Pháp lệnh số 36-LCT/HĐNN8

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Pháp lệnh số 36-LCT/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 36-LCT/HĐNN8 về việc tổ chức Viện kiểm sát quân sự do Hội đồng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 36-LCT/HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36-LCT/H NN8 Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 1990 PHÁP L NH S A I, B SUNG M T S I U C A PHÁP L NH T CH C VI N KI M SÁT QUÂN S C A H I NG NHÀ NƯ C S 36-LCT/H NN8 NGÀY 29/03/1990 Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân và B lu t t t ng hình s ; Căn c vào nhi m v và t ch c c a Quân i nhân dân Vi t Nam; Pháp l nh này s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c Vi n ki m sát quân s ngày 21 tháng 12 năm 1985. i u 1: S a i, b sung m t s i u như sau: 1- i u 2 ư c s a i, b sung như sau: i u2 Các Vi n ki m sát quân s g m có: - Vi n ki m sát quân s trung ương; - Các vi n ki m sát quân s Quân khu, Quân ch ng, Quân oàn, T ng c c và c p tương ương; - Các vi n ki m sát quân s t nh và c p tương ương; các vi n ki m sát quân s khu v c thu c các quân khu, quân ch ng, quân oàn, t ng c c và c p tương ương. 2- B 3 i u 11, 12 và 13 thay b ng i u 11 m i như sau: i u 11 Khi th c hi n công tác ki m sát i u tra, quy t nh vi c truy t , các vi n ki m sát quân s có nhi m v và quy n h n nói i u 141 và i u 142 c a B lu t t t ng hình s . 3- i u 15 ư c s a i, b sung như sau: i u 15
  2. Khi th c hi n công tác ki m sát xét x , các vi n ki m sát quân s có quy n: 1- Tham gia t t ng t i phiên toà c a Toà án quân s cùng c p; trong phiên toà, ki m sát viên c cáo tr ng và lu n t i; 2- Yêu c u Toà án quân s cùng c p và c p dư i chuy n h sơ nh ng v án c n thi t cho công tác ki m sát xét x ; 3- Kháng ngh theo th t c phúc thNm các b n án và quy t nh sơ thNm chưa có hi u l c pháp lu t c a Toà án quân s cùng c p và dư i m t c p khi th y có vi ph m pháp lu t; 4- Kháng ngh các b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án quân s theo th t c giám c thNm ho c tái thNm nói i u 244 và i u 263 c a B lu t t t ng hình s ; 5- Khi kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm, Vi n ki m sát quân s có quy n quy t nh t m ình ch thi hành b n án ho c quy t nh b kháng ngh . 4- Kho n 1 và kho n 3, i u 18 ư c s a i, b sung như sau: 1- Kho n 1: Yêu c u cơ quan thi hành án, ơn v h u quan và nhân viên thi hành án: a) T ki m tra vi c thi hành các b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án quân s và thông báo k t qu ki m tra cho Vi n ki m sát quân s bi t; b) Cung c p nh ng tài li u, văn b n ho c xu t trình các h sơ, s sách, gi y t có liên quan n vi c thi hành án; c) Thi hành các b n án và quy t nh c a Toà án quân s ã có hi u l c pháp lu t mà chưa ư c thi hành. 2- Kho n 3: Ki n ngh ho c kháng ngh v i các cơ quan, ơn v h u quan, yêu c u s a i, bãi b ho c ình ch thi hành nh ng văn b n, bi n pháp ho c vi c làm vi ph m pháp lu t trong vi c thi hành án, x lý k lu t ngư i ch u trách nhi m v vi c vi ph m pháp lu t ó; trong trư ng h p ph m t i thì truy c u trách nhi m hình s . 5- o n 1, i u 19 ư c s a i, b sung như sau: Các cơ quan, ơn v h u quan và nhân viên thi hành án có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh các yêu c u nói i m 1, i u 18 c a Pháp l nh này trong th i h n ch m nh t là ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. 6- o n 2 và o n 3, i u 22 ư c s a i, b sung như sau:
  3. i v i các quy t nh nói i m 6, i u 21 c a Pháp l nh này, trong trư ng h p không nh t trí thì cơ quan ho c ngư i có trách nhi m v n ph i ch p hành ngay, nhưng có quy n khi u n i lên Vi n ki m sát quân s c p trên tr c ti p. Trong th i h n hai mươi ngày k t ngày nh n ư c khi u n i, Vi n trư ng Vi n ki m sát quân s c p trên tr c ti p ph i xem xét và gi i quy t khi u n i. i v i các ki n ngh , kháng ngh nói i m 7, i u 21 c a Pháp l nh này, cơ quan, ơn v h u quan có trách nhi m nghiên c u, và tr l i trong th i h n ch m nh t là mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c ki n ngh , kháng ngh . Trong trư ng h p c bi t c n có th i h n dài hơn thì ph i ư c s ng ý c a Vi n ki m sát quân s . N u không nh t trí v i các ki n ngh , kháng ngh ó thì các cơ quan, ơn v h u quan ph i nói rõ lý do và có quy n yêu c u Vi n ki m sát quân s c p trên tr c ti p xét l i; Vi n ki m sát quân s c p trên ph i xét và quy t nh trong th i h n ch m nh t là mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. 7- i u 23 ư c s a i, b sung như sau: i u 23 Cơ quan i u tra c a Vi n ki m sát quân s i u tra nh ng v án nói i u 18 c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s . 8- i u 24 ư c s a i, b sung như sau: i u 24 Khi ti n hành i u tra các v án hình s , Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan i u tra và i u tra viên c a Vi n ki m sát quân s có nhi m v và quy n h n nói i u 94 c a B lu t t t ng hình s và i u 22, i u 24 c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s . 9- i u 28 ư c s a i, b sung như sau: i u 28: Cơ quan i u tra c a Vi n ki m sát quân s g m có: - Phòng i u tra c a Vi n ki m sát quân s trung ương; - Ban i u tra c a Vi n ki m sát quân s Quân khu, Quân ch ng, Quân oàn, T ng c c và c p tương ương. 10- Kho n 1 và o n 1, kho n 2, i u 31 ư c s a i, b sung như sau: 1- Kho n 1: Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam có tiêu chuNn nói kho n 3, i u 26 c a Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân thì có th ư c b nhi m làm ki m sát viên Vi n ki m sát quân s .
  4. 2- o n 1, kho n 2: Ki m sát viên Vi n ki m sát quân s có 3 c p: Ki m sát viên cao c p, Ki m sát vi n trung c p và Ki m sát viên sơ c p. 11- B sung i u 31a như sau: i u 31a 1- Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam có tiêu chuNn nói i u 23 và i u 25 c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s thì có th ư c b nhi m làm Th trư ng, Phó Th trư ng, i u tra viên cơ quan i u tra c a Vi n ki m sát quân s . 2- i u tra viên Vi n ki m sát quân s có 3 c p: i u tra viên cao c p, i u tra viên trung c p và i u tra viên sơ c p. i u 2: Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao và B trư ng B qu c phòng hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 1990 Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản