Phân tích thiết kế hệ thống P5

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
139
lượt xem
99
download

Phân tích thiết kế hệ thống P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống P5

 1. Phân tích thiết kế hệ thống Lớp Tin học 3 05/09/07 - 08/10/07 Nguyễn Hoài Anh Khoa công nghệ thông tin Học viện kỹ thuật quân sự nguyenhoaianh@yahoo.com
 2. Bµi 5. ThiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh §¹i c−¬ng M«dun ch−¬ng tr×nh C¸ch chuyÓn ®æi biÓu ®å d÷ liÖu thµnh l−îc ®å ch−¬ng tr×nh §Æc t¶ c¸c mo®un ch−¬ng tr×nh §ãng gãi thµnh mo®un t¶i
 3. I. §¹i c−¬ng Môc ®Ých X©y dùng mét kÕt cÊu ch−¬ng tr×nh ®óng ®¾n, hiÖu qu¶ mµ víi néi dung ®ã ng−êi lËp tr×nh cã thÓ viÕt ch−¬ng tr×nh mµ kh«ng cÇn hiÓu c¶ hÖ thèng. KÕt cÊu ch−¬ng tr×nh lµ tËp tÊt c¶ c¸c mo®un (®¬n thÓ) ®−îc s¾p xÕp theo mét trËt tù quy t¾c x¸c ®Þnh. KÕt cÊu ch−¬ng tr×nh ®−îc biÓu diÔn bëi l−îc ®å cÊu tróc ch−¬ng tr×nh
 4. I. §¹i c−¬ng Ph−¬ng ph¸p Ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ cã cÊu tróc. Ph−¬ng ph¸p nµy cho phÐp biÕn ®æi luång th«ng tin thµnh cÊu tróc ch−¬ng tr×nh C¸ch tiÕp cËn topdown. Cã 2 h−íng ph©n tÝch Ph©n tÝch theo biÕn ®æi Ph©n tÝch theo giao t¸c Hai h−íng ph©n tÝch cã thÓ tiÕn hµnh riªng biÖt, nh−ng th−êng ®−îc kÕt hîp ®Ó x©y dùng mét cÊu tróc ch−¬ng tr×nh duy nhÊt
 5. I. §¹i c−¬ng §Çu vµo DFD cña hÖ thèng con m¸y tÝnh vµ c¸c diÔn t¶ cña c¸c mo®un xö lý ThiÕt kÕ CSDL ThiÕt kÕ giao diÖn ThiÕt kÕ kiÓm so¸t §Çu ra L−îc ®å cÊu tróc: cho ta cÊu tróc tæng thÓ cña hÖ thèng con m¸y tÝnh d−íi d¹ng mo®un ch−¬ng tr×nh DiÔn t¶ c¸c mo®un ch−¬ng tr×nh
 6. I. §¹i c−¬ng C¸c c«ng viÖc Ph©n ®Þnh c¸c mo®un ch−¬ng tr×nh X¸c ®Þnh mèi liªn quan gi÷a c¸c mo®un lµ lêi gäi vµ c¸c ch−¬ng tr×nh trao ®æi DiÔn t¶ c¸c mo®un ch−¬ng tr×nh Gép c¸c mo®un thµnh ch−¬ng tr×nh (®ãng gãi mo®un t¶i) ThiÕt kÕ mÉu thö ch−¬ng tr×nh
 7. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh C¸c mo®un ch−¬ng tr×nh Mo®un ch−¬ng tr×nh lµ Mét ch−¬ng tr×nh con Mét nhãm lÖnh C¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña mo®un ch−¬ng tr×nh Th«ng tin vµo: c¸c th«ng tin lÊy tõ ch−¬ng tr×nh gäi nã Th«ng tin ra: c¸c th«ng tin tr¶ vÒ ch−¬ng tr×nh gäi nã Chøc n¨ng: lµ c¸c hµm biÕn ®æi tõ th«ng tin vµo tíi th«ng tin ra C¬ chÕ: lµ ph−¬ng thøc cô thÓ ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng Th«ng tin côc bé: lµ c¸c th«ng tin dïng riªng cho chøc n¨ng
 8. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh C¸c m«dun ch−¬ng tr×nh Ph©n lo¹i: cã 3 lo¹i m«dun Mo®un tuÇn tù: ®−îc gäi vµ thùc hiÖn mµ kh«ng bÞ ng¾t Mo®un t¨ng tr−ëng: cã thÓ bÞ ng¾t tr−íc khi kÕt thóc vµ sau ®ã cã thÓ ch¹y tiÕp t¹i thêi ®iÓm ng¾t Mo®un song song: thùc hiÖn ®ång thêi cïng víi mét sè mo®un kh¸c. §Ó gäi mét mo®un chØ cÇn biÕt c¸c ®Æc tr−ng ngoµi cßn ®Æc tr−ng trong thÓ hiÖn sù cµi ®Æc cña mo®un ®ã
 9. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh BiÓu diÔn c¸c m«®un trong l−îc ®å ch−¬ng tr×nh L−îc ®å ch−¬ng tr×nh BiÓu diÔn m«®un ch−¬ng tr×nh M«®un cã s½n KÕt nèi c¸c m«®un b»ng lêi gäi M«®un A gäi m«®un B, B thùc hiÖn xong sÏ quay vÒ A t¹i vÞ trÝ liÒn sau lêi gäi
 10. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh BiÓu diÔn c¸c m«®un trong l−îc ®å ch−¬ng tr×nh L−îc ®å ch−¬ng tr×nh KÕt nèi c¸c m«®un b»ng lêi gäi M«®un A gäi m«®un B råi gäi M«®un C (thø tù tõ tr¸i sang ph¶i) Mo®un A gäi m«®un B hoÆc gäi M«dun C tuú thuéc kÕt qu¶ cña phÐp chän
 11. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh BiÓu diÔn c¸c m«®un trong l−îc ®å ch−¬ng tr×nh L−îc ®å ch−¬ng tr×nh KÕt nèi c¸c m«®un b»ng lêi gäi M«®un A gäi m«dun B nhiÒu lÇn Th«ng tin chuyÓn giao gi÷a c¸c m«®un TruyÒn d÷ liÖu TruyÒn th«ng tin ®iÒu khiÓn
 12. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh BiÓu diÔn c¸c m«®un trong l−îc ®å ch−¬ng tr×nh VÝ dô: L−îc ®å ch−¬ng tr×nh cña hÖ thèng tÝnh l−¬ng Phô chÝnh L¬ng Phô cÊp cÊp h hÝn Phô ¬n gc chÝnh L¬ng L L¬ cÊp Phô cÊp n chÝ g nh
 13. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh BiÓu diÔn c¸c m«®un trong l−îc ®å ch−¬ng tr×nh NhËn xÐt: C¸c mo®un phÝa trªn mang tÝnh ®iÒu khiÓn lµm nhiÖm vô kÕt nèi c¸c m«®un C¸c m«®un cµng xuèng d−íi tÝnh ®iÒu khiÓn cµng gi¶m dÇn vµ t¨ng dÇn tÝnh xö lý biÕn ®æi th«ng tin NÕu triÓn khai tiÕp xuèng d−íi sÏ xuÊt hiÖn nh÷ng mo®un chØ chÕ biÕn th«ng tin vµ chóng ®−îc gäi tõ c¸c m«dun kh¸c.
 14. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh BiÓu diÔn c¸c m«®un trong l−îc ®å ch−¬ng tr×nh ChÊt l−îng cña l−îc ®å ch−¬ng tr×nh: ®−îc ®¸nh gi¸ trªn c¸c tiªu chÝ: sù t−¬ng t¸c, sù cè kÕt, ph¹m vi. Sù t−¬ng t¸c Lµ sù ¶nh h−ëng lÉn nhau gi÷a c¸c m«®un Sù t−¬ng t¸c cµng láng lÎo, cµng ®¬n gi¶n cµng tèt V× thiÕt kÕ c¸c m«®un ®éc lËp víi nhau ®Ó cã nhiÒu thuËn lîi khi söa ch÷a hÖ thèng Cã nhiÒu lo¹i t−¬ng t¸c T−¬ng t¸c vÒ néi dung: m«®un nµy can thiÖp vµo néi dung cña m«®un kh¸c ⇒ t−¬ng t¸c nµy cÇn lo¹i bá T−¬ng t¸c vÒ ®iÒu khiÓn: m«®un nµy chuyÓn th«ng tin ®iÒu khiÓn ®Ón m«®un kh¸c ⇒ vi ph¹m nguyªn t¾c che dÊu nªn cµng Ýt cµng tèt T−¬ng t¸c vÒ d÷ liÖu: c¸c m«®un trao ®æi d÷ liÖu víi nhau ⇒ b¾t buéc ph¶i chÊp nhËn, nh−ng cµng ®¬n gi¶n cµng tèt
 15. II. Mo®un ch−¬ng tr×nh BiÓu diÔn c¸c modul trong l−îc ®å ch−¬ng tr×nh ChÊt l−îng cña l−îc ®å ch−¬ng tr×nh: Sù cè kÕt Lµ sù g¾n bã vÒ mÆt logic gi÷a c¸c phÇn trong néi bé mét m«®un Sù cè kÕt cµng cao cµng tèt ®Ó dÔ ph¸t hiÖn lçi vµ dÔ b¶o tr× §Ó cã sù cè kÕt tèt mçi m«®un chØ thùc hiÖn mét chøc n¨ng Ph¹m vi Ph¹m vi ®iÒu khiÓn cña 1 modul lµ chÝnh modul ®ã vµ c¸c modul ®−îc gäi nã Ph¹m vi ¶nh h−ëng cña mét quyÕt ®Þnh lµ mäi m«®un chÞu ¶nh h−ëng cña quyÕt ®Þnh ®ã Mét thiÕt kÕ tèt lµ ph¹m vi ¶nh h−ëng n»m trong ph¹m vi ®iÒu khiÓn vµ c¸c quyÕt ®Þnh cã miÒn ¶nh h−ëng cµng bÐ cµng tèt
 16. III. C¸ch chuyÓn ®æi DFD thμnh l−îc ®å CT Yªu cÇu chung §èi víi mçi DFD cña hÖ thèng con, ph¶i lËp mét l−îc ®å ch−¬ng tr×nh (LCT) t−¬ng øng. LCT ®¹t c¸c yªu cÇu NhiÖm vô cña mäi chøc n¨ng xö lý trong DFD ph¶i ®−îc chuyÓn hÕt vµo c¸c m«®un ch−¬ng tr×nh cña LCT Thªm c¸c mo®un vµo/ra (giao diÖn víi ng−êi dïng hay truy cËp CSDL), vµ ®Æc biÖt lµ thªm c¸c m«®un ®iÒu khiÓn lµm nhiÖm vô dÉn d¾t qu¸ tr×nh xö lý. ThiÕt lËp c¸c lêi gäi (kÌm víi c¸c th«ng tin chuyÓn giao) gi÷a c¸c m«®un, ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh thùc thi cña ch−¬ng tr×nh
 17. III. C¸ch chuyÓn ®æi DFD thμnh l−îc ®å CT Yªu cÇu chung VÝ dô: xÐt mét phÇn cña hÖ con 2.2 cña hÖ cung øng vËt t− SH HM G T S H +
 18. III. C¸ch chuyÓn ®æi DFD thμnh l−îc ®å CT Yªu cÇu chung VÝ dô: xÐt mét phÇn cña hÖ con 2.2 cña hÖ cung øng vËt t− Ph¸t hµng Sè gh hiÖu µn hµ u Sè hiÖu ghµng a o iÖ g ng gi è h S Sè hµn Sè hiÖu pxëng hi g m Öu hµ u Æt iÖ ng Sè hiÖu mhµng m èh Sè xën S hi g p Öu LÊy SHGH vµ T×m ®/c ph¸t In phiÕu ph¸t SHMH hµng hµng iÖu è h ng S µ Sè Sè hiÖ px hiÖu gh ®h µn u ën iÖu iÖu g g è h µng è h µng S h Sè S n mh hiÖu mh ®¬ µn g T×m SHDT vµ T×m SH§H SHPX
 19. III. C¸ch chuyÓn ®æi DFD thμnh l−îc ®å CT TriÓn khai trªn xuèng Mét LCT víi c¸c m«®un vµ c¸c lêi gäi cña nã t¹o nªn mét sù ph©n cÊp ⇒ c¸ch thµnh lËp LCT tèt nhÊt lµ triÓn khai dÇn tõ trªn xuèng Sù triÓn khai trªn xuèng cã thÓ kÕt hîp chÆt chÏ víi sù ph©n møc c¸c DFD mµ ta thu ®−îc tõ giai ®o¹n ph©n tÝch Gi¶ sö DFD møc ®Ønh cã d¹ng sau
 20. III. C¸ch chuyÓn ®æi DFD thμnh l−îc ®å CT TriÓn khai tõ trªn xuèng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản