Phiếu chi

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
942
lượt xem
518
download

Phiếu chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Họ tên người nhận tiền:................................................................................................................... Địa chỉ: ............................................................................................................................................. Lý do chi: ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Số tiền: .............................................................(Viết bằng chữ)........................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu chi

  1. Đơn vị: ................ Địa chỉ: ............... PHIẾU CHI Quển số: ......... Mẫu số 02 - TT QĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC Ngày ... tháng ... năm Số: ................. ngày 20 tháng 03 năm 2006 2009 . của Bộ trưởng Bộ Tài chính NỢ: ................ Cể: ................. Họ tên người nhận tiền:................................................................................................................... Địa chỉ: .............................................................................................................................................. Lý do chi: .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Số tiền: .............................................................(Viết bằng chữ)..................................................... .............................................................(Vi ........................................................................................................................................................... Kèm theo: ......................................................... Chứng từ gốc ....................................................... ........................................................Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) ..................................... ........................................................Đã ........................................................................................................................................................... Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Người lập Người nhân (Ký, họ tên, đóng dấu) trưởng (Ký, họ tên) phiếu tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, (Ký, học tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): .............................. + Số tiền quy đổi: ............................................................... Đơn vị: ................ Địa chỉ: ............... PHIẾU CHI Quển số: ......... Mẫu số 02 - TT QĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC Ngày ... tháng ... năm Số: ................. ngày 20 tháng 03 năm 2006 2009 . của Bộ trưởng Bộ Tài chính NỢ: ................ Cể: ................. Họ tên người nhận tiền:................................................................................................................... Địa chỉ: .............................................................................................................................................. Lý do chi: .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Số tiền: .............................................................(Viết bằng chữ)..................................................... .............................................................(Vi ........................................................................................................................................................... Kèm theo: ......................................................... Chứng từ gốc ....................................................... ........................................................Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) ..................................... ........................................................Đã ........................................................................................................................................................... Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Người lập Người nhân (Ký, họ tên, đóng dấu) trưởng (Ký, họ tên) phiếu tiền
  2. (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, học tên) + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): .............................. + Số tiền quy đổi: ...............................................................
Đồng bộ tài khoản