PHIẾU GIAO VIỆC

Chia sẻ: chicilonhn

Mẫu phiếu giao công việc

Nội dung Text: PHIẾU GIAO VIỆC

 

  1. PHIẾU GIAO CÔNG VIỆC Ngày…….tháng……năm…………… Người thực hiện: ……………………………………………………………………. ………………Vị trí công tác: …………………... Stt Nội dung công việc Thời gian Thời gian Kết quả giao việc hoàn thành thực hiện 1 2 3 4 Hướng dẫn thực hiện công việc: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Lưu ý: Cột kết quả thực hiện do người giao việc nghiệm thu công việc khi đã hoàn thành ghi. Người giao việc Người thực hiện
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản