Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Nhà Trường Báo Cáo cho Niên học 2005-2006

Chia sẻ: Thuy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
71
lượt xem
8
download

Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Nhà Trường Báo Cáo cho Niên học 2005-2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Nhà Trường (SARC) (bắt buộc phải công bố hàng năm theo qui định luật pháp), bao gồm các thông tin về tình trạng và kết quả hoạt động của mỗi trường công lập tại tiểu bang California. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các qui định SARC trên Trang Mạng Điện Toán của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Nhà Trường Báo Cáo cho Niên học 2005-2006

 1. Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Nhà Trường Báo Cáo cho Niên Học 2005-06 Được Công Bố trong Niên Học 2006-07 Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Nhà Trường (SARC) (bắt buộc phải công bố hàng năm theo qui định luật pháp), bao gồm các thông tin về tình trạng và kết quả hoạt động của mỗi trường công lập tại tiểu bang California. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các qui định SARC trên Trang Mạng Điện Toán của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California (California Department of Education - CDE) tại http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. Để biết thêm chi tiết về trường, các bậc phụ huynh và cư dân trong cộng đồng có thể liên lạc với hiệu trưởng hoặc văn phòng khu học chánh của trường. DataQuest, một công cụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến tại http://data1.cde.ca.gov/dataquest/, có thêm thông tin về trường này và các dữ liệu so sánh trường này với khu học chánh, quận và tiểu bang. I. Về Trường Này Địa Chỉ Liên Lạc Mục này cung cấp địa chỉ liên lạc của trường. Tröôøng Khu Hoïc Chaùnh Huntington Beach Union High School Tên Trường Marina High School Tên Khu Học Chánh District Đường Phố 15871 Springdale St. Đường Phố 5832 Bolsa Avenue Thành Phố, Tiểu Thành Phố, Tiểu Bang, Bang, Số Zip Huntington Beach, CA 92649 Huntington Beach, CA 92649 Số Zip Code Code Số Điện Thoại (714) 893-6571 Số Điện Thoại (714) 903-7000 Hiệu Trưởng Stephen Roderick Hoïc khu tröôûng Dr. Van W. Riley Trang maïng www.marinavikings.org Trang maïng www.hbuhsd.org Phần Mô Tả Trường và Tuyên Bố về Nhiệm Vụ của Trường Mục này trình bày về các mục tiêu và chương trình của trường. Söù meänh cuûa tröôøng Marina phoái hôïp cuøng vôùi coäng ñoàng laø cung caáp cho moãi hoïc sinh moät giaùo trình nhieàu thöû thaùch vaø thích ñaùng; hoã trôï caùc nhu caàu caù nhaân vaø hoïc vaán; taïo söï caûi tieán lieân tuïc; vaø moät moâi tröôøng an toaøn, chuaån bò cho hoïc sinh trôû thaønh caùc coâng daân coù oùc saùng taïo, bieát töï thuùc ñaåy, vaø coù traùch nhieäm, coù hoïc vaán, vaên hoùa vaø kyõ thuaät. Chuùng toâi uûng hoä söù meänh naøy qua vieäc thöïc thi Keá hoaïch Chieán löôïc maø ñöôïc khai trieån qua söï hôïp taùc cuûa phuï huynh, hoïc sinh, giaùo vieân, caùc nhaân vieân theo loaïi, vaø nhaân vieân ñieàu haønh. Keá hoaïch naøy ñaët troïng taâm cuûa caùc noã löïc caûi tieán tröôøng vaøo vieäc thöïc thi caùc tieâu chuaån cuûa tieåu bang, thaåm ñònh tieán boä cuûa hoïc sinh trong caùc tieâu chuaån ñoù, söï chuaån bò hoïc sinh töø tröôøng cho ngheà nghieäp, loàng kyõ thuaät vaøo, vaø hoã trôï söï phaùt trieån kieán thöùc vaø caù nhaân cuûa caùc hoïc sinh. Taát caû caùc nguoàn trôï giuùp cuûa tröôøng Marina ñöôïc ñaët troïng taâm vaøo söï thöïc thi Keá hoaïch Chieán löôïc ñeå cho söù meänh cuûa chuùng ta trôû thaønh söï thaät. Tröôøng Marina coù tieáng taêm xuaát saéc. Chuùng toâi nhaán maïnh moät giaùo trình khoù vaø ña daïng vôùi caùc höôùng ñi khaùc nhau cho hoïc sinh, söï giaûng daïy coù chaát löôïng ôû lôùp, coù söï mong ñôïi cao cho thaønh quaû cuûa hoïc sinh, vaø thaät nhieàu cô hoäi cho hoïc sinh, phuï huynh vaø thaønh vieân coäng ñoàng ñeå tham gia vaøo ñôøi soáng hoïc ñöôøng vaø söï quaûn trò cuûa tröôøng. Caùc hoïc sinh cuûa chuùng toâi laø caùc caù nhaân coù chaát löôïng, coù thaùi ñoä toát, gioûi, vaø tham gia vaøo caùc chöông trình vaên hoùa vaø ñoàng luùc vôùi giaùo trình cuûa tröôøng. Caùc nhaân vieân quyeát taâm cung caáp moät moâi tröôøng hoïc vaán maø phaùt huy söï xuaát saéc, vaø caùc giaùo vieân daønh raát nhieàu thì giôø ñeå chæ baûo, daïy keøm, tö vaán, vaø khuyeán khích hoïc sinh. Haøng traêm phuï huynh cuûa chuùng toâi tham gia vaøo caùc toå chöùc hoã trôï nhö: Toå chöùc Giaùo duïc, Hoäi ñoàng Tröôøng, PTSA, UÛy ban cho Ñeâm Toát 1
 2. nghieäp, Ban Bingo, Tình nguyeän vieân cho caùc Tröôøng Coâng (VIPS). Söï hôïp taùc chaët cheõ giöõa hoïc sinh, nhaân vieân, phuï huynh, vaø coäng ñoàng tieáp tuïc naâng cao vaø laøm maïnh theâm coäng ñoàng tröôøng. Các Cơ Hội để Phụ Huynh Tham Gia Mục này trình bày về các cơ hội phụ huynh có thể tham gia vào các hoạt động của trường. Tröôøng Marina coù söï tham gia maïnh cuûa phuï huynh vaø coäng ñoàng. Haøng traêm, phuï huynh phuï giuùp trong caùc söï kieän quan troïng nhö ghi danh hoïc sinh, phaùt saùch, vaø soå löu nieäm vaø muõ aùo thoâng qua hoäi Tình nguyeän vieân ôû caùc Tröôøng Coâng (VIPS). Haøng traêm phuï huynh khaùc tham gia vaøo caùc toå chöùc hoã trôï caùc sinh hoaït ñoàng luùc vôùi vaên hoùa. Hoäi ñoàng Tröôøng, PTSA, Ñeâm Toát nghieäp, vaø Toå chöùc Giaùo duïc laø caùc toå chöùc quan troïng khaùc maø nôi ñoù phuï huynh vaø thaønh vieân coäng ñoàng tham gia vaøo söï ñieàu haønh tröôøng, gaây quyõ cho caùc lôùp, vaø cung caáp caùc chöông trình quan troïng cho phuï huynh vaø hoïc sinh. Sỉ Số Học Sinh Ghi Danh Tham Gia Tính Theo Cấp Lớp Bảng này cho biết số học sinh ghi danh tham gia ở mỗi cấp lớp tại trường. Cấp Lớp Số Học Sinh Lớp 9 746 Lớp 10 762 Lớp 11 676 Lớp 12 641 Trung Học Cơ Sở Không Phân Lớp 0 Toàn Bộ Sỉ Số Học Sinh Ghi Danh Tham Gia 2825 Học Sinh Ghi Danh Tham Gia theo Nhóm Bảng này trình bày về phần trăm học sinh ghi danh theo học tại trường theo từng nhóm cụ thể. Mức Phần Mức Phần Trăm Trăm Nhóm Nhóm Tổng Số Ghi Tổng Số Ghi Danh Danh Người da trắng (không phải là người gốc Tây Người Mỹ gốc Phi Châu 1.0 60.1 Ban Nha) Thổ Dân Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân 6.3 Nhiều Câu Trả Lời hoặc Không Trả Lời 0.2 Alaska Người Á châu 16.4 Hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn 10.4 Người Phi luật tân 2.0 Những Người Học Tiếng Anh 3.0 Người gốc Tây ban nha hoặc La 12.8 Học Sinh Khuyết Tật 9.0 tinh Người đảo Thái bình dương 1.2 --- --- Sỉ Số Trung Bình và Việc Phân Bổ Số Học Sinh Trong Lớp (Trung Học Cơ Sở) Bảng này trình bày sỉ số trung bình trong lớp học và số lớp học theo từng môn học theo mỗi hạng mục sỉ số (mức giới hạn về tổng số học sinh trong mỗi một lớp học). 2
 3. 2003-04 2004-05 2005-06 Sỉ Số Số Lớp Sỉ Số Số Lớp Sỉ Số Số Lớp Môn Học Trung Trung Trung Bình Bình Bình Trong 1-20 21-32 33+ Trong 1-20 21-32 33+ Trong 1-20 21-32 33+ Lớp Lớp Lớp Anh Ngữ 25.7 36 17 24 28.4 33 13 43 27.3 42 13 46 Toán 29.9 13 16 36 30.3 14 16 45 28.6 20 21 45 Khoa Học 34.4 6 12 26.7 17 11 41 28.2 13 15 39 Khoa Học Xã Hội 33.4 3 3 25 34.1 3 8 41 33.0 7 5 46 II. Môi Trường Nhà Trường Kế Hoạch An Toàn Trường Học Mục này trình bày về chương trình bảo vệ an toàn toàn diện của trường. Moãi naêm, keá hoaïch an toaøn ôû tröôøng ñöôïc caäp nhaät vaø ñöôïc noäp cho Ban Quaûn trò cuûa Hoïc khu Trung hoïc Huntington Beach ñeå ñöôïc thoâng qua. Möôøi nhaân vieân phuï giaùm thò baùn thôøi gian vaø moät Nhaân vieân Caûnh saùt Tröôøng toaøn thôøi gian giaùm saùt khuoân vieân tröôøng vaø khu vöïc phoøng thay ñoà. Tröôøng Marina laø moät khuoân vieân kín, vaø chæ coù hoïc sinh lôùp 11 vaø 12 ñöôïc pheùp veà nhaø ñeå aên tröa vaø phaûi coù pheùp cuûa phuï huynh. Caùc söï taäp dôït cho hoûa hoaïn, ñoäng ñaát, vaø tai hoïa ñöôïc thöïc hieän hai laàn moät naêm, vaø coù söï tham gia vaøo söï taäp dôït ngöøa tai hoïa cuûa toaøn thaønh phoá xaûy ra vaøo moãi thaùng 10. Các Biện Pháp Kỷ Luật của Trường Mục này trình bày về các nỗ lực của trường trong việc thiết lập và duy trì một môi trường học tập tốt, trong đó bao gồm cả việc áp dụng nhiều biện pháp kỷ luật. Baøi laøm ôû nhaø: Taát caû caùc giaùo vieân ñeàu cho baøi laøm ôû nhaø döïa treân loaïi vaø trình ñoä cuûa moân hoïc. Caùc giaùo vieân cho bieát veà caùc caùch thöùc vaø chính saùch cuûa baøi laøm ôû nhaø trong caùc cuoán saùch nhoû Classroom Expectations (Caùc Mong ñôïi trong Lôùp) maø ñöôïc phaùt cho moãi hoïc sinh. Nhieàu giaùo vieân coù trang maïng coù lieät keâ caùc baøi laøm cho moãi ngaøy, baøi laøm ôû nhaø cho tuaàn, vaø ñieåm cuûa hoïc sinh. Coù maët/vaéng maët: Nhaèm caûi tieán söï coù maët vaø söï ñuùng giôø cuûa hoïc sinh ôû lôùp, tröôøng Marina aùp ñaët moät Chính saùch veà Ñi treã, Troán hoïc, vaø Ñi Loøng voøng (TTW). Chính saùch naøy ñaõ laøm giaûm vieäc ñi hoïc treã vaø naâng cao Söï Coù maët Trung bình Haøng ngaøy (ADA). Vieäc söû duïng chöông trình ñi hoïc ñeàu ñaën treân maïng vaø söï khai trieån Hoäi ñoàng Duyeät xeùt söï Coù maët/vaéng maët ôû Tröôøng cuûa Hoïc khu (SARB) – ñoái vôùi hoïc sinh troán hoïc thöôøng xuyeân – cuõng ñaõ daãn ñeán gia taêng söï coù maët moãi ngaøy cuûa hoïc sinh ôû tröôøng. Höôùng daãn caùc hoïc sinh lôùp 9: “Viking Voyage” laø moät chöông trình ba ngaøy höôùng daãn cho taát caû hoïc sinh lôùp 9 môùi vaøo hoïc. Chöông trình naøy ñöôïc tham gia nhieàu vaø cung caáp cho hoïc sinh lôùp 9 nhieàu thoâng tin quan troïng veà tröôøng, caùc chính saùch, thuû tuïc, vaø caùc mong ñôïi. Kyû luaät: Chính saùch veà kyû luaät vaø söï coù maët/vaéng maët cuûa tröôøng Marina ñöôïc thoâng baùo cho hoïc sinh vaø phuï huynh. Caùc chính saùch naøy ñöôïc thöïc thi qua caùc can thieäp nhö caám tuùc, lôùp hoïc thöù Baûy, ñình chæ hoïc taïi tröôøng, vaø ñuoåi hoïc taïm. Söï daøn xeáp veà xung ñoät ñöôïc duøng ñeå giuùp hoïc sinh giaûi quyeát caùc khaùc bieät vaø giaûm ñi söï ñuoåi hoïc taïm. Caùc hoïc sinh ñöôïc vinh danh moãi quarter (quyù ba thaùng) vôùi caùc Giaûi thöôûng Hoïc sinh Tieán boä Nhaát bôûi caùc giaùo vieân, vaø Danh saùch Danh döï cuûa Hieäu tröôûng ñöôïc aán haønh moãi hoïc kyø cho caùc hoïc sinh ñaït ñöôïc ñieåm GPA laø 3.2 hay cao hôn. Thoâng tin: Phuï huynh coù theå duøng Trang maïng daønh cho Phuï hynh/Hoïc sinh (Parent/Student Portal) ñeå theo doõi söï coù maët/vaéng maët cuûa hoïc sinh vaø tieán boä hoïc vaán. Seõ coù caùc ñieåm, söï coù maët/vaéng maët, vaø caùc thoâng tin quan troïng khaùc cho phuï huynh. 3
 4. Đình Chỉ Học Tập và Đuổi Học Bảng này cho biết tỷ lệ bị đình chỉ học tập và đuổi học (tổng số trường hợp chia cho tổng số học sinh ghi danh tham gia) ở cấp trường và khu học chánh trong ba năm gần đây nhất. Trường Khu Học Chánh Tỷ Lệ 2003-04 2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 Đình Chỉ Học Tập 0.104 0.120 0.152 0.121 0.121 0.105 Đuổi Học 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 III. Cơ Sở Vật Chất Nhà Trường Tình Trạng và Biện Pháp Cải Tiến Cơ Sở Vật Chất Nhà Trường Mục này trình bày về tình trạng sân trường, các tòa nhà, và nhà vệ sinh, và phần trình bày về bất kỳ dự án cải tiến cơ sở vật chất nào được dự định sẽ thực hiện hoặc mới được hoàn tất. Hoïc khu raát coá gaéng ñeå baûo ñaûm raèng taát caû caùc tröôøng ñöôïc saïch seõ, an toaøn, vaø söû duïng ñöôïc. Caùc nhaân vieân baûo trì cuûa hoïc khu baûo ñaûm coù caùc söûa chöõa caàn thieát ñeå tröôøng ñöôïc söûa chöõa vaø hoaït ñoäng ñuùng luùc. Coù moät tieán trình yeâu caàu söûa chöõa ñeå baûo ñaûm coù dòch vuï hieäu quaû vaø caùc söï söûa chöõa khaån caáp phaûi ñöôïc öu tieân cao nhaát. Ban quaûn trò cuûa hoïc khu thoâng qua caùc tieâu chuaån veà laøm saïch cho taát caû caùc tröôøng cuûa hoïc khu. Coù baûn toùm taéc cuûa caùc tieâu chuaån naøy ôû vaên phoøng tröôøng. Ban ñieàu haønh cuûa tröôøng laøm vieäc haøng ngaøy vôùi nhaân vieân veä sinh ñeå khai trieån caùc thôøi khoùa bieåu ñeå laøm saïch nhaèm coù moät tröôøng saïch vaø an toaøn. Hoïc khu tham gia vaøo Chöông trình Cô sôû cuûa Tröôøng cuûa tieåu bang maø cung caáp ngaân quyõ treân caên baûn moät dollar cho moät dollar ñeå giuùp caùc hoïc khu trong caùc chi phí cho caùc söûa chöõa lôùn hay thay theá caùc phaàn hieän höõu cuûa tröôøng oác. Trong nieân hoïc 2006-2007, 3% cuûa ngaân quyõ toång quaùt cuûa hoïc khu ñaõ ñöôïc duøng cho caùc döï aùn baûo trì nhö ñöôïc yeâu caàu ñeå tham gia vaøo Chöông trình Cô sôû Tröôøng. Tieàn traùi khoaùn (bond) ñòa phöông vôùi söï thoâng qua cuûa Döï luaät C (Measure C) seõõ döôïc duøng ñeå caûi tieán cô sôû ôû tröôøng, bao goàm vieäc caûi tieán caùc nôi daïy hoïc, phoøng veä sinh, kyõ thuaät. Coâng trình cuûa döï aùn naøy ñöôïc khôûi söï vaøo 2004-2005 vaø seõ hoaøn taát vaøo nieân hoïc 2009-2010. Taùc ñoäng cuûa caùc döïï aùn xaây caát naøy treân söï giaûng daïy ôû lôùp seõ laø toái thieåu. Tình Trạng Cơ Sở Vật Chất Hoạt Động Tốt Bảng này trình bày về kết quả kiểm tra cơ sở nhà trường mới được hoàn tất trong thời gian gần đây nhất để xác định tình trạng hoạt động tốt của cơ sở vật chất trong trường. 4
 5. Cơ Sở Vật Chất Công Việc Sửa Chữa Cần Thiết và Các Đồ Dùng Được Kiểm Tra Hoạt Động Tốt Biện Pháp Thực Hiện Đã và Sẽ Được Có Không Áp Dụng Rò Rỉ Khí Đốt X Các Hệ Thống Cơ Khí X Cửa Sổ/Cửa Ra Vào/Cổng (bên trong và bên ngoài) X Các Bề Mặt Bên Trong Nhà (tường, sàn nhà, và trần nhà) X Các Vật Liệu Nguy Hiểm (bên trong và bên ngoài nhà) X Hư Hỏng về Cầu Trúc X An Toàn Chống Hỏa Hoạn X Hệ Thống Điện (bên trong và bên ngoài) X Động Vật Gây Hại/Sâu Bọ X Nguồn Nước Uống (bên trong và bên ngoài) X Nhà Vệ Sinh X Cống X Sân Chơi/Sân Trường X Điều Khác IV. Giáo Viên Chứng Nhận Trình Độ Giáo Viên Bảng này cho biết số giáo viên được phân về một trường và có chứng nhận trình độ đầy đủ, không có chứng nhận đầy đủ và những giáo viên giảng dạy ngoài phạm vi chuyên môn của mình. Quý vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về bằng cấp học vấn của giáo viên trên Trang Mạng Điện Toán CDE tại http://dq.cde.ca.gov/dataquest/. Khu Học Trường Giaùo vieân Chánh 2003-04 2004-05 2005-06 2005-06 Có Chứng Nhận Trình Độ Đầy Đủ 94 98 99 608 Không Có Chứng Nhận Trình Độ Đầy Đủ 6 4 9 21 Giaûng daïy ngoaøi phaïm vi chuyeân moân Soá giaùo vieân giaûng daïy ngoaøi phaïm vi chuyeân moân phaûn aûnh caùc giaùo vieân ñöôïc phaân coâng traùi pheùp 6 5 17 72 cho caùc tieát hoïc ôû lôùp vaø khoâng nhaát thieát phaûi laø 5 tieát hoïc cho moät giaùo vieân töông ñöông vôùi toaøn thôøi gian bao goàm caùc lôùp khoâng phaûi laø chính yeáu. Các Trường Hợp Phân Công Giáo Viên Trái Phép và Các Vị Trí Giáo Viên Còn Trống Bảng này cho biết số trường hợp phân công giáo viên trái phép (giáo viên được phân công việc mà không có sự cho phép hợp pháp) và số vị trí giáo viên còn trống (không có giáo viên nào được chỉ định để giảng dạy toàn bộ khóa học khi bắt đầu năm học hoặc học kỳ). Lưu ý: Tổng Số Trường Hợp Phân Công Giáo Viên Trái Phép bao gồm cả số Trường Hợp Phân Công Giáo Viên Anh Ngữ Trái Phép. Yếu Tố Chỉ Báo 2004-05 2005-06 2006-07 Số trường hợp phân công traùi pheùp caùc giáo viên daïy Hoïc sinh Hoïc tieáng Anh Chính laø phaûn aûnh caùc giaùo vieân daïy caùc moân hoïc vaø coù theå coù moät Hoïc sinh Hoïc tieáng Anh hay nhieàu hôn maø 12 13 17 ñöôïc cho hoïc chung vôùi hoïc sinh bình thöôøng trong moät phaàn ñöôïc chæ ñònh. Tổng số trường hợp phân công giáo viên trái phép 18 18 39 Số Vị Trí Giáo Viên Còn Trống 1 1 0 5
 6. Các Lớp Học Chính Do Các Giáo Viên Tuân Theo Đạo Luật Quan Tâm Tới Mọi Trẻ Em (No Child Left Behind) Giảng Dạy Bảng này trình bày về số phần trăm lớp học về các môn học chính do các giáo viên tuân theo Đạo Luật Quan Tâm Tới Mọi Trẻ Em (No Child Left Behind - NCLB) và không tuân theo đạo luật NCLB ở trường, tại tất cả các trường trong khu học chánh, tại các trường có tỷ lệ học sinh nghèo cao trong khu học chánh, và tại các trường có tỷ lệ học sinh nghèo thấp trong khu học chánh giảng dạy. Quý vị có thể tìm hiểu về năng lực trình độ của các giáo viên theo yêu cầu của đạo luật NCLB trên Trang Mạng Điện Toán CDE tại http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/tq/. Số Phần Trăm Lớp Học về Các Môn Học Chính Địa Điểm Các Lớp Học Do Các Giáo Viên Tuân Theo Đạo Do Các Giáo Viên Không Tuân Theo Luật NCLB Giảng Dạy Đạo Luật NCLB Giảng Dạy Trường Này 88.9 11.1 Tất Cả Các Trường trong Khu Học 88.0 12.0 Chánh Các Trường Có Tỷ Lệ Học Sinh Nghèo 0.0 0.0 Cao trong Khu Học Chánh Các Trường Có Tỷ Lệ Học Sinh Nghèo 88.0 12.0 Thấp trong Khu Học Chánh Tình Trạng Sẵn Có của Giáo Viên Dự Thính Mục này trình bày về tình trạng sẵn có của các giáo viên dự thính hội đủ điều kiện và ảnh hưởng của bất kỳ khó khăn nào trong lĩnh vực này đối với chương trình giảng dạy của trường. Neáu moät giaùo vieân vaéng maët ôû lôùp thì hoïc khu seõ tuyeån moät giaùo vieân thay theá gioûi nhaát töø moät nhoùm giaùo vieân ñaõ ñöôïc saøn loïc ñeå daïy theá cho ñeán khi giaùo vieân vaéng maët quay laïi. Trong phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp, giaùo vieân daïy theá chæ ñöôïc caàn trong moät thôøi gian raát ngaén. Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp giaùo vieân vaéng maët laâu thì phaûi coù giaùo vieân daïy theá daøi haïn vaø phaûi ñöôïc chöùng nhaän ñeå daïy trong moân ñöôïc xaùc ñònh. Tiến Trình Đánh Giá Giáo Viên Mục này trình bày về các thủ tục và các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá giáo viên. Tieán trình ñaùnh giaù giaùo vieân ñöôïc neâu trong hôïp ñoàng cuûa giaùo vieân. Giaùo vieân ñang trong thôøi gian thöû hay coù giaáy pheùp haønh ngheà khaån caáp seõ ñöôïc ñaùnh giaù haøng naêm, vaø caùc giaùo vieân chính thöùc ñöôïc ñaùnh giaù theo chu kyø hai naêm. Caùc keát quaû ñaùnh giaù giaùo vieân seõ ñöôïc giöõ trong hoà sô nhaân söï baûo maät ôû hoïc khu. Caùc giaùo vieân noäp haøng naêm Keá hoaïch Thaønh quaû Caù nhaân ñeå ñöôïc thoâng qua maø bao goàm söï quaûn lyù lôùp hoïc vaø söï taêng tröôûng chuyeân moân. Giaùm saùt söï giaûng daïy ôû lôùp laø traùch nhieäm chính cuûa ban ñieàu haønh. Kieåu maãu Giaùm saùt Laâm saøng ñeå ñaùnh giaù giaùo vieân ñöôïc söû duïng maø theo ñoù nhaân vieân ñieàu haønh vaø giaùo vieân laøm vieäc chung nhau ñeå laäp keá hoaïch vaø thoâng qua caùc muïc tieâu vaø muïc ñích. Moãi nhaân vieân ñieàu haønh ñeàu thoâng hieåu vieäc giaùm saùt laâm saøng nhaân vieân giaûng huaán vaø raát quen thuoäc vôùi caùc khuoân khoå cuûa tieåu bang California vaø caùc tieâu chuaån noäi dung caùc moân. Caùc sinh hoaït naâng cao chuyeân moân cho caùc nhaân vieân ñöôïc thöïc hieän cho taát caû caùc nhaân vieân trong suoát naêm ñeå baûo ñaûm raèng caùc kyõ thuaät/chieán löôïc giaûng daïy höõu hieäu ñöôïc thöïc thi. Moãi naêm coù ba ngaøy phaùt trieån nhaân vieân. V. Nhân Viên Trợ Giúp Các Cố Vấn Viên Học Tập và Các Nhân Viên Trợ Giúp Khác Bảng này trình bày (theo các đơn vị tương đương toàn thời gian (FTE), số cố vấn viên học tập và các nhân viên trợ giúp khác được phân về trường và số học sinh trung bình trên mỗi cố vấn viên học tập. Một FTE học tập tương đương với một nhân viên làm việc toàn thời gian; một FTE cũng có thể là hai nhân viên, trong đó mỗi người đảm trách công việc bằng 50 phần trăm công việc toàn thời gian. 6
 7. Số Học Sinh Trung Bình Số FTE Chức Vụ Trên mỗi Được Phân về Trường Cố Vấn Viên Học Tập Cố Vấn Viên Học Tập 1.0 --- Giáo Viên Truyền Thông Thư Viện (Nhân Viên Thư Viện) --- Nhân Viên Dịch Vụ Truyền Thông Thư Viện (bán nghiệp dư) --- Tâm Lý Gia 2.5 --- Chuyeân gia Hoã trôï Hoïc sinh 1.0 --- Nhaân vieân Xaõ hoâi --- Y taù 1.0 --- Chuyên Gia về Phát Ngôn/Ngôn Ngữ/Thính Giác --- Chuyên Gia Nguồn Trợ Giúp (không giảng dạy) --- Nhaân vieân khaùc 1.0 --- VI. Chương Trình Học và Các Tài Liệu Giảng Dạy Phẩm Chất, Tình Trạng Hiện Tại, và Tình Trạng Có Sẵn Sách Giáo Khoa và Tài Liệu Giảng Dạy Bảng này trình bày về phẩm chất, tình trạng lưu hành, và tình trạng có sẵn các loại sách giáo khoa phù hợp với tiêu chuẩn và các tài liệu giảng dạy khác được sử dụng tại trường, và thông tin về việc trường sử dụng bất kỳ chương trình học thêm nào hoặc sách giáo khoa hoặc các tài liệu giảng dạy chưa được áp dụng. Số Phần Trăm Học Sinh Phẩm Chất, Tình Trạng Lưu Hành, và Tình Trạng Sẵn Có Sách Giáo Không Có Sách Phần Chính Trong Khoa và Giáo Khoa Chương Trình Học Tài Liệu Giảng Dạy Riêng và Các Tài Liệu Giảng Dạy Tập Đọc/Văn Khoa Caùc taøi lieäu vaø saùch giaùo khoa ñöôïc duøng trong hoïc khu laø hieän haønh vaø Toán coù phaåm chaát cao. Tröôùc khi ñöôïc mua, caùc saùch ñöôïc caùc giaùo vieân, Khoa Học nhaân vieân ñieàu haønh, vaø caùc hoã trôï vieân giaùo trình thaåm ñònh kyõ caøng, vaø Lịch Sử-Khoa Học Xã Hội cuõng ñöôïc cho coäng ñoàng vaø Ban Quaûn trò duyeät qua. Caùc saùch vaø caùc taøi lieäu giaùo khoa ñöôïc thay theá khi caàn thieát ñeå baûo ñaûm raèng caùc hoïc 0.0% Ngoại Ngữ sinh ñöôïc duøng caùc taøi lieäu giaùo khoa hieän haønh. Vieäc söû duïng höõu hieäu Sức Khỏe kyõ thuaät ñeå giaûng daïy cuõng ñöôïc nhaán maïnh, vôùi vieäc duøng maùy ñieän Dụng Cụ Trong Phòng Thí toaùn ñeå trôï giuùp giaûng daïy trong caùc chöông trình giaùo khoa, thöông maõi, Nghiệm Khoa Học vaø kyõ thuaät. VII. Tình Hình Tài Chánh của Trường Chi Phí cho Mỗi Học Sinh và Mức Lương của Giáo ViênTrường (Năm Tài Khóa 2004-05) Bảng này so sánh chi phí cho mỗi học sinh từ các nguồn không hạn chế (căn bản) của trường so với các trường học khác trong khu học chánh và trên toàn tiểu bang, và so sánh mức lương trung bình của giáo viên tại trường với mức lương trung bình của giáo viên trong khu học chánh và tiểu bang. Quý vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các khoản chi phí của trường và mức lương giáo viên trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/ và http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 7
 8. Caáp Tổng Chi Phí Trên Mỗi Học Sinh Lương Trung Bình của Giáo Viên Khu Học Chánh $7,146 $67,757 Tiểu Bang $7,127 $60,037 Các Dạng Dịch Vụ Được Tài Trợ Mục này trình bày về các chương trình và dịch vụ phụ trợ có sẵn tại trường và được tài trợ qua các nguồn trợ giúp trong hạng mục hoặc các nguồn trợ giúp khác. Ngaân quyõ cho caùc chöông trình phaân loaïi (EIA, GATE, Title II, vaø Title V) ñöôïc duøng ñeå naâng cao thaønh tích hoïc sinh vaø cung caáp moät moâi tröôøng coù söï hoã trôï. Caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp bao goàm, nhöng khoâng chæ giôùi haïn bôûi, vieäc coù ñöôïc nhieàu theâm söï hoã trôï taâm lyù vaø hoã trôï hoïc sinh, söï huaán luyeän giaùo vieân cho vieäc giaûng daïy chuyeân bieät GATE/Caùc moân cao caáp AP, huaán luyeän giaùo vieân ñeå ñaùp öùng tieâu chuaån “Ñaït trình ñoä cao”, vaø söï khai trieån vaø laøm cho phuø hôïp giaùo trình döïa treân caùc tieâu chuaån. Lương Giáo Viên và Lương Nhân Viên Hành Chánh (Tài Khóa 2004-05) Bảng này trình bày về mức lương ở cấp khu học chánh của các giáo viên, hiệu trưởng, và giám đốc học khu, và so sánh với mức trung bình của tiểu bang dành cho các khu học chánh có cùng qui mô và hình thức hoạt động. Bảng này cũng trình bày về mức lương của giáo viên và nhân viên hành chánh dưới hình thức phần trăm ngân sách của khu học chánh và so sánh các con số này với mức trung bình trên toàn tiểu bang đối với các khu học chánh có cùng qui mô và hình thức hoạt động. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về mức lương trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/ và http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/salaries0405.asp. Số Tiền của Mức Trung Bình của Tiểu Bang Dành Hạng Mục Khu Học cho Các Khu Học Chánh Trong Cùng Chánh Một Hạng Mục Lương Khởi Điểm của Giáo Viên $40,326 $37,671 Mức Lương Trung Bình của Giáo Viên $68,681 $63,121 Mức Lương Cao Nhất của Giáo Viên $85,589 $78,630 Mức Lương Trung Bình của Hiệu Trưởng (Trung Học) $116,645 $111,909 Mức Lương của Giám Đốc Học Khu $185,768 $163,061 Số Phần Trăm Ngân Sách dành để Trả Lương Giáo Viên 32.4 37.8 Số Phần Trăm Ngân Sách dành để Trả Lương cho Nhân 5.6 5.2 Viên Hành Chánh VIII. Kết Quả Học Tập của Học Sinh Các Kỳ Thi Tiêu Chuẩn của California Các Kỳ Thi Tiêu Chuẩn của California (CST) cho biết trình độ học tập của học sinh so với các tiêu chuẩn của tiểu bang. Các kỳ thi CST gồm có toán và văn khoa Anh ngữ từ lớp 2 tới 11; môn khoa học ở lớp 5, 8, 9, 10, và 11; và lịch sử xã hội học ở lớp 8, 10, và 11. Điểm của học sinh được tính dưới dạng trình độ học tập. Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết về kết quả CST cho mỗi cấp lớp và trình độ học tập, trong đó bao gồm cả số phần trăm học sinh không dự thi, trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://star.cde.ca.gov. Ghi chú: Để bảo vệ sự riêng tư của học sinh, các điểm số sẽ không hiển thị khi số học sinh dự thi bằng hoặc thấp hơn 10. Kết Quả CST cho Tất Cả Các Học Sinh - So Sánh Ba Năm Bảng này cho biết số phần trăm học sinh đạt mức độ Thông Thạo hoặc Xuất Sắc (đạt hoặc vượt quá các tiêu chuẩn của tiểu bang). 8
 9. Trường Khu Học Chánh Tiểu Bang Môn Học 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Văn Khoa Anh Ngữ 50 56 55 47 51 51 36 40 42 Toán 25 30 32 28 30 31 34 38 40 Khoa Học 38 41 56 31 35 50 25 27 35 Lịch Sử Xã Hội Học 49 49 51 43 43 46 29 32 33 Kết Quả CST theo Nhóm Học Sinh – Năm Gần Đây Nhất Bảng này trình bày phần trăm học sinh, tính theo nhóm, đạt kết quả Thông Thạo hoặc Xuất Sắc (đạt hoặc vượt quá các tiêu chuẩn của tiểu bang) trong kỳ thi gần đây nhất. Số Phần Trăm Học Sinh Đạt Được Điểm ở Mức Thông Thạo hoặc Xuất Sắc Nhóm Anh Ngữ- Lịch Sử- Toán Khoa Học Văn Khoa Khoa Học Xã Hội Người Mỹ gốc Phi Châu 45 23 * 36 Thổ Dân Mỹ Da Đỏ 50 24 47 40 hoặc Thổ Dân Alaska Người Á châu 73 57 79 68 Người Phi luật tân 47 21 67 55 Người gốc Tây ban nha hoặc La tinh 33 15 37 35 Người đảo Thái bình dương 53 37 * 14 Người da trắng (không phải là người gốc Tây Ban 56 31 53 51 Nha) Nam 51 32 57 55 Nữ 60 33 54 47 Có Hoàn Cảnh Kinh Tế Khó Khăn 40 27 49 45 Những Người Học Tiếng Anh 4 12 6 10 Học Sinh Khuyết Tật 16 4 18 18 Những Học Sinh Được Nhận Dịch Vụ Giáo Dục dành cho Di Dân Kết Quả Kỳ Thi Thể Dục California Kỳ Thi Thể Dục California chỉ dành cho các học sinh lớp 5, 7 và 9. Bảng này cho biết số phần trăm học sinh đạt các tiêu chuẩn về sức khỏe (đạt điểm trong dạng sức khỏe tốt cho toàn bộ sáu tiêu chuẩn sức khỏe) tính theo cấp lớp trong kỳ kịểm tra gần đây nhất. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về kỳ thi này và thông tin so sánh kết quả thi của trường với cấp học chánh và khu vực tại Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/. Lưu ý: Để bảo vệ sự riêng tư của học sinh, các điểm số sẽ không hiển thị khi số học sinh dự thi bằng hoặc ít hơn 10 người. Phần Trăm Học Sinh Đạt Cấp Lớp Các Tiêu Chuẩn Sức Khỏe 9 42.3 IX. Trách Nhiệm Chỉ Số Kết Quả Học Tập Chỉ Số Kết Quả Học Tập (Academic Performance Index - API) là phương pháp đánh giá hàng năm về kết quả học tập và tiến bộ của các trường tại tiểu bang California. Điểm API nằm ở mức 200 tới 1,000, với mức mục tiêu trên toàn tiểu bang là 800. Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết về API trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/. 9
 10. Mức Xếp Hạng API – So Sánh Ba Năm Bảng này trình bày về các mức xếp hạng API trên toàn tiểu bang của trường đó và các trường tương tự. Mức xếp hạng này nằm trong khoảng từ 1 tới 10. Mức xếp hạng 1 có nghĩa là trường nằm trong 10 phần trăm số trường có điểm API thấp nhất trong tiểu bang, còn mức xếp hạng 10 có nghĩa là trường nằm trong 10 phần trăm số trường có điểm API cao nhất tiểu bang. Mức xếp hạng API của các trường tương tự phản ánh sự so sánh của một trường với 100 “trường tương tự” giống nhau về mặt thống kê. Mức xếp hạng 1 của các trường tương tự có nghĩa là kết quả học tập của trường đó tương ứng với 10 trường có kết quả thấp nhất trong số 100 trường tương tự, còn mức thứ hạng 10 của các trường tương tự có nghĩa là kết quả học tập của trường đó cao hơn ít nhất 90 trong số 100 trường tương tự. Mức Xếp Hạng API 2003-04 2004-05 2005-06 Trên Toàn Tiểu Bang 8 9 9 Các Trường Tương Tự 9 10 7 Các Thay Đổi về API Theo Nhóm Học Sinh – So Sánh Ba Năm Bảng này trình bày về các thay đổi API thực tế theo nhóm học sinh dựa trên điểm cộng thêm hoặc bị mất trong ba năm vừa qua, và điểm API mới đây nhất. Lưu ý: "N/A" có nghĩa là số lượng học sinh trong nhóm học sinh đó không đủ đông. Thay Đổi API Thực Tế Điểm API Nhóm Học Sinh 2003-04 2004-05 2005-06 2006 Tất Cả Học Sinh trong Trường 30 11 5 797 Người Mỹ gốc Phi Châu Thổ Dân Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân Alaska 37 24 23 780 Người Á châu 14 8 21 891 Người Phi luật tân Người gốc Tây ban nha hoặc La tinh 29 28 2 723 Người đảo Thái bình dương Người da trắng (không phải là người gốc Tây Ban Nha) 35 6 3 791 Hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn -1 41 -13 748 Những Người Học Tiếng Anh -- -- Học Sinh Khuyết Tật -- -- 13 549 Tiến Bộ Hàng Năm Đạt Yêu Cầu Đạo Luật NCLB của liên bang qui định rằng tất cả các trường và khu học chánh đều phải đạt các chỉ tiêu Tiến Bộ Hàng Năm Đạt Yêu Cầu (AYP) sau đây: • Tỷ lệ tham gia các kỳ thẩm định dựa trên chỉ tiêu tiểu bang trong môn văn khoa Anh ngữ (ELA) và toán • Phần trăm học sinh đạt trình độ thông thạo trong các kỳ thẩm định dựa trên các chỉ tiêu của tiểu bang trong môn ELA và toán • API là công cụ chỉ báo bổ sung • Tỷ lệ tốt nghiệp (dành cho các trường trung học cơ sở) Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết về AYP, trong đó bao gồm cả tỷ lệ tham gia và số phần trăm học sinh đạt trình độ thông thạo, hiển thị theo nhóm học sinh trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/. AYP Tổng Quát và Theo Chỉ tiêu Bảng này trình bày chỉ số cho biết trường và khu học chánh đó có đạt AYP tổng quát và trường và khu học chánh đạt được từng chỉ tiêu AYP hay không. 10
 11. Chỉ tiêu AYP Trường Khu Học Chánh Tổng Quát Coù Coù Tỷ Lệ Tham Gia - Văn Khoa Anh Ngữ Coù Coù Tỷ Lệ Tham Gia - Toán Coù Coù Mức Phần Trăm Thông Thạo - Văn Khoa Anh Ngữ Coù Coù Mức Phần Trăm Thông Thạo - Toán Coù Coù API Coù Coù Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Coù Coù Chương Trình Can Thiệp của Liên Bang Các trường và khu học chánh được nhận ngân quỹ trợ cấp liên bang Tiêu Đề I sẽ vào diện cần Cải Tiến Chương Trình (PI) nếu họ không đạt AYP trong hai năm liên tiếp trong cùng một môn học (văn khoa Anh ngữ hoặc toán) hoặc đối với cùng một yếu tố chỉ báo (API hoặc tỷ lệ tốt nghiệp). Sau khi vào diện PI, các trường và khu học chánh sẽ chuyển sang cấp độ can thiệp kế tiếp sau mỗi năm khi các trường không đạt AYP. Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết về việc nhận biết tình trạng PI trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/. Yếu Tố Chỉ Báo Trường Khu Học Chánh Khoâng coù trong Tình Trạng Cải Tiến Chương Trình Khoâng coù trong PI PI Năm Đầu Tiên Cải Tiến Chương Trình Năm Tham Gia Cải Tiến Chương Trình Số Trường Hiện Đang Tham Gia Cải Tiến Chương --- 0 Trình Số Phần Trăm Trường Hiện Đang Tham Gia Cải Tiến --- 0.0 Chương Trình X. Hoàn Tất Chương Trình Học và Chuẩn Bị Sau Trung Học Tỷ Lệ Bỏ Học Giữa Chừng và Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Bảng này cho biết tỷ lệ bỏ học giữa chừng và tỷ lệ tốt nghiệp trong một năm của trường đó, dành cho ba năm gần đây nhất. Vì các mục đích so sánh, chúng tôi cũng cung cấp các dữ liệu ở cấp khu học chánh và tiểu bang. Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết về tỷ lệ bỏ học giữa chừng và tỷ lệ thất nghiệp trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://dq.cde.ca.gov/dataquest/. Trường Khu Học Chánh Tiểu Bang Yếu Tố Chỉ Báo 2002- 2003- 2004- 2002- 2003- 2004- 2002- 2003- 2004- 03 04 05 03 04 05 03 04 05 Tỷ Lệ Bỏ Học Giữa Chừng (1 0.6 0.2 0.2 0.9 0.9 1.0 3.2 3.3 3.1 năm) Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 91.7 97.0 97.9 91.9 94.9 95.0 86.7 85.3 84.9 Hoàn Thành Các Yêu Cầu Tốt Nghiệp Trung Học Bắt đầu từ khóa tốt nghiệp 2006, các học sinh tại các trường công lập California phải thi đậu các phần thi môn toán và văn khoa Anh ngữ trong Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học California (California High Trường Exit Examination - CAHSEE) mới được nhận bằng tốt nghiệp trung học. Đối với các học sinh bắt đầu học lớp 12 trong năm học 2005-06, bảng này trình bày số phần trăm học sinh đạt tất cả các yêu cầu tốt nghiệp của địa phương và tiểu bang (theo nhóm học sinh) để hoàn tất lớp 12, trong đó bao gồm việc thi đậu cả hai môn trong kỳ thi CAHSEE hoặc được miễn thi ở cấp tiểu bang hoặc địa phương. Do lịch trình thu thập dữ liệu hoàn tất chương trình trung học của tiểu bang, dữ liệu ở cấp tiểu bang cho chỉ tiêu đánh giá này sẽ không được ghi trong phiếu báo cáo được công bố trong năm học 2006-07. Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết về CAHSEE trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/. Lưu ý: “N/A” có nghĩa là nhóm học sinh đó không có nhiều học sinh. 11
 12. Khóa Tốt Nghiệp 2006 Nhóm Trường Khu Học Chánh Tiểu Bang Tất Cả Các Học Sinh 93.8% 92.9% --- Người Mỹ gốc Phi Châu 100% 87.1% --- Thổ Dân Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân Alaska 94.7% 94.0% --- Người Á châu 98.1% 96.1% --- Người Phi luật tân 100% 94.7% --- Người gốc Tây ban nha hoặc La tinh 84.6% 81.7% --- Người đảo Thái bình dương 100% 87.2% --- Người da trắng (không phải là người gốc Tây Ban Nha) 93.9% 95.0% --- Hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn 89.8% 85.1% --- Những Người Học Tiếng Anh 94.1% 70.0% --- Học Sinh Khuyết Tật 59.3% 61.6% --- Chương Trình Học Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp Mục này trình bày về mức độ các học sinh chuẩn bị hành trang để đi làm, trong đó bao gồm danh sách các chương trình giáo dục kỹ thuật chuyên nghiệp (CTE) được trường cung cấp. Caùc tröôøng thuoäc Hoïc khu Trung hoïc Huntington Beach coù nhieàu chöông trình daïy Ngheà vaø Kyõ thuaät taïi moãi tröôøng. Khoâng phaûi tröôøng naøo cuõng coù ñaày ñuû caùc lôùp naøy; coù caùc lôùp ngheà thuoäc veà Ngaønh hoïc veà Ngöôøi tieâu duøng vaø Gia ñình, Baûo trì vaø Söûa chöõa xe, Thöông maõi vaø Kyõ thuaät, Du lòch, vaø Canh noâng. Hoïc khu Trung hoïc Huntington Beach phoái hôïp vôùi Chöông trình Huaán ngheä Ñòa phöông Coastline (ROP) ñeå daïy caùc cô hoäi ngheà vaø kyõ thuaät roäng raõi hôn cho hoïc sinh ôû nhieàu khung caûnh giaûng daïy khaùc nhau. Chöông trình Huaán ngheä Ñòa phöông Coastline cung caáp caùc lôùp ñeå chuyeån tieáp vaøo caùc ñaïi hoïc coäng ñoàng ñòa phöông. Tham Gia Học Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp Bảng này trình bày thông tin về việc tham gia các chương trình CTE của trường. Tiêu Chuẩn Đánh Giá Tham Gia Chương Trình CTE Số học sinh 5,290 (taát caû caùc nôi – khoâng gioáng nhau) Số phần trăm học sinh hoàn tất chương trình CTE và có 98.25% (bao goàm ROP) bằng tốt nghiệp trung học Số phần trăm khóa học CTE được sắp xếp theo trình tự hoặc chuyển tiếp giữa các trường và các trường sau trung 98% học Các Khóa Học Chuẩn Bị Nhập Học Vào University of California và/hoặc California State University Bảng này trình bày về hai tiêu chuẩn đánh giá trong năm gần đây nhất liên quan tới các khóa học của trường, mà các khóa học được yêu cầu để nhập học vào trường University of California (UC) và California State University (CSU). Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết về thủ tục ghi danh học sinh và việc hoàn tất các khóa học yêu cầu để nhập học vào UC/CSU tại trang mạng điện toán của CDE http://dq.cde.ca.gov/dataquest/. Yếu Tố Chỉ Báo Phần Trăm Các Học Sinh Ghi Danh Vào Các Khóa Học Bắt Buộc để Nhập Học UC/CSU 72.6 Các Học Sinh Tốt Nghiệp Đã Hoàn Thành Tất Cả Các Khóa Học Được Yêu Cầu để Nhập Học UC/CSU 57.9 12
 13. Các Khóa Học Nâng Cao Bảng này trình bày số Khóa Học Nâng Cao (AP) trong năm gần đây nhất mà các trường cung cấp theo môn học và số phần trăm học sinh theo học trong tất cả các khóa học AP. Quý vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về sỉ số học sinh theo học các khóa học AP trên Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://dq.cde.ca.gov/dataquest/. Số Khóa Học Nâng Cao Được Số Phần Trăm Học Sinh Tham Gia Các Khóa Môn Học Cung Cấp Học Nâng Cao Khoa Học Điện Toán --- Computer Tiếng Anh 1 --- Mỹ Thuật và Nghệ Thuật Biểu 2 --- Diễn Ngoại Ngữ 3 --- Toán 2 --- Khoa Học 4 --- Khoa Học Xã Hội 2 --- Tất cả các khóa học 14 6.0 Chương Trình Tổ Chức Các Khóa Học Giúp Chuẩn Bị Các Cuộc Thi Dành Cho Vịêc Xét Tuyển Vào Đại Học Mục này trình bày về chương trình tổ chức các khóa học giúp chuẩn bị các cuộc thi dành cho việc xét tuyển vào đại học. Caùc hoïc sinh nhaän ñöôïc söï chuaån bò thi trong vieäc hoïc caùc lôùp bình thöôøng. Theâm nöõa, caùc lôùp cao caáp (AP) coù caùc kyø thi maø seõ giuùp hoïc sinh chuaån bò thi caùc moân cuûa SAT sau naøy. Neáu coù yeâu caàu, hoïc sinh seõ ñöôïc cho moät danh saùch caùc buoåi vaø lôùp döï bò thi SAT coù saün trong vuøng. Kỳ Thi Tư Duy SAT Bảng này trình bày về số phần trăm học sinh lớp 12 của trường tự nguyện tham gia Kỳ Thi Tư Duy SAT để vào đại học, và điểm số trung bình trong môn vấn đáp, toán và viết của các học sinh này. Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết về kết quả SAT, và so sánh các điểm trung bình này với các quận và tiểu bang tại Trang Mạng Điện Toán của CDE tại http://www.cde.ca.gov/ds/sp/ai/. Lưu ý: Để bảo vệ sự riêng tư của học sinh, điểm số sẽ không được hiển thị khi số học sinh dự thi là 10 hoặc ít hơn. Yếu Tố Chỉ Báo 2004 2005 2006 Số Phần Trăm Học Sinh Lớp 12 Dự Thi 43.7 47.6 42.7 Điểm Töø ngöõ Trung Bình 521 527 532 Điểm Toán Trung Bình 566 563 573 Điểm Viết Trung Bình --- --- 538 XI. Lập Kế Hoạch và Lập Thời Khóa Biểu Giảng Dạy Khả Năng Lãnh Đạo và Giảng Dạy của Trường Mục này trình bày về cơ cấu của chương trình giảng dạy và kinh nghiệm của ban lãnh đạo của trường. Tröôøng Marina cung caáp moät moâi tröôøng thuaän lôïi cho caùc tieâu chuaån vaø caùc mong ñôïi cao trong hoïc vaán. Trieát lyù cuûa tröôøng laø taát caû caùc hoïc sinh phaûi coù cô hoäi ñoàng ñeàu ñeå ñöôïc daïy phaàn giaùo khoa chính yeáu theo nhö caùc Tieâu chuaån Giaùo trình Kieåu maãu cuûa Tieåu bang California. Caùc nhaân vieân duøng nhieàu caùch thöùc, chieán löôïc, vaø phöông phaùp höõu hieäu ñeå giaûng daïy hoïc sinh bao goàm vieäc giaûng daïy tröïc tieáp, hoïc hoûi trong söï coäng taùc, cuøng nhau giaûng daïy, thaåm tra, vaø kyõ thuaät. Caùc khoa thöôøng xuyeân duyeät laïi giaùo trình. Söï thaønh coâng ñöôïc ño löôøng bôûi söï phaùt trieån, phaåm chaát vaø söï cho thi caùc baøi thi cuûa caùc khoa cuõng nhö caùc Döõ kieän Thaåm ñònh theo Tieâu chuaån cuûa Tieåu bang. 13
 14. Phát Triển Nghiệp Vụ Mục này trình bày về chương trình huấn luyện giáo viên của trường và các chuyên gia khác. Hoïc khu Trung hoïc Huntington Beach ñöôïc coâng nhaän toaøn tieåu bang veà phaåm chaát cuûa giaùo trình maø ñöôïc khai trieån vaø caäp nhaät thöôøng xuyeân bôûi caùc giaùo vieân cuøng vôùi caùc chuyeân gia veà giaùo trình vaø laø nhöõng ngöôøi thaønh thaïo trong laõnh vöïc cuûa hoï. Giaùo trình hieän coù phaûn aûnh caùc Khuoân khoå cuûa Tieåu bang, caùc ñeà nghò cuûa caùc giaùo vieân, caùc nhu caàu cuûa coäng ñoàng, vaø nhu caàu cuûa taát caû hoïc sinh trong söï theo ñuoåi caùc muïc tieâu sau baäc trung hoïc. Ngoaøi caùc sinh hoaït taïi tröôøng maø taát caû caùc nhaân vieân giaûng huaán ñeàu döï, ña soá caùc giaùo vieân cuûa tröôøng Marina tham döï caùc chöông trình vaø buoåi huaán luyeän ôû ngoaøi tröôøng. Hoïc khu Trung hoïc Huntington Beach cuõng xuùc tieán caùc söï phaùt trieån nhaân vieân qua söï phoái hôïp vôùi UC Irvine, CSU Long Beach, caùc ñaïi hoïc coäng ñoàng vaø moät hoäi huaán luyeän giaùo vieân ôû Huntington Beach. Ñieàu ñöôïc nhaán maïnh laø taát caû caùc hoïc sinh phaûi toát nghieäp vôùi moät kieán thöùc truï coät vöõng chaéc maø seõ giuùp chuùng ñaït ñöôïc tieàm naêng lôùn nhaát cuûa mình vaø trôû thaønh caùc coâng daân coù traùch nhieäm. Taát caû caùc giaùo vieân môùi tham gia vaøo Hoã trôï vaø Thaåm ñònh Giaùo vieân Khôûi söï (BTSA). Số Phút Giảng Dạy Bảng này so sánh số phút giảng dạy tại trường với yêu cầu của tiểu bang cho mỗi cấp trình độ lớp. Số Phút Giảng Dạy Cấp Lớp Được Cung Cấp Yêu Cầu của Tiểu Bang 9 67,419 64,800 10 67,419 64,800 11 67,419 64,800 12 67,419 64,800 Số Ngày Tối Thiểu trong Năm Học Mục này trình bày thoâng tin về tổng số ngày trong năm học gần đây nhất mà các học sinh tham gia theo thời khóa biểu cấp tốc và các lý do áp dụng thời khóa biểu cấp tốc. Caùc tröôøng cuûa Hoïc khu Trung hoïc Huntington Beach duøng moät ngaøy toái thieåu cho moãi naêm cho Ñeâm Trôû laïi Hoïc (Back-to School Night). 14
 15. 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản