Phân tích tình hình doanh thu bán hàng

Chia sẻ: ninhdiachu

Mục đích phân tích: nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Qua đó thấy được mức độ hoàn thành của chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện doanh thu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phân tích tình hình doanh thu bán hàng

CHƯƠNG II: PHÂN TICH TINH HINH DOANH
́ ̀ ̀
́ ̀
THU BAN HANG

I. Muc đich và nguôn tai liêu phân tich
̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́
II. Phân tich doanh thu trong nước
́
III. ́ ́
Phân tich doanh thu xuât khâủ
1
I. Muc đich và nguôn tai liêu phân tich
̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́
́ ̣
1.Khai niêm
 Doanh  thu  lµ  tæng  gi¸  trÞ  cña 
c¸c  lîi  Ých  kinh  tÕ  doanh 
nghiÖp  ®∙  thu  ®­îc  hoÆc  sÏ  thu 
®­îc  trong  kú  kÕ  to¸n  gãp  phÇn 
lµm tăng vèn chñ së h­u.
 Doanh  thu  b¸n  hµng  vµ  cung  cÊp 
dÞch  vô  lµ  tæng  gi¸  trÞ  cña 
viÖc  b¸n  hµng  vµ  cung  cÊp  dÞch 
vô  mµ  doanh  nghiÖp  ®∙  thu  ®­îc 
2
2. Ý nghia cua viêc tăng doanh thu
̃ ̉ ̣
* Đôi với xã hôi:
́ ̣
- Gop phân thoa man tôt hơn nhu câu cua người tiêu dung
́ ̀ ̉ ̃ ́ ̀ ̉ ̀
- ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉
Thuc đây san xuât phat triên
- Đam bao cân đôi cung câu, ôn đinh giá cả thị trường.
̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̣
- Mở rông giao lưu kinh tế giữa cac vung miên
̣ ́ ̀ ̀
3
2. Ý nghĩa của việc tăng doanh thu

*Đôi với doanh nghiêp
́ ̣
- Là điêu kiên để DN thực hiên chức năng kinh doanh
̀ ̣ ̣
- Là điêu kiên để DN thu hôi vôn nhanh, bù đăp chi phí
̀ ̣ ̀ ́ ́
phat sinh trong quá trinh kinh doanh.
́ ̀
- Là điêu kiên để doanh nghiêp mở rông kinh doanh, tao
̀ ̣ ̣ ̣ ̣
công ăn viêc lam và nâng cao đời sông người lao đông
̣ ̀ ́ ̣
- Là điêu kiên để DN thực hiên nghia vụ với ngân sach
̀ ̣ ̣ ̃ ́
nhà nước.

4
̣ ́ ́
3. Muc đich phân tich

- Nhân thức và đanh giá môt cach đung đăn, toan
̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀
diên và khach quan tinh hinh thực hiên cac chỉ
̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́
tiêu doanh thu ban hang cua doanh nghiêp. Qua đó
́ ̀ ̉ ̣
thây được mức độ hoan thanh cua chỉ tiêu kế
́ ̀ ̀ ̉
̣ ́
hoach doanh thu ban hang cua doanh nghiêp.̀ ̉ ̣
- Tim hiêu nguyên nhân chủ quan và khach quan
̀ ̉ ́
anh hưởng đên kêt quả thực hiên doanh thu
̉ ́ ́ ̣
- Đề ra biên phap thich hợp nhăm đây manh ban
̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́
̀
hang, tăng doanh thu.
5
4. Nguôn thông tin sử dung
̀ ̣
- Cac chỉ tiêu kế hoach doanh thu ban hang cua doanh
́ ̣ ́ ̀ ̉
nghiêp trong kỳ ̣
- Cac số liêu kế toan doanh thu ban hang bao gôm cả kế
́ ̣ ́ ́ ̀ ̀
toan tông hợp và kế toan chi tiêt cac hợp đông ban
́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́
hang và cac đơn đăt hang
̀ ́ ̣ ̀
- Cac thông tin kinh tế thị trường, sự biên đông vê giá cả
́ ́ ̣
cac măt hang mà doanh nghiêp kinh doanh
́ ̣ ̀ ̣
- Chế độ chinh sach về thương mai, chinh sach tai chinh
́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́
– tin dung và cac chinh sach khac có liên quan đên hoat
́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣
̣
đông kinh doanh cua doanh nghiêp ̉ ̣ 6
II. Phân tich doanh thu trong nước
́
1. Phân tich tinh thinh thực hiên doanh thu qua
́ ̀ ̀ ̣
nhiêu kỳ
̀
2. Phân tich doanh thu theo tông mức và kêt câu
́ ̉ ́ ́
3. Phân tich cac nhân tố anh hưởng đên doanh
́ ́ ̉ ́
thu trong nước.
7
1. Phân tich tinh hinh thực hiên doanh thu
́ ̀ ̀ ̣
qua nhiêu kỳ
̀

̣ ́
Muc đich phân tich ́
- Nhăm đanh giá tinh hinh thực hiên doanh
̀ ́ ̀ ̀ ̣
thu qua nhiêu kỳ qua đó thây được xu
̀ ́
hướng biên đông và quy luât phat triên cua
́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉
chỉ tiêu doanh thu.
- Lam căn cứ xây dựng kế hoach doanh thu
̀ ̣
cho cac kỳ tới 
́

8
Phương phap phân tich
́ ́
- Tôc độ phat triên đinh gôc
́ ́ ̉ ̣ ́
Yi
Toi = x100
Yo

- Tôc độ phat triên liên hoan
́ ́ ̉ ̀
Yi
Ti = x100
Y(i −1)9
Ví dụ bai tâp số
̀ ̣
Cac chỉ tiêu
́ Năm N Năm Năm Năm Năm
N+1 N+2 N+3 N+4
1.Doanh thu chung thitrường 51008 77625 95800 115143 145667
2.Doanh thu cua DN ̉ 5100.8 6210 7185 8060 8740
3.Tôc độ phat triên ĐG
́ ́ ̉ 100 121,75 140,86 158,01 171,34
4. Tôc độ phat triên LH
́ ́ ̉ - 121,75 115,70 112,18 108,44
5. Khả năng chiêm linh TT
́ ̃ 10 8 7,5 7 6
Chỉ số giá binh quân so
̀ 1,0 1,15 1,17 1,05 1,02
́
sanhLH
10
 Cycle Diagram
You can briefly add outline of this slide page in this text box.Theo 
Theo 
ph­¬ng 
®¬n vÞ 
thøc 
trùc 
b¸n
thuéc

Theo 
c¸c  KÕt cÊu DThu
nhãm 
mÆt 
hµng Theo 
nghiÖp 
Theo 
vô 
hình th­ kinh 
c thanh  doanh
to¸n
www.themegallery.co
m
́ ́ ̀
Phân tich doanh thu ban hang & CCDV
theo tông mức và kêt câu
̉ ́ ́
 Nghiệp vụ kinh doanh: bán hàng hóa, sản phẩm,
cung cấp dịch vụ
 Nhóm, mặt hàng: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3
 Phương thức bán: bán buôn, bán lẻ, bán đại lý
 Phương thức thanh toán: trả ngay, trả chậm
 Đơn vị trực thuộc: đơn vị A, đơn vị B, Đơn vị C
 Theo tháng, quý : quý 1, quý 2, quý 3, quý 4


12
Phương phap phân tich
́ ́
Cac chỉ tiêu
́ Kỳ gôc
́ Kỳ bao
́ ́
So sanh KBC/
caó KG
ST TT ST TT ST TL TT
̉
Tông doanh thu
́
Trong đo:
-
-


13
Phân tich cac nhân tố anh hưởng đên
́ ́ ̉ ́
́ ̀
doanh thu ban hang & CCDV
 Nhân tố đinh lượng
̣
 Nhân tố đinh tinh
̣ ́
14
Phân tich anh hưởng cua số lượng hang
́ ̉ ̉ ̀
ban và giá ban đên doanh thu M = Q.P
́ ́ ́
M0 = 0P
Q 0

M1 = 1P
Q 1
∆ =M 1 − o
M M
∆M
TL ↑
↓= 100
M0
Anh hưởng cua Q đên M:
̉ ̉ ́
ST = Q1 P0 − Q0 P0 = ∆ M (Q)
∆ M (Q)
TL = 100
M0
Anh hưởng cua P đên M
̉ ̉ ́
ST = Q1 P1 − Q1 P0 = ∆ M ( P)
∆ M ( P)
TL = 100
M0
15
Biêu phân tich anh hưởng cua Q,P đên doanh
̉ ́ ̉ ̉ ́
thu
Chỉ tiêu M0 M1(P0) M1 ↑↓ chung M ̉
T giam M doQ ̉
T giam M do P
ST TL ST TL ST TL

́
Nhom A
Nhom B́
̉
Tông
16
Phân tich anh hưởng cua số lượng lao đông
́ ̉ ̉ ̣
(T), NSLĐBQ (W)

TH1: Nêu đk cho biêt M, T thì ta có M=T.W; (W= M/T)
́ ́
Anh hưởng cua T đên M
̉ ̉ ́
ST = T1Wo − T0W0 = ∆M (T )
∆M (T )
TL = 100
M0
Anh hưởng cua W đên M
̉ ̉ ́
ST = T1W1 − T1W0 = ∆M (W )
∆M (W )
TL = 100
M0
Tông anh hưởng
̉ ̉
∑ ST = ∆M (T ) + ∆M (W )
∆M (T ) + ∆M (W )
∑ TL = 100
M0
17
Phân tich anh hưởng cua số lượng lao đông
́ ̉ ̉ ̣
(T), NSLĐBQ (W)
TH2: Nêu đk cho biêt: tông doanh thu (M), tông lao đông (T), ngay
́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀
̀ ̣
lam viêc BQ (S); M = T.S.W; W= M/T.S
Anh hưởng cua T đên M:
̉ ̉ ́
ST = T1 S 0W0 − T0 S 0W0 = ∆M (T )
∆M (T )
TL = 100
M0
Anh hưởng cua S đên M:
̉ ̉ ́
ST = T1 S1W0 − T1 S 0W0 = ∆M ( S )
∆M ( S )
TL = 100
M0
Anh hưởng cua W đên M:
̉ ̉ ́
ST = T1 S1W1 − T1 S1W0 = ∆M (W )
∆M (W )
TL = 100
M0
Tông anh hưởng:
̉ ̉
∑ ST = ∆ M (T ) + ∆ M ( S ) + ∆ M (W )
∆ M (T ) + ∆ M ( S ) + ∆ M (W )
∑ TL = 100
M0
18
Chú y:
́


Nêu trong trường hợp doanh thu có sự biên đông cua giá thì
́ ́ ̣ ̉
NSLĐ binh quân kỳ phân tich phai tinh theo giá kỳ gôc theo
̀ ́ ̉ ́ ́
công thức
                −         hoăc
M 1 ( P0 ) ̣
− M 1 ( P0 )
W1 ( P0 ) = ; W1 ( P0 ) =
T1 T1 S1
Khi đó anh hưởng cua W đên M được xac đinh băng công thức
̉ ̉ ́ ́ ̣ ̀

ST = T1W1 ( P0 ) − T1W0 = ∆ M (W )
ST = T1 S1W1 ( P0 ) − T1 S1W0 = ∆ M (W )
19
Chú y:
́
Anh hưởng cua Q, P: nhom 1
̉ ̉ ́
Anh hưởng cua T, W: nhom 2
̉ ̉ ́
Tông anh hưởng cua nhom 2 luôn luôn băng anh hưởng cua
̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̉
Q đên biên đông doanh thu.Tức la:
́ ́ ̣ ̀

∆M (T ) + ∆M (W ) = ∆M (Q)


∆M (T ) + ∆M ( S ) + ∆M (W ) = ∆M (Q)20
Phân tich cac nhân tố đinh tinh anh
́ ́ ̣ ́ ̉
hưởng đên doanh thu
́
 Nhân tố bên ngoai doanh nghiêp
̀ ̣
- Tinh hinh phat triên kinh tế và thu nhâp cua
̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̉
dân cư
- Sự thay đôi về thị hiêu cua người tiêu dung
̉ ́ ̉ ̀
- Sự thay đôi về tinh hinh san xuât
̉ ̀ ̀ ̉ ́
- Sự thay đôi về cac chinh sach quan lý kinh
̉ ́ ́ ́ ̉
tế cua Nhà nước…
̉
21
Phân tich cac nhân tố đinh tinh anh
́ ́ ̣ ́ ̉
hưởng đên doanh thu
́
 Nhân tố bên trong doanh nghiêp
̣
- Cơ câu măt hang kinh doanh
́ ̣ ̀
- ̣ ̉
Đia điêm kinh doanh
- Uy tin, thương hiêu cua doanh nghiêp
́ ̣ ̉ ̣
- Chât lượng hang hoa
́ ̀ ́
- Trinh độ ban hang cua nhân viên
̀ ́ ̀ ̉

22
Phân tich tinh hinh quan lý và sử dung
́ ̀ ̀ ̉ ̣
̣
lao đông
Cac chỉ tiêu
́ Năm Năm ́
So sanh NN/NT
trước nay
ST TL

̉
1.Tông doanh thu M1(P0)
̉ ̣
2. Tông lao đông
3. Số ngay lam viêc binh quân
̀ ̀ ̣ ̀
4. Năng suât lao đông BQ/ người
́ ̣
23
Phân tich tinh hinh quan lý và sử dung
́ ̀ ̀ ̉ ̣
̣
lao đông
Cac chỉ tiêu
́ Năm ́
Năm So sanh NN/NT
trước nay
ST TL

̉
1.Tông doanh thu
̉ ̣
2. Tông lao đông
- Lao đông trực tiêp
̣ ́
Trong đó
́
- Nhân viên ban hang ̀
4. Năng suât lao đông BQ/ người
́ ̣
́ ̣
5. Năng suât lao đông NVBH
6. Tỷ lệ phân bổ NVBH/LĐTT
7. Tỷ lệ phân bổ LĐTT/Tông LĐ
̉ 24
www.themegallery.co
m
Phân tich anh hưởng cua cơ câu lao đông
́ ̉ ̉ ́ ̣
́
đên NSLĐ bình quânM M TBH TTT
W= = x x
Σ T TBH TTT Σ T
26
Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố quỹ hàng
hóa

Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tồn kho, mua hàng và hao hụt
hàng hóa với chỉ tiêu dthu bán hàng (theo giá vốn) được
thể hiện bằng công thức:
d1 + N = B + H + d2


B = d1 + N – H – d2
Trong đó: d1 : Tồn kho hàng hóa đầu kỳ
N: Hàng mua vào trong kỳ
B: Doanh số bán ra trong kỳ
H: Hao hụt trong kỳ
d2 : Tồn kho hàng hóa cuối kỳ
27
Biểu 2.6 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố quỹ hàng
hóaNhóm Bán Tăng Các nhân tố ảnh hưởng đến B
hàng KH TH giảm D1 N H D2
Bán


Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Tổng
2.3.2 Phân tích các nhân tố định tính
www.themegallery.co
m
2.3.2.1 Các nhân tố bên trong
You can briefly add outline of this slide page in this text box.
Chất lượng hàng Mặt hàng và
hóa và bao gói chính sách bán
hàng, KD


Ntố bên  Dịch vụ
Uy tín của DN trong trong và
sau bán


Vị trí điểm
bán, quảng cáo
và tiếp thị Mạng lưới
phân phối của
www.themegallery.co
m DN
2.3.2.2 Các nhân tố bên ngoài

Môi trường vi mô Môi trường vĩ mô
 Khách hàng  Môi trường xã hội
 Đối thủ cạnh tranh  Môi trường tự nhiên
 Các nhà cung ứng  Môi trường kinh tế
 Công chúng trực tiếp  Môi trường công nghệ
 Môi trường chính trị, xã hội
 Môi trường văn hóa
www.themegallery.co
m
2.4. Phân tích doanh thu xuất khẩu
2.4.1. Đặc điểm của kinh doanh xuất khẩu và
nhiệm vụ phân tích.
2.4.2. Phân tích khái quát sự biến động của doanh
thu xuất khẩu qua từng thời kỳ.
2.4.3. Phân tích doanh thu xuất khẩu theo tổng
mức và kết cấu.
2.4.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh
thu xuất khẩu.
2.4.5. Phân tích hiệu quả hợp đồng xuất khẩu
www.themegallery.co
m
Đặc điểm cơ bản của kinh doanh
XK
 Kinh doanh xuÊt khÈu cã thÞ tr­êng réng lín 
ngoµi n­íc, chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín cña sù 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong n­íc vµ tinh hinh 
thÞ tr­êng n­íc ngoµi.
 Ng­êi mua thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau, cã 
trinh ®é qu¶n lý, phong tôc, tËp qu¸n tiªu 
dïng ë tõng khu vùc, tõng quèc gia trong 
tõng thêi kú.
 DiÒu kiÖn ®Þa lý, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, 
®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n cã ¶nh 
h­ëng kh«ng Ýt ®Õn qu¸ trinh kinh doanh, 
thêi gian giao hµng vµ thanh to¸n cã kho¶ng 
c¸ch kh¸ xa.
www.themegallery.co
m
Ph©n tÝch kh¸i qu¸t sù biÕn 
®éng doanh thu xuÊt khÈu 
qua nhiÒu kú
- Tôc độ phat triên đinh gôc
́ ́ ̉ ̣ ́
Yi
Toi = x100
Yo

- Tôc độ phat triên liên hoan
́ ́ ̉ ̀
Yi
Ti = x100
Y(i −1)34
Phân tích doanh thu xuất khẩu theo
tổng mức và kết cấu
35
2.4.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu
XK


* Doanh thu xuất khẩu tính theo ngoại tệ:

Doanh thu XK = Số lượng XK x Đơn giá XK (ngoại tệ)
M=QxP

* Doanh thu xuất khẩu tính theo tiền VNĐ:

Doanh thu XK = Số lượng XK x Đơn giá XK x Tỷ giá
M=QxPxR

www.themegallery.co
m
Các SL XK Giá XK TG Q1 Q1 Q1 Qo CL Tăng Tăng Tăng
chỉ P1R P1 Po PoR chung giảm do giảm do giảm do
tiêu 1 R0 Ro o Q P R
KH TH KH TH KH TH ST TL ST TL ST TL ST TLDthu
www.themegallery.co
m
2.4.5 Phân tích hiệu quả của
hợp đồng XK
www.themegallery.co
m
www.themegallery.co
m
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản