Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách

Chia sẻ: retcl83

Tài liệu tham khảo Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản