Phát hiện năng khiếu cho trẻ đúng cách

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
109
lượt xem
20
download

Phát hiện năng khiếu cho trẻ đúng cách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cha mẹ không nên ảo tưởng về năng khiếu của con mình. Trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học có tâm lý thích học đàn, học hát, học vẽ là chuyện bình thường. Đừng tưởng con trẻ thích học cái này cái kia đã vội cho là có năng khiếu. Khi trẻ tỏ ra đặc biệt thích một lĩnh vực nào đó, hãy kiên trì theo dõi cùng với giáo viên chủ nhiệm để có thể định hướng cho con đúng lúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát hiện năng khiếu cho trẻ đúng cách

  1. Phát hi n năng khi u cho tr úng cách Cha m không nên o tư ng v năng khi u c a con mình. Tr em l a tu i m u giáo và ti u h c có tâm lý thích h c àn, h c hát, h c v là chuy n bình thư ng. ng tư ng con tr thích h c cái này cái kia ã v i cho là có năng khi u.
  2. Khi tr t ra c bi t thích m t lĩnh v c nào ó, hãy kiên trì theo dõi cùng v i giáo viên ch nhi m có th nh hư ng cho con úng lúc. Khi ã phát hi n ra tr có năng khi u c bi t trong m t lĩnh v c nào ó, c n t o i u ki n cho con ti p xúc nhi u v i lĩnh v c y. T o cho tr ni m say mê h ng thú, ch không ph i là gáng n ng thành tích, i m s . ng quên h i tr có thích lĩnh v c y không, b i năng khi u ch có th phát tri n thành tài năng qua ni m say mê. Cha m c n b trí tr có th i gian h c t p các môn khác, xen k th i gian ngh ngơi, vui chơi phù h p. Hãy nh r ng tr c n phát tri n toàn di n, c n tu i thơ vui chơi ch không ph i là ch phát tri n năng khi u m t cách l ch l c. Cu i cùng, hãy quan tâm, k p th i ng viên nh ng thành công nho nh c a con, và ng t ra th t v ng hay gây áp l c khi con không phát tri n năng khi u ư c như b n mong mu n. Trên th c t , không ph i năng khi u nào cũng có th phát tri n thành thiên tài.
  3. Tri n khai án ph c p giáo d c m m non cho tr 5 tu i Tin t B GD- T, vào u tháng 6/2010, Chính ph s tri n khai h i ngh th c hi n án Ph c p giáo d c m m non (GDMN) cho tr em năm tu i. H i ngh có quy mô toàn qu c, tr c tuy n qua m ng Chính ph t i i m c u H i trư ng Chính ph và 63 i m c u t i h i trư ng UBND c a 63 t nh, thành ph , do Th tư ng Chính ph ch trì. Theo án này, nhà nư c có trách nhi m qu n lý, u tư phát tri n GDMN, ưu tiên ào t o GV, u tư cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c, dùng, chơi cho các l p m m non năm tu i mi n núi, vùng sâu, vùng xa. M c tiêu chung c a án s b o m h u h t tr em năm tu i m i vùng mi n ư c n l p nh m chu n b t t v th ch t, trí tu , tình c m, th m m , ti ng Vi t và tâm lý s n sàng i h c,
  4. b o m ch t lư ng tr em vào l p 1. Các a phương ph i c ng c , m r ng m ng lư i trư ng, l p b o m n năm 2015, có 95% s tr em trong tu i năm tu i ư c h c hai bu i/ngày. Nhà nư c s ào t o nâng chu n và ào t o m i 22.400 giáo viên, b o m n năm 2015, có giáo viên d y các l p m m non năm tu i theo nh m c quy nh. Theo án, s t nh t chu n ph c p GDMN cho tr em năm tu i s tăng d n, t 55% năm 2010 lên 85% năm 2012 và 100% năm 2015. Kinh phí th c hi n án là 14.660 t ng, g m b n d án, trong ó s xây d ng m i 11.600 phòng h c, phòng ch c năng theo quy nh c a i u l trư ng m m non; mua s m trang thi t b , chơi; ào t o, b i dư ng giáo viên và h tr tr em nghèo và xây d ng trư ng m m non t chu n qu c gia cho các huy n khó khăn.
Đồng bộ tài khoản