PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THÁNG THỨ NHẤT LỚP 5 ( LET’S GO 2A)

Chia sẻ: dinhxuyen88

Tham khảo tài liệu 'phiếu kiểm tra định kì tháng thứ nhất lớp 5 ( let’s go 2a)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THÁNG THỨ NHẤT LỚP 5 ( LET’S GO 2A)

 

  1. Nam Duong Primary School phiÕu KIÓM TRA ®Þnh k× TH¸NG THø NHÊT líp 5 ( let’s go 2a) Unit 1 Name:.................................... Class :5..... I.Circle and write (khoanh trßn vµ viÕt) 1. Hi, Scott. How............... you? – I’m fine. a.is b.are c. am d. do 2.What’s ..........? a. those b. they c. these d. it 3. Is this a .........? – No, it isn’t a ruler a.pencil b.bag c. ruler d. desk 4. Good bye, Lisa. - ................ a. See you later b. Hi c. Thank you d. hello II. Write.( ViÕt) cassettes chair pencils desk 1. What are these? 2. What’s this? They’re................................. It’s a............................... 3. What are those? 4. What is that? They’re.................................. It’s a .............................. III. Connect.( Nèi) Gv §inh ThÞ XuyÕn Page 1 of 3
  2. Nam Duong Primary School 1. How are you? a. See you later. 2. Is this a pencil case? b. I’m fine, thank you. 3.Good bye. c. They’re pencil cases. 4. What are those? d. No, it isn’t. IV. Arrange in the correct column.(S¾p xÕp tõ vµo ®óng cét) cat map bat can van hat cap fan -an -at - ap _____________ _______________ ______________ _____________ _______________ ______________ _____________ _______________ ______________ V. Look and write. ( Nh×n vµo h×nh vÏ vµ ®iÒn vµo chè trèng) 1. 2. There are three ............... They’re ....................... 3. 4. It’s ............................. There is a...................... THe end. Gv §inh ThÞ XuyÕn Page 2 of 3
  3. Nam Duong Primary School Gv §inh ThÞ XuyÕn Page 3 of 3
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản