Pháp lệnh số 35-LCT/HĐNN8

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Pháp lệnh số 35-LCT/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 35-LCT/HĐNN8 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 35-LCT/HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35-LCT/H NN8 Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 1990 PHÁP L NH C AH I NG NHÀ NƯ C S 35-LCT/H NN8 NGÀY 29/03/1990 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A PHÁP L NH T CH C TOÀ ÁN QUÂN S Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào Lu t t ch c Toà án nhân dân và B lu t t t ng hình s ; Căn c vào nhi m v và t ch c c a Quân i nhân dân Vi t Nam; Pháp l nh này s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c Toà án quân s ngày 21 tháng 12 năm 1985. i u1 S a i, b sung m t s i u như sau: 1- i u 6 ư c s a i, b sung như sau: i u6 Trư c Toà án quân s , quy n bào ch a c a b cáo ư c b o m. B cáo có th t bào ch a ho c nh ngư i khác bào ch a cho mình. Trong nh ng trư ng h p do pháp lu t quy nh, Toà án quân s ph i yêu c u oàn lu t s c ngư i bào ch a cho b cáo. Các ương s khác có quy n t mình ho c nh ngư i khác b o v quy n l i cho mình. 2- i m a, kho n 1, i u 17 ư c s a i, b sung như sau: a) Sơ thNm ng th i chung thNm nh ng v án c bi t nghiêm tr ng, ph c t p; nh ng v án mà b cáo khi ph m t i ho c khi b kh i t có quân hàm c p tư ng ho c là ngư i có ch c v t ch huy trư ng sư oàn, c c trư ng và c p tương ương tr lên; nh ng v án thu c thNm quy n c a Toà án quân s quân khu và c p tương ương, nhưng toà án quân s c p cao l y lên xét x . 3- i u 25 ư c s a i, b sung như sau: i u 25 Các Toà án quân s khu v c có thNm quy n sơ thNm nh ng v án hình s v nh ng t i ph m theo quy nh t i i u 145 c a B lu t t t ng hình s mà b cáo khi ph m
  2. t i ho c khi b kh i t có quân hàm t thi u tá tr xu ng ho c là ngư i có ch c v t phó ch huy trư ng trung oàn ho c c p tương ương tr xu ng. Toà án quân s khu v c có Chánh án, các Phó chánh án, các ThNm phán và H i thNm quân nhân. 4- o n 1, i u 29 ư c s a i, b sung như sau: ThNm phán Toà án quân s c p cao là thNm phán Toà án nhân dân t i cao do H i ng Nhà nư c c theo ngh c a Ch t ch H i ng Nhà nư c. 5- i u 34 ư c s a i, b sung như sau: i u 34 Các H i thNm quân nhân có nhi m v tham gia công tác xét x c a Toà án quân s . Các ơn v có ngư i ư c b u, ho c c làm H i thNm quân nhân có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho H i thNm quân nhân làm tròn nhi m v . H i thNm quân nhân ư c b i dư ng v công tác xét x . 6- o n 3, i u 36 ư c s a i, b sung như sau: Kinh phí, phương ti n ho t ng và tr s c a các Toà án quân s do B Qu c phòng và các ơn v quân i b o m. i u2 Chánh án Toà án nhân dân t i cao, B trư ng B Tư pháp và B trư ng B Qu c phòng hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 1990 Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản