Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách

Chia sẻ: retcl83

Tài liệu tham khảo Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Nội dung Text: Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách

Mẫu số C2-10/NS
Không ghi vào
(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
khu vực này của Bộ Tài Chính)
Số:.......................
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH

Cơ quan đề nghị:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề nghị Kho bạc nhà nước................................................................................................................................................điều chỉnh số liệu thu  /chi  ngân sách
Mã Số tiền
Số
Ngày Niên độ Mã nguồn
Mã Mã Mã Mã Mã ngành Mã
Diễn giải cấp
STT
chương
NS TKKT NDKT ĐVQHNS KT CTMT, DA NSNN
hạch toán chứng từ Nợ Có
NS
- Số liệu đã hạch
toán

- Số liệu đề nghị
điều chỉnh
CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm…. Ngày … tháng … năm….
Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
25
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản