Phân tích quản lý bán và mua hàng

Chia sẻ: Nguyen Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

7
1.468
lượt xem
533
download

Phân tích quản lý bán và mua hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu đồ phân cấp chức năng: QL mua và bán hàng. QL bán hàng. QL tài chính. QL nhập hàng. QL kho hàng. Lập đơn dặt hàng. Thanh toán tiền. Cập nhật yêu cầu. Cập nhật hàng xuất,nhập,tồn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích quản lý bán và mua hàng

 1. Biểu đồ phân cấp chức năng: QL mua và bán hàng QL bán hàng QL tài chính QL nhập hàng QL kho hàng Lập đơn dặt Thanh toán Cập nhật yêu Cập nhật hàng hàng tiền cầu xuất,nhập,tồn Lập HĐ+phiếu Lập bảng thu Chọn nhà cung Báo cáo xuất, xuất chi cấp nhập, tồn Cập nhật TT Báo cáo thống Lập và in đơn Lập phiếu khách hàng kê hàng xuất Báo cáo bán Báo cáo bán Ghi nhận Lập phiếu hàng hàng thông tin hàng nhập Cập nhật TT đơn hàng Báo cáo
 2. Biểu đồ dữ liệu mức ngữ cảnh: TT khách hàng y/c mua y/c mua Khách hàng QL bán và Nhà cung cấp hóa đơn mua hàng Trả lời Báo Đơn hàng Yêu cầu cáo Ban quản lý
 3. Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh: Hóa đơn + phiếu xuât Khách hàng TT khách hàng Ban QL Khách hàng Hóa đơn y/c y/c báo Báo Tư cáo cáo vấ n 1 Yêu cầu xuất Đơn đặt hàng QL bán 3 hàng Phiếu xuất QL kho hàng Hàng Số lượng, đơn hàng Phiếu HĐ nhập Thanh toán Hóa đơn thanh toán 2 Báo cáo Xác nhận HĐ TT 4 QL tài Xác nhận HĐTT Y/c báo cáo QL nhập Thanh toán chính hàng HĐTT Hàng + Hóa đơn Tìm Nhà cung cấp kiếm Đơn đặt hàng Nhà CC
 4. Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng QL bán hàng: Bộ phận QL Khách hàng kho Đơn đặt hàng Tư y/c vấ KT hàng Hóa đơn n Trả lời Lập đơn đặt hàng Lập hóa đơn + Đơn đặt hàng phiếu xuất Hóa đơn + phiếu xuất Số Thông lượng tin khách hàng + hàng hóa đơn Cập nhật TTKH Báo cáo Thanh bán hàng toán Khách hàng Bộ phận QL tài báo chính cáo y/c Ban quản lý
 5. Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng QL tài chính: Khách hàng Nhà CC HĐ Thanh xác toán nhận thanh HĐ toán Thanh Xác nhận Lập bảng y/c toán tiền HĐ thanh toán thu chi hàng Xác nhận HĐTT Xác nhận HĐ thanh toán nhập Báo cáo HĐ TT Bộ phận QL nhập Ban QL nhập hàng y/c Báo cáo HĐ Báo cáo Cập thống kê Hóa đơn nhật HĐ Số lượng hàng và HĐ Bộ phận QL bán hàng
 6. Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý nhập hàng: Yêu cầu Ban QL Nhà CC Cập Tiếp nhận y/c Chọn Giao dịch Trả lời nhật yêu nhà cung cầu cấp Yêu cầu Nhà cung cấp Hàng và Phiếu giao hàng Trả lời Ghi nhận Hóa đơn Ghi Lập, in nhận hóa đơn Thông Thông báo thông tin báo hàng Bộ phận QL kho Cập Yêu cầu nhật thông tin Báo cáo Xác nhận ĐH đơn Báo cáo Trả Yêu lời cầu Thông tin đơn Bộ phận QL hàng Ban QL tài chính
 7. Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng QL kho hàng: Bộ phận nhập hàng Hàng Bộ phận bán hàng Yêu cầu phiếu Hóa phiếu Yêu nhập đơn xuất cầu thông tin phiếu xuât Lập TT phiếu Cập nhật Lập nhập phiếu phiếu hàng nhập xuất- xuất nhập- tồn TT xuất nhập tồn Báo cáo Báo cáo hàng xuất- Yêu nhập- tồn cầu kho Bộ phận QL
 8. Biểu đồ thực thể liên kết: - Mỗi kho là một thực thể.Qua biểu đồ dữ liệu mức đỉnh ta có 4 kho là: khách hàng, nhà cung cấp, Kho hàng, hóa đơn.Tương ứng là 4 thực thể: Khách hàng, nhà cung cấp, hàng, hóa đơn. - KHACH_HANG( Mã KH, Tên KH,Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Điện thoại, Fax, SốTK) . NHACC( Mã NCC, Tên NCC, Địa chỉ, Điện thoại, Tên hàng, Số lượng, Đơn giá) HOA_DON( Mã HĐ, loại HĐ,Mã KH, Tên KH, Mã NCC, Tên NCC, Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Tổng tiền,Tên NV lập, Ngày TT). KHO_HANG( Ma MH,Ten hang, Trạng thái hàng, Số lượng, Giá,Ngày cập nhật kho)
 9. Mối liên hệ của các thực thể: KHACH_HANG HOA_ DON Ma KH Ma HD Tên KH Loai HD(mua/ban) Ngay sinh Ma Kh 1 Đặt N Gioi tinh Ten Kh mua Điạ chỉ Ma NCC Điện thoại Ten NCC Fax Ten hang Số TK So luong Don gia Tong tien 1 Ten NV Ngay TT Nh N Gửi 1..N 1 KHO_HANG NHACC Ma MH Ma NCC Ten MH Ten NCC Trang thai hang N 1 Dia chi Nh So luong Ten hang Gia So luong Ngay cap nhat kho Don gia
 10. * Thực thể khách hàng ở dạng ban đầu cũng là dạng chuẩn 1,chuẩn 2,chuẩn 3: KHACH_HANG Ma KH Ten KH Ngay sinh Gioi tinh Dia chi Dien thoai fax So TK * Thực thể nhà cung cấp ở dạng ban đầu: NHACC Ma NCC Ten NCC Dia chi Dien thoai Ten hang So luong Don gia
 11. Đưa về dạng chuẩn 1: NHACC HANG_NCC Ma NCC Ma NCC Ten NCC 1 N Ma MH C C Dia chi Ten MH Dien thoai So luong So Tk Gia Đưa về dạng chuẩn 2: HANG_NCC MAT_HANG_CC Ma NCC 1 N Ma MH Thu ộc Ma MH Ten MH So luong Gia
 12. Ở dạng chuẩn 2 cũng là dạng chuẩn 3: * Thực thể HOA_DON ở dạng ban đầu: HOA_DON Ma HĐ Loai HD Ma KH Ten KH Ma NCC Ten NCC Ten hang So luong Don gia Tong tien Ten nv lap Ngay TT
 13. Đưa về dạng chuẩn 1: HOA_DON HD_CHI_TIET Ma HĐ Ma HD Loai HD Ma MH Ma KH 1 Ch 1..N ứa Ten MH Ten KH So luong Ma NCC Ten nv lap Ten NCC Don gia Tong tien Ngay TT Đưa về dạng chuẩn 2: HD_CHI_TIET MAT_HANG Ma HD 1..N Ma HD 1 Thu Ma MH Ma MH ộc Ten nv lap Ten MH So luong Don gia ` Ta thấy chuẩn 2 trùng với chuẩn 3
 14. Thực thể KHO_HANG ban đầu: KHO_HANG Ma hang Ten hang Trang thai hang So luong Gia Ngay Đưa về dạng chuẩn 1: KHO_HANG CHI TIET KHO_HANG Ma hang 1 N Ch Ten hang ứa Ma hang Trang thai hang Gia So luong ngay Chuẩn 1 cũng là chuẩn 2 và chuẩn 3
 15. Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống mua bán: HOA_DON KHACH_HANG Ma HD HD_CHI Ma KH TIET Loai HD Ten KH 1 N Ma KH 1 N Ma HD Ngay sinh đ ặt Ten KH Ch Gioi tinh ứa Ma MH m Ma NCC Dia chi Ten MH Ten NCC Dien thoai So luomg Tong tien Fax Ten nv lap So TK 1 Ngay TT Thu 1 N N Nh MAT_HANG Ma HD Ma MH 1..N Gử Ten nv lap i Don gia Ten MH KHO_HANG Ma hang Ten hang Trang thai hang 1 So luong 1 Nh ận 1 1..N HANG_NCC Ma NCC NHACC 1 Ma MH N Ch C So luong ứa Ma NCC C Ten NCC Dien thoai N Dia chi 1 So TK Thu CHI TIET KHO_HANG N MAT_ Ma hang HANG_CC Gia Ma NCC ngay Ma MH Ten MH Gia
Đồng bộ tài khoản