Phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt bằng VB

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
1.081
lượt xem
169
download

Phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt bằng VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết ứng dụng để dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt dường như là việc quá ư khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta chỉ xét những câu đàm thoại thông thường thì việc "phiên dịch tự động" không phức tạp lắm. Xin trình bày một ý tưởng để giúp bạn... học tiếng Anh tốt hơn. Bạn hãy tạo dự án mới trong VB rồi bấm Ctrl+T. Trên hộp thoại vừa hiện ra, bạn chọn Microsoft Rich Textbox Control 6.0 và nhấn OK. Tiếp theo, bạn thiết kế giao diện như hình 1 với các thuộc tính như trong bảng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt bằng VB

  1. Phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt bằng VB Viết ứng dụng để dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt dường như là việc quá ư khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta chỉ xét những câu đàm thoại thông thường thì việc "phiên dịch tự động" không phức tạp lắm. Xin trình bày một ý tưởng để giúp bạn... học tiếng Anh tốt hơn. Bạn hãy tạo dự án mới trong VB rồi bấm Ctrl+T. Trên hộp thoại vừa hiện ra, bạn chọn Microsoft Rich Textbox Control 6.0 và nhấn OK. Tiếp theo, bạn thiết kế giao diện như hình 1 với các thuộc tính như trong bảng 1 và bảng 2 rồi đánh đoạn mã 1. Sau khi lưu ứng dụng, bạn tạo 3 tập tin văn bản TXT trong thư mục của ứng dụng: - phrases.txt: chứa các mệnh đề đặc biệt hay thành ngữ tiếng Anh (at night, at times,...). - verbs.txt: chứa các chủ ngữ và động từ tiếng Anh (I am, he is, we do,...). - words.txt: chứa các từ tiếng Anh thông dụng (I, hello, you,...). Cả ba tập tin như vậy có dạng thức như sau: "tu_tieng_Anh_1","nghia_1" "tu_tieng_Anh_2","nghia_2" ... Bạn chạy thử và đánh câu tiếng Anh ở khung văn bản phía trên xem sao. Thật ngạc nhiên, phía dưới xuất hiện câu tiếng Việt tương ứng! Bạn chú ý, ứng dụng hoạt động tốt hay không là do cơ sở dữ liệu (CSDL) từ ngữ của ta có phong phú hay không. Bạn nên đưa nhiều thành ngữ vào tập tin phrases.txt. Bạn có thể tải mã nguồn và CSDL của ứng dụng tại: www.echip.com.vn. Chúc bạn thành công. H1 Bảng 1 Control Name Font
  2. RichTextbox1 txtenglish 14, Bold RichTextbox2 txtvietnam 14, Bold Bảng 2 Control Name Interval Timer1 t_1 5 Timer2 t_2 1 Đoạn mã 1 Dim vn_words(1 To 1000) Dim en_words(1 To 1000) Dim dotime As String Dim strings As String Dim check_verbs As Integer Dim check_phrases As Integer Dim englishtext, vietnamtext Private Sub Form_Load() Form1.Show t_1.Enabled = False t_2.Enabled = True listwords = 1 Open (App.Path & "\phrases.txt") For Input As #1 Do While Not EOF(1) Input #1, englishtext, vietnamtext en_words(listwords) = englishtext vn_words(listwords) = vietnamtext listwords = listwords + 1 Loop Close #1 check_phrases = listwords Open (App.Path & "\verbs.txt") For Input As #1 Do While Not EOF(1) Input #1, englishtext, vietnamtext en_words(listwords) = englishtext vn_words(listwords) = vietnamtext listwords = listwords + 1 Loop Close #1 check_verbs = listwords - check_phrases Open (App.Path & "\words.txt") For Input As #1
  3. Do While Not EOF(1) Input #1, englishtext, vietnamtext en_words(listwords) = englishtext vn_words(listwords) = vietnamtext listwords = listwords + 1 Loop Close #1 End Sub Private Sub t_1_Timer() If txtvietnam.Text = "" Then Exit Sub If dotime = txtvietnam.Text Then Exit Sub txtenglish.Text = "" whereareweat = 1 dotime = txtvietnam.Text strings = txtvietnam.Text For i = 1 To 13 strings = Replace(strings, vn_words(i), en_words(i) & " ") Next i For i = 1 To 1000 strings = Replace(strings, vn_words(i), en_words(i) & " ") Next i txtvietnam.Text = strings End Sub Private Sub t_2_Timer() If txtenglish.Text = "" Then Exit Sub If dotime = txtenglish.Text Then Exit Sub txtvietnam.Text = "" whereareweat = 1 dotime = txtenglish.Text strings = txtenglish.Text For i = 1 To check_phrases strings = Replace(strings, vn_words(i), en_words(i) & " ") Next i For i = check_phrases To check_verbs strings = Replace(strings, vn_words(i), en_words(i) & " ") Next i For i = 1 To 1000 strings = Replace(strings, en_words(i), vn_words(i) & " ") Next i txtvietnam.Text = strings End Sub
  4.  
Đồng bộ tài khoản