Phân tích số giờ máy hư trên chuyền

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
8
download

Phân tích số giờ máy hư trên chuyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích số giờ máy hư trên chuyền

  1. PHAÂN TÍCH SOÁ GIÔØ SÖÛA MAÙY TREÂN CHUYEÀN Thaùng 8 Thaùng 9 Thaùng 10 Thaùng 11 Thaùng 12 Trung bình 27.26 34.63 0 0 0 Baèng 31.75 28.75 Tuaán 30.71 29.00 Toaøn 16.00 33.75 Höõu 30.00 60.00 Bon 27.85 21.66 Sôn 0.00 0.00 Trung bình 27.26 34.63 0.00 0.00 0.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 Series1 15.00 10.00 5.00 0.00 Thaùng 8 Thaùng 9 Thaùng 10 Thaùng 11 Thaùng 12 Nhaän xeùt: Theo baûn thoáng keâ thì soá giôø söûa haøng hö taêng leân quaù 30 phuùt, tuy nhieân theo soå baûoo trì Anh Höõu chæ söûa maùy 1 laàn = 60 phuùt trong thaùng 9/2003, neáu khoâng tính tröôøng hôïp naøy thì soá giôø söûa maùy trung bình laø 28% vaãn ñaït theo muïc tieâu ñeà ra. Nguyeân nhaân (theo vieäc phaân tích xöông caù): a> Do chaát lieäu vaûi raát khoù neân caàn phaûi coù thôøi gian chænh maùy nhieàu hôn. b> Do coâng nhaân môùi neân thao taùc chöa quen, phaûi höôùng daãn. c> Do moät soá baûo trì môùi chöa coù kinh nghieäm trong maët haøng thun. Khaéc phuïc: Toå chöc huaán luyeän caùc baûo trì cuoái thaùng 10 naêm 2003 Ban Toång Giaùm ñoác Xí nghieäp may theâu Boä phaän baûo trì

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản