Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
185
lượt xem
32
download

Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ph¸p  Ö nh  l c ñ a u û   a n  thê n g  v ô   u è c  h éi  è  34/2001/PL­U B T V Q H 1 0   b Q S n g µ y  04 th¸ng 4 n¨ m  2001 v Ò   u   ÷  u è c   l tr q gia TµiliÖu l tr÷quèc    µdis¶n  ña  ©n  éc,cã    Þ® Æc   Öt®èi víi    u    gial     cd t   gi¸tr   bi       sù  nghiÖp  ©y  ùng  µ  xd v b¶o  Ö     èc  ÖtNam     éichñ  Üa. v Tæ qu Vi   x∙h   ngh   §Ó  b¶o  Ö   toµn  µ  ö  ông  ã  Öu  v an  vsd c hi qu¶  µiliÖu u  ÷ quèc    t  l tr   gia; n©ng  cao tr¸ch nhiÖm   ña   ¬    c c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  chÝnh  Þ ­ x∙ héi,tæ  tr         chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp, tæ    chøc  kinh tÕ, ®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n  ©n  µ  äi    d v m c«ng  ©n  i  íiviÖc  d ®è v   b¶o  Ö,  v qu¶n  ývµ  ö  ông  µi Öu l tr÷quèc  l  s d t    u    li gia; C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  ña  èc  éikho¸ X,  ú  äp  quy c Qu h    k h thø  vÒ   ¬ng   8  Ch tr×nh x©y  ùng  Ët,   d lu   ph¸p lÖnh    n¨m  2001; Ph¸p  Önh  µy  l n quy  nh  Ò  u  ÷quèc  ®Þ v l tr   gia. C h ¬ n g  I N h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1 Tµi liÖu l tr÷quèc    µtµiliÖu cã    Þ vÒ   Ýnh  Þ,kinh tÕ,quèc     u    gia l       gi¸tr   ch tr      phßng, an    ninh,ngo¹igiao,v¨n        ho¸,gi¸o dôc, khoa  äc  µ        h v c«ng  nghÖ   îc ®  h×nh  µnh  th trong c¸c thêikú  Þch  ö  ña  ©n  éc ViÖt Nam,     l sc d t    trong qu¸ tr×nh      ho¹t®éng  ña    ¬    c c¸c c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ ch tr     x∙héi, chøc    éi, chøc    éi­nghÒ      tæ  x∙h   tæ  x∙h    nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ,®¬n  Þ     v vò trang nh©n  ©n    d (sau  y  äichung  µc¬  ®© g   l   quan,tæ    chøc)vµ    ©n  Ët   c¸cnh v  lÞch  ö, tiªubiÓu  ôc  ô  Öc  s    ph v vi nghiªn cøu  Þch  ö, khoa  äc  µ  ¹t®éng    l s  h v ho   thùc tiÔn.     Tµi liÖu l tr÷quèc       u    gia ph¶ilµ b¶n  Ýnh, b¶n  èc  ña  µiliÖu ® îc ghi    ch   g c t      trªngiÊy,phim, ¶nh, b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh, b¨ng  m           h   h   © thanh,®Ü a   m     © thanh  hoÆc     Ët mang    c¸c v   tinkh¸c;trong tr ng  îp      ê h kh«ng  cßn b¶n  Ýnh, b¶n  èc  ch   g th× ® îcthay thÕ       b»ng  b¶n  sao  îp ph¸p. h  §i Ò u 2 Trong  Ph¸p  Önh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    l n      d  ®© ®   nh sau: 1. “Ph«ng u  ÷ quèc    Öt Nam”  µ toµn  é  µiliÖu u  ÷ cña  íc   l tr   gia Vi   l  b t  l tr   n  Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam,  ho x∙ h   ngh Vi   kh«ng  ©n  Öt thêigian,xuÊt xø, ph bi          chÕ       éi, ¬ib¶o  ®é x∙h    n qu¶n,kü  Ëtlµm    µiliÖu ®ã.   thu   ra t     Ph«ng u  ÷quèc    Öt Nam   l tr   gia Vi   bao  å m   g Ph«ng u  ÷§¶ng  éng    l tr   C s¶n ViÖtNam   µ    v Ph«ng u  ÷Nhµ   ícViÖtNam. l tr   n   
  2. 2 s¶n  Öt Nam”  µ toµn  é  µiliÖu l tr÷® îc 2. “Ph«ng u  ÷§¶ng  éng    l tr   C Vi   l  b t   u      h×nh  µnh  th trong qu¸  ×nh  ¹t®éng  ña    ¬  tr ho   c c¸c c quan, tæ    chøc  ña  c §¶ng  Céng  s¶n  ÖtNam,  chøc  Òn th©n  ña  Vi   tæ  ti   c §¶ng,tæ    chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; ch tr        tµiliÖu  Ò   ©n  Õ, sù    v th th   nghiÖp  µ  ¹t®éng  ña  ñ   Þch  å   Ý   v ho   c Ch t H Ch Minh,   cña    ©n  Ët lÞch sö,tiªubiÓu  ña  c¸cnh v      c §¶ng,c¸cnh©n  Ët lÞch sö,tiªubiÓu     v      cña §¶ng  ng  êilµ c¸c c¸n  é    o  ñ  èt cña  µ   íc,cña      ®å th       b l∙nh®¹ ch ch   Nh n   c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ­x∙héi. ch tr        3. “Ph«ng u  ÷Nhµ   íc ViÖt Nam”  µ toµn  é  µiliÖu l tr÷® îc h×nh    l tr   n    l  b t   u      thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  ña    ¬        c c¸c c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­nghÒ   x∙h   nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ,®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n  ©n,      d c¸c nh©n  Ët lÞch  ö, tiªubiÓu  µ  µiliÖu  v  s    v t  kh¸c cã    Þ vÒ     Ünh  ùc      gi¸tr   c¸c l v quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 1  Ph¸p  Önh  µy. l n  4.  µiliÖu  “T   v¨n  ”  µ v¨n  th l   b¶n, tµiliÖu     kh¸c ® îc h×nh  µnh     th trong    qu¸ tr×nh ho¹t®éng  ña  ¬     c c quan,tæ    chøc. 5. “L tr÷hiÖn  µnh” lµ bé  Ën u  ÷cña  ¬    u    h     ph l tr   c quan, tæ    chøc  ã  Ö m   c nhi vô thu thËp,b¶o       qu¶n  µ  ôc  ô  ö  ông  µiliÖu l tr÷® îctiÕp nhËn  õc¸c v ph v s d t    u        t    ®¬n  Þ  éc c¬  v thu   quan,tæ   chøc. 6. “L tr÷lÞch sö” lµc¬    u          quan u  ÷cã  Öm   ô    Ëp,b¶o  l tr   nhi v thu th   qu¶n  ©u  l dµivµ  ôc  ô  ö  ông  µiliÖu l tr÷® îctiÕp nhËn  õl tr÷hiÖn  µnh  µ      ph v s d t    u        t  u    h v c¸c nguån  µiliÖu kh¸c. t      7. “B¶o  Ó m   µiliÖu l tr÷”lµ viÖc  ùc hiÖn    Ön    hi t   u      th   c¸c bi ph¸p  sao  ôp, ch   b¶o qu¶n  µiliÖu l tr÷t¹ kho u  ÷chuyªn dông  t    u      i l tr     riªngbiÖtt¸chrêib¶n  Ýnh,        ch   b¶n  èc  i  íitµiliÖu l tr÷® Æc   Öt quý,hiÕ m   g ®è v      u    bi     nh»m  b¶o  Ö   toµn  µi v an  t  liÖu ®ã.    §i Ò u    3  Lu  ÷quèc    Æt  íisù    o  ña  tr   gia ® d   l∙nh®¹ c §¶ng  µ  ù  v s qu¶n  ýthèng  Êt l  nh   cña  µ   íc. Nh n   Tµi liÖu l tr÷quèc       u    gia ph¶i® îcqu¶n  ýthèng  Êt theo     l  nh   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Nhµ   íc®Ç u    n  tkinh phÝ  Ých  ¸ng  ¸p    th ® ® øng  cÇu  yªu  qu¶n  ýtµiliÖu l   l      u tr÷quèc    gia. §i Ò u 4 Nhµ   íckhuyÕn  Ých  Öc  ë   éng  n  kh vi m r quan  Ö   îp t¸cvíi   chøc,c¸ h h       tæ c¸c    nh©n  ícngoµitrong viÖc    Ëp,qu¶n  ý, n      thu th   l  b¶o  Ö   µ  v v khaith¸c, ö  ông  µi    d s t  liÖu l tr÷quèc      ¬  ë  träng ®éc  Ëp,chñ  Òn  èc    ×nh   u    gia trªnc s t«n    l  quy qu gia,b ®¼ ng   µ    cïng cã  î  ïhîp víi v c¸cbªn    l iph       , ph¸p luËtViÖtNam   µ  iÒu  cquèc  Õ       v® í  t m µ   éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ý  Õt  C ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham gia. §i Ò u 5 1. Tµi liÖu riªng cña    ©n,    nh,         c¸ nh gia ®× dßng  ä  ã    Þ nh  µiliÖu h c gi¸tr   t     quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 1  Ph¸p  Önh  µy  îc Nhµ   íc ®¨ng  ý  µ  l n ®  n  k v b¶o  é; c¬  h  quan u  ÷cã  l tr   tr¸chnhiÖm  íng dÉn, gióp ®ì  Ò   ü  Ëtb¶o    h      v k thu   qu¶n.
  3. 3 2.  µ   íc khuyÕn  Ých  Öc  Nh n   kh vi tÆng  cho, ký  öi tµiliÖu    g   riªng cña      c¸ nh©n, gia ®×nh, dßng  ä       h cho  ¬  c quan u  ÷; l tr  trong tr ng  îp b¸n  µiliÖu riªng  ê h   t       cña    ©n, gia ®×nh, dßng  ä  ×  c¸ nh      h th ph¶ib¸o    cho  ¬  c quan u  ÷vµ  tiªnb¸n  l tr   u    cho  ¬  c quan u  ÷. l tr   3.ViÖc    chuyÓn  µiliÖu quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy    ícngoµiph¶i t    ®Þ t  i 1  n ra n       tu©n  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 6 1. Ng êi ® øng  u   ¬      ®Ç c quan, tæ    chøc  trong  ¹m    Ö m   ô, quyÒn   ph vi nhi v  h¹n  ña  × nh  ã  cm c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  ®¹ c«ng   u  ÷vµ  Öc  t¸cl tr   vi øng  ông  d khoa  häc  µ  v c«ng  nghÖ     Ön  i ho¸  ®Ó hi ®¹   c«ng   u  ÷,n©ng  t¸cl tr   cao  Öu  hi qu¶    thu thËp,qu¶n  ý,   l  b¶o  Ö   µ  v v khaith¸c, ö  ông  µiliÖu l tr÷quèc     d s t    u    gia. 2. C¸n  é, c«ng    b  chøc  µm  l c«ng   u  ÷cã  t¸cl tr   tr¸chnhiÖm     Ëp,qu¶n    thu th   lý, b¶o  Ö   toµn  µ  ôc  ô  Öc     v an  v ph v vi khaith¸c, ö  ông  µiliÖu l tr÷quèc     d s t    u    gia. §i Ò u 7 C¬  quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  ã  Òn     c quy khaith¸c,sö  ông  µiliÖu l tr÷    d t   u    quèc      ôc  ô  gia ®Ó ph v nhu  Çu  c c«ng   t¸c,nghiªncøu    khoa  äc  µ    h v c¸c nhu  Çu  c chÝnh  ¸ng  ® kh¸c;®ång  êicã    th   tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh  µy  µ    n v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u 8 ViÖc    Ëp,qu¶n  ý, thu th   l  b¶o  Ö,  v khaith¸c, ö  ông  µ     d s v c«ng  è  µiliÖu l   b t    u tr÷quèc    éc bÝ   Ët  µ  ícvµ  µiliÖu l tr÷® Æc   Ötquý,hiÕ m   îc   gia thu   m nh n   t    u    bi     ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 9 Nghiªm  Ê m   Öc  Õm   ÷,tiªuhuû    Ðp,  µm    ¹itµiliÖu l tr÷ c vi chi gi     tr¸ ph i l hh      u    quèc    gia hoÆc   ö  ông  µiliÖu l tr÷quèc    µo  ôc  ch    íilî Ých  sd t   u    gia v m ®Ý tr¸ v     i i cña  µ   íc,quyÒn  µ  îÝch  îp ph¸p cña  chøc,c¸nh©n. Nh n   v l i h    tæ       C h ¬ n g  II q u ¶ n  l ý v µ  s ö   d ô n g  t µi Ö u lu  tr÷   li M ô c  1 T h u  th Ë p,  u ¶ n  lý  µ  b ¶ o  v Ö  t µi Ö u lu  tr÷ q v  li §i Ò u  10   TµiliÖu v¨n thcña  ¬         c quan,tæ    chøc nµo    ph¶i® îc®¨ng  ý  µ     k v qu¶n  ýt¹  l  i c¬  quan,tæ    chøc  . ®ã
  4. 4 §i Ò u 11 C¬   quan,tæ    chøc,c¸ nh©n     trong qu¸ tr×nh x©y  ùng,ban  µnh           d   h v¨n b¶n vµ  ö  ông  µi Öu v¨n thph¶ilËp thµnh  å  ¬  µ  sd t       li    h s v b¶o  Ö   toµn. v an    Tµi liÖu v¨n th cã    Þ l tr÷cña  ¬          gi¸tr  u    c quan, tæ    chøc  µo  n ph¶i® îc giao      nép  µo u  ÷hiÖn  µnh  ña  ¬  v l tr   h c c quan,tæ   chøc    ®ã theo  êih¹n  th   quy  nh  ¹ ®Þ t i kho¶n  §iÒu  cña  1  14  Ph¸p  Önh  µy. l n  §i Ò u 12  ThÈ m   Òn    Ëp  µiliÖu thuéc Ph«ng u  ÷quèc    Öt Nam   ­ quy thu th t       l tr   gia Vi   ® îcquy  nh      ®Þ nh sau: 1. C¬     quan u  ÷ cña  l tr   §¶ng thu  Ëp  µiliÖu  éc  th t   thu Ph«ng u  ÷ §¶ng  l tr   Céng s¶n  ÖtNam. Vi   ThÈ m   Òn  thËp  µiliÖu thuéc  quy thu  t    Ph«ng u  ÷§¶ng  éng  l tr   C s¶n  Öt Vi   Nam   ña  ¬  c c quan,tæ    chøc    Êp  c¬  c¸cc do  quan  ã  Èm  Òn  ña  c th quy c §¶ng    quy ®Þnh theo ®Ò   Þ  ña  ¬    ngh c c quan u  ÷trung ¬ng; l tr       2. C¬     quan u  ÷cña  µ   íc thu thËp  µiliÖu thuéc  l tr   Nh n     t    Ph«ng u  ÷Nhµ   l tr   nícViÖtNam.      ThÈ m   Òn    Ëp  µiliÖu thuéc Ph«ng u  ÷Nhµ   ícViÖtNam   ña  quy thu th t       l tr   n    c c¬ quan, tæ    chøc    Êp  Ch Ýnh  ñ  c¸c c do  ph quy  nh  ®Þ theo    Þ   ña  ¬  ®Ò ngh c c quan u  ÷trung ¬ng. l tr     §i Ò u 13 1. Ng êi® øng  u   ¬      ®Ç c quan,tæ    chøc  Õt  nh  Öc  ùa chän  µiliÖu quy ®Þ vi l   t    v¨n      th ®Ó giao  ép  µo u  ÷hiÖn  µnh, lùa chän  µiliÖu l tr÷hiÖn  µnh  n v l tr   h    t   u    h ®Ó  giao nép  µo u  ÷lÞch  ö  µ  ¹    µiliÖu h Õt    Þ ®Ó     û    v l tr   s v lo i t   ra   gi¸tr   tiªuhu theo  ®Ò   Þ  ña  éi ®ång    nh    ÞtµiliÖu. ngh c H   x¸c®Þ gi¸tr       Héi ®ång    nh    Þ tµiliÖu do  êi® øng  u   ¬    x¸c ®Þ gi¸tr       ng   ®Ç c quan,tæ    chøc  thµnh  Ëp. l 2. ViÖc  ùa chän  ÷ng  µiliÖu l tr÷lÞch  ö      l  nh t    u    s ®Ó b¶o qu¶n  µ  ¹    µi v lo i t   ra liÖu h Õt    Þ t¹ u  ÷lÞch  ö      û  Héi ®ång  Èm      nh     gi¸tr   i tr   l s ®Ó tiªuhu do    th trax¸c ®Þ gi¸trÞtµiliÖu ®Ò   Þ  ¬        ngh c quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  c th quy quy ®Þ theo quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ. Ch ph Héi ®ång  Èm      nh    Þ tµiliÖu do  êi® øng  u   ¬    th trax¸c ®Þ gi¸tr       ng   ®Ç c quan  l tr÷trung¬ng  µnh  Ëp. u      th l §i Ò u 14  Thêih¹n giao nép  µiliÖu l tr÷® îcquy  nh         t    u      ®Þ nh sau: 1. Sau  ét    m n¨m,  Ó   õ n¨m  k t  c«ng  Öc  ã    vi c liªnquan  Õ n   µiliÖu    ® t  v¨n th k Õt  óc th×  µiliÖu cã    Þ l tr÷® îcgiao nép  µo u  ÷hiÖn  µnh;   th   t    gi¸tr  u        v l tr   h   2. Thêi h¹n      giao  ép  µiliÖu tõ l tr÷hiÖn  µnh  ña  ¬  n t     u    h c c quan, tæ    chøc  vµo u  ÷lÞch sö  îcquy  nh    l tr    ®  ®Þ nh sau:
  5. 5 a) Sau  êi n¨m,  Ó   õ n¨m  µiliÖu v¨n    îc giao  ép  µo u  ÷hiÖn  m  k t  t    th ®   n v l tr   hµnh  ña  ¬  c c quan,tæ   chøc   ë trung¬ng;     b) Sau n¨m n¨m,  Ó   õ n¨m  µiliÖu v¨n    îc giao  ép  µo u  ÷hiÖn  k t  t    th ®   n v l tr   hµnh cña  ¬    c quan,tæ    chøc    a  ¬ng; ë ®Þ ph 3. ChÝnh  ñ    ph quy  nh  êih¹n  ®Þ th   giao  ép  µiliÖu u  ÷cña  é   èc  n t  l tr   B Qu phßng, Bé     C«ng    é   ¹igiao vµ  ét  è  ¬  an, B Ngo     m s c quan,tæ    chøc  kh¸c;tµiliÖu      l tr÷ vÒ   u    khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ, v¨n  äc  h nghÖ   Ët;tµiliÖu u  ÷ b»ng  thu     l tr   phim, ¶nh, b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh, b¨ng  m       h   h   © thanh, ®Ü a   m     © thanh, c¸c vËt     mang    tinkh¸ctheo ®Ò   Þ  ña  ¬      ngh c c quan u  ÷trung¬ng. l tr     §i Ò u    15  1. Trong  êng  îp c¬    tr h   quan,tæ    chøc    Ó,doanh  gi¶ith   nghiÖp    ph¸ s¶n  ×  th tr c khi Ê m  døt ho¹t ®éng, ngêi ® øng  ®Ç u  c¬  quan, tæ  chøc, í  ch    doanh  nghiÖp   ®ã ph¶iqu¶n  ý,   l  giao nép  µiliÖu l tr÷theo quy  nh    t    u      ®Þ sau  y: ®© a)  Tµi liÖu l tr÷cña  ¬      u    c quan, tæ    chøc  éc  ån  ép u  ña u  ÷ thu ngu n l c l tr   lÞch sö    ph¶i® îcgiao nép vµo u  ÷lÞch sö;        l tr     b)   µiliÖu l tr÷cña  ¬   T    u    c quan,tæ    chøc kh«ng  éc nguån  ép u  ña u  thu   n lc l tr÷lÞch  ö    s ph¶i® îc giao  ép  µo u  ÷cña  ¬     n v l tr   c quan, tæ    chøc  Êp    ùc c trªntr   tiÕp. 2. Trong  êng  îp  ¬  tr h c quan, tæ    chøc  chia t¸ch,s¸p  Ëp  ×        nh th khi chia   t¸ch,   Ëp  êi® øng  u   ¬    nh ng   s¸p ®Ç c quan,tæ    chøc   ®ã ph¶iqu¶n  ý,   l giao nép  µi   t  liÖu l tr÷theo quy  nh  ña  ¬   u      ®Þ c c quan u  ÷trung ¬ng. l tr     3. Trong  êng  îp  tr h chia t¸ch,s¸p  Ëp  n   Þ   µnh  Ýnh  ×  Öc      nh ®¬ v h ch th vi qu¶n  ý, l  giao nép  µi Öu l tr÷theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   t    u    li   ®Þ c Ch ph §i Ò u 16 1.ViÖc    û  µiliÖu h Õt    Þph¶i® îctiÕn hµnh    tiªuhu t     gi¸tr        theo ®óng  ñ tôc   th     do  ¬  c quan u  ÷trung ¬ng  l tr     quy  nh  µ  ®Þ v ph¶ib¶o  ¶m     û  Õt    ® tiªuhu h th«ng    tin trongtµiliÖu ®ã.      2. ViÖc    û  µiliÖu h Õt    Þ ph¶i® îclËp  µnh  å  ¬. Hå   ¬  Ò     tiªuhu t     gi¸tr       th hs  sv viÖc    û  µiliÖu h Õt    Þbao  å m: tiªuhu t     gi¸tr   g a) Tê  ×nh vÒ   Öc    ñy  µi Öu h Õt    Þ;   tr   vi tiªuh t     li gi¸tr b) Danh  ôc  µi Öu h Õt    Þ;   m t   li gi¸tr c)Biªnb¶n  äp  éi ®ång    nh    ÞtµiliÖu;    h H  x¸c®Þ gi¸tr       d) Quy Õt  nh    û  µi Öu h Õt    Þcña  êicã  Èm  Òn;   ®Þ tiªuhu t     li gi¸tr   ng   th quy ®)    Biªnb¶n    û  µiliÖu vµ    µiliÖu cã  ªnquan. tiªuhu t     c¸ct     li     Hå   ¬  Ò   Öc    û  µiliÖu h Õt    Þph¶i® îcb¶o  s v vi tiªuhu t     gi¸tr      qu¶n  ¹ c¬  t i quan,     tæ chøc  ã  µiliÖu bÞ    û  c t     tiªuhu trong thêih¹n  t  Êt haim ¬in¨m, kÓ   õngµy      Ý nh         t  tµiliÖu bÞ    û.     tiªuhu
  6. 6 §i Ò u 17 1.TµiliÖu l tr÷ph¶i® îcb¶o       u       qu¶n  toµn  an  trong kho u  ÷.   l tr   2. Tµi liÖu u  ÷cã    Þ lÞch  ö     l tr   gi¸tr   s ph¶i ® îc b¶o     qu¶n trong kho u  ÷   l tr   chuyªn dông.     3. Tµi liÖu l tr÷® Æc   Öt quý, hiÕ m       u    bi     ph¶i® îc b¶o     qu¶n theo  Õ     ch ®é b¶o  Ó m   µi Öu l tr÷. hi t    u  li Tiªu chuÈn    ¹    c¸c lo ikho u  ÷vµ  Õ     l tr   ch ®é b¶o  Ó m   µiliÖu l tr÷do  ¬  hi t   u    c quan u  ÷trung ¬ng  l tr     quy  nh. ®Þ   M ô c  2 S ö  d ô n g  t µi Ö u lu  tr÷  li §i Ò u  18     1. Tµi liÖu l tr÷t¹ u  ÷lÞch  ö  îckhaith¸c,sö  ông  éng  i     u    i tr   l s®     d r r∙ cho    yªu cÇu nghiªncøu  ña  µn    éi,trõtµiliÖu l tr÷thuéc danh  ôc  Ý  Ët  µ    c to x∙h        u      m b m nh níc,tµiliÖu l tr÷® Æc   Ötquý,hiÕ m.      u    bi     2. Ng êi® øng  u  u  ÷lÞch  ö      ®Ç l tr   s ph¶ith«ng    í thiÖu    b¸o,gi   i danh  ôc  µi m t  liÖu l tr÷®Ó   ôc  ô  Öc   u    ph v vi khaith¸c, ö  ông.    d s   §i Ò u 19 TµiliÖu l tr÷® Æc   Ötquý,hiÕ m;  µiliÖu l tr÷cã     u    bi     t    u    nguy  ¬  Þ     áng  c b hh chØ  îckhaith¸c, ö  ông  ®     d s b¶n  sao.  §i Ò u 20 1. ThÈ m   Òn    quy cho  Ðp  ph khaith¸c, ö  ông  µiliÖu l tr÷quèc    i    d s t    u    gia ®è   víi ¬    quan,tæ  c   chøc,c¸nh©n     trongníc® îcquy  nh        ®Þ nh sau:  a)  êi ® øng  u   ¬  Ng   ®Ç c quan, tæ   chøc cho  Ðp  ph khai th¸c,sö  ông  µi    d t  liÖu l tr÷b¶o   u    qu¶n  ¹ l tr÷cña  ¬  t  u    i c quan,tæ    chøc  m ×nh  do  qu¶n  ý; l b)  êi ® øng  u   Ng   ®Ç Trung  ©m  u  ÷ quèc  t l tr   gia cho  Ðp  ph khai th¸c,sö      dông  µiliÖu l tr÷b¶o  t   u    qu¶n  ¹  ti Trung  ©m  u  ÷quèc    õtµiliÖu l tr÷ t l tr   gia,tr      u    thuéc danh  ôc  Ý  Ët  µ  ícvµ  µi Öu l tr÷® Æc   Ötquý,hiÕ m.   m b m nh n   t    u    li bi     2. ViÖc    cho  Ðp  ph khaith¸c,sö  ông  µiliÖu u  ÷quèc    i  íitæ     d t  l tr   gia ®è v   chøc,c¸nh©n  ícngoµi® îcthùc hiÖn     n       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 21  1. C¬     quan, tæ    chøc, c¸ nh©n     trong níc ® îc mang  µiliÖu l tr÷ra  íc     t   u    n   ngoµi®Ó   ôc  ô  ¹t®éng    ph v ho   c«ng  ô, nghiªn cøu  v    khoa  äc  µ    h v c¸c nhu  Çu  c chÝnh  ¸ng  ® kh¸csau    îcc¬    khi®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  µ  ph v ph¶ihoµn    tr¶l¹nguyªn vÑn  µiliÖu l tr÷®ã.     i   t    u    2. Nghiªm  Ê m   Öc    c vi mang  µiliÖu u  ÷ ® Æc   Öt quý, hiÕ m   khái t  l tr   bi     ra    l∙nhthæ  Öt Nam,    Vi   trong tr ng  îp  Æc   Öt ® îc c¬   ê h ® bi     quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  cho  Ðp  × chØ  îcmang  ph th   ®  b¶n sao.
  7. 7 §i Ò u 22  1. C¬     quan,tæ    chøc  µo  n cho  Ðp  ph khaith¸c,sö  ông  µiliÖu l tr÷th×    d t   u      c¬  quan,tæ    chøc    ®ã cho  Ðp  ph sao  µi Öu l tr÷. t    u  li 2.C¬     quan u  ÷® îccÊp  l tr     chøng  ùc tµi Öu l tr÷. th      u  li Thñ  ôcsao  µiliÖu l tr÷, Èm  Òn  Êp  t  t    u    th quy c chøng  ùc tµiliÖu l tr÷do  th      u    c¬  quan u  ÷trung ¬ng  l tr     quy  nh. ®Þ §i Ò u 23  ViÖc c«ng  è  µil Öu thuéc Ph«ng u  ÷quèc    Öt Nam   b t  i     l tr   gia Vi   quy  nh    ®Þ nh sau: 1.C¬     quan  ã  Èm  Òn  ña  c th quy c §¶ng  ®Þnh  Öc  quy  vi c«ng  è  µi iÖuthuéc b t    l   Ph«ng u  ÷§¶ng  éng  ViÖtNam; l tr   C s¶n    2.ChÝnh  ñ    ph quy  nh  Öc  ®Þ vi c«ng  è  µiliÖu thuéc Ph«ng u  ÷Nhµ   ­ b t      l tr   n ícViÖtNam.     §i Ò u 24  PhÝ  khaith¸c,sö  ông  µiliÖu l tr÷® îc thùc hiÖn     d t   u        theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  III Q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  lu  tr÷ §i Ò u 25  Néi dung    qu¶n  ýnhµ  ícvÒ  u  ÷bao  å m: l  n   l tr   g 1.X ©y  ùng  µ    d v chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ónl tr÷; ho   ho     i  u  2.X ©y  ùng,ban  µnh  µ  chøc  ùc hiÖn        d   h v tæ  th   c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  luËtvÒ  u  ÷;   l tr 3.Qu¶n  ýthèng  Êt tµiliÖu l tr÷quèc    l  nh      u    gia; 4.Thèng    µ  ícvÒ  u  ÷;   kª nh n   l tr 5.Qu¶n  ýthèng  Êt chuyªn m«n,    l  nh     nghiÖp  ô  Ò  u  ÷; v v l tr 6. Tæ     chøc,chØ  o  Öc    ®¹ vi nghiªncøu    khoa  äc  µ  h v øng  ông    µnh  d c¸c th tùu khoa  äc  µ    h v c«ng  Ö   ngh trongho¹t®éng u  ÷;    l tr 7. §µo  ¹o,båidìng c¸n bé, c«ng    t       chøc    ,l tr÷;qu¶n  ýc«ng      v¨n th  u    l  t¸cthi ®ua, khen  ëng    th trong ho¹t®éng u  ÷;    l tr 8. Thanh    Óm      Õt  Õu  ¹i  è c¸o vµ  ö  ýviph¹m    tra,ki tra,gi¶iquy khi n ,     x l     t ph¸p  luËtvÒ  u  ÷;   l tr 9.Hîp    èc  Õ  Ò  u  ÷.   t¸cqu t v l tr
  8. 8 §i Ò u 26 1.ChÝnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ  u  ÷.   ph th nh   l  n   l tr 2. C¬     quan u  ÷trung ¬ng  ã  l tr     c chøc  n¨ng  tham  u  m cho  §¶ng,chÞu    tr¸ch   nhiÖ m  ícCh Ýnh  ñ  tr   ph trong viÖc  ùc hiÖn    th   qu¶n  ýnhµ  ícvÒ  u  ÷. l  n   l tr Tæ  chøc, nhiÖ m   ô  µ    v v quyÒn   ¹n  ña  ¬  h c c quan u  ÷ trung  ng    l tr   ¬ do ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 27  C¬  quan, tæ    chøc  trong  ¹m    Öm   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh   ã  ph vi nhi v  hcm c tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýc«ng   u  ÷. l  t¸cl tr   C h ¬ n g  IV K h e n  thë n g  v µ  x ö   l ý vi p h ¹ m §i Ò u 28  C¬  quan,tæ    chøc,c¸nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trongviÖc    Ëp,qu¶n  ý,     thu th   l b¶o vÖ   µi iÖul tr÷    Ön,giao nép,tÆng  tµi iÖul tr÷cã    Þ,tµi iÖul   t    u  ; l ph¸thi       cho     u    gi¸tr      u l l tr÷® Æc   Ötquý,hiÕm     bi     cho  ¬  c quan u  ÷th×  îckhen  ëng  l tr   ®   th theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸pluËt  . §i Ò u 29  1. Ng êi nµo  Õm   ÷,tiªuhuû    Ðp,  µm    ¹itµiliÖu l tr÷quèc      chi gi     tr¸ ph i l hh      u    gia hoÆc   ã  µnh      ch vi kh¸c viph¹m  ÷ng     nh quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy  ×  l n th tuú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh      ch   ®é viph m b x ph   ch hoÆc   Þ    b truy cøu  tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù; n Õu   ©y  Öt h¹ith×    h s  g thi     ph¶i båi th ng     ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. Ng êinµo  îdông      l  i chøc  ô,quyÒn  ¹n    ¹m    v  h viph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh  µy  ×  ú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  ËthoÆc   n th tu   t ch   ®é viph m b x l   lu   bÞ     truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù; n Õu  ©y  Öth¹ith×    h s  g thi     ph¶ibåi th ng      ê theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 30  Ph¸p  Önh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng    l n c hi l   t   01   7 n¨m  2001. Ph¸p  Önh  µy  l n thay thÕ    Ph¸p  Önh  l b¶o  Ö   µiliÖu l tr÷quèc    ∙  îc v t    u    gia ® ®   Héi ®ång  µ   ícth«ng    Nh n   qua  µy  th¸ng11  ng 30    n¨m  1982.  Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Ph¸p  Önh  µy  u     á. l n ®Ò b∙i b
  9. 9 §i Ò u 31  Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ®Þ chiti   h   thih Ph¸p  Önh  µy. l n
Đồng bộ tài khoản