Phiếu đề xuất mua

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu phiếu đề xuất mua

Nội dung Text: Phiếu đề xuất mua

PHIEÁU ÑEÀ XUAÁT MUA
(Kyù hieäu: BM/6.1/SG/02-02/Ngaøy 26/02/2003)

− Teân ngöôøi ñeà nghò: .......................................................
− Boä phaän: .........................................................................
Stt Teân chi phí Ñôn vò Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Soá vöôït döï
tính truø
Toång coäng
Giaûi trình veà chi phí söû duïng vöôït möùc döï truø (neáu coù):
YÙ kieán tröôûng boä phaän: ................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

YÙ kieán keá toaùn tröôûng: .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

YÙ kieán Giaùm ñoác Trung taâm: .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Ngöôøi ñeà nghò: Keá toaùn tröôûng:


Tröôûng boä phaän: Giaùm ñoác Trung taâm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản