Phân tích môi trường vĩ mô

Chia sẻ: phuongthanh1

Bảng mẫu phân tích môi trường vĩ mô

Nội dung Text: Phân tích môi trường vĩ mô

D:\thanh 13\06.
Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_~_
mo..doc

PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ
Coâng ty :
Ñòa chæ :
Ngaønh ngheà :
saûn xuaát kinh
doanh
Tel :
Fax :
Email :
Website :
Thôøi gian phaân :
tích


1. Phaân tích moâi tröôøng kinh teâ:
1.1 Giao ñoaïn cuûa chu kyø kinh teá:
1.2 Taøi trôï cuûa chính phuû vôí ngaønh:
1.3 Nhöõng xu höôùng thu nhaäp quoác daân:
1.4 Tyû leä laïm phaùt:
1.5 Laõi suaát ngaân haøng:
1.6 Chính saùch tieàn teä:
1.7 Möùc ñoä thaát nghieäp:
1.8 Nhöõng chính saùch quan thueá:
1.9 Nhöõng söï kieåm soaùt löông boång, giaù caû
1.10 Caùn caân thanh toaùn:

2. Yeáu toá chính trò:
2.1 Nhöõng luaät leä cho ngöôøi tieâu thuï vay:
2.2 Nhöõng luaät leä choáng tôrôùt:
2.3 Nhöõng luaät leä baûo veä moâi tröôøng:
2.4 Nhöõng luaät leä veà thueá khoaù:
2.5 Nhöõng kích thích ñaëc bieät:
2.6 Nhöõng luaät leä veà maäu dòch quoùc teá:
2.7 Nhöõng luaät leä veà thueâ möôùn lao ñoäng vaø coå ñoâng
2.8 Söï oån ñònh cuûa chính quyeàn:

3. Nhöõng yeáu toá xaõ hoäi vaø daân soá:
3.1 Nhöõng thaùi ñoâ vôùi chaát löôïng ñôøi soáng:
3.2 Nhöõng loái soáng:
3.3 Phuï nöõ trong löïc löôïng lao ñoäng:
3.4 Ngheà nghieäp
3.5 Tính linh hoaït cuûa ngöôøi tieâu thuï:
3.6 Tyû leä taêng daân soá:
3.7 Nhöõng bieán ñoåi veà dan soá:
3.8 Maät soá daân soá:


Ngo Quang Thuat Page 1 of 2
D:\thanh 13\06.
Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.phan_tich_moi_truong_vi_~_
mo..doc
3.9 Cô caáu daân soá:
3.10 Toân giaùo:

4. Moâi tröôøng töï nhieân:
4.1 Caùc loaïi taøi nguyeân:
4.2 OÂ nhieãm:
4.3 Thieáu naêng löôïng:
4.4 Söï tieâu phí cac loaïi taøi nguyeân thieân nhieân:

5. Yeáu toá kyõ thuaät coâng ngheä:
5.1 Chæ tieâu nhaø nöôùc veà nghieân cöùu phaùt trieån:
5.2 Chæ tieâu cuûa coâng nghieäp veà nghieân cöùu vaø phaùt trieån:
5.3 Taäp trung vaøo caùc noã löïc kyõ thuaät naøo?
5.4 Baûo veä baèng saùng cheá:
5.5 Nhöõng saûn phaåm moái:
5.6 Söï chuyeån giao kyõ thuaät moái:
5.7 Söï töï ñôïng hoaù:
5.8 Ngöôøi mayù:

6. Phaân tíhc moái quan heä giöõa caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng vó
moâ:
Ngo Quang Thuat Page 2 of 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản