùt giaù thaønh höõu hieäu? 3.12 Quy moâ taøi chính? 3.13 Thieän chí vaø söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng? 3.14 Heä thoáng keá toaùn coù hieäu quaû phuïc vuï cho vieäc laäp keá hoaïch giaù thaønh, keá hoaïch taøi chính vaø lôïi nhuaän. 4. Caùc yeáu toá quaûn trò: 4.1 Hoaïch ñònh: 4.1.1 Toå chöùc ñaõ coù muïc tieâu hoaëc muïc ñích roõ raøng chöa? 4.1.2 Coù chieán löôïc chung ñeå caïnh tranh trong ngaøh khoâng? 4.1.3 Coù theo doõi vaø döï ñoaùn nhöõng xu höôùng coù lieân quan ñeán moâi tröôøng 4.1.4 Toå chöùc coù ñeà ra phöông phaùp quaûn trò ñeå ra quyeát ñònh hay khoâng? 4.1.5 Toå chöùc coù keá hoaïch ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng baát traéc xaûy ra khoâng? 4.1.6 Toå chöùc coù phaùt trieån tinh thaàn laøm vieäc cuûa nhaân vieân khoâng? 4.1.7 Toå chöùc coù phaân phoái nguoàn löïc döïa treân caùc muïc tieâu ñaõ ñònh ra hay khoâng? 4.1.8 Toå chöùc coù caùc muïc tieâu, chieán löôïc, muïc ñích, caùc chính saùch phuø hôïp, hoã trôï vaø coù lieân heä roõ raøng vôùi nhau khoâng? 4.2 Toå chöùc: 4.2.1 Coâng ty coù cô caáu toå chöùc roõ raøng nhö trong sô ñoà toå chöùc chính thöùc khoâng? 4.2.2 Sô ñoà cuûa toå chöùc coù bieåu thò khaû naêng kieåm soaùt roäng loán hay khoâng? 4.2.3 Caùc hoaït ñoäng töông töï coù ñöôïc xeáp chung vaøo moät nhoùm trong sô ñoà toå chöùc hay khoâng? 4.2.4 Caùc chöùc naêng boá trí nhaân vieân coù ñöôïc moâ taû phuø hôïp trong sô ñoà toå chuc hay khoâng? 4.2.5 Trong sô ñoà toå chöùc coù caùc nguyeân taéc thoáng nhaát chæ huy hay khoâng? 4.2.6 Caùc nhaø quaûn trò trong toå chöùc coù uyû quyeàn coâng vieäc moät caùch hieäu quaû khoâng? 4.2.7 Toå chöùc coù söû duïng caùc baûng moâ taû coâng vieäc vaø moâ taû chi tieát coâng vieäc hay khoâng? 4.2.8 Caùc coâng vieäc cuûa toå chöùc coù yù nghóa. Ñöôïc traû coâng xöùng ñaùng vaø ñoøi hoûi söï phaán Ngo Quang Thuat Page 2 of 5
  3. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c3.phan_tich_moi_truong_noi_bo.d oc ñaáu hay khoâng? 4.3 Ñieàu khieån vaø ñoäng vieân: 4.3.1 Tinh thaàn cuûa nhaân vieân coù hay khoâng? 4.3.2 Tinh thaàn quaûn trò coù cao hay khoâng? 4.3.3 Möùc ñoä thoaû maõn coâng vieäc cuûa caùc nhaân vieân coù cao khoâng? 4.3.4 Coâng ty coù söû duïng kieåu quaûn trò vôùi söï tham gia cuûa nhieàu ngöôøi khoâng? 4.3.5 Tinh thaàn saùng taïo coù ñöôïc khuyeán khích hay khoâng? 4.3.6 Tyû leä vaéng maët trong toå chöùc coù cao hay khoâng? 4.3.7 Toác ñoä thay theá coâng nhaân trong toå chöùc coù thaáp hay khoâng? 4.3.8 Caùc nhaø quaûn trò coù xaùc ñònh soá löôïng vaø cô caáu cuûa caùc nhoùm khoâng chính thöùc hay khoâng? 4.3.9 Caùc quy ñònh cuûa caùc nhoùm khoâng chính thöùc coù thuaän lôïi cho vieäc quaûn tri cuûa toå chöùc hay khoâng? 4.3.10 Coù toàn taïi heä thoáng trao ñoåi thoâng tin hai chieàu höõu hieäu trong toå chöùc khoâng? 4.3.11 Caùc nhaø quaûn trò trong toå chöùc coù phaûi laø nhöõng nhaø laõnh ñaïo toát hay khoâng? 4.3.12 Coù phaûi toå chöùc coù heä thoáng thöôûng phaït höõu hieäu hay khoâng? 4.3.13 Toå chöùc vaø caùc nhaân vieân coù thích hôïp toát vôùi söï thay ñoåi hay khoâng? 4.3.14 Nhaân vieân coù khaû naêng thoaû maõn nhu caàu caù nhaân thoâng qua toå chuùc hay khoâng? 4.4 Nhaân söï: 4.4.1 Toå chöùc coù giaùm ñoác nhaân söï hay phoøng nguoàn nhaân löïc khoâng? 4.4.2 Toå chöùc coù thueâ möôùn nhaân vieân sau khi ñaõ tuyeån duïng, phoûng vaán, kieåm tra, tuyeån choïn caån thaän khoâng? 4.4.3 Toå chöùc coù thöïc hieän chöông trình phaùt trieån quaûn trò vaø huaán luyeän nhaân vieân khoâng? 4.4.4 Toå chöùc coù heä thoáng ñaùnh giaù thaønh quaû höõu hieäu khoâng? 4.4.5 Toå chöùc coù cung caáp caùc khoaûn phuùc lôïi hôïp lyù cho nhaân vieân hay khoâng? 4.4.6 Toå chöùc coù heä thoáng löông boång vaø tieàn coâng hieäu quaû khoâng? 4.4.7 Toå chöùc coù quy ñònh veà chính saùch kyû luaät khoâng? 4.4.8 Toå chöùc coù heä thoáng hoaïch ñònh chuyeân moân cho nhaân vieân cuûa mình khoâng? 4.4.9 Coù söï tin caäy laãn nhau giöõa caùc TP vaø giaùm ñoác nhaân söï khoâng? 4.4.10 Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa toå chöùc coù saïch seõ vaø an toaøn hay khoâng? 4.4.11 Caùc cô hoäi laøm vieäc ôû toå chöùc coù coâng baèng hay khoâng? 4.5 Kieåm tra: 4.5.1 Toå chöùc coù heä thoáng kieåm soaùt taøi chính höõu hieäu khoâng? 4.5.2 Toå chöùc coù heä thoáng kieåm soaùt doanh soá baùn haøng höõu hieäu hay khoâng? 4.5.3 Toå chöùc coù heä thoáng kieåm soaùt haøng toàn kho hieäu quaû khoâng? 4.5.4 Toå chöùc coù heä thoáng kieåm soaùt chi tieâu höõu hieäu khoâng? 4.5.5 Toå chöùc coù heä thoáng kieåm soaùt hoaït ñoäng saûn xuaát hieäu quaû khoâng? Ngo Quang Thuat Page 3 of 5
  4. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c3.phan_tich_moi_truong_noi_bo.d oc 4.5.6 Toå chöùc coù heä thoáng kieåm soaùt quaûn trò höõu hieäu khoâng? 4.5.7 Toå chöùc coù heä thoáng kieåm soaùt chaát löôïng hieäu quaû khoâng? 4.5.8 Toå chöùc coù heä thoáng kieåm soaùt baèng maùy vi tính khoâng? 4.5.9 Heä thoáng kieåm soaùt cuûa toå chöùc coù nhanh choùng vaø hieäu quaû khoâng? 5. Nghieân cöùu vaø phaùt trieån: 5.1 Toå chöùc coù nghieân cöùu caùc hoaït ñoäng RD cuûa ngaønh khoâng? 5.2 Toå chöùc coù ñuû ñieàu kieän vaø maùy moùc thieát bò ñeå thöïc hieän thaønh coâng hoaït ñoäng RD khoâng? 5.3 Toå chöùc coù heä thoáng vaø nguoàn cung caáp thoâng tin ñeå thöïc hieän thaønh coâng hoaït ñoäng RD khoâng? 5.4 Toå chöùc ñaõ kieåm tra lôïi ích cuûa caùc hoaït ñoäng RD ñoái vôùi saûn phaåm hieän taïi vaø saûn phaåm môùi hay khoâng? 5.5 Toå chöùc ñaõ nghieân cöùu söï caân ñoái giöõa vieäc phaùt trieån, caûi tieán saûn phaåm môùi vaø söï phaùt trieån cuøng caûi tieán quy trình saûn xuaát hay chöa? 5.6 Toå chöùc ñaõ thieát laäp phoøng RD chua? 5.7 Toå chöùc coù phaân phoái ñaày ñuû caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän thaønh coâng caùc hoaït ñoäng RD khoâng? 5.8 Toå chöùc coù taän duïng nguoàn saùng kieán saün coù veà saûn phaåm môùi hay khoâng? 5.9 Toå chöùc coù saün saøng ñeå lieàu lónh thöïc hieän nghieân cöùu trong khoaûng thôøi gian daøi maø khoâng caàn phaûi khaùm phaù ra caùc saùng kieán coù giaù trò thöông maïi khoâng? 5.10 Toå chöùc coù saün saøng maïo hieåm ñaàu tö laâu daøi vaøo vieäc phaùt trieån maø thöû nghieäm saûn phaåm maø khoâng caàn phaûi tieáp thò saûn phaåm thaønh coâng? 5.11 Toå chöùc coù theå coù ñöôïc caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå khai thaùc caùc phaùt minh neáu khi chuùng ñöôïc khaùm phaù ra hay khoâng? 5.12 Toå chöùc ñaõ nghieân cöùu lôïi ích tieàm naêng cuûa vieäc söû duïng caùc vieäc söû duïng caùc caù nhaân hay toå chöùc beân ngoaøi ñeå thöïc hieän nhöõng nghieân cöùu cô baûn vaø öùng duïng cho coâng ty hay khoâng? 5.13 Toå chöùc ñaõ thieát laäp muïc tieâu hay chính saùch RD roõ raøng hay chöa? 5.14 Toå chöùc coù bieát ñöôïc caùc chính saùch RD cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu? 5.15 Toå chöùc coù yù ñònh lieân doanh veà hoaït ñoäng RD khoâng? 5.16 Toå chöùc coù chieán löôïc RD toång quaùt hay khoâng? 5.17 Doanh nghieäp coù hieåu bieát veà giaáy pheùp, tieàn baûn quyeàn taùc giaû baèng saùng cheá, nhaõn hieäu thöông maïi vaø caùc quy ñònh trong ngoaøi nöôùc lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng RD khoâng? 6. Heä thoáng thoâng tin: 6.1 Ñaùnh giaù cöôøng ñoä thoâng tin trong toå chöùc? Ngo Quang Thuat Page 4 of 5
  5. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c3.phan_tich_moi_truong_noi_bo.d oc 6.2 Xaùc ñònh kyõ thuaät cuûa heä thoáng thoâng tin (ñaùnh giaù kyõ thuaät vôùi chuoãi giaù caû vaø caïnh tranh) 6.3 Phaùt trieån keá hoaïch (xem xeùt aûnh höôùng cuûa thoâng tin vôùi caùc chöùc naêng khaùc) ñeå khai thaùc lôïi theá cuûa thoâng tin. 6.4 Taát caû caùc nhaø quaûn trò cuûa doanh nghieäp coù söû duïng heä thoáng thoâng tin ñeå ra quyeát ñònh khoâng? 6.5 Caùc chieán löôïc gia cuûa coâng ty coù quen vôùi heä thoáng thoâng tin cuûa ñoái thuû khoâng? 6.6 Heä thoáng thoâng tin coù deã söû duïng khoâng? 6.7 Taát caû nhöõng ngöôøi söû duïng heä thoáng thoâng tin coù hieåu ñöôïc lôïi theá caïnh tranh maø thoâng tin coù theå ñem laïi cho caùc coâng ty hay khoâng? 6.8 Nhöõng ngöôøi söû duïng heä thoáng thoâng tin coù ñöôïc tham gia nhöõng chöông trình huaán luyeän veà maùy ñieän toaùn hay khoâng? 6.9 Heä thoáng thoâng tin cuûa coâng ty coù ñöôïc caûi tieán lieân tuïc veà noäi dung vaø tính deã söû duïng hay khoâng? Ngo Quang Thuat Page 5 of 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản