Phiếu car

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
18
download

Phiếu car

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu hành động và khắc phục và phòng ngừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu car

  1. P HIEÁ U CAR Yeâu caàu haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa (CAR) Soá:……………………. 1. Phaùt haønh ñeán:…….......……………..Bôûi:…………………………..Ngaøy:…………………….do:…… …………………………… Ñaùnh giaù noäi boä/Beân ngoaøi:….……. Khieáu naïi cuûa khaùch haøng:……………………………….. Xem xeùt vaø phaân tích veà:…..………. Caûi tieán veà:…………………………………………………………. 2- Taøi lieäu lieân quan: 3- Moâ taû söï khoâng phuø hôïp/söï khoâng phuø hôïp tieàm taøng/caûi tieán: - - Ngöôøi ñeà nghò: 4- Phaân tích nguyeân nhaân: 5- Haønh ñoäng khaéc phuïc/haønh ñoäng phoøng ngöøa: Ngöôøi duyeät: ……………………..... ………………….. Ngöôøi thöïc hieän: ..........................................…………………… Ngaøy:………..........…………………………………………..Ngaøy phaûi hoaøn thaønh:…….....................…………………………. 6- Giaùm saùt: Thoûa maõn Khoâng thoûa maõn CAR môùi soá:………………… Ghi chuù: `Trang: 1
  2. Ngöôøi giaùm saùt: ………………………………………………………………. Ngaøy:…………………………………………..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản