Phiếu thu chi

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.584
lượt xem
299
download

Phiếu thu chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu thu chi tiền mặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu thu chi

  1. Ban haønh theo QÑ soá 1141-TC/QÑ/CÑKT COÂNG TY ……………………………………….. ---oOo--- Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 1995 cuûa Boä Taøi chính PHIEÁU CHI TIEÀN MAËT Soá chöùng töø: --------- Ngaøy ----- thaùng -----naêm ------ Hoï teân ngöôøi nhaän:.............................................................................................................................................. Ñòa chæ (teân): ....................................................................................................................................................... Lyù do chi: ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. Soá tieàn: ................................................................................................................................................................ Baèng chöõ: ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. Keøm theo chöùng töø goác: ..................................................................................................................................... Ngaøy ---- thaùng -----naêm ----- Ngöôøi nhaän Thuû quyõ Ngöôøi laäp bieåu Keá Toaùn Tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò Ban haønh theo QÑ soá 1141-TC/QÑ/CÑKT COÂNG TY ……………………………………………… ---oOo--- Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 1995 cuûa Boä Taøi chính PHIEÁU THU TIEÀN MAËT Soá chöùng töø: --------- Ngaøy ----- thaùng -----naêm ------ Hoï teân ngöôøi noäp:................................................................................................................................................ Ñòa chæ (teân): ....................................................................................................................................................... Lyù do thu: ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. Soá tieàn: ................................................................................................................................................................ Baèng chöõ: ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. Keøm theo chöùng töø goác: ..................................................................................................................................... Ngaøy ---- thaùng -----naêm ----- Ngöôøi noäp Thuû quyõ Ngöôøi laäp bieåu Keá Toaùn Tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò
Đồng bộ tài khoản