Phản ứng nhiệt phân

Chia sẻ: luongyen

Là phản ứng phân huỷ phân tử một hợp chất thành nhiều phân tử chất khác dưới tác dụng của nhiệt. Hợp chất càng bền, bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

Nội dung Text: Phản ứng nhiệt phân

 

  1. Chương V: phản ứng nhiệt phân Chủ nhật, 17 Tháng 5 2009 12:45 Thầy Trung Hiếu I. Định nghĩa: Là phản ứng phân huỷ phân tử một hợp chất thành nhi ều phân t ử ch ất khác d ưới tác dụng của nhiệt. Hợp chất càng bền, bị phân hủy ở nhiệt độ cao. II. Một số phản ứng nhiệt phân quan trọng: 1) Nhiệt phân muối:
  2. * Muối của các oxaxit chứa nguyên tố có hoá trị cao: bị nhiệt phân luôn luôn có 2. Các hiđroxit kim loại: * Không tan được trong nước: * Tan được trong nước: không bị nhiệt phân hoặc rất khó nhiệt phân: không phản ứng * Nhiệt phân trong không khí (hoặc gốc axit có tính oxi hoá), s ố oxi hoá kim lo ại có th ể tăng:
  3. Trung Hiếu 52: a) Thế nào là sự nhiệt phân một hợp chất hoá học? Sự nhiệt phân có phải là một quá trình oxi hoá khử không? Nêu ví d ụ. b) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau: M(OH)n,; M2(CO3)n; M(NO3)n; M2(SO4)n (sản phẩm tạo thành là oxit kim loại). c) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các muối sau: NaHCO3 Mg(HCO3)2, Na2SO4.10H2O, FeSO4 (tạo SO2, O2, oxit Fe) d) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau đây: (NH4)2CO3, Ba(HCO3)2, AgNO3, KNO3, Fe(NO3)3; (NH4)3PO4. Hướng dẫn giải a) Sự nhiệt phân: là quá trình phân tích một chất thành hai hay nhi ều ch ất khác d ưới tác d ụng c ủa nhi ệt. Sự nhiệt phân có thể là oxi hoá khử hoặc không oxi hoá khử. Ví dụ b) Các phản ứng nhiệt phân:
  4. Trung Hiếu 53: Trong mỗi chén sứ A, B, C đựng một muối nitrat. Nung các chén ở nhiệt độ cao trong không khí tới các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó làm ngu ội, thấy: * Trong A không còn lại dấu vết gì. * Cho dung dịch HCl vào B, thoát ra khí không màu (hoá nâu trong không khí). * Trong C còn lại chất rắn màu nâu. Hãy xác định muối nitrat trong mỗi chén? Hướng dẫn giải: a) Trong chén A không còn dấu vết gì chứng tỏ các muối nitrat bị nhi ệt phân hoàn toàn và s ản ph ẩm bay hơi hết. Vậy nó có thể là:
  5. Muối nitrat hữu cơ: b) Trong chén B phải chứa muối kim loại kiềm vì nó chuyển muối nitrat thành nitrit: c) Trong chén C còn lại chất rắn màu nâu đỏ chứng t ỏ đó là Fe 2O3. Vậy muối ban đầu có thể là muối nitrat sắt III hoặc s ắt II:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản