PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

phiếu xác nhận SP hoặc CV hoàn thành

Nội dung Text: PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

 

  1. Đơn vị:................................. Mẫu số 05 – LĐTL Bộ phận:.............................. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC .. ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH Ngày............tháng..........năm........ Tên đơn vị (hoặc cá nhân):.................................................................................................................................... Theo Hợp đồng số..........................ngày............tháng.....năm ................................................................. STT Tên sản phẩm (công việc) Đơn vị Số Đơn Thành tiền Ghi chú tính lượng giá A B C 1 2 3 D Cộng Tổng số tiền (viết bằng chữ):............................................................................................................................... Ngày..................tháng..........năm.............. Người giao việc Người nhận việc Người kiểm tra Người duyệt chất lượng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản