Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

PHIẾU NHẬP KHO

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

5
4.887
lượt xem
1.810
download

Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…

PHIẾU NHẬP KHO
Nội dung Text

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 01 – VT Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm… Nợ:.................................... Số:......................................... Có:..................................... - Họ và tên người giao:........................................................................................................................ - Theo................................số....................ngày.........tháng........năm.......của.................................. Nhập tại kho:..............................Địa điểm........................................................................................ Số lượng S Tên nhãn hiệu, quy Mã Đơn T cách phẩm chất vật tư, Theo Thực Đơn giá Thành tiền số vị tính chứng nhập T dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá từ A B C D 1 2 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): .......................................................................................................... - Số chứng từ gốc kèm theo ............................................................................................................... Ngày..........tháng...........năm 200.. Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
  2. (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản