Pháp lệnh số 41-L/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Pháp lệnh số 41-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 41-L/CTN về lực lượng cảnh sát nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành , để sửa đổi điều 6 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 41-L/CTN

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41-L/CTN Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 1995 PHÁP L NH S 41-L/CTN C A U BAN THƯ NG V QU C H I V S A I I U6 PHÁP L NH L C LƯ NG C NH SÁT NHÂN DÂN Căn c vào i u 91 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch Vi t Nam năm 1992; Pháp l nh này s a i i u 6 c a Pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ã ư c H i ng Nhà nư c nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 28 tháng 1 năm 1989. i u1 S a i i u 6 c a Pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam như sau: " i u 6: L c lư ng C nh sát nhân dân b o v tr t t , an toàn giao thông ư ng b , ư ng thu , ư ng s t; ăng ký và c p bi n s các lo i phương ti n giao thông ư ng b ; th c hi n ki m tra, giám sát và x lý các hành vi vi ph m tr t t , an toàn giao thông ư ng b , ư ng thu , ư ng s t; ph i h p v i cơ quan ch c năng ki m tra thi t b an toàn các phương ti n giao thông v n t i ư ng b , ư ng thu , ư ng s t khi có d u hi u không b o m an toàn. Vi c ăng ký và c p bi n s các lo i phương ti n giao thông v n t i ư ng b thu c B qu c phòng do Chính ph quy nh". i u2 Pháp l nh này có hi u l c t ngày 1 tháng 8 năm 1995. i u3 Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh này. Hà N i, ngày 6 tháng 7 năm 1995 Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản