Phay thanh răng nghiêng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
171
lượt xem
80
download

Phay thanh răng nghiêng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Bước 1: chọn dao đúng số liệu + Bước 2: chọn chế độ ca81g n, s, t + Bước 3: lắp dao, lắp chi tiết lên máy + Bước 4: chạm dao và ăn đúng chiều sâu cắt, và cho dao ăn hết chiều dài răng, lùi dao về vị trí ban đầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phay thanh răng nghiêng

  1. BAØI 16 PHAY THANH RAÊNG NGHIEÂNG
  2. Moân hoïc: Phay TRÖÔØNG ÑHSPKT THÖÏC HAØNH PHAY Maõ MH : KHOA CTM Tín chæ : BM:Thöïc haønh ngheà PHAY THANH RAÊNG NGHIEÂNG Baøi taäp : 17 module 2 24 100 16 β=10° 3,2 Dung sai: ± 0,1 1 THANH RAÊNG NGHIEÂNG C45 1 30 x 105 SL Teân goïi Baûn veõ soá Vaät lieäu STT Kích thöôùc phoâi Ghi chuù THANH RAÊNG NGHIEÂNG Tæ leä: 1:1
  3. PHAY THANH RĂNG THẲNG NGHIÊNG 1. CÁC THONG SỐ HÌNH HỌC CỦA THANH RĂNG NGHIÊNG Bước răng : pc m .π ts = = n cos β cos β Bước răng t n = mn .π Chiều cao đỉnh răng :h’ = mn Chiều cao chân răng :h” = 1,167.mn Chiều cao răng :h = h’ +h” = 2,167.mn Bán kính góc lượn chân răng : R ≤ 0,4.mn
  4. TRƯỜNG HỢP GIA CÔNG PHAY THANH RĂNG NGHIÊNG NGẮN PHAY THANH RĂNG NGHIÊNG DÀI Phay thanh răng trên máy phay vạn năng. Chọn Dao Phay: Dao số 8 (đối với bộ dao phay Môđun 8 con) Dao số 1 (đối với bộ dao phay Pitch 8 con)
  5. TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGHIÊNG NGẮN Sau khi tinh toaùn caùc thoâng soá hình hoïc cuûa thanh raêng : mn .π ts = Trong ñoù: cos β t n = mn .π t s böôùc maët ñaàu t n böôùc phaùp tuyeán mn = m s . cos β mn ms = cos β mn moâ ñun thaät m s moâ ñun maët ñaàu β goùc xoaén TRÌNH TU GIA CONG
  6. •Trinh Töï Gia Coâng: ü Böôùc 1: Choïn dao ñuùng soá hieäu ü Böôùc 2: Choïn cheá ñoä caét n, s, t. ü Böôùc 3: Laép dao, laép chi tieát leân maùy ü Böôùc 4: Chaïm dao vaø aên ñuùng chieàu saâu caét, vaø cho dao aên heát chieàu daøi raêng, luøi dao veà vò trí ban ñaàu ü Böôùc 5:Môû khoùa haõm baøn maùy, dòch chuyeån baøn maùy ñuùng böôùc raêng, haõm baøn maùy laïi vaø tieán haønh caét raêng keá tieáp cho ñeán khi hoaøn thaønh ü Böôùc 6: Döøng maùy vaø thaùo chi tieát gia coâng, laáy ba vôù Chuù yù: khi laép phoâi leân EÂ toâ ta phaûi so EÂ toâ song song vôùi truïc dao ngang vaø sau ñoù xoay EÂ toâ 1 goùc β
  7. TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGHIÊNG DÀI Chuù yù : Khi phay thanh raêng nghieâng daøi ta phaûi tính caùc baùnh raêng thay theá , sau ñoù ta xoay baøn maùy ñi goùc vaø dòch chuyeån baøn maùy theo böôùc maët ñaàu
Đồng bộ tài khoản