Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
115
lượt xem
13
download

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA PH¸P  Ö NH L Sö A   æI, Bæ   ®   SUNG   é T   è  IÒ U   ñ A   M S® C PH¸P  Ö NH   Ò   L V QUY Ò N   µ   V NGH Ü A   ô   ñ A   VC C¸C    Tæ CHøC   TRON G   íC  îC  µ   íC  N ® NH N GIAO   T,  ®Ê CHO   THUª  T ®Ê C¨n  vµo  Òu    Òu  vµ  Òu  cña  Õn  cø  §i 17,§i 18  §i 91  Hi ph¸p nícCéng  µ       ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam     ngh Vi   n¨m  1992; C¨n  vµo  Òu  cña  Ët ®Êt  ai; cø  §i 3  Lu   ® C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  ña  èc  éikho¸ IX,kú  äp  quy c Qu h      h thø  vÒ   ¬ng  8  ch tr×nh x©y  ùng    d ph¸p luËt;   Ph¸p  Önh  µy  öa  æi,    l n s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  Ò   l v quyÒn  µ  Üa  ô  ña    chøc  v ngh v c c¸ctæ  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho      n      thuª  ®Êt. §iÒu    öa  æi, bæ   1.­S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  l v quy v nghÜa  ô  ña    chøc  v c c¸c tæ  trong níc ® îc Nhµ   íc giao  t, cho      n  ®Ê   thuª ®Êt      nh sau: 1.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     1    ®   sung    nh sau: "1.Tæ     chøc  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt      n    kh«ng  ph¶itr¶tiÒn sö  ông      d ®Êt  å m: g a)  ¬   C quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi,®¬n  Þ  ò  ch tr       v v trang nh©n     d©n  ö  ông  t    ©y  ùng  ôsë  µm  Öc,sö  ông  sd ®Ê ®Ó x d tr   l vi   d cho  èc  qu phßng,an    ninh; b)  ¬   C quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi,®¬n  Þ  ò  ch tr       v v trang nh©n     d©n  ö  ông  t    ©y  ùng    sd ®Ê ®Ó x d c¸c c«ng  ×nh thuéc c¸c ngµnh  µ  Ünh  ùc  tr      vl v sù  nghiÖp  Ò   v kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héi,            khoa  äc,kü  Ët, ¹igiao; h   thu   ngo   c) Doanh    nghiÖp, c«ng    ö  ông  t  µo  ôc  ch    ty s d ®Ê v m ®Ý c«ng  éng    c ®Ó x©y  ùng  êng  d ® giao th«ng,cÇu, cèng,vØa  Ì,h Ö   èng  Êp,tho¸t íc,s«ng,         h   th c     n   hå, ®ª, ®Ëp,  êng  äc,c¬     tr h   quan  nghiªncøu    khoa  äc,b Önh  Ön,chî,c«ng  h  vi     viªn,vên    hoa,khu    ¬icho  Î   vuich   tr em, qu¶ng  êng, s©n  Ën  ng, s©n  tr   v ®é   bay,  b Õn c¶ng  µ    v c¸cc«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸ctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;     ®Þ c Ch ph d) Doanh    nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,x∙ c c¸c tæ  ch tr     héi,doanh    nghiÖp  èc  qu phßng,  ninh, c«ng      Çn,  an    ty cæ ph c«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n, tæ  h h   chøc  kinh  Õ  Ëp  Ó  ö  ông  t  µo  ôc   ch    t t th s d ®Ê v m ®Ý s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång thuû        s¶n, lµm  èi.ChÝnh  ñ    mu   ph quy  nh  ¹n  ®Þ h møc  t  îcgiao vµ  êih¹n  ö  ông  t  i víic¸c tæ  ®Ê ®     th   s d ®Ê ®è       chøc  nµy. 2.Tæ     chøc  kinh tÕ    trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt      n    ph¶itr¶tiÒn sö  ông      d ®Êt  å m: g a) Tæ     chøc  kinh tÕ  ö  ông  t  µo  ôc  ch  ©y  ùng  µ          sd ®Ê v m ®Ý x d nh ë ®Ó b¸n cho  c«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   hoÆc  cho thuª; b)    Tæ chøc  kinh tÕ  ö  ông  t  µo  ôc  ch  u     ©y  ùng  Õt    sd ®Ê v m ®Ý ®Ç t x d k cÊu  ¹ tÇng    h  ®Ó chuyÓn  îng hoÆc   nh   cho thuªquyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn   sd ®Ê g li   víi Õt  Êu  ¹ tÇng  .  k c h  ®ã 3. Tæ     chøc kinh tÕ    trong níc ® îc Nhµ   íc cho      n  thuª®Êt  å m       g c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  c c¸c  chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi,doanh  tæ  ch tr      
  2. 2 nghiÖp  èc  qu phßng,an   ninh,c«ng      Çn, c«ng      tycæ ph   tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,   hh  tæ chøc kinh tÕ  Ëp  Ó  ö  ông  t  µo  ôc  ch    t th s d ®Ê v m ®Ý kh«ng ph¶ilµs¶n  Êt    xu   n«ng nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, lµm  èi,trõ c¸c tr ng  îp   mu       ê h   quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy". ®Þ t i 2  §i n 2.Bæ     sung  Òu  µ    §i 1 nh sau: "1.ViÖc    giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 1  Ph¸p  Önh  µy  l n ph¶iphïhîp víi Ö m   ô    iÓn kinh tÕ      éi,quèc         nhi v ph¸ttr     ­ x∙h   phßng,an    ninh,quy    ho¹ch  µ  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ∙  îc c¬  v k ho sd ®Ê ® ®   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ðt nh n   th quy x  duyÖt. 2. H¹n    møc   t  îc giao,® îc thuªvµ  ôc  ch, thêih¹n  ö  ông  t  ®Ê ®       m ®Ý    sd ®Ê ph¶iphïhîp víi Ën         lu chøng  kinh tÕ   ü  Ët®∙  îcc¬    ­ k thu   ®   quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt". x  3.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     2  5    ®   sung    nh sau: "2.Trong  êng  îp  ¬    tr h c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph doanh  nghiÖp  ö  ông  ét  Çn  t    îc giao  sd m ph ®Ê d∙ ®   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  cña  Òu  1  §i nµy  µ  t  µm  èi    ö  ông  µo  ôc  ch  v ®Ê l mu ®Ó s d vm ®Ý s¶n  Êt,kinh doanh  xu     kh¸c  th×  i  íidiÖn  Ých  t    ®è v   t ®Ê ®ã ph¶ithùc hiÖn  Õ         ch ®é thuª®Êt,n Õu  ö  ông      sd vµo  ôc  ch  m ®Ý quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  2  1  Ph¸p  Önh  µy  ×  l n th ph¶itr¶   tiÒn sö  ông  t".  d ®Ê 4.Bæ     sung  Òu  nh  §i 6a  sau: "Tæ  chøc kinh tÕ    trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt      n    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    2 §iÒu  cña  1  Ph¸p  Önh  µy  ã    Òn  l n c c¸cquy sau  y: ®© 1.Chuy Ón  îng quyÒn  ö  ông  t      µ    ¾n  Òn víi t  ;    nh   sd ®Ê khib¸n nh ë g li     ®Ê ®ã chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    µm  µ    ¾n   Òn  íikÕt  Êu  ¹  nh quy sd ®Ê ®Ó l nh ë g li v   c h tÇng  ∙  îcx©y  ùng    t  ; ®®   d trªn®Ê ®ã 2.Cho    Òn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi Õt  Êu  ¹ tÇng  ∙  îcx©y    thuªquy sd ®Ê g li     k c h  ®®  dùng  xong    t  ; trªn®Ê ®ã 3. Th Õ   Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  i víidiÖn  Ých  t  îcgiao   ch gi¸tr   sd ®Ê ®è     t ®Ê ®     t¹ Ng ©n  µng  ÖtNam       i h Vi   ®Ó vay  èn  v s¶n  Êt,kinh doanh; xu     4. G ãp  èn    v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t    ªndoanh  íitæ  gi¸tr   sd ®Ê ®Ó li   v   chøc,   c¸nh©n    trong níc.   Tæ   chøc  kinh tÕ    trong níclµdoanh       nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  c c¸ctæ    chøc  Ýnh  Þ,x∙héi, ch tr       doanh nghiÖp  èc  qu phßng,an    ninh ® îcnhµ  íc    n  giao ®Êt    ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t  ã  Òn  ãp  èn      d ®Ê c quy g v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t    ªndoanh  íitæ  ®Ê ®Ó li   v   chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi theo     n    quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ". ph 5.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     8    ®   sung    nh sau: "Tæ chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  ®  n    ®Ó s d vm ®Ý kh«ng ph¶i  s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm  èi m µ     mu   kh«ng  ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t      d ®Ê hoÆc     ö  ông  t  tr¶s d ®Ê b»ng  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc,   n  n Õu   ∙  ©y  ùng    ®x d c¸c c«ng  ×nh  ×    tr th khi chuyÓn  îng    nh c¸c c«ng  ×nh  µy  tr n g ¾n   Òn víiviÖc  ö  ông  t  li     sd ®Ê ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch nhµ  íctiÒn chuyÓn    n    quyÓn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ".   ®Þ c Ch ph
  3. 3 §iÒu    cø  µo    2.­C¨n  v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy,ChÝnh  ñ    l n  ph quy ®Þnh  ô  Ó  Öc    Õt  i  íic¸c tæ  c th vi gi¶iquy ®è v     chøc  kinh  Õ  îc Nhµ   íc giao t®  n    ®Êt,cho    t  ícngµy    thuª®Ê tr   Ph¸p  Önh  µy  ã  Öu  ùc. l n c hi l Ph¸p  Önh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  l n c hi l   t   c«ng  è. b §iÒu    Ýnh  ñ  ®Þnh    Õtthihµnh  3.­Ch ph quy  chiti     Ph¸p  Önh  µy. l n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản