Phân tích thiết kế hệ thống P3

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

1
176
lượt xem
117
download

Phân tích thiết kế hệ thống P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống P3

 1. Phân tích thiết kế hệ thống Lớp Tin học 3 05/09/07 - 08/10/07 Nguyễn Hoài Anh Khoa công nghệ thông tin Học viện kỹ thuật quân sự nguyenhoaianh@yahoo.com
 2. Bμi 3. ThiÕt kÕ kiÓm so¸t • Môc ®Ých • KiÓm tra c¸c th«ng tin thu thËp vµ th«ng tin xuÊt • C¸c sù cè lµm gi¸n ®o¹n ch−¬ng tr×nh vµ sù phôc håi • C¸c x©m ph¹m tõ phÝa con ng−êi vµ c¸ch phßng tr¸nh
 3. I. Môc ®Ých §Ó hÖ thèng ho¹t ®éng ®óng ®¾n, hiÖu qu¶ ta cÇn ph¶i bæ sung c¸c kiÓm so¸t cÇn thiÕt. C¸c kiÓm so¸t nµy nh»m t¨ng ®é tin cËy cña th«ng tin hÖ thèng phßng tr¸nh hay h¹n chÕ tèi ®a c¸c nguy c¬ g©y mÊt m¸t, h− háng th«ng tin ®e do¹ sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng do ngÉu nhiªn hay cè ý Môc ®Ých cña viÖc thiÕt kÕ kiÓm so¸t lµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m lµm cho hÖ thèng ®¶m b¶o ®−îc
 4. I. Môc ®Ých TÝnh chÝnh x¸c HÖ thèng lµm viÖc lu«n ®óng ®¾n, kh«ng ®−a ra kÕt qu¶ tÝnh to¸n sai l¹c, kh«ng dÉn ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh sai l¹c VÝ dô: quyÕt ®Þnh giao hµng cho kh¸ch trong khi kh¸ch hµng ®· hñy ®¬n hµng C¸c sai l¹c nh− thÕ cã thÓ b¾t nguån tõ Qu¸ tr×nh ph©n tÝch hÖ thèng tr−íc ®©y ch−a thËt kÝn kÎ LËp tr×nh sai g©y lçi C¸c lo¹i kiÓm ®Þnh cã thÓ gióp ph¸t hiÖn c¸c sai sãt ®ã KiÓm ®Þnh ®¬n nguyªn, kiÓm ®Þnh tÝch hîp, kiÓm ®Þnh hÖ thèng D÷ liÖu dïng trong hÖ thèng lµ x¸c thùc ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn, b¶o ®¶m tÝnh x¸c thùc vµ phi mÉu thuÉn cña d÷ liÖu KiÓm tra c¸c th«ng tin thu thËp vµ th«ng tin xuÊt ra tõ hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o tÝnh x¸c thùc cña d÷ liÖu sö dông.
 5. I. Môc ®Ých TÝnh an toµn (safety) HÖ thèng kh«ng bÞ x©m h¹i khi cã sù cè kü thuËt TÝnh b¶o mËt (security) Kh¶ n¨ng ng¨n ngõa c¸c x©m ph¹m v« t×nh hay cè ý tõ phÝa con ng−êi TÝnh riªng t− (privacy) B¶o ®¶m ®−îc c¸c quyÒn riªng t− ®èi víi c¸c lo¹i ng−êi dïng kh¸c nhau.
 6. II. Ktra ttin thu thËp vµ ttin xuÊt Môc ®Ých ®¶m b¶o tÝnh x¸c thùc cña th«ng tin Yªu cÇu mäi th«ng tin nhËp vµo hoÆc xuÊt ra ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra. N¬i tiÕn hµnh kiÓm tra N¬i thu thËp th«ng tin ®Çu vµo Trung t©m m¸y tÝnh N¬i nhËn tµi liÖu xuÊt Néi dung kiÓm tra Ph¸t hiÖn lçi vµ söa lçi
 7. II. Ktra ttin thu thËp vµ ttin xuÊt H×nh thøc kiÓm tra B»ng tay/b»ng m¸y §Çy ®ñ/kh«ng ®Çy ®ñ: kiÓm tra ®Çy ®ñ sÏ g©y tèn kÐm nªn trong mét sè tr−êng hîp ng−êi ta tËp trung chó ý vµo mét sè th«ng tin chñ yÕu ®Ó kiÓm tra. Trùc tiÕp/gi¸n tiÕp Trùc tiÕp lµ kiÓm tra kh«ng cÇn dïng th«ng tin phô. VÝ dô: kiÓm tra khu«n d¹ng, gi¸ trÞ cña th«ng tin Gi¸n tiÕp lµ kiÓm tra qua so s¸nh víi c¸c th«ng tin kh¸c. Sù so s¸nh cã thÓ thùc hiÖn qua c¸c phÐp quan hÖ (=, ≠, …), c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n. VÝ dô: Tuæi = N¨m hiÖn t¹i – N¨m sinh
 8. II. Ktra ttin thu thËp vµ ttin xuÊt Thø tù kiÓm tra KiÓm tra trùc tiÕp tr−íc KiÓm tra gi¸n tiÕp sau Trong kiÓm tra trùc tiÕp, ta kiÓm tra lÇn l−ît Sù cã mÆt Khu«n d¹ng KiÓu MiÒn gi¸ trÞ Trong kiÓm tra gi¸n tiÕp, cè g¾ng kiÓm tra mét th«ng tin khi nh÷ng th«ng tin dïng cho viÖc kiÓm tra ®· qua kiÓm tra tr−íc ®ã råi. ViÖc kiÓm tra tù ®éng cã thÓ cµi ®Æt theo 2 h×nh thøc: kiÓm tra khi nhËp th«ng tin theo mÎ, theo kiÓu ®èi tho¹i ng−êi m¸y.
 9. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh Nguyªn nh©n cña sù gi¸n ®o¹n ch−¬ng tr×nh Háng phÇn cøng Gi¸ mang tin cã sù cè Háng hÖ ®iÒu hµnh NhÇm lÉn trong thao t¸c D÷ liÖu sai LËp tr×nh sai HËu qu¶ MÊt thêi gian, v× ph¶i ch¹y ch−¬ng tr×nh l¹i tõ ®Çu MÊt hoÆc sai l¹c th«ng tin, vÝ dô nh− th«ng tin cña file bÞ sai l¹c v× ®ang cËp nhËt dë dang.
 10. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh ViÖc mÊt thêi gian kh«ng ph¶i lµ nghiªm träng l¾m, nh−ng th«ng tin sai l¹c lµ ®iÒu nguy hiÓm cÇn kh¾c phôc. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn th«ng tin Kho¸ tõng phÇn CSDL: CSDL ®−îc ph©n ho¹ch thµnh c¸c ®¬n vÞ ®Ó cËp nhËt. C¸c ®¬n vÞ cã thÓ lµ tr−êng, b¶n ghi, file hoÆc mét sè phÇn réng h¬n cña CSDL. Khi mét b¶n sao cña mét ®¬n vÞ ®−îc cËp nhËt, th× b¶n gèc ph¶i ®−îc khãa l¹i vµ ng¨n mäi truy nhËp ®Õn nã. Khi cËp nhËt kÕt thóc, phiªn b¶n míi cña ®¬n vÞ thay thÕ phiªn b¶n cò vµ sù cËp nhËt hoµn thµnh. NÕu trong qu¸ tr×nh cËp nhËt, hÖ thèng bÞ háng, th× b¶n gèc vÉn cßn nguyªn vÑn
 11. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn th«ng tin C¸c file sao lôc: bao gåm file nhËt ký vµ c¸c file l−u file nhËt ký: lµ file tuÇn tù chøa c¸c b¶n sao (hoÆc h×nh ¶nh) cña c¸c ®¬n vÞ CSDL tr−íc vµ sau khi chóng ®−îc cËp nhËt file l−u: gåm c¸c b¶n sao toµn bé hoÆc mét phÇn cña CSDL ®−îc thùc hiÖn theo chu kú. VÝ dô, mét b¶n sao mét phÇn t− CSDL cã thÓ ®−îc thùc hiÖn h»ng ngµy, hoÆc mét b¶n sao toµn bé CSDL ®−îc thùc hiÖn mçi tuÇn mét lÇn.
 12. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh C¸c thñ tôc phôc håi lµ thñ tôc ®−a CSDL trë vÒ tr¹ng th¸i ®óng ®¾n mµ nã cã ngay tr−íc khi bÞ háng v× mét gi¸n ®o¹n ch−¬ng tr×nh. Ta cÇn chó ý r»ng sù phôc håi kh«ng ph¶i bao giê còng cã Ých thùc sù. §iÒu nµy cßn tïy thuéc vµo nguyªn nh©n cña sù gi¸n ®o¹n ch−¬ng tr×nh Háng hãc phÇn cøng: háng mét m¹ch trung t©m hay háng 1 thiÕt bÞ ngo¹i vi. C¸c háng hãc d¹ng nµy nhiÒu khi kh«ng ng¾t h¼n ch−¬ng tr×nh vµ ®Ó ch−¬ng tr×nh ch¹y sai l¹c ⇒ ch−¬ng tr×nh phôc håi lµ v« Ých, cÇn ch÷a l¹i m¸y vµ ch¹y l¹i ch−¬ng tr×nh tõ ®Çu. Gi¸ mang cña tÖp cã sù cè: dÉn ®Õn ch−¬ng tr×nh bÞ gi¸n ®o¹n v× thao t¸c vµo/ra kh«ng thùc hiÖn ®−îc ⇒ cã thÓ sö dông thñ tôc phôc håi.
 13. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh C¸c thñ tôc phôc håi Háng hãc m«i tr−êng m¸y tÝnh: mÊt ®iÖn, ®é Èm cao. NÕu ®iÖn ng¾t h¼n, ch−¬ng tr×nh bÞ gi¸n ®o¹n cã thÓ dïng thñ tôc phôc håi. Nh−ng nÕu ®iÖn chËp chên, ch−¬ng tr×nh kh«ng bÞ ng¾t h¼n ph¶i ch¹y l¹i ch−¬ng tr×nh tõ ®Çu. Háng hÖ ®iÒu hµnh: cã thÓ dïng thñ tôc phôc håi. Thùc hiÖn sai quy ®Þnh cña hÖ ®iÒu hµnh: v−ît qu¸ bé nhí hay v−ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh, ch−¬ng tr×nh bÞ ng−ng ⇒ cã thÓ dïng thñ tôc phôc håi. Lçi do lËp tr×nh sai: ch¼ng h¹n gÆp tr−êng hîp ch−a dù kiÕn trong ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng tr×nh dõng nh−ng ®Þnh vÞ ®−îc. Cã thÓ phôc håi th«ng tin sau khi ®· söa l¹i ch−¬ng tr×nh. NhÇm lÉn trong thao t¸c: sù phôc håi lµ cã Ých.
 14. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh C¸c thñ tôc phôc håi Ngoµi t¸c dông cña thñ tôc phôc håi nh− trªn, sù cµi ®Æt thñ tôc phôc håi cßn ph¶i ®−îc c©n nh¾c trªn c¸c mÆt sau Thêi gian bÞ mÊt do phôc håi: ngoµi môc ®Ých lÊy l¹i d÷ liÖu, cßn môc ®Ých tranh thñ thêi gian. NÕu thêi gian cho thñ tôc phôc håi lµ lín h¬n so víi viÖc ch¹y ch−¬ng tr×nh b×nh th−êng th× kh«ng cÇn thñ tôc phôc håi. Ch−¬ng tr×nh kh«ng b¾t ®Çu l¹i ®−îc khi ®· gi¸n ®o¹n: ch−¬ng tr×nh ch¹y theo ph−¬ng thøc mÎ cã thÓ b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu Ch−¬ng tr×nh ch¹y theo ph−¬ng thøc trùc tuyÕn sÏ kh«ng thÓ b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu ®−îc. ⇒ CÇn ph¶i cã dù kiÕn cho thñ tôc phôc håi. TÝnh phøc t¹p cña thñ tôc phôc håi vµ c¸c rµng buéc vÒ khai th¸c: nÕu thñ tôc phôc håi lµ qu¸ phøc t¹p th× cÇn c©n nh¾c kü. MÆt kh¸c cÇn l−u ý thñ tôc phôc håi ®ßi hái ph¶i dïng thªm nhiÒu file míi, nªn cÇn thªm thiÕt bÞ ngo¹i vi.
 15. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thñ tôc phôc håi Sao l−u ®Þnh kú Khi phôc håi sau sù cè gi¸n ®o¹n, ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c b−íc sau §äc c¸c gi¸ trÞ cuèi cïng cña c¸c biÕn mèc ®Þnh vÞ l¹i ®Çu ®äc c¸c file ®ang dïng Xö lý mét sè l« trªn c¸c file vËn ®éng, do cã mét sè l« ®ã ch−a râ lµ tr−íc khi bÞ gi¸n ®o¹n ®· ®−îc xö lý ch−a Khëi ®éng l¹i ch−¬ng tr×nh tõ chç bÞ ng¾t.
 16. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh CÊu tróc mét ch−¬ng tr×nh cã thñ tôc phôc håi Bèi c¶nh lµm viÖc cña ch−¬ng tr×nh cã thñ tôc phôc håi
 17. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh CÊu tróc mét ch−¬ng tr×nh cã thñ tôc phôc håi CÊu tróc cña ch−¬ng tr×nh cã phôc håi Hái nguêi dïng Ch¹y b×nh thêng hay ch¹y phôc håi Ch¹y thuêng hay Ch¹y b×nh thuêng Ch¹y phôc håi ch¹y phôc håi ----------------- ----------------- : §äc l¹i gi¸ trÞ cña ----------------- ----------------- c¸c biÕn mèc ®· : : cÊt gi÷ C¸c lÖnh ----------------- luu gi¸ trÞ ----------------- ----------------- c¸c biÕn : §Þnh vÞ l¹i c¸c ----------------- ------------------ ®Çu ®äc c¸c file mèc : : ----------------- ------------------ Xö lý c¸c file ----------------- : phiªn b¶n ®èi víi c¸c b¶n ghi ----------------- ------------------- kh«ng ch¾c lµ ®· : ®îc xö lý tríc ------------------ gi¸n ®o¹n
 18. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thñ tôc phôc håi C¸c lÖnh ghi nhËn c¸c biÕn mèc ®−îc chÌn vµo ch−¬ng tr×nh ë nh÷ng vÞ trÝ tïy thuéc lo¹i ch−¬ng tr×nh. Lo¹i ch−¬ng tr×nh qu¶n lý Th−êng ®−îc ®iÒu khiÓn bëi file dÉn trong ®ã c¸c biÕn mèc th−êng ®−îc ghi nhËn gi¸ trÞ sau n b¶n ghi ®−îc xö lý (n≥1; n = 20, 50, 100…) HoÆc cã thÓ lÊy biÕn mèc lµ sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Lo¹i ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n khoa häc kü thuËt: Th−êng ghi nhËn gi¸ trÞ biÕn mèc sau n lÇn lÆp, hoÆc sau kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh
 19. III. Kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n ctr×nh Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thñ tôc phôc håi C¸ch l−u tr÷ c¸c biÕn mèc L−u trªn mét file gäi lµ file phôc håi L−u nhiÒu bé tiÕp nhau theo thêi gian. File phôc håi cã thÓ tæ chøc theo 2 c¸ch Tæ chøc tuÇn tù: LÊp ®Çy file tuÇn tù b»ng c¸c gi¸ trÞ gi¶, råi ghi dÇn c¸c gi¸ trÞ thËt. Nhê cã sù ph©n biÖt gi÷a gi¸ trÞ gi¶ vµ gi¸ trÞ thËt, nªn sau sù cè, cã thÓ t×m ®−îc bé gi¸ trÞ ®−îc ghi cuèi cïng. Tæ chøc theo lèi ®u ®−a: chØ dïng 2 chç ®ñ hai bé, lu©n phiªn cho nhau. File nµy ph¶i viÕt vµ ®äc ®−îc theo lèi trùc tiÕp.
 20. IV. X©m ph¹m tõ con ng−êi Sù x©m ph¹m tõ con ng−êi Sù x©m h¹i v« t×nh, do nhÇm lÉn hoÆc bëi sù tß mß kh«ng cã ¸c ý Sù x©m h¹i cè ý cña nh÷ng kÎ cã môc ®Ých râ rÖt tÊn c«ng vµo hÖ thèng nh»m lÊy c¾p th«ng tin, ph¸ ho¹i th«ng tin, g©y ra c¸c quyÕt ®Þnh sai l¹c hoÆc g©y ra thÊt tho¸t, l·ng phÝ tµi s¶n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản