Phiếu đề xuất mua

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu phiếu đề xuất mua

Nội dung Text: Phiếu đề xuất mua

 

  1. PHIEÁU ÑEÀ XUAÁT MUA (Kyù hieäu: BM/6.1/SG/02-02/Ngaøy 26/02/2003) − Teân ngöôøi ñeà nghò: ....................................................... − Boä phaän: ......................................................................... Stt Teân chi phí Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Soá vöôït döï tính truø Toång coäng Giaûi trình veà chi phí söû duïng vöôït möùc döï truø (neáu coù): YÙ kieán tröôûng boä phaän: ................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. YÙ kieán keá toaùn tröôûng: ................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. YÙ kieán Giaùm ñoác Trung taâm: ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. Ngöôøi ñeà nghò: Keá toaùn tröôûng: Tröôûng boä phaän: Giaùm ñoác Trung taâm:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản