Phiếu thu chi

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu phiếu thu chi tiền mặt

Nội dung Text: Phiếu thu chi

 

  1. Ban haønh theo QÑ soá 1141-TC/QÑ/CÑKT COÂNG TY ……………………………………….. ---oOo--- Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 1995 cuûa Boä Taøi chính PHIEÁU CHI TIEÀN MAËT Soá chöùng töø: --------- Ngaøy ----- thaùng -----naêm ------ Hoï teân ngöôøi nhaän:.............................................................................................................................................. Ñòa chæ (teân): ....................................................................................................................................................... Lyù do chi: ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. Soá tieàn: ................................................................................................................................................................ Baèng chöõ: ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. Keøm theo chöùng töø goác: ..................................................................................................................................... Ngaøy ---- thaùng -----naêm ----- Ngöôøi nhaän Thuû quyõ Ngöôøi laäp bieåu Keá Toaùn Tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò Ban haønh theo QÑ soá 1141-TC/QÑ/CÑKT COÂNG TY ……………………………………………… ---oOo--- Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 1995 cuûa Boä Taøi chính PHIEÁU THU TIEÀN MAËT Soá chöùng töø: --------- Ngaøy ----- thaùng -----naêm ------ Hoï teân ngöôøi noäp:................................................................................................................................................ Ñòa chæ (teân): ....................................................................................................................................................... Lyù do thu: ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. Soá tieàn: ................................................................................................................................................................ Baèng chöõ: ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. Keøm theo chöùng töø goác: ..................................................................................................................................... Ngaøy ---- thaùng -----naêm ----- Ngöôøi noäp Thuû quyõ Ngöôøi laäp bieåu Keá Toaùn Tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản