PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Chia sẻ: kebitmat

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Nội dung Text: PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

 

  1. PYCNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phục ---o0o--- Số: …….. PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi:................................................................... Kính mời quý...........................đến tham gia kiểm tra và nghiệm thu Phần việc:................................................................................................................... Thuộc hạng mục: ...................................................................................................... Công trình giaxaydung. Thời gian:...................ngày............ tháng ................... năm 200........... Địa điểm: ................................................................................................................... Ngày …… tháng ……năm ….. NHÀ THẦU THI CÔNG
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản