Phiếu đề xuất làm tài liệu mới

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
4
download

Phiếu đề xuất làm tài liệu mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu đề xuất làm tài liệu mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề xuất làm tài liệu mới

  1. P HIEÁ U ÑEÀ XUAÁ T LAØ M TAØ I LIEÄ U MÔÙ I Ngöôøi yeâu caàu : ……………………………………………………………………Kyù teân:……………………… Boä phaän : ………………………………………………………………………………………………… ……………… Teân taøi lieäu môùi : ………………………………………………………………………………………………… ……………… Noäi dung cuûa taøi lieäu :………………………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Chöùc danh Boä phaän Hoï teân YÙ kieán Kyù ÑDLÑ Ngöôøi soaïn thaûo Trang:1
  2. Ngöôøi kieåm soaùt taøi lieäu Trang:2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản