Phiếu xem xét hợp đồng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
12
download

Phiếu xem xét hợp đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu xem xét hợp đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu xem xét hợp đồng

  1. P HIEÁ U XEM XEÙ T HÔÏ P ÑOÀ N G 1- Teân khaùch haøng : 2- Hôïp ñoàng / Ñôn Ñaët Haøng 3- Xem xeùt : Stt Noäi dung xem xeùt Keát quaû YES NO 1 Thôøi gian giao haøng 2 Giaù 3 Phöông thöùc thanh toaùn 4 Bao goùi 5 Vaän chuyeån 6 Taøi chaùnh laønh maïnh 7 Uy tín 8 Tö caùch phaùp nhaân 9 Caùc vaán ñeà khaùc Chaáp nhaän Khoâng chaáp nhaän Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi xem xeùt
Đồng bộ tài khoản