PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Chia sẻ: fusi509

Công cụ Scenario Manager giúp ta giải quyết bài toán trên, cụ thể như sau: - Cho phép ta định nghĩa tập các danh sách chứa các yếu tố đầu vào cần thay đổi đặt tên cho mỗi danh sách đó. - Cho phép ta lựa chọn danh sách chứa yếu tố đầu vào để tạo bảng tổng kết. - Tự động tính toán lại khi thay đổi bất kỳ yếu tố đầu vào nào thay đổi.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản