Phiếu đề xuất mua

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.336
lượt xem
132
download

Phiếu đề xuất mua

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề xuất mua

  1. PHIEÁU ÑEÀ XUAÁT MUA (Kyù hieäu: BM/6.1/SG/02-02/Ngaøy 26/02/2003) − Teân ngöôøi ñeà nghò: ....................................................... − Boä phaän: ......................................................................... Stt Teân chi phí Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Soá vöôït döï tính truø Toång coäng Giaûi trình veà chi phí söû duïng vöôït möùc döï truø (neáu coù): YÙ kieán tröôûng boä phaän: ................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. YÙ kieán keá toaùn tröôûng: ................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. YÙ kieán Giaùm ñoác Trung taâm: ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. Ngöôøi ñeà nghò: Keá toaùn tröôûng: Tröôûng boä phaän: Giaùm ñoác Trung taâm:
Đồng bộ tài khoản