Phân tích môi trường vĩ mô

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.026
lượt xem
146
download

Phân tích môi trường vĩ mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng mẫu phân tích môi trường vĩ mô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích môi trường vĩ mô

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_~_ mo..doc PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà : saûn xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích 1. Phaân tích moâi tröôøng kinh teâ: 1.1 Giao ñoaïn cuûa chu kyø kinh teá: 1.2 Taøi trôï cuûa chính phuû vôí ngaønh: 1.3 Nhöõng xu höôùng thu nhaäp quoác daân: 1.4 Tyû leä laïm phaùt: 1.5 Laõi suaát ngaân haøng: 1.6 Chính saùch tieàn teä: 1.7 Möùc ñoä thaát nghieäp: 1.8 Nhöõng chính saùch quan thueá: 1.9 Nhöõng söï kieåm soaùt löông boång, giaù caû 1.10 Caùn caân thanh toaùn: 2. Yeáu toá chính trò: 2.1 Nhöõng luaät leä cho ngöôøi tieâu thuï vay: 2.2 Nhöõng luaät leä choáng tôrôùt: 2.3 Nhöõng luaät leä baûo veä moâi tröôøng: 2.4 Nhöõng luaät leä veà thueá khoaù: 2.5 Nhöõng kích thích ñaëc bieät: 2.6 Nhöõng luaät leä veà maäu dòch quoùc teá: 2.7 Nhöõng luaät leä veà thueâ möôùn lao ñoäng vaø coå ñoâng 2.8 Söï oån ñònh cuûa chính quyeàn: 3. Nhöõng yeáu toá xaõ hoäi vaø daân soá: 3.1 Nhöõng thaùi ñoâ vôùi chaát löôïng ñôøi soáng: 3.2 Nhöõng loái soáng: 3.3 Phuï nöõ trong löïc löôïng lao ñoäng: 3.4 Ngheà nghieäp 3.5 Tính linh hoaït cuûa ngöôøi tieâu thuï: 3.6 Tyû leä taêng daân soá: 3.7 Nhöõng bieán ñoåi veà dan soá: 3.8 Maät soá daân soá: Ngo Quang Thuat Page 1 of 2
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_~_ mo..doc 3.9 Cô caáu daân soá: 3.10 Toân giaùo: 4. Moâi tröôøng töï nhieân: 4.1 Caùc loaïi taøi nguyeân: 4.2 OÂ nhieãm: 4.3 Thieáu naêng löôïng: 4.4 Söï tieâu phí cac loaïi taøi nguyeân thieân nhieân: 5. Yeáu toá kyõ thuaät coâng ngheä: 5.1 Chæ tieâu nhaø nöôùc veà nghieân cöùu phaùt trieån: 5.2 Chæ tieâu cuûa coâng nghieäp veà nghieân cöùu vaø phaùt trieån: 5.3 Taäp trung vaøo caùc noã löïc kyõ thuaät naøo? 5.4 Baûo veä baèng saùng cheá: 5.5 Nhöõng saûn phaåm moái: 5.6 Söï chuyeån giao kyõ thuaät moái: 5.7 Söï töï ñôïng hoaù: 5.8 Ngöôøi mayù: 6. Phaân tíhc moái quan heä giöõa caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng vó moâ: Ngo Quang Thuat Page 2 of 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản