Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
1.148
lượt xem
56
download

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I c l p – T do – H nh phúc S 34/2007/PL-UBTVQH11 Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 2007 PHÁP L NH TH C HI N DÂN CH XÃ, PHƯ NG, THN TR N Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Pháp l nh này quy nh v th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Pháp l nh này quy nh nh ng n i dung ph i công khai nhân dân bi t; nh ng n i dung nhân dân bàn và quy t nh; nh ng n i dung nhân dân tham gia ý ki n trư c khi cơ quan có thNm quy n quy t nh; nh ng n i dung nhân dân giám sát; trách nhi m c a chính quy n, cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã), c a cán b thôn, làng, p, b n, phum, sóc (sau ây g i chung là thôn), t dân ph , khu ph , kh i ph (sau ây g i chung là t dân ph ), c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan và c a nhân dân trong vi c th c hi n dân ch c p xã. i u 2. Nguyên t c th c hi n dân ch c p xã 1. B o m tr t t , k cương, trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t. 2. B o m quy n c a nhân dân ư c bi t, tham gia ý ki n, quy t nh, th c hi n và giám sát vi c th c hi n dân ch c p xã. 3. B o v l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân. 4. Công khai, minh b ch trong quá trình th c hi n dân ch c p xã. 5. B o m s lãnh oc a ng, s qu n lý c a Nhà nư c. i u 3. Trách nhi m t ch c th c hi n dân ch c p xã
  2. 1. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p xã, cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n dân ch c p xã. 2. H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p xã có trách nhi m ph i h p v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n cùng c p trong vi c t ch c th c hi n dân ch c p xã. 3. U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n c p xã có trách nhi m giám sát vi c th c hi n và tham gia tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n dân ch c p xã. i u 4. Các hành vi b nghiêm c m 1. Không th c hi n ho c làm trái các quy nh v th c hi n dân ch c p xã. 2. Trù d p ngư i khi u n i, t cáo, ki n ngh có liên quan n vi c th c hi n dân ch c p xã. 3. Bao che, c n tr ho c thi u trách nhi m trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh có liên quan n vi c th c hi n dân ch c p xã. 4. L i d ng vi c th c hi n dân ch c p xã xâm ph m an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i; xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân. Chương 2: NH NG N I DUNG CÔNG KHAI NHÂN DÂN BI T i u 5. Nh ng n i dung công khai 1. K ho ch phát tri n kinh t - xã h i, phương án chuy n d ch cơ c u kinh t và d toán, quy t toán ngân sách h ng năm c a c p xã. 2. D án, công trình u tư và th t ưu tiên, ti n th c hi n, phương án n bù, h tr gi i phóng m t b ng, tái nh cư liên quan n d án, công trình trên a bàn c p xã; quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t và phương án i u ch nh, quy ho ch khu dân cư trên a bàn c p xã. 3. Nhi m v , quy n h n c a cán b , công ch c c p xã tr c ti p gi i quy t các công vi c c a nhân dân. 4. Vi c qu n lý và s d ng các lo i qu , kho n u tư, tài tr theo chương trình, d án i v i c p xã; các kho n huy ng nhân dân óng góp. 5. Ch trương, k ho ch vay v n cho nhân dân phát tri n s n xu t, xoá ói, gi m nghèo; phương th c và k t qu bình xét h nghèo ư c vay v n phát tri n s n xu t, tr c p xã h i, xây d ng nhà tình thương, c p th b o hi m y t . 6. án thành l p m i, nh p, chia ơn v hành chính, i u ch nh a gi i hành chính liên quan tr c ti p t i c p xã. 7. K t qu thanh tra, ki m tra, gi i quy t các v vi c tiêu c c, tham nhũng c a cán b , công ch c c p xã, c a cán b thôn, t dân ph ; k t qu l y phi u tín nhi m Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch và Phó Ch t ch U ban nhân dân c p xã.
  3. 8. N i dung và k t qu ti p thu ý ki n c a nhân dân i v i nh ng v n thu c thNm quy n quy t nh c a c p xã mà chính quy n c p xã ưa ra l y ý ki n nhân dân theo quy nh t i i u 19 c a Pháp l nh này. 9. i tư ng, m c thu các lo i phí, l phí và nghĩa v tài chính khác do chính quy n c p xã tr c ti p thu. 10. Các quy nh c a pháp lu t v th t c hành chính, gi i quy t các công vi c liên quan n nhân dân do chính quy n c p xã tr c ti p th c hi n. 11. Nh ng n i dung khác theo quy nh c a pháp lu t, theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c chính quy n c p xã th y c n thi t. i u 6. Hình th c công khai 1. Nh ng n i dung quy nh t i i u 5 c a Pháp l nh này ư c công khai b ng các hình th c sau ây: a) Niêm y t công khai t i tr s H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p xã; b) Công khai trên h th ng truy n thanh c a c p xã; c) Công khai thông qua Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n nhân dân. 2. Chính quy n c p xã có th áp d ng ng th i nhi u hình th c công khai quy nh t i kho n 1 i u này; th c hi n vi c cung c p thông tin theo quy nh t i i u 32 c a Lu t phòng, ch ng tham nhũng. i u 7. Vi c công khai b ng hình th c niêm y t 1. Nh ng n i dung quy nh t i các kho n 2, 3, 9 và 10 i u 5 c a Pháp l nh này ph i ư c niêm y t công khai t i tr s H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p xã. 2. Chính quy n c p xã có trách nhi m niêm y t nh ng n i dung quy nh t i kho n 1 i u này ch m nh t là hai ngày, k t ngày văn b n ư c thông qua, ký ban hành i v i nh ng vi c thu c thNm quy n quy t nh c a chính quy n c p xã ho c k t ngày nh n ư c văn b n i v i nh ng vi c thu c thNm quy n quy t nh c a cơ quan nhà nư c c p trên. 3. Th i gian niêm y t các n i dung quy nh t i kho n 2 và kho n 9 i u 5 c a Pháp l nh này ít nh t là ba mươi ngày liên t c, k t ngày niêm y t; các n i dung quy nh t i kho n 3 và kho n 10 i u 5 c a Pháp l nh này ư c niêm y t thư ng xuyên. i u 8. Vi c công khai trên h th ng truy n thanh và thông qua Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n nhân dân 1. Nh ng n i dung quy nh t i các kho n 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 11 i u 5 c a Pháp l nh này ư c công khai trên h th ng truy n thanh c a c p xã ho c g i n Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n nhân dân. 2. Chính quy n c p xã có trách nhi m công khai nh ng n i dung quy nh t i kho n 1 i u này ch m nh t là hai ngày, k t ngày văn b n ư c thông qua, ký ban hành i v i nh ng vi c thu c thNm quy n quy t nh c a chính quy n c p xã ho c k t ngày nh n ư c văn b n i v i nh ng vi c thu c thNm quy n quy t nh c a cơ quan nhà nư c c p trên. 3. Trư ng h p công khai trên h th ng truy n thanh c a c p xã thì th i h n công khai là ba ngày liên t c.
  4. i u 9. Trách nhi m t ch c th c hi n các n i dung công khai 1. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m l p, thông qua k ho ch th c hi n nh ng n i dung công khai, trong ó nêu rõ cách th c tri n khai th c hi n, th i gian th c hi n và trách nhi m t ch c th c hi n. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m t ch c th c hi n và ch o vi c th c hi n k ho ch, phương án ã ư c thông qua. 3. U ban nhân dân c p xã báo cáo H i ng nhân dân cùng c p v quá trình và k t qu th c hi n các n i dung công khai t i kỳ h p g n nh t c a H i ng nhân dân. Chương 3: NH NG N I DUNG NHÂN DÂN BÀN VÀ QUY T NNH M c 1: N I DUNG, HÌNH TH C NHÂN DÂN BÀN VÀ QUY T NNH TR C TI P i u 10. N i dung nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p Nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p v ch trương và m c óng góp xây d ng cơ s h t ng, các công trình phúc l i công c ng trong ph m vi c p xã, thôn, t dân ph do nhân dân óng góp toàn b ho c m t ph n kinh phí và các công vi c khác trong n i b c ng ng dân cư phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 11. Hình th c nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p 1. Nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p nh ng n i dung quy nh t i i u 10 c a Pháp l nh này b ng m t trong các hình th c sau ây: a) T ch c cu c h p c tri ho c c tri i di n h gia ình theo a bàn t ng thôn, t dân ph ; b) Phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình. 2. Trư ng h p t ch c h p c tri ho c c tri i di n h gia ình thì vi c bi u quy t ư c th c hi n b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín; hình th c bi u quy t do h i ngh quy t nh; n u s ngư i tán thành chưa t quá 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph ho c trong toàn c p xã thì t ch c l i cu c h p. 3. Trư ng h p không t ch c l i ư c cu c h p thì phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình. i u 12. Giá tr thi hành i v i nh ng vi c nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p 1. Nh ng n i dung quy nh t i i u 10 c a Pháp l nh này khi ưa ra nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p, n u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph ho c trong toàn c p xã tán thành thì có giá tr thi hành. 2. Nhân dân có trách nhi m tham gia bàn và quy t nh các công vi c c a thôn, t dân ph và c a c p xã theo quy nh c a pháp lu t; ch p hành và th c hi n các quy t nh ã có giá tr thi hành. 3. Chính quy n c p xã ph i h p v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n cùng c p t ch c tuyên truy n, v n ng, thuy t ph c nh ng c tri, h gia ình chưa tán thành trong vi c th c hi n nh ng quy t nh ã có giá tr thi hành.
  5. M c2 N I DUNG, HÌNH TH C NHÂN DÂN BÀN, BI U QUY T C P CÓ TH M QUY N QUY T NNH i u 13. Nh ng n i dung nhân dân bàn, bi u quy t 1. Hương ư c, quy ư c c a thôn, t dân ph . 2. B u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . 3. B u, bãi nhi m thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng. i u 14. Hình th c nhân dân bàn, bi u quy t 1. Nhân dân bàn và bi u quy t nh ng n i dung quy nh t i i u 13 c a Pháp l nh này b ng m t trong các hình th c sau ây: a) T ch c cu c h p c tri ho c c tri i di n h gia ình theo a bàn t ng thôn, t dân ph ; b) Phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình. 2. Trư ng h p t ch c h p c tri ho c c tri i di n h gia ình thì vi c bi u quy t ư c th c hi n b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín; hình th c bi u quy t do h i ngh quy t nh; n u s ngư i tán thành chưa t quá 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph thì t ch c l i cu c h p. 3. Trư ng h p không t ch c l i ư c cu c h p thì phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình, tr vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . i u 15. Giá tr thi hành i v i nh ng vi c nhân dân bàn, bi u quy t 1. i v i n i dung quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Pháp l nh này, n u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành thì có giá tr thi hành sau khi y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) ra quy t nh công nh n. 2. i v i n i dung quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Pháp l nh này, n u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành thì có giá tr thi hành sau khi y ban nhân dân c p xã ra quy t nh công nh n. 3. i v i n i dung quy nh t i kho n 3 i u 13 c a Pháp l nh này, n u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình tán thành thì có giá tr thi hành sau khi ư c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã công nh n. i u 16. Vi c công nh n nh ng n i dung nhân dân bàn, bi u quy t 1. Vi c công nh n hương ư c, quy ư c c a thôn, t dân ph ư c th c hi n như sau: a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có trách nhi m báo cáo ngay v i U ban nhân dân c p xã k t qu vi c nhân dân bàn, bi u quy t; b) Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , U ban nhân dân c p xã ph i l p h sơ trình U ban nhân dân c p huy n;
  6. c) Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh c a U ban nhân dân c p xã, U ban nhân dân c p huy n ph i xem xét, ra quy t nh công nh n; trư ng h p không công nh n thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 2. Vi c công nh n k t qu b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c th c hi n như sau: a) Ngư i ch trì cu c h p thôn, t dân ph có trách nhi m l p biên b n, báo cáo ngay v i U ban nhân dân c p xã k t qu b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; b) Trong th i h n năm ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo, U ban nhân dân c p xã ph i xem xét, ra quy t nh công nh n; trư ng h p không công nh n thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. Vi c công nh n k t qu b u, bãi nhi m thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng ư c th c hi n như sau: a) Ngư i ch trì cu c h p có trách nhi m báo cáo ngay v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã k t qu b u, bãi nhi m thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng; b) Trong th i h n năm ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ph i xem xét, công nh n; trư ng h p không công nh n thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. M c 3: TRÁCH NHI M T CH C TH C HI N NH NG N I DUNG NHÂN DÂN BÀN VÀ QUY T NNH i u 17. Trách nhi m c a U ban nhân dân c p xã, Ch t ch U ban nhân dân c p xã 1. U ban nhân dân c p xã l p, thông qua k ho ch th c hi n nh ng n i dung nhân dân bàn và quy t nh; ph i h p v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i cùng c p t ch c th c hi n; ch o Trư ng thôn, T trư ng t dân ph th c hi n k ho ch ã ư c thông qua. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m l p biên b n t ng h p k t qu v nh ng n i dung ã ưa ra nhân dân toàn c p xã bàn và quy t nh; t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung ã ư c nhân dân quy t nh; ph i h p v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã t ch c vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . 3. U ban nhân dân c p xã báo cáo H i ng nhân dân cùng c p v quá trình và k t qu th c hi n các n i dung nhân dân bàn và quy t nh t i kỳ h p g n nh t c a H i ng nhân dân. i u 18. Trách nhi m c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph 1. Ch trì, ph i h p v i Ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c cu c h p c tri ho c c tri i di n h gia ình, phát phi u l y ý ki n c tri ho c c tri i di n h gia ình nhân dân th c hi n nh ng n i dung quy nh t i i u 10, kho n 1 và kho n 3 i u 13 c a Pháp l nh này. 2. L p biên b n v k t qu ã ư c nhân dân thôn, t dân ph bàn và quy t nh tr c ti p nh ng công vi c c a thôn, t dân ph .
  7. 3. L p biên b n v k t qu ã ư c nhân dân thôn, t dân ph bàn và quy t nh tr c ti p nh ng công vi c thu c ph m vi c p xã; báo cáo k t qu cho Ch t ch U ban nhân dân c p xã. 4. T ch c th c hi n nh ng công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph ã ư c nhân dân quy t nh. Chương 4: NH NG N I DUNG NHÂN DÂN THAM GIA Ý KI N TRƯ C KHI Ơ QUAN CÓ TH M QUY N QUY T NNH i u 19. Nh ng n i dung nhân dân tham gia ý ki n 1. D th o k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c p xã; phương án chuy n i cơ c u kinh t , cơ c u s n xu t; án nh canh, nh cư, vùng kinh t m i và phương án phát tri n ngành ngh c a c p xã. 2. D th o quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t và phương án i u ch nh; vi c qu n lý, s d ng qu t c a c p xã. 3. D th o k ho ch tri n khai các chương trình, d án trên a bàn c p xã; ch tr- ương, phương án n bù, h tr gi i phóng m t b ng, xây d ng cơ s h t ng, tái nh cư; phương án quy ho ch khu dân cư. 4. D th o án thành l p m i, nh p, chia ơn v hành chính, i u ch nh a gi i hành chính liên quan tr c ti p n c p xã. 5. Nh ng n i dung khác c n ph i l y ý ki n nhân dân theo quy nh c a pháp lu t, theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c chính quy n c p xã th y c n thi t. i u 20. Hình th c nhân dân tham gia ý ki n 1. H p c tri ho c c tri i di n h gia ình theo a bàn t ng thôn, t dân ph . 2. Phát phi u l y ý ki n c tri ho c c tri i di n h gia ình. 3. Thông qua hòm thư góp ý. i u 21. Trách nhi m c a chính quy n c p xã v t ch c th c hi n nh ng n i dung nhân dân tham gia ý ki n 1. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m l p, thông qua k ho ch l y ý ki n nhân dân v nh ng n i dung thu c thNm quy n quy t nh c a chính quy n c p xã, trong ó nêu rõ cách th c tri n khai, th i gian và trách nhi m t ch c th c hi n. 2. U ban nhân dân c p xã ph i h p v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i cùng c p t ch c th c hi n k ho ch ã ư c thông qua. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m ch o vi c t ch c l y ý ki n, t ng h p ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình; nghiên c u ti p thu ý ki n và thông báo v i nhân dân v ti p thu ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình. Trư ng h p chính quy n c p xã quy t nh các n i dung quy nh t i i u 19 c a Pháp l nh này khác v i ý ki n c a a s thì ph i nêu rõ lý do và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 4. i v i nh ng n i dung do cơ quan có thNm quy n giao cho chính quy n c p xã ưa ra l y ý ki n nhân dân thì U ban nhân dân c p xã có trách nhi m l p, thông qua
  8. k ho ch th c hi n, trong ó nêu rõ cách th c tri n khai, th i gian và trách nhi m t ch c th c hi n; ch o t ch c th c hi n, t ng h p ý ki n và báo cáo v i cơ quan có thNm quy n v k t qu l y ý ki n nhân dân trên a bàn. 5. U ban nhân dân c p xã báo cáo H i ng nhân dân cùng c p v quá trình và k t qu th c hi n các n i dung ưa ra l y ý ki n nhân dân t i kỳ h p g n nh t c a H i ng nhân dân. i u 22. Trách nhi m c a cơ quan có th m quy n c p trên v t ch c th c hi n nh ng n i dung nhân dân c p xã tham gia ý ki n 1. L y ý ki n nhân dân trư c khi quy t nh v nh ng vi c liên quan tr c ti p n quy n và l i ích c a công dân trên a bàn c p xã. 2. Ch o U ban nhân dân c p xã t ch c l y ý ki n nhân dân trên a bàn c p xã. 3. Cung c p các tài li u c n thi t cho vi c t ch c l y ý ki n nhân dân. 4. Ti p thu ý ki n nhân dân v nh ng n i dung ã ưa ra l y ý ki n. Trư ng h p cơ quan có thNm quy n quy t nh các n i dung quy nh t i i u 19 c a Pháp l nh này khác v i ý ki n c a a s thì ph i nêu rõ lý do và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Chương 5: NH NG N I DUNG NHÂN DÂN GIÁM SÁT i u 23. Nh ng n i dung nhân dân giám sát Nhân dân giám sát vi c th c hi n các n i dung quy nh t i các i u 5, 10, 13 và 19 c a Pháp l nh này. i u 24. Hình th c th c hi n vi c giám sát c a nhân dân 1. Nhân dân th c hi n vi c giám sát thông qua ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng. Trình t , th t c ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhân dân tr c ti p th c hi n vi c giám sát thông qua quy n khi u n i, t cáo, ki n ngh v i cơ quan, t ch c có thNm quy n ho c ki n ngh thông qua U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n c p xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng. Trình t , th t c khi u n i, t cáo, ki n ngh c a nhân dân ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n giám sát c a nhân dân Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, cơ quan, t ch c, cá nhân có các trách nhi m sau ây: 1. Cung c p y , k p th i các thông tin, tài li u c n thi t cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng; 2. Xem xét, gi i quy t và tr l i k p th i các khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân, ki n ngh c a Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng, c a U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n c p xã ho c báo cáo
  9. v i cơ quan có thNm quy n v nh ng v n không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình; 3. X lý ngư i có hành vi c n tr ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát u tư c a c ng ng ho c ngư i có hành vi tr thù, trù d p công dân khi u n i, t cáo, ki n ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. L y phi u tín nhi m 1. Hai năm m t l n trong m i nhi m kỳ c a H i ng nhân dân c p xã, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p t ch c l y phi u tín nhi m i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân c p xã. 2. Thành ph n tham gia l y phi u tín nhi m g m các thành viên U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, thành viên Ban thư ng v c a các t ch c chính tr - xã h i c p xã, Trư ng ban thanh tra nhân dân, Trư ng ban giám sát u tư c a c ng ng (n u có), Bí thư chi b , Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , Trư ng ban công tác m t tr n thôn, t dân ph . 3. Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã g i k t qu l y phi u tín nhi m và ki n ngh c a mình t i H i ng nhân dân cùng c p và các cơ quan, t ch c có thNm quy n. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 27. Hi u l c thi hành 1. Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2007. 2. Ngh nh s 79/2003/N -CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch xã h t hi u l c k t ngày Pháp l nh này có hi u l c thi hành. i u 28. Hư ng d n thi hành Chính ph , U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n nh ng n i dung quy nh t i các i u 11, 14, 16, 22 và 26 c a Pháp l nh này. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản