Phiếu thu chi

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu phiếu thu chi tiền mặt

Nội dung Text: Phiếu thu chi

Ban haønh theo QÑ soá 1141-TC/QÑ/CÑKT
COÂNG TY ………………………………………..
---oOo--- Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 1995 cuûa Boä Taøi chính

PHIEÁU CHI TIEÀN MAËT Soá chöùng töø: ---------
Ngaøy ----- thaùng -----naêm ------
Hoï teân ngöôøi nhaän:..............................................................................................................................................
Ñòa chæ (teân): .......................................................................................................................................................
Lyù do chi: ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Soá tieàn: ................................................................................................................................................................
Baèng chöõ: ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Keøm theo chöùng töø goác: .....................................................................................................................................
Ngaøy ---- thaùng -----naêm -----
Ngöôøi nhaän Thuû quyõ Ngöôøi laäp bieåu Keá Toaùn Tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò
Ban haønh theo QÑ soá 1141-TC/QÑ/CÑKT
COÂNG TY ………………………………………………
---oOo--- Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 1995 cuûa Boä Taøi chính


PHIEÁU THU TIEÀN MAËT Soá chöùng töø: ---------
Ngaøy ----- thaùng -----naêm ------
Hoï teân ngöôøi noäp:................................................................................................................................................
Ñòa chæ (teân): .......................................................................................................................................................
Lyù do thu: ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Soá tieàn: ................................................................................................................................................................
Baèng chöõ: ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Keøm theo chöùng töø goác: .....................................................................................................................................
Ngaøy ---- thaùng -----naêm -----
Ngöôøi noäp Thuû quyõ Ngöôøi laäp bieåu Keá Toaùn Tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản