PHIẾU NHẬP KHO

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản