Phổ biến giáo dục pháp luật

Chia sẻ: crystalheart115

Trong những năm qua , cùng với việc xây dựng và hoàn thành hệ thống pháp luật .Đảng và nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phổ biến giáo dục pháp luật

MỤC LỤCI - GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ
II - QUÁ TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN
1. Thời gian:
2. Phương pháp thu thập thông tin.
3. Nguồn thu thập thông tin:
4. Các thông tin thu thập được
III. KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Về vấn đề hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở
tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2003- 2007
2. Ý thức pháp luật và thực trạng chấp hành pháp luật ở Hà Tĩnh
IV. NHẬN XÉT VÀKIẾN NGHỊ
1. Nhận xét
2. Kiến nghị
2

I - GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ


Trong những năm qua, cùng với việc xây dựng và hoàn thành hệ thống
pháp luật. Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân coi
đó là một nhiệm vụ quan trọng để pháp luật đi vào thực tiễn, công tác phổ
biến giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của toàn bộ hệ thống
chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó là một mắt xích, là giai đoạn
đầu của hoạt động thực thi pháp luật.
Những tư tưởng, quan điểm đó được thể hiện cụ thể trong các văn
kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ V đến Đại hội X. Trong đó Nghị
quyết Đại hội Đảng IV 1982 nêu rõ. “Các cấp ủy đảng, các cơ quan Nhà
nước, các đoàn thể phải thường xuyên phổ biến giáo dục pháp luật trong các
tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp
học xây dựng lý thuyết sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật” cho đến đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) đã tiếp tục nhấn mạnh “phát huy dân
chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã
hội bằng pháp luật, tuyên truyền giáo dục toàn dân nâng cao ý thức pháp
luật”.
Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ với dân số khoảng 1.3
triệu người, hằng năm phải gánh chịu bao nhiêu thiên tai lũ lụt khí hậu khắc
nghiệt, làm cho kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó
khăn trong khi đó dân cư phân bố không đồng đều giữa thành thị và nông thôn,
đồng bằng và miền núi. Lại là địa bàn có đường biên giới khá dài 173km có
sự đan xen một số thành phần dân tộc ít người như: (bản Rào Tre) mặt bằng
dân trí không đồng đều. Vì vậy việc nâng cao nhận thức pháp luật đề từ đó
xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng
Cho nên công tác phổ biến giáo dục pháp luật luôn là nhiệm vụ trọng
yếu đồng thời là thách thức lớn đối với cơ quan tư pháp các cấp ở tỉnh

Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
3

Để thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả nhằm
đưa pháp luật đến đời với sống nhân dân. Thì Sở tư pháp có vai trò rất lớn, là
cơ quan tham mưu cho hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp
luật (HĐPHCTPBGDPL) tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến
giáo dục pháp luật và ra các văn bản hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể,
tổ chức, hội đồng phối hợp các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn,
các doanh nghiệp trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở đơn vị
mình.
Qua quá trình tìm hiểu em thấy công tác phổ biến giáo dục pháp luật là
một nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình thực tập ở Sở tư pháp Hà Tĩnh em
thấy chuyên đề thực tập phù hợp với nơi em thực tập và cũng là một lĩnh vực
để em tìm hiểu thêm.
Vì những lý do trên em xin chọn chuyên đề thực tập “Vai trò của Sở
tư pháp trong việc phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật ” .
Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
4
II. QUÁ TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN


1. Thời gian:
Được sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường tạo mọi điều kiện cho chúng em đi
thực tập để nắm bắt và thực hành. Trên cơ sở những kiến thức đã học. Thực
hiện kế hoạch của nhà trường về thời gian thực tập. Trong quá trình thực tập
tại Sở tư pháp Hà Tĩnh từ ngày 07/01/2008 dến ngày 20/4/2008
Với lượng thời gian thực tập ngắn và lượng kiến thức còn hạn chế cho
việc nghiên cứu, tìm hiểu công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nhưng được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cán bộ của phòng
cùng với sự cố gắng của mình. Em đã thu thập được một số kết quả đáng kể,
để làm cho đề tài của mình được hoàn thành tốt hơn.
2. Phương pháp thu thập thông tin.
Trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình cùng với sự cố
gắng của mình bằng các phương pháp sau. Em đã tìm hiểu và thu thập được
một số kết quả.
a. Phương pháp tổng hợp thống kê: Bằng phương pháp này em đã tổng
hợp thống kê các số liệu liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật
của các Sở ban ngành, các doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Trong 5 năm (từ 2003
đến 2007)
b. Phương pháp so sánh. Sau khi tổng hợp thống kê được các số liệu về
công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng phương pháp so sánh số liệu giữa
các năm đối chiếu số liệu giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp,
để biết được các đơn vị, tổ chức nào làm tốt, những đơn vị,tổ chức nào làm
chưa tốt. Qua đó kịp thời khen thưởng động viên những đơn vị tổ chức đã
thực hiện tốt, và nhắc nhở những đơn vị tổ chức thực hiện chưa tốt để công
tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực tốt hơn.

Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
5

c. phương pháp phân tích:phương pháp này giúp ta phân tích tình hình
công tác phổ biến giáo dục pháp luật để thấy được những kết quả đã đạt
được , chưa đạt được,nguyên nhân nào làm ảnh hưởng.để kịp thời đưa ra
những biện pháp khắc phục với tình hình ở đia phương mình.
3. Nguồn thu thập thông tin:
Qua quá trình thực tập được sự quan tâm, tận tình, chỉ bảo và giúp đỡ
của các cán bộ Sở tư pháp. Em đã được tiếp xúc tìm hiểu và nghiên cứu về
công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trên cơ sở các
văn bản chỉ đạo của Trung uơng.Để triển khai thực hiện công tác phổ biến
giáo dục pháp luật có hiệu quả Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 02/1998 - CT
- TTg ngày 07/01/1998 về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật
trong giai đoạn hiện nay. Quyết định số 03/1998/ QĐ - TTg ngày 07/01/1998
về ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ năm
1998 đến năm 2002 và thành lập hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo
dục pháp luật (HĐCTPBPL). Đặc biệt ngày 09/12/2003 ban bí thư trung ương
Đảng ra chỉ thị số 32 - CT/ TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong
công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho
cán bộ nhân dân, Quyết định số 13/2003/ QĐ - TTg ngày 17/1/2003 về phê
duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm
2007.Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác tuyên truyền phổ
biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong thời gian qua Tỉnh uỷ và
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo công tác này như:
Quyết định số 05/2007/QĐ - UBND ngày 25/01/2007 về ban hành kế hoạch
phổ biến giáo dục pháp luật năm 2007 Quyết định số 47/2996/ QĐ - UBND
ngày 29/08/2006 UBND tỉnh phê duyệt các đề án thuộc trương trình hành
động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức chấp hành
pháp luật cho cán bộ nhân dân, xã (phường) thị trấn từ năm 2005 đến năm, kế
hoạch số 19 KH/TW ngày 25/6/2007 của thường vụ tỉnh Uỷ về tiếp tục thực
hiện chỉ thị 32- CT- TW ngày 09/12/2003 của Bí thư TW Đảng về tăng cường


Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
6

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân. Bên cạnh đó thông qua nghiên
cứu tổng hợp các báo cáo của các Sở ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các huyện,
thành phố trực thuộc tỉnh các hội nghị, hội thảo về chuyên đề phổ biến giáo
dục pháp luật, sổ tay báo cáo viên pháp luật… Em đã hoàn thành chuyên đề
thực tập của mình.
Trên đây, là những nguồn cung cấp thông tin mà em đã sử dụng hoàn
thành chuyên đề thực tập Vai trò của Sở tư pháp trong việc phổ biến giáo
dục pháp luật
4. Các thông tin thu thập được
Trong thời gian thực tập tại phòng phổ biến giáo dục pháp luật được sự
quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn của các cán bộ Sở nói chung và các cán bộ
phòng nói riêng. Qua việc nghiên cứu các văn bản pháp luật, các báo cáo tổng
kết của phòng. Em đã thu được những bài học những kiến thức thực tế về
công tác phổ biến giáo dục pháp luật
4.1 Khái niệm phổ biến pháp luật
a. Khái niệm phổ biến pháp luật
Là giới thiệu các văn bản của cơ quan nhà nước cho tất cà mọi tầng lớp
nhân dân
b. Khái niệm giáo dục pháp luật
Đây là một quá trình nâng cao ý thức pháp luật cho đối tượng bằng tất
cả các cách thức và biện pháp
Phổ biến giáo dục pháp luật có nghĩa là truyền bá pháp luật cho tất cả
các đối tượng từ đó nâng cao ý thức pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp
luật
4.2 Vai trò của Sở tư pháp trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật
Sở tư pháp Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND
Tỉnh.Nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về


Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
7

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và tham
mưu cho UBND tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Từ năm 2003
dến nay Sở đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh và hội đồng HPCTPBGDPL
trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa
bàn tỉnh, chỉ thị 32 - CT/ TW ngày 19/12/2003 của Ban bí thư trung ương về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ nhân dân, Quyết định số 13/2003/ QĐ-
TTg ngày 17/01/2003 về việc phê duyệt chương trình phổ biến giáo dục pháp
luật từ năm 2003 đến 2007 Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế
hoạch số 19/KH -UB ngày 25/06/2007 vầ tăng cường công tác pháp luật, nâng
cao ý thức pháp luật cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân.
Qua 5 năm thực hiện đến nay 100% các huyện thành phố, thị xã, 95%
Sở ban, ngành, đoàn thể và các xã phường thị trấn đều ban hành và thực hiện
tốt kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của ngành, địa phương mình. Nhờ
thế chương trình phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện nhất
quán trên toàn tỉnh và thu được những kết quả khả quan. Bên cạnh đó hàng
năm Sở tư pháp còn tham mưu cho hội đồng PHCTGDPL tỉnh ban hành kế
hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và ra văn bản hướng
dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và doanh nghiệp đóng
trên địa bàn tỉnh, giúp hội đồng PHCTPBGDPL rà soát kiện toàn lại hội đồng
thành viên, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, xây dựng quy chế hoạt động, phân
công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên…
Ngoài ra Sở tư pháp còn phối hợp với Sở ban ngành, tổ chức đoàn thể
kế hoạch phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật như giữa Sở tư pháp với đài
phát thanh và truyền hình tỉnh, Sở tư pháp với báo hà Tĩnh, Sở tư pháp với
Đoàn thanh niên, Sở văn hoá thông tin, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bưu điện tỉnh
về xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn.
4.3. Các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtLương Văn Thành - Lớp HC 29D
8

Để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật có hiệu quả. Sở tư pháp phối hợp với các Sở, ban ngành, tổ chức, đoàn
thể, các doanh nghiệp, các huyện, thành phố thuộc tỉnh, các xã, phường, thị
trấn đã tổ chức thực hiện thông qua các hình thức đa dạng phong phú cụ thể:
a. Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng:
Hình thức tuyên truyền miệng là hình thức thông qua các hội nghi, hội
thảo chuyên đề, các lớp học, buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan đoàn thể,
trường học, các trung tâm đào tạo dạy nghề, các câu lạc bộ, các buổi sinh
hoạt thôn xóm, khối phố, các báo cáo viên tuyên truyền viên trực tiếp đến cơ
sở tuyên truyền pháp luật trên địa bàn. Trong 05 năm tổ chức được gần 6000
hội nghị tập huấn văn bản pháp luật mới, tổ chức được 120 cuộc họp (theo
số liệu báo cáo tổng kết 5 năm về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
của Sở tư pháp).
Một số huyện, xã tổ chức tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật như:
Huyện Hương Khê, Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, thành phố Hà
Tĩnh, Ở cấp xã có xã Gia Phô, xã Hương Giang, Lộc Yên của huyện Hương
Khê. phường Hà Huy Tập, phường Nam Hà của thành phố Hà Tĩnh .v.v..Cục
thuế, công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Hội phụ nữ, hội nông dân tỉnh
b. Phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và
thông qua các thiết chế văn hoá cơ sở.
Trong những năm vừa qua các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh
việc phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngay từ đầu Sở tư pháp đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp với đài
phát thanh và truyền hình tỉnh và báo Hà Tĩnh để phổ biến giáo dục pháp luật
“chương trình phát thanh và đời sống” phát trên đài phát thanh truyền hình tỉnh
tiếp tục phát mỗi tháng một chuyên đề, thời lượng 20 phút, phát 2 lần nhằm
đi sâu phổ biến, giới thiệu một cách kịp thời các văn bản pháp luật mang tính
thời sự thiết thực như: Luật bình giới, luật quản lý thuế.v.v..Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
9

Chương trình hộp thư truyền hình, do Đài phát thanh và truyền hình tỉnh có
nội dung phong phú thu hút đông đảo quần chúng quan tâm. Chương trình trả
lời thư ban nghe đài, đài phát thanh truyền hình phối hợp với Sở tư pháp, Sở
nội vụ, Sở giáo dục… Thực hiện nhiều chuyên đề có tác dụng giáo dục như:
Chuyên đề chính sách thuế và cuộc sống. Chuyên đề lao động và công đoàn,
chuyên đề an toàn giao thông, chuyên trang pháp luật và đời sống do Sở phối
hợp với báo Hà Tĩnh được duy trì đều đặn mỗi tuần 2 chuyên mục mỗi tháng
một chuyện trang.
Năm 2007 Công an tỉnh thông qua báo Hà Tĩnh đã phổ biến được 255 tin
bài. Qua báo khác 100 tin bài. Cục thuế 120 tin bài thông qua báo Hà Tĩnh, Sở
tư pháp qua báo Hà Tĩnh 70 tin, báo khác 50 tin…
Ở đài truyền thanh, trang truyền hình tích cực tham gia điển hình là các
huyện, Thạch Hà mỗi tuần phát 3 lần mỗi lần 30 phút, Can Lộc mỗi tuần
phát sóng 2 lần mỗi lần 15 phút, hệ thống đài truyền thanh các xã phường, thị
trấn cũng được huy động để tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Toàn tỉnh có 27.000 hệ thống loa truyền thanh cấp cơ sở hầu hết các văn bản
được giới thiệu trên loa truyền thanh này.
c. Thông qua biên soạn in ấn, phát hành tài liệu phổ biến giáo dục pháp
luật xây dựng tủ sách pháp luật, cơ sở dữ liệu về pháp luật.
Để tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong những năm
vừa qua đặc biệt năm 2007, Sở tư pháp tiếp tục giúp hội đồng
PHCTPBGDPL biên soạn và phát hành 2500 cuốn bản tin tư pháp với nhiều
chuyên mục hấp dẫn, chuyền tải kịp thời các nội dung pháp luật đến với
nhiều người dân, các bản tin được phát hành miễn phí đến tận xã phường và
các Sở, ban ngành, đoàn thể toàn tỉnh đồng thời Sở tư pháp đã phát hành
14.000 cuốn tài liệu có nội dung về luật tổ chức Quốc Hội và luật bầu cử đại
biểu Quốc Hội. bên cạnh đó nhiều cơ quan cũng phát hành bản tin chuyên
ngành có nội dung phổ biến có liên quan đến ngành mình: Bản tin văn hoá Hà
Tĩnh, bản tin đối ngoại Hà Tĩnh trong năm 2007 các thành viên của hội đồng


Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
10

đã in ấn phát hành 400.000 cuốn tài liệu tờ gấp có nội dung phổ biến giáo dục
pháp luật đến cơ quan doanh nghiệp trường học và nhân dân tăng gấp đôi
2006 điển hình như, Sở tư pháp, cục thuế tỉnh, Công an tỉnh…
Các huyện cũng in ấn và phát hành gần 100. 000 tờ rơi tờ gấp điển hình
như huyện Hương Khê, 100.000 tờ, huyện Kỳ Anh 60.000 tờ. Tủ sách pháp
luật xã phường thị trấn được cung cấp miễn phí kịp thời.
d. Thông qua hình thức lồng ghép công tác phổ biến với hoạt động trợ
giúp pháp lý.
Trợ giúp pháp lý cũng là một phương thức hữu hiệu đưa pháp luật đến
trực tiếp người dân. Trong những năm vừa qua, Sở tư pháp chỉ đạo Trung tâm
trợ giúp pháp lý, lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc trợ giúp
pháp lý lưu động để nhằm tăng cường phổ biến pháp luật ở xã vùng sâu,
vùng xa. Năm 2007 Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức được 16 cuộc trợ
giúp pháp lý lưu động tại cấp xã. Thông qua các cuộc trợ giúp pháp lý, những
vướng mắc của người dân được giải quyết kịp thời, thấu đáo. Đi đôi với phổ
biến pháp luật, Trung tâm còn kết hợp cấp miễn phí 1000 tài liệu, tờ gấp, tờ
rơi có nội dung pháp luật đến từng người dân. Trong năm 2007, thông qua
hoạt động trợ giúp pháp lý đã có trên 2000 lượt người được phổ biến giáo
dục pháp luật.
e. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường được các cấp
các ngành đặc biệt là ngành giáo dục quan tâm. Đội ngũ giáo viên giảng dạy
pháp luật được tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giáo trình bộ môn
pháp luật được bổ sung kịp thời. Năm 2006 - 2007 ngành giáo dục đã phổ
biến các văn bản pháp luật như luật giáo dục, luật giao thông đường bộ - luật
khiếu nại tố cáo. Sở ta pháp đã phối hợp Sở giáo dục tập huấn bồi dưỡng
kiến thức pháp luật cho 12 cán bộ chuyên viên phòng giáo dục. Các huyện
thành phố thị xã, 198 Bí thư chi bộ của các trường trung học cơ sở 450 giáo
viên giảng dạy môn giáo dục pháp luật, giáo dục công dân 8 trường trung học


Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
11

cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng… Năm 2007
phổ biến cho 6856 cán bộ giáo viên tiểu học, 6509 giáo viên THCS 3155 cán
bộ giáo viên THPT ở tỉnh. Sau đó cán bộ đã phổ biến cho 46247 cháu mẫu
giáo, 108.878 học sinh tiểu học 130, 147 Trường trung học cơ sở, Ngoài ra các
tổ chức đoàn hội còn kết hợp tuyên truyền pháp luật cho học sinh sinh viên
trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ trại hè, sinh hoạt đoàn sinh hoạt đội. trong
năm 2007 ngành giáo dục đào tạo đã phổ biến 15 văn bản pháp luật cho hơn
350.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên được nâng lên rõ rệt, tình
trạng vi phạm pháp luật trong nhà trường đã giảm.
Ngoài ra công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua các
hình thức, thông qua hoạt động câu lạc bộ, thông qua các cuộc thi tìm hiểu
pháp luật, thông qua hoạt động hòa giải có cơ sở, thông qua hoạt động thi
hành án dân sự, các phiên tòa xét xử lưu động của tòa án nhân dân các cấp. đã
góp phần tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông
đảo cán bộ nhân dân.
Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
12
III. KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


1. Về vấn đề hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở
tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2003- 2007
Từ tháng 1 năm 2003 đến hết năm 2007. Sở tư pháp đã tích cực tham
mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và hội đồng PHCTPBGDPL trong việc chỉ đạo
triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
a. Về xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức. Bồi dưỡng đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên pháp luật
Trong những năm vừa qua hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh thường xuyên
được kiện toàn và định kỳ họp một năm 2 lần,
Để dánh giá kết quả của công tác và triển khai nhiệm vụ cho những
năm tiếp theo. Hội đồng PHCTPBGDPL ở 12/12 huyện, thành phố, thị xã và
224 xã phường thị trấn.
Các phòng tư pháp cấp huyện, thành phố phối hợp ban tư pháp xã tập
luyện bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viện, tuyên truyền
viên ngắn hạn, nhờ vậy trong thời gian 5 năm từ 2003 dến 2007 lực lượng
báo cáo viên tuyên truyền viên được quan tâm xây dựng, hiện tại toàn tỉnh có
225 báo cáo viên pháp luật trong đó báo cáo viên trên cấp tỉnh có 52 báo cáo
viên, cấp huyện 173 báo cáo viên. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật viênLương Văn Thành - Lớp HC 29D
13

cấp xã có 5310 người, trong đó có trình độ Đại học luật 47 người, Đại học
khác 25 người, trung cấp luật 152 trung cấp khác 450 người. số lượng hòa
giải viên toàn tỉnh rất lớn, có khoảng 18.276 người theo báo cáo tổng kết 5
năm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là 4.354 buổi riêng
trong năm 2007. Đội ngũ này được tăng cường tập huấn kỹ năng nghiệp vụ
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật toàn tỉnh có 52 báo cáo viên pháp
luật. 173 báo cáo viên cấp huyện, 1600 báo cáo viên cấp Ủy Đảng và 15.000
tuyên truyền viên pháp luật cơ sở
Trong năm 2007 tổ chức được 15 cuộc hội nghi tập huấn phổ biến giáo
dục pháp luật cho đội ngũ này.
b. Kết quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương
tiện thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa thông tin xã phường, thị trấn.
Theo số liệu tổng kết 5 năm (từ năm 2003 đến năm 2007). Công tác phổ
biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đang có một hệ thống, báo chí, thông
tấn hoạt động với các hình thức và chương trình cụ thể bao gồm : Báo hình,
báo in, báo mới, báo điện tử cụ thể.
Về báo hình: Thông qua các kênh truyền hình phát sóng các chương
trình pháp luật và đời sống trên đài truyền hình tỉnh phát mỗi tháng một
chuyên đề, thời lượng 20 phút, phát 2 lần.
Ở cấp huyện, Đài phát thanh và truyền hình cũng tích cực tham gia vào
công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã trở thành một kênh thông tin phổ biên
phap luật hữu hiệu, ở hầu hết các huyện, thành phố, thị xã đều có chương
trình chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng truyền hình. Điển
hình các huyện Thạch Hà mỗi tuần 3 lần mỗi lần 30 phút. Can Lộc mỗi lần
15 phút, Đức Thọ mỗi tuần phát sóng 2 lần, mỗi lần 15 -20 phút …
Về báo in: Phát hành mỗi tuần 2 chuyên mục, mỗi tháng một chuyện
trang trong 5 năm phát hành150.000 cuốn. bên cạnh đó hàng quý phát một tạp
chí với số lượng 5000 cuốn. Thông qua hoạt động báo chí đã góp phần tíchLương Văn Thành - Lớp HC 29D
14

cực trong việc phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước và cơ chế chính sách của tỉnh vào cuộc sống.
Về báo nói: Thông qua các đài truyền thanh của tỉnh các huyện, thành
phố, thị xã, xã, phường thị trấn, đưa pháp luật đến người dân, hệ thống loa
truyền thanh của các xã phường, thị trấn, thôn xóm được huy động tham gia
công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Toàn tỉnh có khoảng 27.000 hệ thống
loa truyền thanh cấp cơ sở phần lớn các chính sách được thông qua hệ thống
loa truyền thanh này.
Về báo điện tử: Thông qua các trang Website của tỉnh hòa mạng với
quốc gia, hệ thống intenet được đầu tư hầu như các cơ quan đơn vị đều hoạt
động.
Ngoài ra thông qua thiết chế văn hóa xã phường. Nhà văn hóa để giao
lưu sinh hoạt, hệ thống từ sách pháp luật phục vụ đến từ xã phường với hàng
chục đầu sách trên một tủ sách pháp luật, tài liệu sách khác nữa. hệ thống thư
viên cấp huyện, cấp cơ sở được thành lập cải tại thêm
Nhìn chung trong thời gian qua các loại báo chí trên toàn tỉnh có sự phát
triển và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đúng hướng đúng pháp
luật tích cực tuyên truyên phổ biến, giáo dục các chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật của nhà nước.
c. Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua vận động nhân dân chấp hành
pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Thông qua vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư hoạt động hòa giải, trong những năm qua toàn tỉnh đã vận động
được 1.234.414 lượt người tham gia ký cam kết không vi phạm pháp luật,
hàng trăm nghìn lượt người ký cam kết nói không với mà túy và tệ nạn xã hội
Ngoài ra thông qua hình thức câu lạc bộ do các ngành chỉ đạo thành lập
và đang duy trì hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao ý thức pháp luật
của các hội viên câu lạc bộ nhân dân ở các cơ sởLương Văn Thành - Lớp HC 29D
15

Thông qua các phong trào vận động của nhân dân đã góp phần tích cực
đấu tranh phòng chống tội phạm các tệ nạn xã hội. Xây dựng môi trường
sống lành mạnh và văn minh ở cơ sở tuy nhiên vẫn còn chậm đổi mới.
Phương thức tập hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động,các phong trào
chưa thực sâu rộng, đồng đều nhiều nơi còn mang tình hình thực.
d. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo và phổ
biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo.
Trong 6 năm triển khai thực hiện luật khiếu nại tố cáo và các nghị định
hướng dẫn thi hành các ngành những đơn vị tổ chức đã tuyên truyền miệng
thông qua các hội nghị, lớp học, câu lạc bộ, đồng thời thông qua hoạt động
tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo để yêu cầu các cơ quan có
thẩm quyền bảo vệ và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình, tổ chức và lợi
ích Nhà nước.
Tuy vậy hiện nay hiện tượng đơn thư khiếu nại tố cáo trong nhân dân
vẫn còn nhiều phức tạp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Thu hồi đất
đai, đền bù giải phóng mặt bằng. tranh chấp quyền sử dụng đất, thừa kế
e. Ngoài ra thông qua các hoạt động như biên soạn và phát hành các ấn
tượng về phổ biến giáo dục pháp luật phát miễn phí cho nhân dân, trợ giúp
pháp lý, thi hành án, phiên tòa xét xử lưu động của tòa án nhân dân các cấp
hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường ….đã góp phần tích cực vào
việc phổ biến giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ và nhân dân ở
cơ sở.
2. Ý thức pháp luật và thực trạng chấp hành pháp luật ở Hà Tĩnh
Pháp luật của Nhà nước không phải bao giờ, cũng không phải khi nào
cũng được mọi người trong xã hội biết đến, tìm hiểu, đồng tình ủng hộ và
thực hiện nghiêm chỉnh. Có thể nói rằng bản chất của pháp luật nước ta là
rất tốt đẹp nó phản ánh được ý chí nguyện vọng của đông đảo quàn chúng
nhân dân trong xã hội phổ biến giáo dục pháp luật. chính là phương tiện
truyền tải thông tin, yêu cầu, nội dung và các quy định pháp luật đến vời


Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
16

người dân, giúp người dân hiểu biết nắm bắt được pháp luật kịp thời mà
không mất quá nhiều thời gian công sức cho việc tìm hiểu, học tập. Đó chính
là phương tiện hỗ trợ tích cực để nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân.
Công tác PBGDPL thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật trình độ hiểu biết của cán bộ và nhân dân được nâng cao
thể hiện thông qua việc cán bộ vận dụng các quy định pháp luật vào quá trình
giải quyết công việc, nhân dân đã từng bước chủ động tìm hiểu pháp luật tích
cực góp ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình vào quá trình xây
dựng và thực hiện pháp luật trong việc quản lý Nhà nước, xây dựng chủ
trương chính sách lớn của Đảng, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan
Nhà nước đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương . Công tác phổ biến giáo
dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn đã góp phần phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
* Tuy nhiên. Bên cạnh những mặt đạt được thì vẫn còn một số hạn
chế như: Trình độ cán bộ báo cáo viên, chấp hành viên tuyên truyền viện còn
nhiều hạn chế, một phần không nhỏ. Thôn xóm, khối phố chưa vững mạnh.
Nhận thức ý thức tự giác chấp hành pháp luật của bộ phận không nhỏ của
cán bộ, nhân dân về giao thông đường bộ, đất đai, bảo vệ môi trường và phát
triển rừng còn thấp dẫn tới nhiều vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Việc
tuyên truyền phổ biến một số văn bản pháp luật mới về cơ sở, đặc biệt là
vùng sâu, vùng xa. Chưa có đủ điều kiện để phổ biến các văn bản dưới Luật
quan trọng như: (Nghị định, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư) đến với người
dân, công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn hẹp.
Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
17
IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ


1. Nhận xét
1.1. Kết quả đạt được
Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh
trong 5 năm thực hiện đã có những chuyển biến tích cực. Hàng năm, các mục
tiêu chủ yếu đề ra trong kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đều được
thực hiện tốt, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tiến hành thường
xuyên, công khai và cho mọi đối tượng với nhiều hình thức phong phú đa
dạng.
Qua 5 năm thực hiện quyết định số 13/2003/QĐ-TTg của Chính phủ,
cấp ủy chính quyền các cấp đã nhận thức rõ vai trò vị trí của công tác phổ
biến giáo dục pháp luật trong đời sống xã hội cho nên công tác phổ biến giáo
dục pháp luật đã được chú trọng đúng mức. Trình độ hiểu biết pháp luật của
người dân không ngừng được nâng cao, ước tính có trên 14 triệu lượt
người/1,3 triệu dân trong toàn tỉnh được phổ biến pháp luật. Trung bình mỗi
người dân được phổ biến gần 9 lần các văn bản pháp luật khác nhau. Kỷ
luật, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước, trong xã hội được siết chặt. Trong
nhân dân, ý thức pháp luật được nâng cao, tính chủ động, tích cực tìm hiểu

Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
18

pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân một cách chủ
động. Tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu luật pháp luật giảm mạnh,
tình trạng người giữ đơn thư khiếu nại vượt cấp giảm một cách rõ rệt.
1.2. Khó khăn và tồn tại:
Hà Tĩnh là tỉnh có địa hình phức tạp với 3/4 diện tích là đồi núi, thiên tai
khắc nghiệt, số xã thuộc diện khó khăn nhiều nên ảnh hưởng không nhỏ đến
công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Về nhận thức các ngành các cấp đều thấy tầm quan trọng của công tác
phổ biến giáo dục pháp luật nhưng hoạt động thực tiễn của công tác này còn
bị coi nhẹ, chưa ngang tầm với vị trí vai trò của nó. Do đó một số nơi thực
hiện chưa thường xuyên, chưa sâu, nhiều đơn vị còn bị động lúng túng trong
hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật
Một số xã, phường, thị trấn, cấp ủy, chính quyền còn chưa thực sự
quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thụ động trong triển khai
phổ biến cho cán bộ nhân dân các cơ chế chính sách của Trung ương và địa
phương.đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế về trình độ nghiệp
vụ đa số là kiêm nhiệm nên hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật chưa cao.
Chế độ thông tin báo cáo của thành viên hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh, huyện
với cơ quan thường trực của hội đồng cấp tỉnh chưa được thực hiện thường
xuyên kịp thời.
Việc sơ kết tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, của hội đồng PHCTPBGDPL từ tỉnh đến các ngành, các cấp chưa được
chú trọng. Lực lượng tuyên truyền viên còn thiếu, chưa huy động và phát huy
được đông đảo các lực lượng khác ở cơ sở tham gia phổ biến giáo dục pháp
luật như trưởng thôn, xóm, khối phố, thanh niên tình nguyện
Về cơ sở vật chất phương tiện kỹ thật kinh phí phục vụ cho
công tác phổ biến giáo dục còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệmLương Văn Thành - Lớp HC 29D
19

vụ theo tinh thần trương trình phổ biến pháp luật tử năm 2003 đến 2007 của
Chính phủ thường xuyên.
2. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác
phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới có một số kiến nghị sau:
2.1. Hội đồng PHCTPBGSPL cần có những chỉ đạo, kiểm tra hướng
dẫn thường xuyên hơn nữa đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở
các tỉnh thành phố.
2.2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thường xuyên quan tâm chỉ
đạo kịp thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác phổ biến giáo dục pháp
luật
2.3. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm
tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác này trong tình hình mới.
2.4. Hội đồng PHCTPBGDPL, các cấp phải thường xuyên được kiện
toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động theo quy chế tăng cường
trách nhiệm các thành viên của hội đồng trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm ra việc
thực hiện trên công tác phổ biến giáo dục pháp luật
2.5. Phải gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với việc giải quyết
khiếu nại tố cáo, giải đáp vướng mắc về pháp luật, với công tác hòa giải ở
cơ sở, và thực thi pháp luật của cơ quan đơn vị phổ biến giáo dục pháp luật.
2.6.Thường xuyên tiến hành tổng kết, sơ kết, nhất là công tác khen
thưởng phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có như vậy mới động
viên khích lệ phát huy những kết quả đã đạt được khơi dậy thi đua phong trào
thi đua trên toàn tỉnh
2.7. Tăng cường đầu tư kinh phí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương
tiện cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngoài nguồn vốn ngân sách nhà
nước cần phải huy động sự tham gia đóng góp của các tổ chức cá nhân trong
và ngoài nước. Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới
được hiệu quả hơn.


Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
20
PHỤ LỤC


TÊN ĐỊA PHƯƠNG: Tỉnh Hà Tĩnh .
Nội dung Số lượng

1. Số lượng và trình độ của lực lượng tham gia phổ biến giáo dục
pháp luật
1.1.Báo cáo viên
Số lượng báo cáo viên của tỉnh, thành phố 225
Số lượng báo cáo viên cấp tỉnh 52
- trong đó, số lượng báo cáo viên có trình độ
+ Trên đại học luật 5
+ Đại học luật 30
Đại học khác nhưng đã có 05 năm làm công tác liên quan đến pháp
17
luật
* Số lượng báo cáo viên cấp huyện 173
- Trong đó số lượng báo cáo viên có trình độ
+ Trên đại học luật
+ đại học luật 124
+ Đại học khác nhưng đã có 05 năm làm công tác liên quan đến pháp
49
luật

Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
21

1.2. Tuyên truyền viên 5.310
Số lượng tuyên truyền viên cấp xã
- Trong đó số lượng tuyên truyền viên có trình độ
+ Đại học luật 47
+ Đại học khác 25
+ Trung cấp luật 152
+ Trung cấp khác 450
+ Tốt nghiệp PTTH
+ Chưa tốt nghiệp PTTH
1.3 Hòa giải viên
- Số lượng hòa giải viên của tỉnh, thành phố 18.276
- Trong đó số lượng hòa giải viên có trình độ
+ Đại học luật 47
+ Đại học khác 55
+ Trung cấp luật 152
+ Trung cấp khác 450
+ Tốt nghiệp PTTH 17.572
+ Chưa tốt nghiệp PTTH
1.4.Lực lượng khác

2. Số lượng buổi tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ
4.354
PBGDPL

3. Chế độ đãi ngộ: Được cung cấp tài liệu pháp luật, được tập
huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ


MỘT SỐ HÌNH THỨC THÔNG TIN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT THEO YÊU CẦU CỦA CHÍNH PHỦ
Tên địa phương: Tỉnh Hà Tĩnh
1. Tài liệu PBGDPL
Số lượng được
Đối tượng được thụ
STT Tên tài liệu phát hành trong 05
hưởng
năm
1 Sách 150.000 Cán bộ công chức, nhân dân
2 Bản tin 860.800 Cán bộ công chức, nhân dân
3 Tờ gấp, tờ rơi 9.649.000 Cán bộ công chức, nhân dân
4 Băng,đĩa hình, đĩa tiếng 11.850 Cán bộ công chức, nhân dân
Tài liệu pháp luật bằng tiếng
5 270 Đồng bào dân tộc thiểu số
dân tộc được xuất bảnLương Văn Thành - Lớp HC 29D
222. Tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến nội dung pháp luật theo chuyên
để, theo văn bản được ban hành, theo yêu cầu của đối tượng


Đối tượng được PBGDPLtheo chuyên đề, theo văn Số lượng cuộc phổ
STT
bản được ban hành, theo yêu cầu của đối tượng biến trong 05 năm
1 Các tầng lớp nhân dân > 2.500
2 Cán bộ, công chức > 800
Lực lượng vũ trang
3 - Công an nhân dân 270
- Quân đội nhân dân
4 Thanh, thiếu niên 497
Người lao động quản lý và cán bộ quản lý công
5 118
đoàn trong doanh nghiệp

3. Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật: giao lưu sinh hoạt
văn hóa, văn nghệ có lồng ghép nội dung pháp luật

Số lượng tổ chức các buổi giao
Số lượng tổ chức các
Đối tượng tham gia cuộc thi, lưu, sinh hoạt văn hóa lồng ghép
STT cuộc thi, hội thi phấp
hội thi, giao lưu pháp luật nội dung pháp luật trong 05
luật trong 05 năm
năm
1 Các tầng lớp nhân dân > 100 > 2000
2 Cán bộ, công chức > 70 > 1.100
Lực lượng vũ trang
3 - Công an nhân dân > 30 > 350
- Quân đội nhân dân
4 Thanh, thiếu niên > 30 > 70
Người lao động quản lý và
5 cán bộ quản lý công đoàn > 10 > 50
trong doanh nghiệp


4. Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp


STT Hình thức phổ biến Số lượng các tổ chức Số lượng cuộc PBHDPL Được
trợ giúp pháp lý tư vấn lồng ghép vào hoạt động TGPL,
pháp luật TVPL
1 Trợ giúp pháp lý lưu động 1 48
2 Tư vấn pháp luật thuộc các tổ 1 29
chức đoàn thể
3 PBGDPL thông qua các trung tâm 1 27 270


Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
23

tư vấn, trung tâm dịch vụ và giới
thiệu việc làm, trung tâm hướng
nghiệp cho thanh niên
4 Tư vấn pháp luật cho Doanh 0 86
nghiệp
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Luật trợ giúp pháp lý
2. Luật khiếu nại tố cáo
3. Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 5 năm
(2003 - 2007).
4. Các công văn tài liệu của các Sở ban ngành.
5. Các quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Lương Văn Thành - Lớp HC 29D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản