Phát huy tính sáng tạo trong học tập

Chia sẻ: Mr Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
168
lượt xem
25
download

Phát huy tính sáng tạo trong học tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế giới ngày càng phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có. Thế kỉ XXI là một cuộc chạy đua kiến thức với tất cả mọi người - đặc biệt là với các em học sinh - những người sẽ viết nên trang sử tương lai cho dân tộc. Cuộc chạy đua ấy để chuẩn bị cho mỗi người bước vào cuộc đời với những hành trang của chính mình. Với sự thay đổi chóng mặt của thế giới hiện nay, theo tôi một điều cần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát huy tính sáng tạo trong học tập

  1. Phát huy sáng t o trong h c t p Th gi i ngày càng phát tri n v i t c đ nhanh chưa t ng có. Th k XXI là m t cu c ch y đua ki n th c v i t t c m i ngư i - đ c bi t là v i các em h c sinh - nh ng ngư i s vi t nên trang s tương lai cho dân t c. Cu c ch y đua y đ chu n b cho m i ngư i bư c vào cu c đ i v i nh ng hành trang c a chính mình. V i s thay đ i chóng m t c a th gi i hi n nay, theo tôi m t đi u c n thi t trong hành trang y là s sáng t o c a m i ngư i. Ki n th c không bao gi có đi m d ng và không có ngư i nào có s chu n b đ y đ s n. M i ngư i đi u t tìm l y ki n th c c a mình mà không ch ai mang đ n cho. Đ y là m t phong cách c a m t con ngư i hi n đ i c a th k XXI. Đ t có ki n th c c a mình, đi u quan tr ng nh t là s sáng t o. Vi c h c trong nhà trư ng cũng không ph i là ngo i l . Tôi quan ni m h c trong nhà trư ng là s ti p thu ki n th c trên cơ s s sáng t o c a t ng h c sinh. Vâng! sáng t o gi ng như con chim có quy n đư c bay b t c nơi đâu v i đi u ki n là nó không...b nh t trong m t cái l ng nào c . Ai cũng bi t r ng ch trương c a Nhà trư ng là phát huy tính sáng t o c a h c sinh. Nhưng t ch trương đ n th c t qu không ph i là m t con đư ng ng n và không ph i ai cũng đi trên đó hay th y c n thi t ph i đi trên đó. Tôi xin nêu ra m t ví d c th .Khi m t h c sinh lên tr bài mà không gi ng n i dung trong t p đã ghi thì thư ng nh n đư c câu nói đ y "trách móc": "T i sao em không h c gi ng như trong sách giáo khoa?". Ph i th a nh n sách giáo khoa là n n t ng đ h c sinh ti p thu ki n th c nhưng không ph i là th mà bu c m i h c sinh ph i thu c làu như th .Li u h c sinh có sáng t o đư c không v i ki u h c "y như sách" y? V i cách h c y, các em s ch là... ô t con v t không hơn không kém. Đây cũng là th c tr ng chung c a các môn h c xã h i. Vi c ki m tra bài b ng cách y vô hình chung đã t o ra m t cái l ng mà trong đó các em không đư c sáng t o b i không c n ... ph i sáng t o.V i cách h c y, ch c n không ...mù ch và không... m t trí nh là có th h c đư c.
  2. Th t ngư c đ i khi nói r ng s h c hành không sáng t o này th hi n vi c h c môn văn-cái môn mà theo quan ni m t trư c t i nay đư c coi là lãnh đ a c a s sáng t o. S thi u sáng t o y d n đ n m t h u qu t t y u là ...quay cóp vì ch c n chép "nguyên si" trong sách (t p) là ...có đi m cao. Đây là m t th c tr ng đáng quan tâm. Li u các em h c sinh TK XXI có phù h p v i ki u h c y không?Th k XXI là th k c a sáng t o và xã h i không bao gi ch p nh n nh ng ngư i ch bi t h c như ...robot. Các th y, cô v n thư ng nói h c sinh và tu i tr là tương lai c a đ t nư c. V y có khi nào chúng ta nghĩ r ng cái tương lai y không ch là màu xanh? Phát huy s sáng t o c a h c sinh là đi u r t nên làm. http://www.vinhkien.edu.vn/ntsong/dayhoc/hocsuonghaykho
Đồng bộ tài khoản