Pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Chia sẻ: Pham Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

0
525
lượt xem
209
download

Pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, trong kinh doanh thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa các đối tác, mâu thuận trong kinh doanh là vấn đề thường gặp, vì vậy đồi hổi người kinh doanh phải nhậy biên và giải quyết nhanh tình huống, pháp luật đưa ra các quy định bắt buộc nhà kinh doanh phải tuân thủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

 1. Chương 6: Pháp luật giải quyết  tranh chấp trong kinh doanh Tranh chấp KD–TM và các  phươngthức giải quyết tranh chấp Giải quyết tranh chấp KD–TM bằng  Toà án Trang 1
 2. Khái niệm tranh chấp trong kinh  doanh – thương mại  Tranh chấp là các xung đột, mâu thuẫn phát sinh giữa  các bên do việc không thực hiện hoặc thực hiện không  đúng, không đầy đủ nghĩa vụ  Tranh chấp KD­TM là những bất đồng xung đột về  quyền và lợi ích phát sinh trong quá trình hoạt động KD­ TM ở Việt Nam, bao gồm cả những tranh chấp có yếu tố  nước ngoài.  Các yếu tố của tranh chấp: ­ Có hoặc không có quan hệ HĐ  ­ Có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của  bên kia ­ Có các ý kiến bất đồng giữa các bên Trang 2
 3. Khái niệm kinh doanh, thương mại Khái niệm KD­TM  Khái niệm KD theo Luật DN2005 (Điều 2)  Khái niệm hoạt động TM theo Luật Thương  mại 2005 (Điều 3.1)  Khái niệm hoạt động TM theo Pháp lệnh  Trọng tài Thương mại 2003 (Điều 2.3) Trang 3
 4. Phương thức giải quyết tranh chấp  KD­TM Thương lượng Hoà giải Trọng tài Toà án Trang 4
 5. THƯƠNG LƯỢNG  Thương lượng là việc các bên tranh chấp tự thỏa  thuận với nhau để lựa chọn giải pháp chấm dứt xung  đột đã phát sinh giữa họ  Các dấu hiệu pháp lý của thương lượng ­ Tự các bên thỏa thuận để tìm kiếm giải pháp trên tinh  thần tự nguyện ­ Không có sự hỗ trợ của người thứ ba ngoài tranh chấp ­Các bên phải tự nguyện thi hành phương án hoà giải đã  lựa chọn. Trang 5
 6. LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA THƯƠNG LƯỢNG  Lợi thế ­ Giải quyết tranh chấp nhanh chóng, chi phí thấp ­ Duy trì được quan hệ hợp tác  ­ Không bị lộ bí mật kinh doanh, không ảnh hưởng uy  tín các bên  Hạn chế ­ Phương án thoả thuận mà các bên đạt được không  mang tính cưỡng chế thi hành ­ Một bên không thiện chí dễ lợi dụng thương lượng để  trì hoãn hoặc trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ
 7. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THƯƠNG LƯỢNG  Thường áp dụng trong giai đoạn đầu của quá  trình giải quyết TC  Thường áp dụng cho TC có giá trị nhỏ, ít phức  tạp, các sự kiện liên quan đến TC tương đối rõ  ràng  Các bên có thái độ thiện chí  Các bên hiểu rõ được vị trí của mình trong TC Trang 7
 8. HOÀ GIẢI  Hoà giải là việc các bên TC thỏa thuận với nhau để  tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột dưới sự hỗ trợ,  giúp đỡ của người thứ ba  Các dấu hiệu pháp lý của hòa giải ­Tự các bên lựa chọn giải pháp, người trung gian không  đưa ra phán quyết, trừ khi được các bên yêu cầu ­ Có sự tham gia của người thứ ba để hỗ trợ các bên lựa  chọn giải pháp Trang 8
 9. Lợi thế và hạn chế của hòa giải  Lợi thế ­ Có các lợi thế như thương lượng ­ Có sự hỗ trợ của người trung gian nên các bên dễ đạt  được phương án hoà giải hơn việc tự thương lượng  Hạn chế ­ Có các bất lợi như thương lượng ­ Phải mất chi phí cho người trung gian Trang 9
 10. Giải quyết tranh chấp trong kinh  doanh tại TAND Hệ thống tổ chức của TAND Thẩm quyền của TAND Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp Thủ tục giải quyết tranh chấp Trang 10
 11. Hệ thống tổ chức của TAND TAND Tối cao TAND cấp tỉnh TAND cấp huyện Các tòa quân sự Trang 11
 12. Thẩm quyền của TAND Thẩm quyền theo vụ việc Thẩm quyền theo cấp xét xử Thẩm quyền theo lãnh thổ Thẩm quyền theo sự lựa chon của  nguyên đơn Trang 12
 13. Khi nào tranh chÊp được  giải quyết t¹i toµ kinh tÕ ­ Kh«ng  ®­îc  gi¶i  quyÕt  b»ng  c¸ch  tho¶ thuËn trùc tiÕp  ­ Không có thoả thuận trọng tài trước và sau khi xảy ra tranh chấp - Thoả thuận trọng tài vô hiệu  hoÆc ®∙ gi¶i  quyÕt theo con ®­êng träng tµi nh­ ng  ph¸n  quyÕt  träng  tµi  v«  hiÖu  hoÆc bÞ huû ­ Khi tranh chÊp thuéc quy ®Þnh t¹i  §29 BLTTDS  Trang 13
 14. Vụ việc KD­TM thuộc thẩm quyền  giải quyết của Toà án (Điều 29, 30 BL2004) Vụ án KD­TM Việc KD­TM (Yêu cầu về KD­TM) Trang 14
 15. Các nguyên tắc giải quyết vụ việc  KD­TM (Đ3 đến 24 BL2004) Những nguyên tắc chung Những nguyên tắc đặc thù Trang 15
 16. Những nguyên tắc đặc thù Nguyên tắc tự định đoạt  Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và  chứng minh  Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật  Nguyên tắc hoà giải  Trang 16
 17. Thẩm quyền theo vụ việc của Tòa án (1) ĐiÒu  29.  Những  tranh  chÊp  vÒ  kinh  doanh,  th­¬ng  m¹i thuéc thÈm quyÒn giải quyÕt cña Toµ ¸n 1. Tranh  chÊp  ph¸t  sinh  trong  ho¹t  ®éng  kinh  doanh,  th­¬ng  m¹i  giữa  c¸  nh©n,  tæ  chøc  cã  ®ăng ký kinh doanh víi nhau vµ ®Òu cã môc ®Ých  lîi nhuËn bao gåm: a) Mua b¸n hµng ho¸; b) Cung øng dÞch vô; c) Ph©n phèi; d) Đ¹i diÖn, ®¹i lý; ®) Ký göi; e) Thuª, cho thuª, thuª mua; Trang 17
 18. Thẩm quyền theo vụ việc của Tòa án (2) g) X©y dùng; h) T­ vÊn, kü thuËt; i) VËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng ®­êng  s¾t,  ®­êng  bé,  ®­êng  thuû  néi ®Þa; k) VËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng ®­êng hµng kh«ng, ®­êng biÓn; l) Mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c; m) ĐÇu t­, tµi chÝnh, ng©n hµng; n) Bảo hiÓm; Trang 18 o) Thăm dß, khai th¸c.
 19. Thẩm quyền theo vụ việc của Tòa án (3) ĐiÒu 29: 2.  Tranh  chÊp  vÒ  quyÒn  së  hữu  trÝ  tuÖ,  chuyÓn  giao  c«ng  nghÖ  giữa  c¸  nh©n,  tæ  chøc  víi  nhau  vµ  ®Òu  cã môc ®Ých lîi nhuËn. 3.  Tranh  chÊp  giữa  c«ng  ty  víi  c¸c  thµnh  viªn  cña  c«ng  ty,  giữa  c¸c  thµnh  viªn  cña  c«ng  ty  víi  nhau  liªn  quan  ®Õn  viÖc  thµnh  lËp,  ho¹t  ®éng,  giải  thÓ,  s¸p  nhËp,  hîp  nhÊt,  chia,  t¸ch,  chuyÓn  ®æi  hình thøc tæ chøc cña c«ng ty. 4.  C¸c  tranh  chÊp  kh¸c  vÒ  Trang 19 kinh 
 20. Nh÷ng yªu cÇu vÒ KD­TM  thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt  cña Toµ ¸n (Đ30) Yªu cÇu liªn quan ®Õn viÖc Träng tµi TM  ViÖt Nam gi¶i quyÕt c¸c vô tranh chÊp  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ Träng  tµi TM. Yªu cÇu c«ng nhËn vµ cho thi hµnh t¹i  ViÖt Nam b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh KD­TM cña  Toµ ¸n n­íc ngoµi hoÆc kh«ng c«ng nhËn  b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh KD­TM cña Toµ ¸n n­íc  ngoµi mµ kh«ng cã yªu cÇu thi hµnh t¹i  ViÖt Nam. Yªu cÇu c«ng nhËn vµ cho thi hµnh t¹i  ViÖt Nam quyÕt ®Þnh KD­TM cña Träng tµi  n­íc ngoµi. Trang 20 C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ KD­TM mµ ph¸p luËt 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản