Phiếu Thu thập thông tin về hoạt động Công nghiệp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:12

0
185
lượt xem
21
download

Phiếu Thu thập thông tin về hoạt động Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu Thu thập thông tin về hoạt động Công nghiệp. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu Thu thập thông tin về hoạt động Công nghiệp

 1. BiÓu 02/VT­T §¬n vÞ nhËn    : Phßng Thèng Kª QuËn 1 Ngµy nhËn b/c : Ngµy 08 hµng th¸ng                KÕT QU¶ ho¹t ®éng vËn t¶I,                 bèc xÕp; dÞch vô, ®¹i lý vËn t¶i                 Th¸ng :         n¨m 2005 §¬n vÞ:   __________________________________________________________________ §Þa chØ :   _________________________________________________________________ §iÖn tho¹i:   _______________________________________________________________ §¬n vÞ ChÝnh thøc M∙ sè tÝnh th¸ng ......  A B C 1 a. doanh thu 1 TriÖu ®ång    I. §­êng bé 2 TriÖu ®ång           ­ Hµng hãa 3 TriÖu ®ång           ­ Hµnh kh¸ch 4 TriÖu ®ång           ­ Bèc xÕp 5 TriÖu ®ång           ­ DÞch vô, ®¹i lý vËn t¶i   TriÖu ®ång 6    II. §­êng s«ng 7 TriÖu ®ång           ­ Hµng hãa 8 TriÖu ®ång           ­ Hµnh kh¸ch 9 TriÖu ®ång           ­ Bèc xÕp 10 TriÖu ®ång           ­ DÞch vô, ®¹i lý vËn t¶i   TriÖu ®ång 11    III. §­êng biÓn 12 TriÖu ®ång           ­ Hµng hãa 13 TriÖu ®ång           ­ Hµnh kh¸ch 14 TriÖu ®ång           ­ Bèc xÕp 15 TriÖu ®ång           ­ DÞch vô, ®¹i lý vËn t¶i   TriÖu ®ång 16 B. s¶n l­îng vËn t¶I    I. §­êng bé           * VËn t¶i hµnh kh¸ch              ­ Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn 112 HK                Trong ®ã: ngoµi n­íc 113 HK              ­ Hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn 114 HKKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 115 HKKm           * VËn t¶i hµng hãa
 2.              ­ Hµng hãa vËn chuyÓn 116 TÊn                Trong ®ã: ngoµi n­íc 117 TÊn              ­ Hµng hãa lu©n chuyÓn 118 TKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 119 TKm    II. §­êng s«ng           * VËn t¶i hµnh kh¸ch              ­ Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn 120 HK                Trong ®ã: ngoµi n­íc 121 HK              ­ Hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn 122 HKKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 123 HKKm           * VËn t¶i hµng hãa              ­ Hµng hãa vËn chuyÓn 124 T                Trong ®ã: ngoµi n­íc 125 T              ­ Hµng hãa lu©n chuyÓn 126 TKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 127 TKm    III. §­êng biÓn           * VËn t¶i hµnh kh¸ch              ­ Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn 128 HK                Trong ®ã: ngoµi n­íc 129 HK              ­ Hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn 130 HKKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 131 HKKm           * VËn t¶i hµng hãa              ­ Hµng hãa vËn chuyÓn 132 T                Trong ®ã: ngoµi n­íc 133 T              ­ Hµng hãa lu©n chuyÓn 134 TKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 135 TKm TP.HCM, ngµy     th¸ng    Ng­êi lËp biÓu Gi¸m ®èc
 3.  vËn t¶I,  i lý vËn t¶i  n¨m 2005 _____________________ ______________________ ______________________ Céng dån tõ Dù tÝnh  ®Çu n¨m ®Õn th¸ng tiÕp  th¸ng ...... theo 2 3
 4. HCM, ngµy     th¸ng   n¨m 2005 Gi¸m ®èc
 5. BiÓu XD­T §¬n vÞ nhËn    : Phßng Thèng Kª QuËn 1 Ngµy nhËn b/c : Ngµy 08 hµng th¸ng GI¸ TRÞ S¶N XUÊT KINH DOANH                Th¸ng :         n¨m 2003 §¬n vÞ:   __________________________________________________________________ §Þa chØ :   ________________________________________________________________ §iÖn tho¹i:   ______________________________________________________________ ChÝnh thøc thùc hiÖn M∙ sè KÕ ho¹ch Th¸ng  n¨m b¸o c¸o A B 1 2 I/.Tæng gi¸ trÞ SXKD ( A+B ) A­ Gi¸ trÞ SXKD ngµnh x©y dùng    ­ Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p do ®¬n vÞ  thùc hiÖn    Trong ®ã: X©y l¾p cho n­íc ngoµi B­ Gi¸ trÞ SXKD kh¸c    Trong ®ã : ­ C«ng nghiÖp chÕ biÕn                      ­ Th­¬ng m¹i                      ­ DÞch vô ®Çu t­, kinh                doanh nhµ ®Êt,kh¶o s¸t thiÕt kÕ                       ­ VËn t¶i                       ­ ........... II/ TæNG DOANH THU    Trong ®ã : Doanh thu x©y l¾p III/ GI¸ TRÞ  S¶N XUÊT X¢Y L¾P  CHIA THEO C¤NG TR×NH   1/ C«ng tr×nh   2/ C«ng tr×nh     ............    ............ TP.HCM, ngµy       th¸ng       Ng­êi lËp biÓu Gi¸m ®èc
 6. DOANH   n¨m 2003 _________________________ __________________________ __________________________ hÝnh thøc thùc hiÖn ¦íc qói 1 ,6 Tõ ®Çu n¨m th¸ng,9 th¸ng ®Õn th¸ng b/c n¨m 3 4 M, ngµy       th¸ng        n¨m 2003 Gi¸m ®èc
 7. §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn:  ngµy12 hµng th¸ng      Côc Thèng Kª Thµnh Phè : phiÕu ®iÒu tra doanh nghiÖp ho¹t ®éng x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch x©y dùng ngoµi nhµ n­íc Th¸ng:   06    n¨m2004 Thùc hiÖn  M∙   Tªn chØ tiªu quÝ sè b¸o c¸o A B 1 I. X©y dùng 01  1. Doanh thu thuÇn x©y dùng 02  1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y dùng 03    Trong ®ã: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p 04       Chia ra: 05         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ ë         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ kho, x­ëng s¶n xuÊt         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ cöa kh¸c         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng         + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p kh¸c II. Kh¶o s¸t thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch x©y dùng phôc  vô trùc tiÕp c«ng tr×nh x©y dùng   1. Doanh thu thuÇn KS thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch XD   2. Gi¸ trÞ KS thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch XD     Trong ®ã:         + Gi¸ trÞ KSTK­ QHXD c«ng tr×nh nhµ ë         + Gi¸ trÞ céng tr×nh KSTK­QHXD  nhµ kho,             x­ëng s¶n xuÊt         + Gi¸ trÞ c/tr×nh KSTK­QHXD nhµ cöa kh¸c         + Gi¸ trÞ c/tr×nh KSTK­QHXD c¬ së h¹ tÇng TP.HCM, ngµy      th¸ng      n Ng­êi lËp biÓu                   Tr­ëng Phßng Thèng KªQuËn §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o:
 8. Ngµy nhËn:  ngµy 8 hµng th¸ng        Phßng Thèng Kª QuË phiÕu ®iÒu tra doanh nghiÖp ho¹t ®éng x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch x©y dùng ngoµi nhµ n­íc Th¸ng:          n¨m Tªn doanh nghiÖp:   ____________________________________ M aõ  thueá  soá  cuûa doanh n §Þa chØ :   ____________________________________________   Sè ®iÖn tho¹i:_____ Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : _________________________________________ Lo¹i h×nh doanh nghiÖp:__________________________________________________ Thùc hiÖn  M∙   Tªn chØ tiªu th¸ng  sè b¸o c¸o A B 1 I. X©y dùng 01  1. Doanh thu thuÇn x©y dùng 02  1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y dùng 03    Trong ®ã: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p 04       Chia ra: 05         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ ë         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ kho, x­ëng s¶n xuÊt         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ cöa kh¸c         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng         + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p kh¸c II. Kh¶o s¸t thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch x©y dùng phôc  vô trùc tiÕp c«ng tr×nh x©y dùng   1. Doanh thu thuÇn KS thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch XD   2. Gi¸ trÞ KS thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch XD     Trong ®ã:         + Gi¸ trÞ KSTK­ QHXD c«ng tr×nh nhµ ë         + Gi¸ trÞ céng tr×nh KSTK­QHXD  nhµ kho,             x­ëng s¶n xuÊt         + Gi¸ trÞ c/tr×nh KSTK­QHXD nhµ cöa kh¸c         + Gi¸ trÞ c/tr×nh KSTK­QHXD c¬ së h¹ tÇng TP.HCM, ngµy      th¸ng      n Ng­êi lËp biÓu                  Ng­êi kiÓm tra phiÕu Gi¸m ®èc doanh nghiÖp
 9. §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o:   Côc Thèng Kª Thµnh Phè : A Hµo  ¹t ®éng o¹ch x©y dùng 4 Céng dån tõ ®Çu  Dù tÝnh n¨m ®Õn cuèi   quÝ quÝ b¸o c¸o tiÕp theo 2 3 CM, ngµy      th¸ng      n¨m 2004 Tr­ëng Phßng Thèng KªQuËn 1 §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o:
 10.        Phßng Thèng Kª QuËn 1 ¹t ®éng o¹ch x©y dùng M aõ soá  hueá  t cuûa doanh nghi eäp ____   Sè ®iÖn tho¹i:________________ _____________________ _____________________ Céng dån tõ ®Çu  Dù tÝnh n¨m ®Õn cuèi  th¸ng th¸ng b¸o c¸o tiÕp theo 2 3 CM, ngµy      th¸ng      n¨m 2004 Gi¸m ®èc doanh nghiÖp
 11. Phiếu CONGNGHIEP-T Đơn vị nhận báo cáo: Ngày nhận: ngày 8 hàng tháng Phòng Thống Kê Quận 1 Điện thoại: 8.291.478 (A. Lân) PHIẾU ĐIỀU TRA DOANG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC Tháng : năm Mã số thuế doanh n Tên doanh nghiệp: ____________________________________ Địa chỉ : _____________________________________________________________________ Điện thoại: ___________________________________________________________________ Hoạt động sản xuất kinh doanh : _________________________________________ Loại hình doanh nghiệp:__________________________________________________ Thực hiện tháng Tên chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính báo cáo A B C 1 I. Giá trị sản xuất (Giá cố định) 01 Triệu đồng II. Doanh thu thuần -Tổng số 02 Triệu đồng Trong đó : Doanh thu công nghiệp 03 Triệu đồng III. Thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp 04 Triệu đồng IV. Sản phẩm sản xuất 05 Đ/V tính SP - - - - *- Tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng: Quận 1, ngày tháng nă Người lập biểu Người kiểm tra phiếu Giám đốc doanh nghiệ
 12. Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Thống Kê Quận 1 Điện thoại: 8.291.478 (A. Lân) GHIỆP Mã số thuế doanh nghiệp ___________________ ___________________ Cộng dồn từ Dự tính đầu năm đến tháng cuối tháng tiếp theo báo cáo 2 3 Quận 1, ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản