Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

PHIẾU GIAO VIỆC

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 248

0
2.287
views

Mẫu phiếu giao công việc

PHIẾU GIAO VIỆC
Nội dung Text

  1. PHIẾU GIAO CÔNG VIỆC Ngày…….tháng……năm…………… Người thực hiện: ……………………………………………………………………. ………………Vị trí công tác: …………………... Stt Nội dung công việc Thời gian Thời gian Kết quả giao việc hoàn thành thực hiện 1 2 3 4 Hướng dẫn thực hiện công việc: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Lưu ý: Cột kết quả thực hiện do người giao việc nghiệm thu công việc khi đã hoàn thành ghi. Người giao việc Người thực hiện
Đồng bộ tài khoản