Phiếu thăm dò ý kiến

Chia sẻ: Hoang Van Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
123
lượt xem
5
download

Phiếu thăm dò ý kiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu thăm dò ý kiến này được thực hiện với mục đích thu thập thông tin ban đầu nhằm tìm hiểu quan điểm của người dân khu vực Xuân Mai về vấn đề thu gom và xử lý rác thải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu thăm dò ý kiến

PHI U THĂM DÒ Ý KI N<br /> V i quá trình ô th hoá phát tri n thì cu c s ng c a ngư i dân khu v c<br /> Xuân Mai ngày càng ư c nâng cao. Vì v y v n<br /> hi n nay ang là v n<br /> <br /> thu gom và x lý rác th i<br /> <br /> b c xúc c a ngư i dân trong khu v c.<br /> <br /> Phi u thăm dò ý ki n này ư c th c hi n v i m c ích thu th p thông<br /> tin ban<br /> v n<br /> <br /> u nh m tìm hi u quan i m c a ngư i dân khu v c Xuân Mai v<br /> thu gom và x lý rác th i.<br /> <br /> Thông tin trong phi u i u tra này ư c gi kín, ch dùng cho m c ích<br /> nghiên c u.<br /> ngh anh/ ch .<br /> <br /> ánh d u X vào các ô<br /> <br /> mà anh/ ch ... l a ch n.<br /> <br /> Câul Gi i tính:<br /> Nam<br /> <br /> N<br /> <br /> Câu 2. Anh/ ch . năm nay bao nhiêu tu i?.... tu i.<br /> Câu 3.Anh/ ch<br /> <br /> hi n nay ã có gia ình chưa?<br /> <br /> ã có gia ình<br /> <br /> Chưa có gia ình<br /> <br /> Câu4 Gia ình c a anh/ ch .. hi n chung s ng m y ngư i?.... ngư i<br /> Câu 5. Trình<br /> <br /> văn hoá<br /> <br /> Ph thông trung h c<br /> <br /> Trung h c cơ s<br /> <br /> Cao<br /> <br /> L p....<br /> <br /> ng<br /> <br /> i h c/ trên<br /> <br /> ih c<br /> <br /> Câu 6 Anh/ ch<br /> <br /> Khác.....<br /> <br /> hi n ang làm vi c khu v c nào (vi c gì) ?<br /> <br /> Trong khu v c nhà nư c<br /> <br /> S n xu t nh<br /> <br /> Nông dân<br /> <br /> Ngh khác...<br /> <br /> Buôn bán<br /> Câu 7. Anh/ ch vui lòng cho bi t thông tin v thu nh p<br /> Dư i 500.000<br /> <br /> Trư ng<br /> <br /> 500.000- 1.000.000<br /> <br /> i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .<br /> <br /> 110<br /> <br /> 1.000.000-1.500.000<br /> <br /> 1.500.000- 2.000.000<br /> <br /> M c khác....<br /> Câu 8. Anh/ ch cho bi t rác th i ư c th i ra t nh ng ho t<br /> <br /> ng ch y u<br /> <br /> nào?<br /> Sinh ho t hàng ngày<br /> <br /> S n xu t<br /> <br /> Ho t<br /> <br /> D ch v<br /> <br /> ng buôn bán kinh doanh<br /> <br /> Câu 9. Anh/ ch cho bi t lo i rác th i ch y u là gì<br /> Rác th i khí<br /> <br /> Th c ph m th a<br /> <br /> Bao bì, v lon, v h p nh a,...<br /> <br /> Nư c th i<br /> <br /> Bao bì gi y, h p gi y,..<br /> <br /> Các lo i khác..<br /> <br /> Câu 10. Ư c lư ng m t ngày gia ình anh/ ch th i ra bao nhiêu kg rác t ng<br /> h p?<br /> ....kg<br /> Câu 11. Hi n nay vi c thu gom và x lý rácth i c a gia ình anh/ ch<br /> <br /> ư c<br /> <br /> th c hi n như he nào?<br /> Do chính gia ình t x lý<br /> Th i ra nh ng khu v c công c ng<br /> Cách thu gom và x lý khác<br /> Hi n nay dù chính quy n khu v c Xuân Mai luôn luôn n l c trong vi c<br /> thu gom và x lý rác th i nhưng do rác th i ngày càng nhi u, hơn n a s<br /> ngư i dân không có ý th c trong vi c x lý rác th i nên ây là v n<br /> <br /> b c xúc<br /> <br /> c a ngư i dân khu v c Xuân Mai. N u như không thu gom và x lý rác th i<br /> h p lý thì gia ình anh/ ch s s ng trong m t môi trư ng ô nhi m tr m tr ng,<br /> nh hư ng<br /> <br /> n s c kho .<br /> <br /> Gi thi t có m t qu<br /> <br /> ư c thành l p<br /> <br /> thu gom và x lý rác th i t i khu<br /> <br /> v c. Xin anh/ ch cho bi t ý ki n c a mình qua câu h i dư i ây:<br /> <br /> Trư ng<br /> <br /> i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .<br /> <br /> 111<br /> <br /> Câu 12. Anh/ ch b ng lòng óng góp cho qu này không?<br /> Có ----------------- ►chuy n sang câu 13<br /> Không----------------- ►chuy n sang câu 16<br /> Câu 13 N u anh/ ch b ng lòng óng góp cho qu , m c cao nh t anh/<br /> ch mu n óng góp hàng tháng là bao nhiêu? ( ơn v :<br /> 3.000<br /> <br /> 12.000<br /> <br /> 5.000<br /> <br /> 15.000<br /> <br /> 7.000<br /> <br /> 18.000<br /> <br /> 10.000<br /> <br /> ng)<br /> <br /> 20.000<br /> <br /> M c khác<br /> Câu 14. Anh/ ch mu n óng góp cho qu trên vì lý do gì?<br /> e thành l p<br /> <br /> i v sinh thu gom và x lý rác th i.<br /> <br /> e xây d ng khu x lý rác th i.<br /> e làm<br /> <br /> p c nh quan môi trư ng<br /> <br /> e ư c hư ng không khí trong lành<br /> Lý do khác....................................................................................................<br /> <br /> Câu 15. e nghi anh/ ch ch n hình th c óng góp phù h p dư i ây:<br /> óng góp cho cơ quan x lý môi trư ng hàng tháng.<br /> óng góp tr c ti p cho các công nhân thu gom rác th i gia ình.<br /> Ý ki n khác.<br /> Câu 16. Anh/ ch không<br /> <br /> ng ý óng góp cho qu trên vì lý do gì?<br /> <br /> Thu gom và x lý rác th i là trách nhi m c a cơ quan chính quy n<br /> phương.<br /> Rác th i có th th i t do ra môi trư ng mà không nh hư ng<br /> <br /> Trư ng<br /> <br /> i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .<br /> <br /> n ai.<br /> <br /> 112<br /> <br /> a<br /> <br /> s ti n óng góp không ư c s d ng úng m c ích.<br /> Lý do khác.....................................................................................<br /> Ý ki n b sung....................................................................................<br /> Xin cám ơn anh/ ch<br /> <br /> Trư ng<br /> <br /> ã giúp tôi hoàn thành phi u i u tra này.<br /> <br /> i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .<br /> <br /> 113<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản