PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG

Chia sẻ: tuyetsuongnguyen

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG

Contents


Khai niêm về tin dung
́ ̣ ́ ̣


Vai trò cua tin dung
̉́ ̣


̉
Câu hoi
Khai niêm vê
́ ̣ ̀ tin
́ dung
̣
Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm
của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng, là việc một bên (bên
cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên
đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho
vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi
suất.
Vai trò cua ti
̉ n dung
́ ̣


1 2 3

Tin  dung  thuc  đấy  Tin  dung  gop  phần 
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́
Tin dung thuc đây
qua  trinh  tai  san  mơ  rộng  quan  hệ 
́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉
cac doanh nghiêp
xuât mở rộng va gop  hơp tac quốc tế
́ ̀́ năng cao hiêu quả
̣ ̣ ́
phân  điều  tiết  vi  mô 
̀ ̃ ̣ ̣ ̉ ́
hoat đông san xuât
nên kinh tế
̀ – kinh doanh
Tin dung thuc đây quá trinh tai san xuât mở rông và gop phân điêu tiêt vĩ mô nên kinh tế
́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀
̣ ̣ ̉ ́ ̉
Hoat đông san xuât cua Doanh
̣
nghiêp

Dự trữ ̉ Lưu
San
́
xuât thông
́ ̀ ́ thừa nguôn vôn
̀ ́
thiêu nguôn vôn Cho vay


̣ ̣ ́
Hoat đông tin
̣
dung


Khôi lượng tiên măt trong
́ ̀ ̣
̣ ̀ ́
Huy đông nguôn vôn Gửi NH
lưu thông giam, cho nên lam
̉ ̀
̀ ̃
nhan rôi
̉ ̣ ́
giam lam phat́ ̣ ́
DN tiêp tuc tai Cho vay
san xuât, mở
̉ ́
̣
rông

Lai xuât, lợi tức
̃ ́Mở rông san xuât
̣ ̉ ́
Lượng tiên dư thừa trong thị trường nêu không được huy đông và sử dung
̀ ́ ̣ ̣
kip thời có thể anh hưởng xâu đên đên tinh hinh lưu thông tiên tệ dân đên
̣ ̉ ́ ́ ́̀ ̀ ̀ ̃ ́
mât cân đôi trong quan hệ hang – tiên và hệ thông giá cả bị biên đông là
́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣
điêu không thể tranh khoi
̀ ́ ̉Quan hệ tiên - hang
̀ ̀
̀ ̀ ̀
Tiên > Hang : tiên Khi đem số tiên đó ̀
dư thừa thì rât ́ ̣
thông qua hoat
nhiêu, không được
̀ đông tin dung là
̣ ́ ̣
sử dung đung muc
̣ ́ ̣ cho vay, thì lam ̀
đich, trong khi đó
́ ̀ ̀
cho Tiên ~ Hang
hang thì khan hiêm
̀ ́ -- giá cả binh ôn,
̀ ̉
vì không có vôn để ́ lượng tiên dư thừa
̀
san xuât---- giá cả
̉ ́ han chế , giam lam
̣ ̉ ̣
̣ ́
cao--- lam phat, ́
phat
đông tiên mât giá
̀ ̀ ́
Mở rông công tac thanh toan không dung tiên măt--- giam sử dung tiên măt trong kinh tế
̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣
́ ̣ ̀ ̀
Tin dung ngân hang Cho vay liên ngân hang
Linh vực san xuât
̃ ̉ ́ Linh vực phi san xuât
̃ ̉ ́
́ ́ Khu vực Khu vực Đâu tư tai chinh
̀ ̀ ́
Cho vay
Trai phiêu
Nhà nước Tư nhân ̀ (chứng khoan, bât
́ ́
chinh phủ
́ Tiêu dung
̣ ̉
đông san)Phân chia dong chay vôn từ hệ thông tin dung ngân hang
̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀
Tin dung thuc đây cac doanh nghiêp năng cao hiêu quả hoat đông san xuât – kinh doanh
́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́

VCB: Lãi suất 17-19%/năm
Lai xuât, lợi tức
̃ ́
AGB: Tối thiểu 17%-20,5%/ năm.


́ ̣
Tin dung (cho vay)
Người cho vay Người đi vay
Mở rông san
̣ ̉ Nâng cao ……
́ chât lượng
́
xuât kinh
̉ ̉
doanh san phâm ,
mở rông quy
̣DN nâng cao hiêu quả hoat
̣ ̣
̣
đông


Đat lợi nhuân cao
̣ ̣
Trả lai xuât, lợi tức
̃ ́
Tin dung gop phân mở rông quan hệ hợp tac quôc tế
́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́
NGUỒN VIỆN TRỢ ODA
Ngân sách tài trợ của IFAD cho
CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT
Việt Nam
NAM
̣ ̣ ́ ̣
Hoat đông tin dung
DN trong nước DN nước ngoai
̀Viên trợ, tai
̣ ̀ ́
Cho vay, Thanh toan
mượn trợ toan quôc tế
́ ́


́ ̣ ̉ ̀ ́
Xuât nhâp khâu hang hoa,
14 tổ chức tín dụng
̣
nguyên liêu
quốc tế cho PVEP vay Mở rông ̀ quan hệ với nhiêu nước, gia
̣vê chinh trị ̀
Nhiêu nganh Phat liên̉ quań quań hệ
́ ́
430 triệu USD ̀ nghề triên môi đên tin nhâp nhiêu tổ chức kinh tế
̀ ́
̣ ̀
dung ra đời, hinh thanh môi quan hệ
̣ ̀ ̀ ̃
giữa người đi Phatvà người cho vayhệ về ngoai giao
vaý triên môi quan
̉ ́ ̣

Thuc đây nên kinh tê, xã hôi phat triên
́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̉

Thuc đây sự liên kêt giữa cac nước
́ ̉ ́ ́
Việt Nam luôn được coi là một trong
Thuc đây quá trinh phân côngữnghquốc ́gia sử ḍ ụng hiệu quả vốn
́ ̉ ̀ nh và ợp tac lao đông
ODA nhất trên thế giới, đưa tỷ lệ đói
nghèo giảm từ khoảng 58% năm 1992
xuống khoảng 15% năm 2007
Câu hoi
̉
Theo ban những nhân đinh sau là đung hay sai ?
̣ ̣ ̣ ́Tin dung là câu nôi giữa tiêt kiêm và đâu tư
́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀
1

Tin dung gop phân thuc đây quá trinh tich tụ và tâp trung vôn
́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́
2

Tin dung gop phân thực hiên chinh sach xã hôi
́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣
3

Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển
4 và ngành kinh tế mũi nhọn
Tin dung là câu nôi giữa tiêt kiêm và đâu tư
́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀
1

Tin dung là đông lực kich thich tiêt kiêm đông thời là phương tiên đap ứng nhu câu về
́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀
vôn cho đâu tư phat triên
́ ̀ ́ ̉


̣ ̃ ́
Nhân lai suât (bên cho vay)
Cho vayCó nguôn vôn đâu tư phat triên (bên đi vay)
̀ ́ ̀ ́ ̉
Tin dung gop phân thuc đây quá trinh tich tụ và tâp trung vôn
́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́
2
Hoat đông cua ngân hang là tâp
̣ ̣ ̉ ̀ ̣
trung vôn tiên tệ tam thời chưa sử
́ ̀ ̣
dung, trên cơ sở đó cho vay cac
̣ ́
đơn vị kinh tê. Măc khac quá trinh
́ ̣ ́ ̀
đâu tư tin dung được thực hiên
̀ ́ ̣ ̣
môt cach tâp trung, chủ yêu là cho
̣ ́ ̣ ́
cac xí nghiêp lớn, những xí nghiêp
́ ̣ ̣
khinh doanh hiêu quả ̣
Tin dung gop phân thực hiên chinh sach xã hôi
́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣
3


Vì thông qua hoat đông tin dung, cac tổ
̣ ̣ ́ ̣ ́
chưc tin dung phân phôi nguôn vôn
́ ́ ̣ ́ ̀ ́
̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́
cua minh đung muc đich, đung đôi
tượng. Đung thời gian, đia điêm.
́ ̣ ̉


Vd ngân hang chinh sach xã hôi cho
̀ ́ ́ ̣
cac hộ ngheo vay vôn lam ăn, cho sinh
́ ̀ ́ ̀
̀ ̣
viên vay tiên đi hoc …
̀ Phuc vụ cá nhân và công đông
̣ ̣ ̀
Tên ngân hang


Eximbank 35.3


MD bank 21.42


SHB bank 24.02Tỷ trong dư nợ cho vay theo nganh (tinh 31/12/2010)
̣ ̀ ́
Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành
4 kinh tế mũi nhọnTrong thời kì tập trung phát triển công
nghiệp và ưu tiên cho xuất khẩu …
Nhà nước đã tập trung tín dụng để tài
trợ phát triển các ngành đó, từ đó tạo
điều kiện phát triển các ngành khác
̀ Cho vay xây dựng ̣ ̣ ̀ ́
Tên ngân hang Cho vay hoat đông tai chinh

Eximbank 6.98 1.74
4.9(hoat đông kd tai san và dich
̣ ̣ ̀̉ ̣
Ocean bank 22.3
vụ tư vân)
́
Western bank 20.42 1.59
SHB bank 11.06 2.44
Viet A bank 19.49Tỷ trong dư nợ cho vay theo nganh (tinh 31/12/2010)
̣ ̀ ́
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản