Phân tích theo thời gian đo Paretto

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
152
lượt xem
38
download

Phân tích theo thời gian đo Paretto

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích theo thời gian đo Paretto

  1. Höôùng daãn thoáng keâ theo Paretto vaø Bieåu ñoà xöông ca Caäp nhaän ngaøy: 15-10-09 HÖÔÙNG DAÃN THOÁNG KEÂ CAÛI TIEÁN CHAÁT LÖÔÏNG HEÄ THOÁNG ISO 9000 I - THUTHAÄP SOÁ LIEÄU QUA BAÛNG KIEÅM TRA, BAÛNG TOÅNG HÔÏP, BIEÅU ÑOÀ COÄT, BIEÅU ÑOÀ KIEÅM SOAÙT: II - PHAÂN TÍCH THEO BIEÅU ÑOÀ PARETTO ÑEÅ TÌM LOÃI TROÏNG YEÁU: Khaùch haøng Lollytogs Maõ haøng: A9084 - 027 Bieåu ñoà Paretto: Ñôn haøng Chuyeàn SX: Chuyeàn 05 Series1 Stt Loaïi loãi Luyõ keá Soá löôïng % 120.00% 1 Suïp mí 27.47% 25 27.47% 100.00% 100.00% 94.51% 2 Boû muõi 50.55% 21 23.08% 84.62% 80.00% 69.23% 3 Vaét soå loûng chæ 69.23% 17 18.68% 60.00% 50.55% 4 Thoâng soá dö 1/8" 84.62% 14 15.38% 40.00% 27.47% 5 Xeùo canh 94.51% 9 9.89% 20.00% 0.00% 6 Loãi khaùc 100.00% 5 5.49% Toång coäng 91 100.00% Suïp mí Boû muõi Vaét soå Thoâng soá Xeùo canh Loãi khaùc loûng chæ dö 1/8" Nhaän xeùt: Ta thaáy raèng ñieåm giao nhau cuûa ñöôøng Paretto vaø ñöôøng 80 % töông öùng vôùi soá loãi caûi tieán laø suïp mí, boû muõi, vaét soá loûng chæ. Xí nghieäp may theâu tieán haønh phaân tích nguyeân nhaân gaây ra caùc loãi suïp mí, boû muõi, vaét soá loûng chæ theo giaûn ñoà xöôùng caù nhö sau: III - PHAÂN TÍCH NGUYEÂN NHAÂN THEO BIEÅU ÑOÀ XÖÔNG CAÙ Khi phaân tích bieåu ñoà xöông caù ñeå tìm nguyeân nhaân ta thöôøng döïa theo nguyeân taéc 5MEI: Phaàn 1 Nguyeân nhaân do con ngöôøi (MAN): 1.1 Tay ngheà coâng nhaân thaáp? 1.2 Thieáu coâng nhaân? 1.3 Coâng nhaân thöôøng xuyeân thay ñoåi (khoâng oån ñònh)? Page: 1 / 6 Ngo Quang Thuat
  2. Höôùng daãn thoáng keâ theo Paretto vaø Bieåu ñoà xöông ca Caäp nhaän ngaøy: 15-10-09 Phaàn 2 Nguyeân nhaân do Maùy moùc thieát bò (MACHINE): 2.1 Maùy moùc hay bò hö? 2.2 Maùy moùc, thieát bò thay theá khoâng ñöôïc döï tröõ? 2.3 Maùy moùc quaù cuõ, loãi thôøi? Phaàn 3 Nguyeân nhaân do ño löôøng (MEASUREMENT): 3.1 Tieâu chuaån ño löôøng khoâng chính xaùc? 3.2 Duïng cuï ño löôøng khoâng chính xaùc? 3.3 Thôøi gian kieåm tra khoâng thích hôïp? Phaàn 4 Nguyeân nhaân do phöông phaùp laøm vieäc (METHOD): 4.1 Caùc höôùng daãn kyõ thuaät, höôùng daãn KCS, khoâng roõ raøng, khoâng thoáng nhaát ngay töø ñaàu? 4.2 Chuaån bò saûn xuaát khoâng toát 4.3 Vieäc laäp keá hoaïch khoâng saùt thöïc teá? Khoâng hôïp lyù? Phaàn 5 Nguyeân nhaân do nguyeân phuï lieäu (MATERIAL): 5.1 Nguyeân phuï lieäu veà treã? 5.2 Nguyeân phuï lieäu khoâng ñoàng boä? 5.3 Chaát löôïng nguyeân phuï lieäu khoâng ñaûm baûo? Phaàn 6 Nguyeân nhaân do Moâi tröôøng (ENVIREMENT): 6.1 Ñôn haøng soá löôïng ít? 6.2 Thôøi gian saûn xuaát ngaén? 6.3 Khaùch haøng thöôøng xuyeân thay ñoåi yeâu caàu? 6.4 Vieäc ñaøm phaùn ñôn haøng xuaát quaù gaáp? 6.5 Moâi tröôøng laøm vieäc khoâng ñaûm baûo Phaàn 7 Nguyeân nhaân do thoâng tin (INFORMATION): 7.1 Thoâng tin khoâng chính xaùc? 7.2 Khoâng tin khoâng kòp thôøi? 7.3 Ñoä tin caäy thoâng tin thaáp? 7.4 Ít coù phöông tieän hoã trôï vieäc chuyeån thoâng tin? Page: 2 / 6 Ngo Quang Thuat
  3. Höôùng daãn thoáng keâ theo Paretto vaø Bieåu ñoà xöông ca Caäp nhaän ngaøy: 15-10-09 Döïa vaøo phaân tích 5MEI vaø caùc nguyeân nhaân khaùc, giaûn ñoà xöông caù ñöôïc theå hieän nhö sau: C3 E3 D3 C E D C3,2 E3,2 D3,2 C3,1 E3,1 C1 D3,1 E1 D1 C1,2 E1,2 D1,2 C2,2 C1,1 E2,2 E1,1 D2,2 D1,1 C2 E2 D2 C2,1 E2,1 D2,1 Suïp mí A2,1 A2,1 A1,1 A1,1 A2 A2 A2,2 A2,2 A3,1 A3,1 A1 A1 A1,2 A1,2 A A A3 A3 A3,2 A3,2 IV - HAØNH ÑOÄNG PHOØNG NGÖØA: Stt Bieän phaùp thöïc hieän Ngöôøi thöïc hieän Ngöôøi kieåm tra Thôøi gian thöïc hieän Ghi chuù 1 2 3 Ngaøy.............thaùng............naêm............ YÙ kieán BGÑ Tröôûng boä phaän Ngöôøi laäp Page: 3 / 6 Ngo Quang Thuat
  4. Höôùng daãn thoáng keâ theo Paretto vaø Bieåu ñoà xöông ca Caäp nhaän ngaøy: 15-10-09 Page: 4 / 6 Ngo Quang Thuat
  5. Höôùng daãn thoáng keâ theo Paretto vaø Bieåu ñoà xöông ca Caäp nhaän ngaøy: 15-10-09 Page: 5 / 6 Ngo Quang Thuat
  6. Höôùng daãn thoáng keâ theo Paretto vaø Bieåu ñoà xöông ca Caäp nhaän ngaøy: 15-10-09 Suïp mí Page: 6 / 6 Ngo Quang Thuat

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản