Pháp lệnh số 28/2000/PL-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
54
lượt xem
10
download

Pháp lệnh số 28/2000/PL-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 28/2000/PL-UBTVQH10 về thể dục, thể thao do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 28/2000/PL-UBTVQH10

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2000/PL-UBTVQH10 Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2000 PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I S 28/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2000 V TH D C, TH THAO Th d c, th thao là s nghi p c a Nhà nư c và c a toàn dân. phát tri n s nghi p th d c, th thao; tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c v th d c th thao nh m nâng cao s c kh e, phát tri n th l c toàn dân, góp ph n hình thành và b i dư ng nhân cách con ngư i Vi t Nam, ph c v công cu c xây d ng và b o v T qu c; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 6 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2000; Pháp l nh này quy nh v th d c, th thao. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Pháp l nh này i u ch nh các ho t ng th d c, th thao; xác nh quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao. i u2 Nhà nư c và xã h i phát tri n n n th d c, th thao dân t c, khoa h c và nhân dân. Nhà nư c th ng nh t qu n lý s nghi p th d c, th thao; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n k ho ch phát tri n th d c, th thao; u tư tho áng cho th d c th thao; quy ho ch s d ng t ai làm sân bãi, cơ s v t ch t th d c th thao, công trình th thao công c ng. i u3 Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n m i ngư i tham gia ho t ng th d c, th thao và hư ng th giá tr th d c th thao; phát tri n th thao thành tích cao áp ng yêu c u h i nh p qu c t ; gi gìn và phát tri n th thao dân t c k t h p v i phát tri n th thao hi n i phù h p v i b n s c văn hoá Vi t Nam.
 2. i u4 Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân tham gia phát tri n s nghi p th d c, th thao; th c hi n a d ng hoá các cơ s th d c th thao và các hình th c ho t ng th d c, th thao; huy ng m i ngu n l c xây d ng và phát tri n th d c, th thao. i u5 1. Nhà nư c có chính sách và bi n pháp ào t o, b i dư ng v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao, cán b , giáo viên, gi ng viên chuyên ngành th d c th thao áp ng yêu c u phát tri n s nghi p th d c, th thao. 2. Nhà nư c t o i u ki n và khuy n khích nghiên c u khoa h c, t ch c tri n khai ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh trong ho t ng th d c, th thao. i u6 Nghiêm c m m i hành vi gian l n trong ho t ng th d c, th thao; l i d ng ho t ng th d c, th thao xâm ph m an ninh qu c gia, gây r i tr t t công c ng, làm nh hư ng x u n thu n phong m t c. Chương 2: TH D C, TH THAO QU N CHÚNG i u7 Th d c, th thao qu n chúng là ho t ng t p luy n, bi u di n và thi u th d c th thao mang tính t nguy n c a ông o nhân dân. Nhà nư c phát tri n th d c, th thao qu n chúng nh m tăng cư ng s c kho , phát tri n hài hoà các y u t v th ch t và tinh th n c a con ngư i. i u8 Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao các c p ph i h p v i các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c kinh t , t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân Ny m nh tuyên truy n, hư ng d n phương pháp t p luy n th d c, th thao; hình thành thói quen rèn luy n thân th hàng ngày cho m i ngư i; xây d ng i ngũ hư ng d n viên th d c th thao qu n chúng. i u9 Liên oàn lao ng, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i nông dân và các t ch c khác có trách nhi m ng viên, giúp thành viên tham gia ho t ng th d c, th thao, xây d ng gia ình th thao; xây d ng chương trình ho t ng th d c, th thao, t ch c các ho t ng t p luy n, bi u di n và thi u th d c th thao qu n chúng c a t ch c mình.
 3. i u 10 1. B Qu c phòng, B Công an ph i h p v i U ban Th d c th thao quy nh ch rèn luy n th l c trong Quân i nhân dân và Công an nhân dân. 2. Các ơn v vũ trang nhân dân t o i u ki n cán b , chi n sĩ tham gia ho t ng th d c, th thao. i u 11 Nhà nư c và xã h i t o i u ki n thu n l i giúp ngư i cao tu i, ngư i tàn t t, ngư i có hoàn c nh c bi t khó khăn có cơ h i tham gia ho t ng th d c, th thao; tr giúp phương ti n, i u ki n t p luy n và thi u nh ng môn th thao dành riêng cho ngư i cao tu i, ngư i tàn t t. i u 12 U ban Th d c th thao ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin, các ngành, các a phương khai thác và phát tri n th thao dân t c, chú tr ng các lo i hình th thao c a các dân t c thi u s . Trong các l h i, h i thi th thao - văn hoá ph i coi tr ng các môn th thao dân t c. i u 13 1. Nhà nư c khuy n khích các hình th c t ch c thi u th d c th thao qu n chúng. 2. N i dung, hình th c và các quy nh v thi u th d c th thao qu n chúng ph i phù h p v i c i m, i u ki n c a a phương, ơn v ; thu n ti n cho qu n chúng tham gia. 3. Các gi i thi u th d c th thao qu n chúng c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên ph i tuân theo i u l gi i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n phê duy t. 4. V n ng viên thi u th d c th thao qu n chúng t thành tích cao ư c xét phong c p v n ng viên và công nh n k l c th thao qu c gia. Chương 3: TH D C, TH THAO TRƯ NG H C i u 14 1. Th d c, th thao trư ng h c bao g m giáo d c th ch t và ho t ng th d c, th thao ngo i khoá cho ngư i h c. 2. Giáo d c th ch t trong trư ng h c là ch giáo d c b t bu c nh m tăng cư ng s c kho , phát tri n th ch t, góp ph n hình thành và b i dư ng nhân cách, áp ng yêu c u giáo d c toàn di n cho ngư i h c.
 4. 3. Nhà nư c khuy n khích ho t ng th d c, th thao ngo i khoá trong nhà trư ng. i u 15 B Giáo d c và ào t o ph i h p v i U ban Th d c th thao trong vi c th c hi n các nhi m v : 1. Xây d ng, ch o t ch c th c hi n chương trình giáo d c th ch t; 2. Quy nh tiêu chuNn rèn luy n thân th và ánh giá k t qu rèn luy n thân th c a ngư i h c; 3. ào t o, b i dư ng và b o m giáo viên, gi ng viên th d c th thao; 4. Quy nh h th ng thi u th d c th thao trư ng h c. i u 16 Nhà trư ng có trách nhi m: 1. Th c hi n chương trình giáo d c th ch t cho ngư i h c; 2. T ch c ho t ng th d c, th thao ngo i khoá; 3. Xây d ng cơ s v t ch t c n thi t áp ng vi c gi ng d y và ho t ng th d c, th thao trong nhà trư ng. i u 17 Giáo viên, gi ng viên th d c th thao trong trư ng h c có nhi m v gi ng d y y , có ch t lư ng theo chương trình giáo d c th ch t; t ch c các ho t ng th d c, th thao ngo i khoá; phát hi n và b i dư ng năng khi u th thao. Giáo viên, gi ng viên th d c th thao ư c hư ng ph c p ngh nghi p v th d c th thao theo quy nh c a Chính ph . i u 18 Ngư i h c có nhi m v h c t p theo chương trình giáo d c th ch t; ư c khuy n khích và t o i u ki n tham gia ho t ng th d c, th thao; ư c b i dư ng phát tri n năng khi u th thao. i u 19 oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, i thi u niên ti n phong H Chí Minh, H i sinh viên, H i cha m h c sinh trong trư ng h c có trách nhi m ng viên, giúp ngư i h c tham gia ho t ng th d c, th thao. Chương 4:
 5. TH THAO THÀNH TÍCH CAO i u 20 1. Th thao thành tích cao là ho t ng t p luy n và thi u th thao c a v n ng viên, trong ó thành tích cao, k l c th thao ư c coi là giá tr văn hoá, là s c m nh và năng l c sáng t o c a con ngư i. 2. Nhà nư c phát tri n th thao thành tích cao nh m phát huy t i a kh năng v th l c, ý chí và trình k thu t th thao c a v n ng viên t ư c thành tích cao trong thi u th thao. i u 21 1. N i dung ào t o, hu n luy n th thao ph i m b o tính toàn di n, khoa h c, k t h p vi c ào t o chuyên môn nh m nâng cao thành tích th thao v i vi c giáo d c phNm ch t o c, nâng cao trình văn hoá cho v n ng viên. 2. Phương pháp ào t o, hu n luy n th thao ph i phát huy t i a năng l c, tính tích c c, t giác, tính t p th , ý chí trong t p luy n và thi u, cao trách nhi m công dân c a v n ng viên. 3. N i dung, phương pháp ào t o, hu n luy n th thao ph i ư c th hi n thành chương trình ào t o, hu n luy n th thao phù h p v i m c tiêu ào t o, hu n luy n th thao. i u 22 Nhà nư c có chính sách và bi n pháp phát tri n th thao thành tích cao; xây d ng l c lư ng th thao chuyên nghi p; khuy n khích t ch c, cá nhân tham gia ào t o và b i dư ng tài năng th thao; t o i u ki n cho v n ng viên h c t p, rèn luy n, nâng cao trình chuyên môn, l p thành tích xu t s c trong thi u th thao. i u 23 1. V n ng viên ư c tuy n ch n vào i tuy n th thao qu c gia ph i có các i u ki n: a) Là công dân Vi t Nam; b) Có năng l c, trình chuyên môn phù h p v i tiêu chuNn tuy n ch n c a t ng môn th thao; c) Có phNm ch t o c t t. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này ư c tuy n ch n vào i tuy n th thao qu c gia thi u qu c t phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và quy nh c a gi i thi u th thao qu c t .
 6. 3. Ngành, a phương, cơ s có v n ng viên ư c tuy n ch n vào i tuy n th thao qu c gia có trách nhi m t o i u ki n cho v n ng viên hoàn thành nhi m v t p hu n và thi u th thao qu c t . U ban Th d c th thao quy nh c th vi c tuy n ch n v n ng viên vào i tuy n th thao qu c gia. i u 24 1. V n ng viên ư c tuy n ch n vào i tuy n th thao thi u t i các gi i th thao ph i có i u ki n quy nh t i i m b và i m c kho n 1 i u 23 c a Pháp l nh này. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài sinh s ng và làm vi c t i Vi t Nam có i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này ư c tham gia thi u gi i th thao trong nư c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n quy nh c th vi c tuy n ch n v n ng viên vào các i tuy n th thao. i u 25 U ban Th d c th thao quy nh tiêu chuNn phong c p v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; quy t nh phong c p th thao cho v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; công nh n vi c phong c p c a các t ch c th thao qu c t i v i v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao Vi t Nam. i u 26 Nhà nư c t ng bư c xây d ng và phát tri n th thao chuyên nghi p i v i nh ng môn th thao có i u ki n. Chính ph quy nh c th v th thao chuyên nghi p. i u 27 1. Hình th c thi u th thao thành tích cao ư c t ch c t i Vi t Nam bao g m: a) i h i th thao, gi i thi u th thao khu v c, châu l c và th gi i t ch c t i Vi t Nam; b) i h i th d c th thao toàn qu c; c) Gi i thi u qu c gia hàng năm t ng môn th thao; d) i h i th d c th thao, gi i thi u các môn th thao c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. Th tư ng Chính ph cho phép t ch c các gi i thi u th thao quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u này.
 7. 3. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao cho phép t ch c các gi i thi u th thao quy nh t i i m c kho n 1 i u này. 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương cho phép t ch c các gi i thi u th thao quy nh t i i m d kho n 1 i u này. i u 28 1. i u ki n t ch c gi i thi u th thao thành tích cao bao g m: a) Có i u l gi i thi u th thao ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n ch p thu n; b) Có ban t ch c gi i thi u th thao do cơ quan, t ch c ăng cai t ch c gi i thành l p; c) Có cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t áp ng yêu c u t ch c gi i thi u th thao và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n phê duy t. 2. Ngư i t ch c gi i thi u th thao, hu n luy n viên, tr ng tài, v n ng viên tham gia thi u ph i trung th c, th hi n o c th thao; không ư c s d ng dư c li u và phương pháp b c m trong thi u th thao. i u 29 1. Hình th c công nh n thành tích thi u th thao thành tích cao cho v n ng viên bao g m: a) Công nh n k l c qu c gia các môn th thao; b) T ng huy chương th thao. c) Công nh n thành tích thi u th thao trong các gi i thi u th thao qu c t . 2. y ban Th d c th thao công nh n k l c qu c gia các môn th thao, công nh n thành tích thi u th thao trong các gi i th thao qu c t , t ng huy chương th thao. i u 30 Tên g i, huy chương th thao, huy hi u, c hi u, bi u tư ng c a gi i thi u th thao thành tích cao và các ho t ng ti p th , qu ng cáo trong th thao ph i phù h p v i b n s c văn hoá dân t c và các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 31 1. V n ng viên là ngư i có tài năng th thao, t p luy n thư ng xuyên và có h th ng v m t môn hay nhi u môn th thao tham gia thi u th thao thành tích cao và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n công nh n.
 8. V n ng viên có c ng hi n l n cho s nghi p th d c, th thao Vi t Nam, có i u ki n v văn hóa ư c ưu tiên tuy n ch n ào t o và tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ s th d c th thao. 2. Hu n luy n viên là ngư i ư c ào t o chuyên môn nghi p v hu n luy n th thao, có phNm ch t o c t t và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n công nh n. 3. Tr ng tài th thao là ngư i i u khi n và xác nh k t qu thi u th thao theo lu t thi u c a t ng môn th thao, ư c ào t o chuyên môn, có phNm ch t o c t t và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n công nh n. 4. Quy n và nghĩa v c a v n ng viên, hu n luy n viên và tr ng tài th thao do Chính ph quy nh. 5. V n ng viên, hu n luy n viên là ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam có quy n và nghĩa v quy nh t i h p ng ã ký v i t ch c s d ng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Chương 5: CƠ S TH D C TH THAO, U BAN Ô-LIM-PÍCH VI T NAM, LIÊN OÀN TH THAO QU C GIA M c 1: CƠ S TH D C TH THAO i u 32 1. Cơ s th d c th thao ư c thành l p theo quy ho ch, k ho ch phát tri n th d c, th thao c a Nhà nư c, ngành, a phương; ư c t ch c theo lo i hình cơ s th d c th thao công l p, cơ s th d c th thao ngoài công l p. 2. Nhà nư c thành l p cơ s th d c th thao công l p b o m yêu c u phát tri n s nghi p th d c, th thao; khuy n khích t ch c, cá nhân thành l p cơ s th d c th thao ngoài công l p áp ng nhu c u ho t ng th d c, th thao c a xã h i. i u 33 1. Cơ s th d c th thao bao g m: a) Trư ng i h c th d c th thao, trư ng cao ng th d c th thao ư c thành l p ào t o và b i dư ng cán b , giáo viên, gi ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; nghiên c u khoa h c th d c th thao; tham gia ào t o tài năng th thao; b) Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia ư c thành l p th c hi n k ho ch t p hu n i tuy n th thao qu c gia, i tuy n tr qu c gia các môn th thao; c) Trung tâm th d c th thao ư c thành l p hu n luy n, ào t o, t p hu n các i tuy n th thao c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c trung ương, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; ào t o, b i dư ng tài năng th thao;
 9. d) Trư ng nghi p v th d c th thao ư c thành l p ào t o, b i dư ng cán b , giáo viên, hư ng d n viên th d c th thao cơ s ; ) Trư ng, trung tâm th thao thanh thi u niên ư c thành l p t ch c, hư ng d n t p luy n th thao cho thanh thi u niên; phát hi n, b i dư ng tài năng th thao tr ; e) Câu l c b th d c th thao ư c thành l p t ch c, hư ng d n các ho t ng th d c, th thao cho ngư i t p; g) Cơ s d ch v ho t ng th d c, th thao ư c thành l p cung c p d ch v v t p luy n, bi u di n, thi u th d c th thao theo yêu c u. 2. Cơ s th d c th thao ph i ho t ng úng m c ích, theo n i dung ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n phê duy t; qu n lý, s d ng cán b , nhân viên trong cơ s , t ai, công trình, trang thi t b và tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Cơ s th d c th thao ư c ti p nh n, s d ng các ngu n tài tr , ng h c a t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t i u 34 i u ki n thành l p cơ s th d c th thao bao g m: 1. Có i ngũ cán b , nhân viên chuyên môn v th d c th thao phù h p v i n i dung ho t ng; 2. Có cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t c n thi t; 3. Có phương án ho t ng ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n phê duy t. i u 35 1. ThNm quy n thành l p cơ s th d c th thao ư c quy nh như sau: a) Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p trư ng i h c th d c th thao; b) B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh thành l p trư ng cao ng th d c th thao; c) B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao quy t nh thành l p trung tâm hu n luy n th thao qu c gia; d) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy t nh thành l p cơ s th d c th thao tr c thu c; ) Ch t ch U ban nhân dân các c p quy t nh thành l p cơ s th d c th thao do c p mình qu n lý.
 10. C p có thNm quy n quy t nh thành l p cơ s th d c th thao nào thì có thNm quy n ình ch ho t ng, sáp nh p, chia, tách, gi i th cơ s th d c th thao ó. 2. Cơ s d ch v ho t ng th d c, th thao do t ch c, cá nhân thành l p ph i ăng ký n i dung ho t ng chuyên môn v i cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao có thNm quy n a phương và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 36 1. Cơ s th d c th thao ư c hư ng các ưu ãi v t ai, thu , tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ s th d c th thao có trách nhi m giúp , t o i u ki n tr em, ngư i cao tu i và ngư i tàn t t tham gia ho t ng th d c, th thao. i u 37 Tiêu chuNn k thu t v cơ s v t ch t, công trình th thao, trang thi t b , i u ki n t p luy n và thi u th thao c a cơ s th d c th thao do y ban Th d c th thao quy nh. M c 2: U BAN Ô-LIM-PÍCH (OLYMPIC) VI T NAM i u 38 1. U ban Ô-lim-pích Vi t Nam là t ch c xã h i v th d c th thao, ho t ng theo nguyên t c t qu n và theo quy nh c a pháp lu t. 2. U ban Ô-lim-pích Vi t Nam ch u s qu n lý nhà nư c v th d c th thao c a y ban Th d c th thao. 3. Th tư ng Chính ph cho phép thành l p và chuNn y i u l t ch c và ho t ng c a y ban Ô-lim-pích Vi t Nam. i u 39 U ban Ô-lim-pích Vi t Nam i di n cho th thao Vi t Nam trong phong trào Ô-lim- pích qu c t . U ban Ô-lim-pích Vi t Nam có trách nhi m tham gia phát tri n phong trào th d c th thao trong nư c, giúp các Liên oàn th thao qu c gia ho t ng; cùng v i U ban Th d c th thao chuNn b cho oàn th thao Vi t Nam tham gia các i h i th thao qu c t . i u 40 U ban Ô-lim-pích Vi t Nam ư c nh n tài tr , ng h c a t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài và qu n lý, s d ng các ngu n tài tr này theo quy nh c a pháp lu t.
 11. M c 3: LIÊN OÀN TH THAO QU C GIA i u 41 1. Liên oàn th thao qu c gia, Hi p h i th thao qu c gia (sau ây g i chung là Liên oàn th thao qu c gia) là t ch c xã h i v m t môn th thao, ho t ng theo nguyên t c t qu n và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Liên oàn th thao qu c gia ch u s qu n lý nhà nư c v th d c th thao c a y ban Th d c th thao. 3. Th tư ng Chính ph cho phép thành l p và chuNn y i u l t ch c và ho t ng c a Liên oàn th thao qu c gia. i u 42 Liên oàn th thao qu c gia có trách nhi m t p h p, oàn k t, ng viên các thành viên tham gia phát tri n môn th thao trong nư c; t ch c các gi i thi u th thao theo h th ng thi u th thao qu c gia; qu n lý danh sách v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài môn th thao; t ch c các gi i thi u th thao qu c t t i Vi t Nam; c v n ng viên, i tuy n môn th thao tham gia thi u qu c t . i u 43 Liên oàn th thao qu c gia ư c nhà nư c h tr kinh phí và t o i u ki n ho t ng, ư c nh n tài tr c a t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài và qu n lý, s d ng các ngu n tài tr này theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: H P TÁC QU C T V TH D C TH THAO i u 44 Nhà nư c có chính sách và bi n pháp Ny m nh h p tác qu c t v th d c th thao trên cơ s tôn tr ng c l p, ch quy n, bình ng, các bên cùng có l i, phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia; góp ph n tăng cư ng quan h h p tác h u ngh và hi u bi t l n nhau gi a các dân t c. i u 45 N i dung h p tác qu c t v th d c th thao bao g m: 1. T ch c và tham gia bi u di n, thi u th d c th thao qu c t ; 2. Th c hi n h p tác u tư v th d c th thao; 3. Xây d ng và th c hi n chương trình, d án v th d c th thao;
 12. 4. Nghiên c u, ng d ng khoa h c và chuy n giao công ngh tiên ti n trong lĩnh v c th d c th thao; 5. ào t o, b i dư ng, trao i chuyên gia, hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài th thao; 6. Trao i thông tin, kinh nghi m trong lĩnh v c th d c th thao; 7. Ch ng tiêu c c trong các ho t ng th d c, th thao. i u 46 1. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n cho t ch c, cá nhân Vi t Nam tham gia ho t ng h p tác qu c t v th d c th thao. Chuyên gia th d c th thao, hu n luy n viên, v n ng viên Vi t Nam ư c làm vi c nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhà nư c Vi t Nam khuy n khích và t o i u ki n t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài h p tác v th d c th thao v i t ch c, cá nhân Vi t Nam. Chuyên gia th d c th thao, hu n luy n viên, v n ng viên nư c ngoài ư c làm vi c t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. i u 47 Vi c thành l p cơ s th d c th thao c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, c a t ch c qu c t t i Vi t Nam do Chính ph quy nh. Chương 7: QU N LÝ NHÀ NƯ C V TH D C TH THAO M c 1: N I DUNG QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V TH D C TH THAO i u 48 N i dung qu n lý nhà nư c v th d c th thao bao g m : 1. Xây d ng, ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n th d c, th thao; 2. Ban hành, t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v th d c th thao; 3. Quy nh v t ch c b máy qu n lý nhà nư c v th d c th thao; 4. T ch c, ch o vi c ào t o, b i dư ng v n ng viên, hu n luy n viên, hư ng d n viên, tr ng tài, cán b , giáo viên, gi ng viên, nhân viên nghi p v th d c th thao; hu n luy n và thi u th thao;
 13. 5. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c phát tri n th d c, th thao; 6. T ch c, qu n lý công tác nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh trong lĩnh v c th d c th thao; 7. T ch c, qu n lý h p tác qu c t v th d c th thao; 8. T ch c, ch o công tác khen thư ng trong ho t ng th d c, th thao; 9. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v th d c th thao. i u 49 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v th d c th thao. 2. U ban Th d c th thao ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v th d c th thao. 3. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c v th d c th thao. Chính ph quy nh c th trách nhi m c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong vi c ph i h p v i U ban Th d c th thao th c hi n qu n lý nhà nư c v th d c th thao. 4. U ban nhân dân các c p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v th d c th thao a phương theo quy nh c a Chính ph . i u 50 Thanh tra th d c th thao là thanh tra chuyên ngành v th d c th thao. T ch c, nhi m v và quy n h n c a Thanh tra chuyên ngành v th d c th thao do Chính ph quy nh. M c 2: NGU N L C PHÁT TRI N TH D C TH THAO i u 51 Các ngu n tài chính u tư cho th d c th thao bao g m: 1. Ngân sách nhà nư c u tư phát tri n th d c, th thao; 2. Các kho n thu t ho t ng và d ch v th d c, th thao; các kho n tài tr , óng góp c a các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. i u 52
 14. 1. Nhà nư c u tư xây d ng các công trình th d c th thao ch y u; ào t o nhân l c và b i dư ng tài năng th thao; h tr phát tri n th d c, th thao t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 2. Các ngu n tài chính u tư phát tri n th d c, th thao ph i ư c s d ng úng m c ích, có hi u qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 53 1. Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n cho t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư, tài tr phát tri n s nghi p th d c, th thao. Kho n óng góp, tài tr c a doanh nghi p cho th d c th thao ư c tính vào chi phí h p lý c a doanh nghi p và kho n óng góp c a doanh nghi p, cá nhân không tính vào thu nh p ch u thu ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân u tư xây d ng công trình th d c th thao công c ng, ng h ti n ho c tài s n khác phát tri n th d c, th thao ư c xem xét ghi nh n b ng hình th c thích h p. i u 54 1. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p có trách nhi m th c hi n quy ho ch s d ng t ai dành cho các công trình th d c th thao. 2. Khi quy ho ch xây d ng trư ng h c, khu dân cư, doanh tr i ơn v vũ trang nhân dân ph i t công trình th d c th thao vào quy ho ch xây d ng chung. 3. Công trình th d c th thao ph i ư c b trí nh ng nơi thu n ti n m i ngư i có i u ki n tham gia ho t ng. 4. Cơ quan, t ch c, cá nhân ph i s d ng úng m c ích, có hi u qu công trình th d c th thao, t ai dành cho công trình th d c th thao. Chương 8: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 55 T ch c, cá nhân có thành tích trong xây d ng và phát tri n s nghi p th d c, th thao, trong ho t ng th d c, th thao ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 56 Ch thư ng v t ch t cho v n ng viên, hu n luy n viên t thành tích xu t s c t i các gi i thi u th thao trong nư c và qu c t do Chính ph quy nh. i u 57
 15. 1. Ngư i có hành vi vi ph m i u l gi i, lu t thi u th thao; gian d i trong thi u th thao; s d ng dư c li u và phương pháp b c m trong t p luy n và thi u th thao thì b x ph t theo quy t nh c a Liên oàn th thao qu c gia. 2. Cán b , công ch c có hành vi vi ph m liên quan tr c ti p n các vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này thì b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i nào có m t trong các hành vi sau ây thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t: a) L i d ng thi u th thao ánh b c, cá b t h p pháp; b) Xâm ph m, s d ng sai m c ích ngu n tài chính, t ai, cơ s v t ch t dành cho th d c th thao; c) Gây r i tr t t công c ng t i nơi ang ti n hành t p luy n, bi u di n, thi u th thao; d) Các hành vi khác vi ph m pháp lu t v th d c th thao. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 58 Pháp l nh này có hi u l c k t ngày công b . Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . i u 59 Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản