Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: trangson

Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATAPh¸p  Ö nh 
l
c ñ a u û   a n  thê n g  v ô   u è c  h éi  è  
b Q  S 31/2000/PL­U B T V Q H 1 0  
n g µ y  28 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  th vi Ö n
v


§ Ó   ©y  ùng, b¶o  ån,khai th¸c vµ  ö  ông  èn  µiliÖu  ña    Ön;
x d   t      sd v t  c th vi  
®¸p øng  nhu  Çu  äc  Ëp,nghiªn cøu, th«ng      Ý cña  ©n  ©n  µ 
c ht      tin,gi¶itr   nh d v
t¨ngcêng  Öu  ùcqu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön;
  hi l   l  n   thvi
C¨n  vµo  Õn 
cø  Hi ph¸p  íc Céng 
n  hßa    éi chñ 
x∙ h   nghÜa  Öt Nam  
Vi   n¨m  
1992;
C¨n  vµo 
cø  NghÞ   Õt  ña  èc  éikhãa  kú  äp 
quy c Qu h  X,  h thø  vÒ   ¬ng 
4  Ch
tr×nh x©y  ùng  Ët,
  d lu   ph¸p lÖnh  Öm  ú  èc  éikhãa 
  nhi k Qu h   X;
Ph¸p  Önh  µy 
l n quy  nh  Ò     Ön.
®Þ v thvi


C h ¬ n g  I
N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  


§i Ò u 1
Th  Ön  ã 
vi c chøc  n¨ng,nhiÖm   ô  ÷g×n   
  v gi   dis¶n    Þch  ña  ©n  éc;thu
th t cd t  
thËp,tµng  ÷,tæ 
  tr   chøc  Öc 
vi khaith¸cvµ  ö  ông 
    sd chung  èn  µiliÖu trong x∙
v t      
héi nh»m  
  truyÒn  tr 
b¸  ithøc,cung  Êp 
  c th«ng    ôc  ô 
tinph v nhu  Çu  äc  Ëp,
c ht 
nghiªncøu, c«ng    µ    Ý cña  äi  Çng  ípnh©n  ©n;  ãp  Çn  ©ng 
    t¸cv gi¶itr   mt l  d g ph n
cao  ©n  Ý,®µo  ¹onh©n  ùc,båidìng  ©n  µi    iÓn khoa  äc,c«ng 
d tr   t  l   nh t, ph¸ttr   h 
nghÖ,  kinh tÕ, v¨n  ãa, phôc  ô 
   h  v c«ng  éc 
cu c«ng  nghiÖp  ãa, hiÖn  i hãa 
h  ®¹  
®Êt  íc.
n


§i Ò u 2
Trong 
Ph¸p  Önh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu   
l n      d  ®© ®   nh sau:
1. Di 
  s¶n    Þch  µ toµn  é 
th t l  b s¸ch,b¸o,v¨n b¶n  Ðp   
     ch tay,b¶n  , 
®å tranh,
 
¶nh  µ    ¹ tµiliÖu kh¸c®∙  µ  ang  îcl hµnh.
v c¸clo i    
   v® ®  u 
2.  µi liÖu µ m ét  ¹ng  Ët  Êt  ∙    Ën  ÷ng 
T   l   d v ch ® ghi nh nh th«ng      ¹ng 
tinë d
thµnh    m  
v¨n,© thanh,h×nh 
  ¶nh nh»m   ôc  ch 
m ®Ý b¶o qu¶n  µ  ö  ông.
vsd
3. Vèn  µiliÖu th viÖn  µnh÷ng  µiliÖu ® îcsu  Çm,  Ëp  îp theo  Òu 
  t     l  t      t t h  nhi
chñ  ,  éidung  Êt ®Þnh, ® îcxö  ýtheo quy  ¾c,quy  ×nh khoa  äc  ña 
®Ò n   nh       l    t  tr   hc
nghiÖp  ô    Ön    chøc  ôc  ô  êi ®äc  t hiÖu 
v th vi ®Ó tæ  ph v ng   ®¹   qu¶  cao  µ  îc
v® 
b¶o qu¶n.


§i Ò u 3
Ph¸p  Önh  µy  iÒu 
l n® chØnh:
1.   
Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña   viÖn; quyÒn  µ 
v ho   c th   v tr¸ch nhiÖm   ña  ¬ 
  cc
quan  µ  íc,tæ 
nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ 
ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ 
ch tr         chøc    éi,
x∙h  
2

tæ chøc    éi­ nghÒ  
x∙ h     nghiÖp,tæ 
  chøc  kinh tÕ, ®¬n  Þ  ù 
   v s nghiÖp,®¬n  Þ 
  v
vò 
trangnh©n  ©n 
  d (sau ®©y  äilµtæ 
  g     chøc)trongho¹t®éng    Ön;
     thvi
2. Quy Òn   µ 
  v tr¸chnhiÖm   ña  chøc, c¸ nh©n 
  c tæ     trong níc sö  ông  èn 
  d v
tµiliÖu thviÖn  µ 
     v tham      ¹t®éng  thviÖn  chøc;
giac¸cho   do    tæ 
3. Quy Òn   µ 
  v tr¸ch nhiÖm   ña  êi ViÖt Nam   nh   ë  íc ngoµi,tæ 
  c ng     ®Þ c n   
chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi sinh  èng, lµm  Öc  ¹  Öt Nam   ö  ông  èn  µi
   n    s   vi t i Vi   sd v t 
liÖu thviÖn  µ 
   v tham      ¹t®éng  thviÖn  chøc.
giac¸cho   do    tæ 


§i Ò u 4
Nhµ   íc®Ç u    ©n 
n  tng s¸ch ®Ó     iÓnth viÖn,vèn  µiliÖu th viÖn;m ë  
  ph¸ttr       t      
réng  ù  ªnth«ng  ÷a c¸c th viÖn 
s li   gi       trong nícvµ  îp t¸c,
    h       æi  µiliÖu víi  
trao® t      th
viÖn  íc ngoµi;khuyÕn  Ých  chøc, c¸ nh©n 
n    kh tæ     trong  íc,ngêi ViÖt Nam  
n     
®Þnh      íc ngoµi,tæ 
cën     chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi tham   
   n    gia ph¸ttr Ón c¸c lo¹ 
 i     i
h×nh    Ön; thùc  Ön    éi hãa  ¹t®éng    Ön; ®µo  ¹o,båi dìng  µ 
th vi   hi x∙ h   ho   th vi   t   v
x©y  ùng  i  ò  ÷ng  êi lµm 
d ®é ng nh ng   c«ng     viÖn  ¸p 
t¸cth ® øng  nhu  Çu   
c ph¸t
tr Ónc¸clo¹ h×nh    Ön.
i    i   thvi


§i Ò u 5
Nghiªm  Ê m     µnh   
c c¸ch visau  y:
®©
1.Tµng  ÷tr¸phÐp  µi Öu cã  éidung:
  tr    i t    n  
li  
a) Chèng  ¹Nhµ   ícCéng 
  l  i n  hßa    éichñ  Üa  ÖtNam;    ¹ikhèi
x∙h   ngh Vi   ph¸ ho    
®¹i®oµn  Õt  µn  ©n;
  k to d
b) Tuyªn 
  truyÒn  ¹o  ùc,chiÕn 
bl  tranh x© m  îc,g©y  Ën  ïgi÷a c¸c d©n  
  l  h th     
técvµ  ©n  ©n    íc;truyÒn    ëng,v¨n hãa  È m  
  nh d c¸cn   b¸ tt    ph ph¶n  ng, lèi èng 
®é     s
d© m     i  ôy,c¸c hµnh    éi¸c,tÖ  ¹n    éi,mª  Ýn  Þ   oan; 
«, ®å tr     vit     n x∙ h   t d ® ph¸  ¹i
ho  
thuÇn  phong  ü   ôccña  ©n  éc;
m t  d t
c)Xuyªn  ¹clÞch sö,phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng,xóc  ¹m  Ü  ©n, 
  t     nh th t      ph v nh
anh  ïng  ©n  éc;vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n  
h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh
phÈ m   ña 
c c«ng  ©n;
d
2.TiÕtlébÝ  Ët  µ  íc,bÝ  Ët  i tcña 
      m nh n   m ®ê    c«ng  ©n;
d
3.§¸nh    ñy  ¹itµiliÖu cña    Ön;
  tr¸o,h ho       thvi
4. Lîidông  ¹t®éng 
   ho   nghiÖp  ô    Ön   
v th vi ®Ó truyÒn  tr¸ phÐp  ÷ng 
b¸   
i nh
néidung 
  quy  nh  ¹ §iÒu  µy.
®Þ t i n


C h ¬ n g  II
q u y Ò n  v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a t æ  c h ø c, 
c¸ n h © n  trong h o ¹t ® é n g  th vi Ö n
 


§i Ò u 6
1. Tæ  
  chøc, c¸ nh©n 
   trong níc,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,tæ 
       ®Þ cën    
chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi sinh sèng  µ  µm  Öc  ¹  Öt Nam   îc quyÒn  ö 
   n      v l vi t i Vi   ®  s
dông  èn  µi Öu thviÖn  ïhîp víi
v t    li ph       quy  Õ   ña    Ön.
ch c thvi
3

2.§èivíi   Ön  ¹t®éng 
      vi ho  
th b»ng  ©n 
ng s¸ch nhµ  ícth× ngêisö  ông  µi
  n     d t 
liÖu    Ön 
th vi kh«ng ph¶i tr¶tiÒn 
   cho    ¹t®éng 
c¸c ho   sau theo quy  nh  ña 
®Þ c
ChÝnh  ñ:
ph
a) Sö  ông  µi Öu thviÖn  ¹ chç 
 d t    
li t  i hoÆc   învÒ   µ;
m   nh
b) TiÕp  Ën 
  nh th«ng    Ò   µiliÖu th viÖn 
tinv t      th«ng qua  Ö   èng  ôc  ôc
h th m l 
vµ    ×nh 
c¸ch thøc th«ng     
  tin, cøu 
tra kh¸c;
c) TiÕp  Ën  ù  óp  , t vÊn  Ò   Öc  ×m  µ  än  ùa nguån 
  nh s gi ®ì    v vi t v ch l   th«ng 
tin;
d)  ôc  ô  µiliÖu t¹  µ 
Ph v t    i nh th«ng qua  ×nh 
h thøc    Ön u  ng 
th vi l ®é hoÆc  
göiqua  u  iÖn    ã 
  b® khic yªu  Çu  i  íingêi cao 
c ®è v     tuæi,ngêi tµn  Ëtkh«ng  ã 
    t  c
®iÒu  Ön  n     Ön.
ki ®Õ thvi
3.  êi d©n   éc  Óu  è  îc t¹o ®iÒu  Ön  ö  ông  µiliÖu   viÖn 
Ng   t thi s ®     ki s d t  th
b»ng 
ng«n  ÷  ña  ©n  écm × nh.
ng c d t 
4. Ng êikhiÕm  Þ  îct¹o®iÒu  Ön  ö  ông  µiliÖu th viÖn 
    th ®     ki s d t     b»ng  ÷ 
ch
næi 
hoÆc     Ëtmang    Æc   Öt.
c¸cv   tin® bi
5.TrÎem   îct¹o®iÒu  Ön  ö  ông  µi Öu thviÖn  ïhîp víi  
   ®   ki s d t    
li ph       tuæi.
løa
6. Ng êi ®ang  Êp  µnh  ×nh  ¹ttï  êi bÞ   ¹m 
    ch h h ph   ,ng   t giam  îc t¹o ®iÒu 
®  
kiÖn  ö  ông  µiliÖu cña    Ön  ¹ tr¹giam, nhµ  ¹m 
sd t    thvi t    
ii   t giam.


§i Ò u 7
1.Tæ  
  chøc  ña  ÖtNam   ã  Òn  µnh  Ëp th viÖn 
c Vi   c quy th l    theo quy  nh  ¹
  ®Þ ti  
Ph¸p  Önh  µy.
l n
2. Tæ  
  chøc, c¸ nh©n 
   trong níc,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,tæ 
       ®Þ cën    
chøc,c¸ nh©n  ícngoµisinh sèng  µ  µm  Öc  ¹  Öt Nam   ã  Òn 
   n      v l vi t i Vi   c quy tham  
giavµo    ¹t®éng  thviÖn  chøc.
  c¸cho   do    tæ 


§i Ò u 8
Ng êisö  ông  èn  µi Öu thviÖn  ã 
 d v t     li c tr¸chnhiÖ m:
 
1.ChÊp  µnh  éiquy    Ön;
  h n  thvi
2.B¶o 
  qu¶n  èn  µiliÖu vµ  µi
v t    t  s¶n  ña    Ön;
c thvi
3.Tham     ©y  ùng,ph¸ttr ÓnthviÖn;
  giax d    i   
4. Ch Þu 
  tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   ÷ng  µnh      ¹m 
  tr   lu   nh h viviph trong viÖc 
 
sö  ông  èn  µiliÖu thviÖn.
d v t    


C h ¬ n g  III
t æ  c h ø c v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a th vi Ö n
 


§i Ò u 9
Th  Ön  îcthµnh  Ëp khicã  ÷ng  iÒu  Ön 
vi ®   l     nh ® ki sau:
1.Vèn  µiliÖu thviÖn;
  t    
4

2.Trô  ë,trang thiÕtbÞ 
  s      chuyªn dïng;
 
3.Ng êicã 
    chuyªn m«n, 
  nghiÖp  ô    Ön;
v thvi
4.Kinh  Ý  ¶m  
  ph ® b¶o 
cho    Ön  ¹t®éng    nh  µ    iÓn.
thvi ho   æn ®Þ v ph¸ttr
Bé  V¨n  ãa  Th«ng    íng  Én  ô  Ó   Öc  ùc  Ön  ÷ng   
h ­  tin h d c th vi th hi nh quy
®Þnh  ¹ §iÒu  µy  i víi õng lo¹ h×nh    Ön.
t i n ®è     t  i   thvi


§i Ò u 10
1. Tæ  
  chøc  ña  Öt Nam   ã    iÒu  Ön 
c Vi   c c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  cña 
®Þ ti §i 9 
Ph¸p  Önh  µy  × ® îcthµnh  Ëp thviÖn.
l n th     l   
2. ChË m   Êt lµ 30  µy, kÓ   õ ngµy  µnh  Ëp,tæ 
  nh     ng   t   th l   chøc  µnh  Ëp 
th l th
viÖn 
ph¶i®¨ng  ý  ¹t®éng  íi ¬ 
  k ho   v   quan  µ  íccã  Èm  Òn 
c nh n   th quy quy  nh  ¹
®Þ t 
i
§iÒu  cña 
11  Ph¸p  Önh  µy.
l n
3.Tæ  
  chøc  µnh  Ëp thviÖn 
th l    ban  µnh 
h quy  Õ   ¹t®éng    Ön.
ch ho   thvi
Bé  V¨n  ãa   
h ­ Th«ng   
tinquy  nh  ô  Ó  ñ tôc ®¨ng  ý  ¹t®éng  µ 
®Þ c th th     k ho   v
híng dÉn 
  ban  µnh 
h quy  Õ     Ön.
ch thvi


§i Ò u 11
1. Th  Ön  èc    Öt Nam   µ    Ön  ña  chøc  Êp 
  vi Qu gia Vi   v th vi c tæ  c trung  ng 
¬
®¨ng  ý  ¹t®éng  íi é 
k ho   v   V¨n  ãa  
B h ­Th«ng   
tin.
2. Th  Ön  ña  chøc  Êp 
  vi c tæ  c tØnh  ¨ng  ý  ¹t®éng  íiSë  
® k ho   v   V¨n  ãa   

Th«ng 
tin.
3. Th  Ön  ña  chøc  Êp  Ön, cÊp    ã  ôsë  ng    a   µn 
  vi c tæ  c huy   x∙c tr   ®ã trªn®Þ b
®¨ng  ý  ¹t®éng  íiPhßng 
k ho   v  V¨n  ãa   
h ­ Th«ng    Ön,  Ën, thÞ    µnh 
tinhuy qu   x∙,th
phè  éctØnh.
thu    


§i Ò u 12
1.   
Tæ chøc  µnh  Ëp   viÖn  ã 
th l th c quyÒn  quyÕt  nh  
®Þ chia,t¸ch,s¸p
    
nhËp,gi¶i Ó    Ön 
   th thvi hoÆc  thay ® æi  éidung  ¹t®éng  ∙  ¨ng  ý.
  n  ho   ®® k
2. Khi chia,t¸ch,s¸p  Ëp    Ön,tæ 
       nh th vi   chøc  µnh  Ëp    Ön 
th l th vi ph¶ilµm 
 
l¹thñ tôc®¨ng  ý  ¹t®éng.
   
i k ho  
3. Khi thay ® æi    äi,®Þa  
     tªn g   chØ, quy  Õ,  éi dung  ¹t®éng 
ch n   ho   hoÆc  
gi¶ithÓ    Ön,tæ 
  th vi   chøc  µnh  Ëp    Ön 
th l th vi ph¶ith«ng  b»ng   
  b¸o  v¨n b¶n   
cho
c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn.
nh n   th quy


§i Ò u 13
Th  Ön  ã    Ö m  ô 
vi c c¸cnhi v sau  y:
®©
1. §¸p 
  øng yªu  Çu  µ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho  êi ®äc 
c v t  ki thu l  i ng   trong viÖc 
 
sö  ông  èn  µiliÖu thviÖn  µ 
d v t     v tham      ¹t®éng  thviÖn  chøc;
giac¸cho   do    tæ 
5

2. Thu  Ëp,bæ  
  th   sung  µ  ö  ýnghiÖp  ô  èn  µiliÖu;b¶o 
v x l  v v t    qu¶n  èn  µi
v t 
liÖu vµ 
  thanh  äc ra  áikho    µiliÖu l¹chËu, h   
l   kh   c¸c t        n¸ttheo quy  Õ   ña   
ch c th
viÖn;
3. Tæ  
  chøc th«ng   
tin,tuyªntruyÒn,gií thiÖu  èn  µiliÖu th viÖn,tham 
     i v t      
giax©y  ùng  µ  ×nh  µnh  ãiquen  c 
  d vh th th   ®ä s¸ch,b¸o trong nh©n  ©n;
     d
4.Xö  ýth«ng      ¹n c¸cÊn  È m  
  l  tin,biªnso     ph th«ng   
tinkhoa  äc;
h
5.Thùc  Ön  ù  ªnth«ng  ÷a c¸cthviÖn 
  hi s li   gi       trong níc;hîp t¸c,   æi  µi
     trao® t 
liÖu víi   Ön  ícngoµitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;
    vi n  
th     ®Þ c Ch ph
6.Nghiªncøu,øng  ông  µnh  ùu khoa  äc  µ 
      d th t  h v c«ng  Ö     Õn vµo 
ngh tiªnti  
c«ng      Ön,tõng bíchiÖn  ihãa    Ön;
t¸cthvi      ®¹   thvi
7. Tæ  
  chøc  åi dìng 
b  chuyªn m«n, nghiÖp  ô 
v cho  êi lµm 
ng   c«ng     
t¸cth
viÖn;
8.B¶o 
  qu¶n  ¬  ë  ËtchÊt,kü  Ëtvµ  µis¶n 
csv    thu   t   kh¸ccña    Ön.
  thvi


§i Ò u 14
Th  Ön  ã    Òn 
vi c c¸cquy sau  y:
®©
1. Trao  æi  µiliÖu vµ 
  ® t    tham    µo    ¹ng 
gia v c¸c m th«ng        Ön 
tin­ th vi trong 
níc;trao ® æi  µiliÖu vµ 
   t    tham    µo    ¹ng 
gia v c¸c m th«ng        Ön  íc ngoµi
tin­ th vi n    
theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;
  ®Þ c Ch ph
2. Khíctõ yªu  Çu  ña  êi®äc  Õu  cÇu      íi
      c c ng   n yªu  ®ã tr¸v  
i quy  Õ   ña   
ch c th
viÖn;
3. Thu  Ý   õ m ét  è  Þch  ô    Ön 
  ph t   sd v th vi theo quy  nh  ¹  Òu  cña 
®Þ ti §i 23 
Ph¸p  Önh  µy;
l n 
4. TiÕp  Ën  µitrîgióp ®ì  ña  chøc,c¸ nh©n 
  nh t     ,   c tæ     trong níc,tæ 
    chøc,c¸
  
nh©n  ícngoµi;

5.Tham       éinghÒ  
  giac¸ch   nghiÖp 
trong nícvµ  èc  Õ  Ò     Ön;
    qu t v thvi
6. Lu  ÷nh÷ng  µiliÖu  ã  éi dung 
  tr   t  cn  quy  nh  ¹ 
®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña 
1  5 
Ph¸p  Önh  µy 
l n theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.
  ®Þ c Ch ph


§i Ò u 15
1.Ng êilµm 
    c«ng      Ön  ã    Òn 
t¸cthvi c c¸cquy sau  y:
®©
a)  îc t¹o ®iÒu  Ön    äc  Ëp  ©ng 
§   ki ®Ó h t n cao  ×nh   
tr ®é v¨n  ãa, chuyªn
h   
m«n, nghiÖp  ô   viÖn; tham 
v th   gia nghiªn cøu 
  khoa  äc, c¸c 
h  sinh  ¹t vÒ  
ho  
chuyªn m«n,    chøc    éi­nghÒ  
  c¸ctæ  x∙h    nghiÖp  theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt;
 
b)  îc hëng    Õ   ,  Ýnh 
§  c¸c ch ®é ch s¸ch  ®∙ivÒ   Ò  
u    ngh nghiÖp  µ    Õ  
v c¸c ch
®é   Ýnh 
ch s¸ch kh¸ccña  µ   íc.
    Nh n
2. Ng êi lµm 
    c«ng      Ön  ã  Üa  ô  ùc hiÖn   
t¸cth vi c ngh v th   c¸c quy  nh  ña 
®Þ c
ph¸p  ËtvÒ     Ön, c¸c quy  nh  Ò  
lu   th vi     ®Þ v chuyªn m«n, nghiÖp  ô    Ön  µ 
v th vi v
quy  Õ   ña    Ön.
ch c thvi
6


§i Ò u 16
C¸c  ¹ h×nh    Ön 
lo i
  thvi bao  å m:
g
1.Th  Ön 
  vi c«ng  éng:
c
a) Th  Ön  èc    ÖtNam;
  vi Qu giaVi  
b) Th  Ön  Uû  
  vi do  ban  ©n  ©n    Êp  µnh  Ëp.
nh d c¸cc th l
2.Th  Ön 
  vi chuyªn ngµnh,®a  µnh:
    ng
a) Th  Ön  ña  Ön,trung t©m 
  vi c vi     nghiªncøu 
  khoa  äc;
h
b) Th  Ön  ña  µ  êng  µ  ¬  ë    ôc 
  vi c nh tr v c s gi¸od kh¸c;
c)Th  Ön  ña  ¬ 
  vi c c quan  µ  íc;
nh n
d) Th  Ön  ña  n  Þ  ò 
  vi c ®¬ v v trang nh©n  ©n;
  d
®)    Ön  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ 
Th vi c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ 
ch tr         chøc 
x∙héi, chøc    éi­nghÒ  
   tæ  x∙h    nghiÖp,tæ 
  chøc kinhtÕ,®¬n  Þ  ù 
   v s nghiÖp.


§i Ò u 17
1.Th  Ön  èc    ÖtNam   µthviÖn 
  vi Qu giaVi   l    trungt©m  ña  níc.
  c c¶ 
2. Ngoµi nh÷ng  Ö m   ô  µ  Òn 
    nhi v v quy quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu   
®Þ ti §i 13  §i 14
cña Ph¸p  Önh  µy, Th viÖn  èc 
l n  Qu gia  Öt Nam  
Vi   cßn  ã  ÷ng  Ö m   ô,
c nh nhi v 
quyÒn  ¹n sau  y:
h  ®©
a) Khai th¸cc¸c nguån  µiliÖu trong níc vµ  íc ngoµi ®Ó   ¸p 
     t        n    ® øng   
nhu
cÇu  êi®äc;
ng  
b) Thu  Ën    Êt b¶n  È m  u  Óu 
  nh c¸c xu   ph l chi trong níctheo 
   quy  nh;  ©y 
®Þ x
dùng,b¶o 
  qu¶n  ©u  µikho  µng  Êtb¶n  È m   ©n  éc;biªnso¹n,xuÊtb¶n 
l d  t xu   ph d t       
Th  ôc  èc    µ 
m qu giav Tæng    ôc  ÖtNam;
thm Vi  
c)Tæ  
  chøc  ôc  ô    i t ng ngêi®äc 
ph v c¸c®è  î     theo quy  Õ   ña    Ön;
  ch c thvi
d) Hîp      æi  µi Öu víi     Ön 
  t¸c,trao® t       thvi trongnícvµ  ícngoµi;
li c¸c     n 
®) Nghiªn cøu 
  khoa  äc  µ 
h v c«ng nghÖ  trong   Ünh  ùc 
l v th«ng    th
tin­ 
viÖn;
e)Tæ  
  chøc  åidìngchuyªnm«n, 
b      nghiÖp  ô 
v cho  êilµm 
ng   c«ng      Ön;
t¸cthvi  
híngdÉn 
  nghiÖp  ô    Ön 
v thvi theo sù  ©n 
  ph c«ng  ña  é  hãa  
c B V¨n  ­Th«ng  .
tin


§i Ò u 18
1. Th  Ön  Uû  
  vi do  ban  ©n  ©n    Êp  µnh  Ëp gi÷vaitrßtrung t©m  
nh d c¸cc th l      
phèihîp ho¹t®éng, trao® æi  µiliÖu,híng dÉn 
        t      nghiÖp  ô  íi     Ön 
v v   th vi kh¸c
c¸c  
trªn®Þa  µn.
  b 
2. Ngoµi nh÷ng  Ö m   ô  µ  Òn 
    nhi v v quy quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu   
®Þ ti §i 13  §i 14
cña Ph¸p  Önh  µy, th viÖn  Uû  
l n    do  ban  ©n  ©n    Êp  µnh  Ëp 
nh d c¸c c th l cßn  ã 
c
nh÷ng  Ö m  ô,quyÒn  ¹n sau  y:
nhi v  h  ®©
a)  ©y  ùng  µ 
X d v b¶o qu¶n  èn  µiliÖu cña  a   ¬ng  µ  Ò   a   ­
v t    ®Þ ph v v ®Þ ph
¬ng;
7

b) Tham     ©y  ùng    Ön,tñs¸ch c¬  ë;tæ 
  giax d th vi       s   chøc  Öc  ©n 
vi lu chuyÓn 
s¸ch,b¸o xuèng      Ön,tñs¸ch c¬  ë.
   c¸cthvi      s


§i Ò u 19
1.   viÖn  ña  Ön, trung  ©m  
Th c vi   t nghiªn cøu 
  khoa  äc  îc thµnh  Ëp
h ®  l 
nh»m   ôc  ô 
ph v nhu  Çu  ña    é, c«ng 
c c c¸n b   chøc trong ph¹m    ña  Ön,trung
  vic vi    
t©m  µ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng  i t ng kh¸cphïhîp víi
v c th ph v nh ®è  î          quy  Õ   ña    Ön.
ch c thvi
2. Th  Ön  ña  µ  êng,c¬  ë    ôc 
  vi c nh tr   s gi¸od kh¸c ® îcthµnh  Ëp 
   l nh»m   ôc 
ph
vô nhu  Çu  ña    é,nhµ 
c c c¸n b   gi¸o,ngêihäc 
    trong ph¹m    ña  µ  êng,c¬  ë 
  vic nh tr  s
gi¸odôc 
  kh¸c vµ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng  i t ng kh¸c phï hîp víiquy  Õ   ña 
  c th ph v nh ®è  î          ch c
thviÖn.
 
3. Th  Ön  ña  ¬ 
  vi c c quan  µ  íc ® îc thµnh  Ëp 
nh n     l nh»m   ôc  ô 
ph v nhu  Çu 
c
cña    é,c«ng 
c¸n b   chøc trong ph¹m    ¬ 
  vic quan  µ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng  i t
v c th ph v nh ®è  ­
îng kh¸cphïhîp víi
         quy  Õ   ña    Ön.
ch c thvi
4. Th  Ön  ña  n  Þ  ò 
  vi c ®¬ v v trang nh©n  ©n  îcthµnh  Ëp 
  d ®  l nh»m   ôc  ô 
ph v
nhu  Çu  ña    é,chiÕn  Ü 
c c c¸n b   s trong ph¹m    n  Þ  µ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng 
  vi®¬ v v c th ph v nh
®èi t ng kh¸cphïhîp víi
 î          quy  Õ   ña    Ön.
ch c thvi
5. Th  Ön  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ 
  vi c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ 
ch tr         chøc 
x∙héi,tæ 
    chøc    éi­ nghÒ  
x∙h     nghiÖp,tæ 
  chøc  kinh tÕ,®¬n  Þ  ù 
   v s nghiÖp  îc
® 
thµnh  Ëp  ñ  Õu 
l ch y nh»m   ôc  ô    µnh   
ph v c¸c th viªntrong ph¹m    chøc,®¬n  
  vitæ   
vÞ  µ  ã  Ó  ôc  ô  ÷ng  i t ng kh¸cphïhîp víi
v c th ph v nh ®è  î          quy  Õ   ña    Ön.
ch c thvi


C h ¬ n g  IV
§ Ç u  t p h¸t  tri Ó n th vi Ö n


§i Ò u 20
C¸c  ån  µichÝnh  ña    Ön 
ngu t   c thvi bao  å m:
g
1.Ng ©n 
  s¸ch nhµ  íccÊp 
  n  hoÆc   ç  î
h tr ;
2.Vèn  ña  chøc;
  c tæ 
3.C¸c 
  kho¶n    õphÝ  Þch  ô    Ön;
thu t   d v thvi
4.C¸c  ån  µi î ña  chøc,c¸nh©n 
  ngu t    
tr c tæ     trongnícvµ  ícngoµi.
    n 


§i Ò u 21
Nhµ   ícthùc hiÖn    Ýnh 
n    c¸cch s¸ch ®Ç u    i víi   Ön   
  t®è     vi nh sau:
th
1.  Çu   ®Ó   ¶m  
§ t ® b¶o  cho c¸c   viÖn  ëng  ©n 
th h ng s¸ch  µ  íc ho¹t
nh n    
®éng, ph¸ttr Ón vµ  õng  íchiÖn  ihãa  ¬  ë  Ët chÊt ­ kü  Ët,®iÖn  ö
   i   t b  ®¹   csv      thu   t 
hãa,tù ®éng  ãa    Ön;®µo  ¹o,båidìng ®éi ngò  ÷ng  êilµm 
   h th vi   t      nh ng   c«ng   
t¸c
thviÖn;
 
2. §Çu   Ëp 
  tt trung cho  ét  è    Ön  ã  Þ  Ý ® Æc   Ötquan  äng;u 
  m s th vi c v tr   bi   tr  
tiªn®Ç u    ©y  ùng    Ön  Ön    ïng cã  iÒu  Ön 
  tx d th vi huy ëv   ® ki kinh tÕ      éikhã 
  ­ x∙h  
kh¨n,vïng cã  iÒu  Ön 
   ® ki kinhtÕ     éi® Æc   Ötkhã 
  ­x∙h   bi   kh¨n;
8

3. KhuyÕn  Ých  chøc,c¸ nh©n 
  kh tæ     trong níc,ngêiViÖt Nam   nh     
       ®Þ cë
níc ngoµi,tæ 
    chøc,c¸ nh©n  íc ngoµitham    ng  ãp  ©y  ùng  µ   
   n    gia ®ã gxd v ph¸t
tr Ónsù 
i   nghiÖp    Ön  ÖtNam;
thvi Vi  
4.  ç   îviÖc  o   ¹o,båi dìng 
H tr  ®µ t     chuyªn m«n, nghiÖp  ô 
v cho  êi lµm 
ng  
c«ng      Ön  ña    Ön    chøc 
t¸cth vi c th vi c¸c tæ  kh«ng  ¹t®éng 
ho   b»ng  ©n 
ng s¸ch 
nhµ  íc;
n
5.¦utiªngi¶i
        Õt ®Êt  ©y  ùng    Ön;
quy   xd thvi
6. Hç   î gióp    Öc 
  tr   , ®ì vi b¶o  qu¶n    é  u  Ëp  µiliÖu  ã    Þ ® Æc  
c¸c b s t t   c gi¸tr  
biÖtvÒ   Þch sö,v¨n hãa,khoa  äc  ña    ©n, gia®×nh.
 l       h c c¸nh   


§i Ò u 22
Nhµ   ícthùc hiÖn    Ýnh 
n    c¸cch s¸ch u  ∙i®èi víi ¹t®éng    Ön   
 ®        ho thvi nh sau:
1. MiÔn, 
  gi¶m  Õ  Ëp  Èu  ÷ng  µiliÖu    Ön, trang thiÕtbÞ,
thu nh kh nh t  th vi       
m¸y  ãc 
m chuyªn dïng theo quy  nh  ña 
      ®Þ c ph¸p luËt;
 
2. Hç   î
  tr  kinh phÝ  
  cho  Öc 
vi khaith¸cm¹ng 
   th«ng        Ön 
tin­ th vi trong níc
  
vµ  ícngoµi,
n   
cho  întµiliÖu gi÷a c¸cthviÖn  µ  êi®äc.
m           v ng  


§i Ò u 23
1. Th  Ön  ¹t®éng 
  vi ho   b»ng  ©n 
ng s¸ch  µ  íc ® îc thu  Ý   i  íic¸c
nh n     ph ®è v    
dÞch  ô 
v sao  ôp,nh©n 
ch   b¶n  µiliÖu,biªndÞch  ï hîp víiph¸p  ËtvÒ    
t     ph       lu   b¶o
hé  Òn        ¹n th m ôc;  ôc  ô  µiliÖu t¹  µ 
quy t¸cgi¶;biªnso     ph v t    i nh hoÆc   öiqua  u 
g  b
®iÖn  µ  ét  è  Þch  ô 
vm sd v kh¸c theo  cÇu  ña  êi sö  ông  èn  µiliÖu th
  yªu  c ng   d v t    
viÖn. 
2. Th  Ön  ña  chøc    éi,tæ 
  vi c tæ  x∙ h   chøc    éi­ nghÒ  
x∙ h     nghiÖp, tæ 
  chøc 
kinh tÕ  ¹t®éng 
  ho   kh«ng  ö  ông  ©n 
sd ng s¸ch nhµ  íc ® îc thu phÝ   i  íic¸c
  n      ®è v    
ho¹t®éng 
  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña 
®Þ t 
i 2  6  Ph¸p  Önh  µy.
l n
Danh  ôc  ô  Ó    Þch  ô  îc thu  Ý, 
m c th c¸c d v ®   ph møc   Ý   µ  Öc  ö  ông 
ph v vi s d
phÝ  Ch Ýnh  ñ 
do  ph quy  nh.
®Þ


C h ¬ n g  V
Q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  th vi Ö n


§i Ò u 24
Néi dung 
  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön 
l  n   thvi bao  å m:
g
1.  ©y   ùng, chØ   o  ùc  Ön  Õn îc,quy  ¹ch, kÕ   ¹ch   
X d   ®¹ th hi chi l   ho   ho ph¸t
tr Ónc¸clo¹ h×nh    Ön;
i    i   thvi
2. Ban  µnh, chØ  o  ùc hiÖn    b¶n 
  h   ®¹ th   c¸c v¨n  quy  ¹m 
ph ph¸p  ËtvÒ    
lu   th
viÖn;
3. §µo  ¹o, åidìng n©ng 
  t   b   cao  ×nh ®é   Ýnh  Þ,v¨n hãa,chuyªn m«n, 
tr   ch tr        
nghiÖp  ô 
v cho  i ngò  ÷ng  êilµm 
®é   nh ng   c«ng      Ön;
t¸cthvi
9

4. Tæ  
  chøc, qu¶n  ý ho¹t®éng 
  l    nghiªn cøu, øng  ông  µnh  ùu 
    d th t khoa 
häc  µ 
v c«ng  Ö  
ngh trong lÜnh  ùc    Ön;
  v thvi
5.Tæ  
  chøc  ¨ng  ý  ¹t®éng    Ön;
® k ho   thvi
6.Hîp    èc  Õ  Ò     Ön;
  t¸cqu t v thvi  
7. Tæ  
  chøc, chØ   o 
  ®¹ c«ng      ua 
t¸cthi® khen  ëng 
th trong  ¹t®éng   
ho   th
viÖn;
8. Thanh    Óm     Öc  Êp  µnh 
  tra,ki travi ch h ph¸p  ËtvÒ     Ön;gi¶iquyÕt
lu   th vi      
khiÕu  ¹i, èc¸o vµ  ö  ýc¸cviph¹m 
n       x l     
t ph¸p luËtvÒ     Ön.
    thvi


§i Ò u 25
1.ChÝnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön.
  ph th nh   l  n   thvi
2. Bé  
  V¨n  ãa   
h ­ Th«ng    Þu 
tinch tr¸chnhiÖ m   íc ChÝnh  ñ  ùc hiÖn 
  tr   ph th  
qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön.
l  n   thvi
3. C¸c  é, c¬ 
  b   quan  ngang  é,c¬ 
b   quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ    ¬ 
thu   ph v c¸c c quan 
kh¸c  ña  µ   íc trong  ¹m    Öm   ô, quyÒn   ¹n  ña  × nh   ã 
c Nh n   ph vi nhi v  hcm c tr¸ch
 
nhiÖ m  ùc hiÖn 
th   qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön.
l  n   thvi
Ch Ýnh  ñ 
ph quy  nh  ô  Ó 
®Þ c th tr¸ch nhiÖ m   ña    é, c¬ 
  c c¸c b   quan  ngang 
bé, c¬ 
  quan  éc  Ýnh  ñ  µ    ¬ 
thu Ch ph v c¸c c quan  kh¸c cña  µ   íc trong  Öc 
  Nh n   vi
phèihîp víiBé  
      V¨n  ãa   
h ­ Th«ng    ùc hiÖn  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ  
tinth   th nh   l  n 
thviÖn.
 
4.Uû  
  ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn 
nh d c¸cc th   qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Ön 
l  n   thvi trong  
ph¹m    a  ¬ng 
vi®Þ ph theo sù  ©n  Êp  ña  Ýnh  ñ.
  ph c c Ch ph


§i Ò u 26
Thanh   
tra chuyªn  µnh  Ò  
ng v v¨n  ãa  th«ng    ùc  Ön 
h ­  tinth hi chøc n¨ng 
thanh    Ò     Ön.
trav thvi


§i Ò u 27
1. Tæ  
  chøc,c¸ nh©n  ã  Òn  Õu  ¹i    ©n  ã  Òn  è c¸o  Ò  
   c quy khi n , nh
c¸ c quy t  v
c¸chµnh      ¹m 
  viviph ph¸p luËtvÒ     Ön.
    thvi
2. C¬  
  quan  µ  íccã  Èm  Òn  ã 
nh n   th quy c tr¸chnhiÖm     Õt  Õu  ¹i,
  gi¶iquy khi n  
tèc¸o theo quy  nh  ña 
     ®Þ c ph¸p luËt.
 


C h ¬ n g  VI
K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  


§i Ò u 28
Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých 
   c th t trong viÖc  ©y  ùng  µ 
  xd v ph¸ttr Ón sù 
 i  
nghiÖp    Ön  îckhen  ëng 
thvi ®   th theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 
10


§i Ò u 29
Ng êi nµo    ¹m   
  vi ph c¸c quy  nh  ña 
®Þ c Ph¸p  Önh  µy  µ   
l n v c¸c quy  nh   ®Þ
kh¸c cña 
  ph¸p  ËtvÒ     Ön  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ  
lu   th vi th t   t ch   ®é viph m b
xö  ý kû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh 
l   lu   ph   ch hoÆc   Þ    
b truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù;
  h s 
n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng 
g thi           ê theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 


C h ¬ n g  VII
§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  
 h


§i Ò u 30
Ph¸p  Önh nµy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng4 
l   c hi l     01    n¨m 
2001.
C¸c 
quy  nh  íc®©y    íi
®Þ tr   tr¸v  
i Ph¸p  Önh  µy  u     á.
l n ®Ò b∙i b


§i Ò u 31
Ch Ýnh  ñ 
ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh 
®Þ chiti   h   thih Ph¸p  Önh  µy.
l n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản