PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THÁNG THỨ NHẤT LỚP 5 ( LET’S GO 2A)

Chia sẻ: dinhxuyen88

Tham khảo tài liệu 'phiếu kiểm tra định kì tháng thứ nhất lớp 5 ( let’s go 2a)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THÁNG THỨ NHẤT LỚP 5 ( LET’S GO 2A)

Nam Duong Primary SchoolphiÕu KIÓM TRA ®Þnh k× TH¸NG THø NHÊT
líp 5 ( let’s go 2a)
Unit 1
Name:....................................
Class :5.....

I.Circle and write (khoanh trßn vµ viÕt)
1. Hi, Scott. How............... you? – I’m fine.
a.is b.are c. am d. do
2.What’s ..........?
a. those b. they c. these d. it
3. Is this a .........? – No, it isn’t a ruler
a.pencil b.bag c. ruler d. desk
4. Good bye, Lisa. - ................
a. See you later b. Hi c. Thank you d. hello
II. Write.( ViÕt)

cassettes chair pencils desk

1. What are these? 2. What’s this?
They’re................................. It’s a...............................

3. What are those? 4. What is that?
They’re.................................. It’s a ..............................
III. Connect.( Nèi)


Gv §inh ThÞ XuyÕn
Page 1 of 3
Nam Duong Primary School

1. How are you? a. See you later.
2. Is this a pencil case? b. I’m fine, thank you.
3.Good bye. c. They’re pencil cases.
4. What are those? d. No, it isn’t.
IV. Arrange in the correct column.(S¾p xÕp tõ vµo ®óng cét)
cat map bat
can
van hat cap
fan
-an -at - ap
_____________ _______________
______________
_____________ _______________
______________
_____________ _______________
______________
V. Look and write. ( Nh×n vµo h×nh vÏ vµ ®iÒn vµo chè trèng)
1. 2.
There are three ...............
They’re .......................
3. 4.
It’s ............................. There is
a......................THe end.

Gv §inh ThÞ XuyÕn
Page 2 of 3
Nam Duong Primary School
Gv §inh ThÞ XuyÕn
Page 3 of 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản