Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
110
lượt xem
6
download

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LÖNH C ñ A   H ñ  T Þ C H  N í C S è  37­L/C T N   G µ Y  25­10­1994 C « N G  B è C N P H¸ P  L Ö N H   Ò  Q U Y Ò N  V µ  N G H Ü A  V ô  C ñ A  T æ  C H ø C, V C¸ N H © N  N í C  G O µ I T H Uª  ® Ê T   ¹I N T  VI Ö T   A M N (TrÝch)   CHñ   Þ CH   íC T N Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM C¨n  vµo  Òu  cø  §i 103  µ  Òu  v §i 106  ña  Õn  c Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi n  ho x∙ h   chñ  Üa  ÖtNam   ngh Vi   n¨m  1992; C¨n  vµo  Òu  cña  Ët Tæ   cø  §i 78  Lu   chøc  èc  éi, Qu h NAY   C«NG   è: B ... Ph¸p  Önh  Ò   l v Quy Òn   µ  Üa  ô  ña    chøc,c¸ nh©n  ícngoµi v ngh v c c¸c tæ     n    thuª®Êt  ¹  Öt Nam   ∙  îc Uû     ti Vi   ® ®   ban  êng  ô  èc  éiníc Céng  µ    éi th v Qu h    ho x∙ h   chñ  Üa  ÖtNam   ngh Vi   kho¸IX    th«ng qua  µy  th¸ng10  ng 14    n¨m 1994. P H ¸ P  L Ö N H V Ò  Q U Y Ò N   µ  N G H Ü A  V ô   ñ A  T æ  C H ø C, V C C¸ N H © N  N í C  G O µ I T H Uª  ® Ê T   ¹I N T  VI Ö T   A M N C¨n  vµo  Òu    Òu  vµ  Òu  cña  Õn  cø  §i 17,§i 18  §i 91  Hi ph¸p nícCéng  µ       ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam     ngh Vi   n¨m 1992; C¨n  vµo  Òu  cña  Ët ®Êt  ai; cø  §i 80  Lu   ® Ph¸p  Önh  µy  l n quy  nh  Òn  µ  Üa  ô  ña    chøc,c¸ nh©n   ®Þ quy v ngh v c c¸c tæ     nícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam.      t i   CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 Tæ  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi® îcCh Ýnh  ñ  Öt Nam      n     ph Vi   cho    t    thuª®Ê quy ®Þnh trongPh¸p  Önh  µy    l n bao  å m: g 1­ C¬     quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  ®¹   kh¸c  cã  chøc n¨ng  ¹igiao cña  ícngoµi; ngo     n  2­  ¬   C quan  i diÖn    chøc  ña  ®¹   c¸c tæ  c Liªn hîp  èc  ¹  Öt Nam,  ¬    qu t iVi   c quan,tæ    chøc  ªnCh Ýnh  ñ,c¬  li   ph   quan  idiÖn  ña  chøc  ªnCh Ýnh  ñ; ®¹   c tæ  li   ph 3­ Tæ     chøc,c¸nh©n  ícngoµi®Ç u    µo  ÖtNam      n    tv Vi   theo  Ët ®Ç u    íc Lu   tn   ngoµit¹ ViÖtNam.    i  
  2. 2 §i Ò u 2 ViÖc  cho    t  thuª®Ê ph¶ic¨n cø  µo  iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éi   v® í  tm C ho x∙h   chñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  ngh Vi   k k hoÆc   tham    Êy phÐp  u  ,m ôc  ch  ö  gia,gi   ®Ç t  ®Ý s dông  t,thêigian ho¹t®éng  ®Ê        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u 3 Tæ  chøc,c¸nh©n  ícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam      n     t i   ph¶itu©n    theo nh÷ng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   Ò        v qu¶n  ý, ö  ông  t,® îcNhµ   ícViÖt l  d s ®Ê     n    Nam  b¶o  é  Òn  µ  î Ých  îp  h quy v l  i h ph¸p    Þ   êi kh¸c x© m   ¹m;  Õu  ã  khib ng     ph n c hµnh      ¹m  × bÞ  ö  ýtheo ph¸p luËtViÖtNam. viviph th   x l          Trong  êng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   éng  µ    éi chñ  Üa  Öt tr h® í  tm C ho x∙ h   ngh Vi   Nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c víiquy  nh  ña     ®Þ c Ph¸p  Önh  l nµy  × thùc hiÖn  th     theo ®iÒu  cquèc  Õ  .   í  t ®ã §i Ò u 4 ViÖc  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi thuª ®Êt  ¹  Öt Nam   îc thùc  Ön  tæ     n      ti Vi   ®  hi b»ng  îp ®ång    t. h  thuª®Ê Néi dung,thñ tôchîp ®ång    t  ChÝnh  ñ         thuª®Ê do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 5 Trong  êng  îp Ch Ýnh  ñ  ÖtNam     åitr cthêih¹n ®Êt  ∙  tr h  ph Vi   thu h   í       ® cho    c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi thuª theo     n      quy  nh  ¹    iÓ m   vµ  §iÒu    ®Þ ti ® c¸c 2  3  1 cña Ph¸p  Önh  µy  ×  î Ých  èc    l n v l  i qu gia hoÆc   ×  ôc  ch  èc  vm ®Ý qu phßng, an    ninh th× tæ      chøc,c¸nh©n    îcbåith ng  Öth¹itheo     ®ã ®     ê thi     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtViÖt Nam,  õtr ng  îp thu håi®Êt  ícthêih¹n  ×  chøc,c¸ nh©n  íc     tr   ê h       tr     v tæ     n  ngoµiviph¹m     ph¸p luËtViÖtNam   Ò        v qu¶n  ý, ö  ông  t. l  d s ®Ê CH ¬NG   II QUY Ò N   ñ A   C C¸C    Tæ CHøC,  NH © N C¸  N íC  NGO µI  THUª  T   ¹IVIÖT  ®Ê T   NAM §i Ò u 6 Tæ  chøc  ícngoµi® îcChÝnh  ñ  Öt Nam   n     ph Vi   cho    t  thuª®Ê quy  nh  ¹ ®Þ t  i c¸c®iÓ m   vµ  §iÒu  cña    1  2  1  Ph¸p  Önh  µy,cã  Òn: l n   quy 1­ Sö  ông  t   d ®Ê theo thêih¹n vµ  ôc  ch  ∙     m ®Ý ® thuª; 2­  ©y  ùng    X d c¸c c«ng  ×nh    t  tr trªn®Ê thuª theo  Êy  Ðp  ña  ¬    gi ph c c quan  Nhµ   ícViÖtNam   ã  Èm  Òn; n    c th quy 3­  ë   ÷u  S h c«ng  ×nh  m × nh   ©y  ùng    t  tr do  x d trªn®Ê thuª trong  êih¹n    th   thuª ®Êt. Quy Òn   ë  ÷u      s h c¸c  c«ng  ×nh  tr sau    Õt  ¹n  khi h h thuª ®Êt  îc quy    ®  ®Þnh  tronghîp ®ång    t;    thuª®Ê 4­ §îcNhµ   ícViÖtNam      n    b¶o  é  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p; h quy s d ®Ê h  
  3. 3 5­  Õu  ¹i  è c¸o  Ò   ÷ng  µnh      ¹m  Òn  ö  ông  t  îp  Khi n ,   v nh t h viviph quy sd ®Ê h ph¸p. Ngoµi c¸c quyÒn  ãi trªn,cßn  îc hëng    Òn     n    ®  c¸c quy kh¸c theo  iÒu   c   ® í  quèc  Õ  ý  Õt  ÷a Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   µ  Ýnh  ñ  íc cö  t k k gi   ph Vi   v Ch ph n   hoÆc   theo  quy  nh  ña  îp ®ång    t  ïhîp víi ®Þ c h  thuª®Ê ph       ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u 7 Tæ   chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ®Ç u    µo  Öt Nam      n    t v Vi   theo  Ët ®Ç u    íc Lu   tn   ngoµit¹ ViÖtNam   îcCh Ýnh  ñ  ÖtNam      i   ®  ph Vi   cho    t  ã  Òn: thuª®Ê c quy 1­ H ëng  Õt    k qu¶  u      t; ®Ç ttrªn®Ê 2­  Õ   Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn  íitµis¶n  éc  ë  Th ch gi¸tr   sd ®Ê g li v     thu s h÷u  ña  × nh  ∙  u  ,x©y  ùng    t    ¹ Ng ©n  µng  ÖtNam   cm ® ®Ç t  d trªn®Ê ®ã t i   h Vi   trong  thêih¹n thuª®Êt,theo quy  nh  ña          ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      3­ Trêng  îp ® îcphÐp  u      ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  µ    h    ®Ç t®Ó x d k c h  v cho    thuª l¹t¹ c¸ckhu  Õ   Êt,khu       ii ch xu   c«ng nghiÖp  × cã  Òn  th   quy cho    ñ  u      c¸cch ®Ç tthuª l¹ ®Êt  ∙  îcx©y  ùng    i ®®  d xong  Õt  Êu  ¹ tÇng  k c h  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ    ®Þ c Ch ph ViÖtNam;   4­ H ëng  îÝch  ña    l  i c c«ng  ×nh c«ng  éng  Ò   tr   c v b¶o  Ö,    ¹o®Êt; v c¶it   5­ §îcNhµ   ícViÖtNam      n    b¶o  é  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p; h quy s d ®Ê h   6­ KhiÕu  ¹i  èc¸o c¸chµnh      ¹m  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p;   n ,      t viviph quy s d ®Ê h   7­ §îcu        tiªnxem   Ðt viÖc  Õp tôc thuª®Êt    Õt  êih¹n,n Õu  ã    x  ti       khih th     c yªu cÇu. CH ¬NG   I II NGH Ü A   ô   ñ A     VC Tæ CHøC,  NH © N   C¸  N íC  NGO µI  THUª  T   ¹IVIÖT  ®Ê T   NAM §i Ò u 8 Tæ   chøc,c¸nh©n  ícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam   ã  Üa  ô:    n     t  i   c ngh v 1. Sö   ông  t  ng  ôc  ch    nh   d ®Ê ®ó m ®Ý qui®Þ trong hîp  ng    ®å thuª®Êt  µ    v c¸cquy  nh    ®Þ kh¸ccã  ªnquan;   li   2. Thùc  Ön    Üa  ô  µichÝnh  Ò   Öc    hi c¸c ngh v t  v vi thuª ®Êt    theo    nh   qui ®Þ cña  ph¸p luËtViÖtNam;      3. Tu ©n    theo  ÷ng  nh quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   ©y  ùng, lu     vx d   vÒ  b¶o  Ö   v m«i  êng, kh«ng  îc lµm  tr   ®  tæn  ¹i®Õ n   î Ých  ña  µ   íc ViÖt h  l i c Nh n     Nam,  ña  êi sö  ông  t  c ng   d ®Ê xung quanh, ph¶i chÊp  µnh  ù      h s thanh    Ò   tra v viÖc  ö  ông  t  ña  ¬  sd ®Ê c c quan  µ   ícViÖtNam   ã  Èm  Òn; Nh n     c th quy 4.Kh«ng  îchuû  ¹i®Êt,lµm    ®  ho     gi¶m    Þcña  t; gi¸tr   ®Ê 5. Tr¶  ¹ phÇn  t    l i ®Ê kh«ng  ö  ông  sd cho  Ýnh  ñ  Öt Nam   Ch ph Vi   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  lu     v tho¶  Ën  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Nam   íi thu gi Ch ph Vi   v  bªn    t; thuª®Ê 6.  ¬   C quan  i diÖn  ®¹   c¸c  chøc  ña  tæ  c Liªn hîp  èc  ¹  Öt    qu t iVi Nam,  ¬  c quan,tæ    chøc  ªnCh Ýnh  ñ,c¬  li   ph   quan  idiÖn  ña  chøc  ªnCh Ýnh  ñ, ®¹   c tæ  li   ph  
  4. 4 tæ chøc,c¸ nh©n  ícngoµi®Ç u    µo  Öt Nam      n    tv Vi   theo  Ët §Çu   ícngoµit¹ Lu   tn     i ViÖt Nam   îc Ch Ýnh  ñ  Öt  ®  ph Vi Nam   Êp  Ën  ch thu cho  thuª ®Êt    ph¶i chÊp    hµnh  Õt ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  ÖtNam   Ò     åi®Êt  quy   c Ch ph Vi   v thu h   theo qui®Þnh  ¹    t  i §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai vµ  Òu  Ph¸p  Önh  µy. 26  Lu       §i 5  l n §i Ò u 9 Khi h Õt  êih¹n    th   thuª,ngêi thuª ®Êt  Õu  ã        n c nhu  Çu  ö  ông  Õp    c sd ti khu ®Êt  ph¶ilµm  n      ¹n  öiChÝnh  ñ  ÖtNam.   ®¬ xingiah g   ph Vi   Ch Ýnh  ñ    nh  ñ  ôc vÒ   Öc    ¹n  i  íitõng  i îng    ph qui ®Þ th t   vi gia h ®è v   ®è t thuª ®Êt. Khi doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îccÊp  ã  Èm  Òn  ña  c v ®Ç t n      c th quy c ViÖt Nam     cho  Ðp    ¹n  ¹t®éng  ×  êih¹n  ph ra h ho   th th   thuª®Êt  îckÐo  µit ng    ®  d  ¬ øng. CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH   H §i Ò u 10 Nh÷ng quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy  òng  dông  i víic¸c tr ng  îp l nc ¸p  ®è       ê h   ngêi ViÖt    Nam   nh    ë   íc ngoµi ®Ç u    vµo  Öt  ®Þ c n    t Vi Nam,  Ý   x nghiÖp  ªn li   doanh  íingíc ngoµim µ   v      bªn  Öt Nam   ãp  èn  Vi   g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt  µ  Ý  v x nghiÖp  ªndoanh  íi ícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam. li   v    n    t i   §i Ò u 11 Ph¸p  Önh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng1  l n c hi l     1    n¨m  1995. Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Ph¸p  Önh  µy  u     á. l n ®Ò b∙i b §i Ò u 12 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  ®Þ chiti    h Ph¸p  Önh  µy. l n
Đồng bộ tài khoản